Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 49

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verder kijken dan de snuit van het varken
  Bergstra, T.J. - \ 2015
  Vork 2 (2015)2. - ISSN 2352-2925 - p. 79 - 83.
  varkenshouderij - dierenwelzijn - dierethiek - burgers - openbare mening - houding van consumenten - dierlijke productie - varkens - pig farming - animal welfare - animal ethics - citizens - public opinion - consumer attitudes - animal production - pigs
  In de varkenshouderij worden veel maatregelen genomen om het dierenwelzijn te verbeteren, maar het maatschappelijke tij in de vorm van negatieve aandacht lijkt niet te keren. Het probleem zit vooral in het verschil in houding tussen varkensboer en verschillende groepen burgers, ontdekte Tamara Bergstra tijdens haar promotieonderzoek. Hoog tijd om verder te kijken dan de snuit van het varken.
  Agenda stadslandbouw. Impact op initiatieven
  Veen, E.J. ; Jansma, J.E. - \ 2015
  PPO AGV
  collectieve overeenkomsten - stadslandbouw - gemeenten - openbare mening - steden - stedelijke planning - vragenlijsten - collective agreements - urban agriculture - municipalities - public opinion - towns - urban planning - questionnaires
  In het voorjaar van 2013 bracht het Stedennetwerk Stadslandbouw (een landelijk netwerk van pioniers in de stadslandbouw, zie www.stedennetwerkstadslandbouw.nl) de Agenda Stadslandbouw naar buiten. Groningen was de eerste die ondertekende, inmiddels gevolgd door 25 andere gemeenten. Met de ondertekening committeren gemeenten zich aan het stimuleren en faciliteren van stadslandbouw. In 2014 hebben we bij twaalf ondertekenaars verkend wat het ondertekenen van de agenda voor de gemeente heeft betekend. De resultaten van deze verkenning zijn terug te vinden in de brochure ‘Agenda Stadslandbouw. Wat was de impact?’. Graag wilden we ook nagaan wat de agenda betekend heeft voor andere betrokkenen bij stadslandbouw. In een vervolgonderzoek richtten we ons daarom op de partijen ‘buiten het stadhuis’. Doel was te inventariseren wat de impact van de agenda voor stadslandbouwinitiatieven zélf is geweest.
  Natuur en Beleid Betwist : Een analyse van de aard en het verloop van online discussies over implementatie van natuurbeleid in Nederland
  Aarts, N. ; Ruyssenaars, B. ; Steuten, C.D.M. - \ 2015
  Den Haag : Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR working paper 9) - ISBN 9789490186173 - 42
  natuurbeleid - natuur - discussie - onderzoek - sociale netwerken - openbare mening - zuidelijk flevoland - zeeuws-vlaanderen - nature conservation policy - nature - discussion - research - social networks - public opinion - zuidelijk flevoland - zeeuws-vlaanderen
  Het Nederlandse natuurbeleid is voortdurend onderwerp van politieke en maatschappelijke discussie; vóór het verschijnen van het eerste Natuurbeleidsplan in 1990 en ook daarna. Tot op de dag van vandaag worden pogingen tot implementatie van natuurbeleid telkens weer heftig bediscussieerd. Weinig is bekend over de aard en het verloop van de huidige discussies over natuur en natuurbeleid. Om die reden hebben wij onderzoek gedaan naar online discussies over de implementatie van natuurbeleid in Nederland in drie gebieden: de Oostvaardersplassen, het Oostvaarderswold en de Hedwigepolder.
  A systematic review of local vulnerability to climate change: In search of transparency, coherence and comparability
  Delaney, A. ; Chesterman, S. ; Crane, T.A. ; Tamas, P.A. ; Ericksen, P.J. - \ 2014
  Copenhagen, Denmark : CGIAR (CCAFS working paper 97)
  klimaatverandering - literatuuroverzichten - communicatie - transparantie - opinies - public relations - openbare mening - attitudes - sociaal onderzoek - climatic change - literature reviews - communication - transparency - opinions - public relations - public opinion - attitudes - social research
  Because vulnerability is a conceptual construct rather than a directly observable phenomenon, most vulnerability assessments measure a set of “vulnerability indicators”. In order to identify the core approaches and range of variation in the field, we conducted a systematic literature review on local vulnerability to climate change. The systematic review entailed an identification of frameworks, concepts, and operationalizations and a transparency assessment of their reporting. Three fully defined relevant frameworks of vulnerability were identified: IPCC, Patterns of Smallholder Vulnerability and Vulnerability as Expected Poverty. Comparative analysis found substantial heterogeneity in frameworks, concepts and operationalizations, making it impossible to identify patterns of climate vulnerability indicators and determinants that have robust empirical support. If research measuring farmers’ vulnerability to climate change is to have any comparability, it needs greater conceptual coherence and empirical validity. We recommend a systematic program of testing and validating vulnerability measures before institutionalizing them in programmatic contexts
  The discursive other dynamics in plant scientists' talk on Phytophthora with experts and the public
  Mogendorff, K.G. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Cees van Woerkum; Bart Gremmen, co-promotor(en): Hedwig te Molder. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570467 - 150
  communicatie - genetische modificatie - planten - technologie - discoursanalyse - openbare mening - genomica - plantkunde - wetenschappers - deskundigen - phytophthora infestans - discussie - antropologie - psychologie - communication - genetic engineering - plants - technology - discourse analysis - public opinion - genomics - botany - scientists - experts - phytophthora infestans - discussion - anthropology - psychology
  This dissertation investigates the interactional effects of Dutch plant science experts' talk in different interaction settings: public meetings, expert board meetings and ethnographic interviews. The main research approach deployed is discursive psychology : a methodology that focuses not on what is said but on what is accomplished with talk. The central topic of all the talk analysed in this thesis is Phytophthora Infestans: a major plant disease in staple crops that helped bring about the Irish famine in the 19th century. Phytophthora is still a large problem. To fight Phytophthora, plant experts have been developing different technologies, some of which, such as genetic modification, are met with public controversy.
  Zorgen over zorg, maatschappelijke zorgen over de varkenshouderij in Nederland
  Bergstra, T.J. ; Hogeveen, H. ; Stassen, E.N. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 75
  varkenshouderij - belevingswaarde - mens-dier relaties - openbare mening - opinies - sociale waarden - dierenwelzijn - biologische landbouw - landbouw - varkens - dierlijke productie - dierethiek - pig farming - experiential value - human-animal relationships - public opinion - opinions - social values - animal welfare - organic farming - agriculture - pigs - animal production - animal ethics
  Er is veel discussie over de varkenshouderij en zorgen over deze vorm van dierhouderij groeien wereldwijd. Ten gevolge van deze zorgen, worden aanpassingen aangebracht in de varkenshouderij. De aanpassingen worden meestal door wetenschappers in samenwerking met varkenshouders ontwikkeld. Echter, varkenshouders en burgers hebben een verschillend beeld over de varkenshouderij. Daardoor kan er onbegrip ontstaan tussen deze stakeholdergroepen wanneer aanpassingen in de varkenshouderij worden ingevoerd. Het is namelijk de vraag in hoeverre de aanpassingen tegemoet komen aan de zorgen van de burgers. Om aan de zorgen van burgers tegemoet te kunnen komen moet eerst duidelijk worden wat deze zorgen zijn. Ook de zorgen van varkenshouders dienen vastgesteld te worden, zodat aanpassingen ingevoerd kunnen worden met zowel draagvlak binnen de varkenshouderijsector als onder de burgers. Zorgen over de varkenshouderij worden gevormd op basis van het beeld dat mensen hebben over deze vorm van dierhouderij. Dit beeld wordt mede bepaald door basiswaarden en kan afhankelijk zijn van de context. Basiswaarden zijn morele waarden die mensen gedurende hun leven ontwikkelen. Het doel van dit onderzoek was om in Nederland bij verschillende stakeholdergroepen (burgers, varkenshouders, varkensdierenartsen en erfbetreders van varkenshouderijen) te inventariseren wat hun persoonlijke basiswaarden zijn en welk beeld men heeft over de varkenshouderij. Aan de hand van dat beeld kan beoordeeld worden wat men van verschillende aspecten van de varkenshouderij, met betrekking tot mens, dier en omgeving vindt. Daarmee wordt duidelijk waarop zorgen over de varkenshouderij zijn gebaseerd. Ook werd onderzocht of basiswaarden kunnen voorspellen welke beeldvorming mensen hebben ten aanzien van verschillende aspecten van de varkenshouderij.
  Denkend over dieren
  Pompe, V.M.M. ; Hopster, H. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 4 - 5.
  dierhouderij - veehouderij - dierenwelzijn - landbouwkundig onderzoek - mens-dier relaties - openbare mening - dierethiek - animal husbandry - livestock farming - animal welfare - agricultural research - human-animal relationships - public opinion - animal ethics
  Het is algemeen bekend dat er verschillend over dieren wordt gedacht en dat dieren in de meest uiteenlopende contexten worden gebruikt. Op verzoek van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie is onlangs een onderzoek gedaan naar de hedendaagse opvattingen over het omgaan met dieren en thema’s daar rondom. Het bijzondere aan dit onderzoek is dat naast het publiek ook experts uit vrijwel alle dierpraktijken hun visie hebben kunnen geven op de huidige en te verwachten maatschappelijke issues.
  Consumentenperceptie van nanotechnologieën in voedsel en landbouw: een verdieping richting communicatie
  Ronteltap, A. ; Veggel, R.J.F.M. van; Voordouw, J. ; Fischer, A.R.H. ; Stijnen, D.A.J.M. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1325) - ISBN 9789461733320 - 86
  nanotechnologie - houding van consumenten - consumentengedrag - openbare mening - nederland - nanotechnology - consumer attitudes - consumer behaviour - public opinion - netherlands
  Na een kwalitatieve verkenning van de percepties van Nederlandse consumenten ten aanzien van nanotechnologische toepassingen in voedsel en landbouw in 2010, heeft Wageningen UR in 2011 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) deze percepties via kwantitatief onderzoek nader onderzocht en vertaald in aanbevelingen voor communicatie. De resultaten van dit onderzoek worden in dit eindrapport toegelicht.
  Killing day-old chicks? Public opinion regarding potential alternatives
  Leenstra, F.R. ; Munnichs, G. ; Beekman, V. ; Heuvel-Vromans, E. van den; Aramyan, L.H. ; Woelders, H. - \ 2011
  Animal Welfare 20 (2011)1. - ISSN 0962-7286 - p. 37 - 45.
  dierenwelzijn - dierethiek - kuikens - openbare mening - pluimveehouderij - kuikenproductie - animal welfare - animal ethics - chicks - public opinion - poultry farming - chick production
  Throughout the world, male chicks from layer breeds are killed just after hatching, as they are not profitable as regards the production of meat. The Dutch and European parliaments have insisted on research into possible alternatives to the killing of day-old chicks. In the present study we have investigated Dutch public opinion on the acceptability of these alternatives by means of discussions in socalled focus groups and via a public survey through computer-aided personal interviews (CAPI). To inform the participants about the subject, a film was made to explain the current practice and introduce a number of technological alternatives that would prevent development of male embryos, as well as the possibility of creating a 'dual-purpose chicken' that would allow male chicks to be used for meat production. The topics addressed in the study included the willingness of participants to pay a premium for eggs and chicken meat, were it necessary to prevent killing of male chicks. Focus-group discussions showed that many participants were unaware of the current practice of killing male chicks, and were shocked by this practice. However, once informed, the participants seemed able to take various considerations into account and rank the alternatives. The alternatives 'looking into the fresh egg (to determine sex of the egg and not incubate male eggs)', and 'dual-purpose chickens' scored best out of all the possible alternatives, and higher than maintaining the current practice. 'Influencing the laying hens such that they produce fewer male eggs' scored the same as maintaining the current practice. The use of 'genetic modification to facilitate looking into the fresh egg' scored only slightly lower than maintaining the current practice. Alternatives whereby developing male embryos die, or are killed, scored lower than maintaining the current practice
  Natuurorganisatie geeft bedrijf groen gezicht
  Overbeek, M.M.M. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)juli. - p. 10 - 10.
  natuurbeheer - particuliere organisaties - openbare mening - particuliere sector - marktverkenningen - nature management - private organizations - public opinion - private sector - market surveys
  Bedrijven liëren zich graag aan natuurorganisaties voor een duurzaam imago. Hema en Europcar doen het bijvoorbeeld met Natuurmonumenten, en Eneco, KLM en Albert Heijn met het Wereld Natuur Fonds. Samenwerking met het bedrijfsleven biedt kansen voor meer natuurorganisaties, volgens onderzoekers van het LEI.
  Nadenken over andere landbouw in BoergerGroep
  Noorduyn, L. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)24.
  landbouw - openbare mening - opinies - attitudes - agriculture - public opinion - opinions - attitudes
  "Boergers" dromen van een prachtige toekomst voor het platteland en de landbouw. Eén waarbij de boer vlakbij de stad voedselproductie verbindt met het sociale leven van de stadsbewoners. Daar willen deze stedelingen, op verzoek van Wageningen UR bijeen in Utrecht, aan werken.
  'Ik hoop dat docent en leerling straks naar buiten móeten'
  Noorduyn, L. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)24. - p. 12 - 14.
  agrarisch onderwijs - onderwijs - openbare mening - opinies - attitudes - agricultural education - education - public opinion - opinions - attitudes
  Veel mensen hebben talloze “groene” vragen waarop zij geen antwoord weten. Het groene – landbouw – onderwijs kan die vragen oplossen, maar dan moeten ze elkaar wel weten te vinden. Daar wil Dinand Ekkel aan bijdragen met het programma Groene kennis voor en door burgers
  Het denken van burgers beter in beeld
  Noorduyn, L. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)24. - p. 15 - 17.
  dierhouderij - dierenwelzijn - openbare mening - opinies - animal husbandry - animal welfare - public opinion - opinions
  Doorgronden wat een burger beweegt en daar kwantitatieve uitspraken over doen. Dat is mogelijk met de methode nextexpertizer. Onderzoekers zetten de methode in om een stal te kunnen ontwerpen die goed aansluit bij wat burgers willen.
  Dé mening van de burger over dierenwelzijn bestaat niet
  Noorduyn, L. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)24. - p. 3 - 5.
  dierenwelzijn - dierhouderij - diergezondheid - opinies - openbare mening - animal welfare - animal husbandry - animal health - opinions - public opinion
  Over dierenwelzijn heeft iedereen wel een mening. Beleid dat recht doet aan de verschillende meningen ontstaat door zorgvuldig te luisteren naar de geluiden uit de samenleving. Onderzoek kan daarbij helpen, bijvoorbeeld door het leren stellen van – ethische – vragen
  Storm en bosbeheer : afwegingen voor het laten liggen of ruimen van stormhout
  Oosterbaan, A. ; Berg, C.A. van den; Boer, T.A. de; Jong, J.J. de; Moraal, L.G. ; Niemeijer, C.M. ; Veerkamp, M. ; Verkaik, E. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1959) - 80
  bossen - stormen - dood hout - biodiversiteit - bosecologie - recreatie - kosten - bosbeheer - bosplagen - nederland - openbare mening - gelderland - forests - storms - dead wood - biodiversity - forest ecology - recreation - costs - forest administration - forest pests - netherlands - public opinion - gelderland
  Naar aanleiding van de storm van januari 2007 is een onderzoek uitgevoerd om een afwegingskader te maken waarmee bosbeheerders gefundeerde beslissingen kunnen nemen over de hoeveelheid te ruimen stormhout en de hoeveelheid die in het bos blijft liggen. Hiervoor zijn gedurende 3 jaar op een aantal locaties in de boswachterij Nunspeet met verschillende hoeveelheden stormhout ontwikkeleingen m.b.t. de ecologische aspecten gevolgd. Daarnaast is gekeken naar de economische aspecten en naar de mening van de bezoekers over het laten liggen van stormhout. Op basis van de onderzochte effecten is een afwegingstabel gemaakt, waarmee voor een opstand of bosgebied een overzicht kan worden verkregen welke aspecten pleiten voor resp. laten liggen of ruimen van stormhout.
  Met burgers de boer op
  Barwegen, M. ; Boogaard, B.K. - \ 2009
  Veeteelt november (2009)2009. - ISSN 0168-7565 - p. 34 - 35.
  melkveehouderij - public relations - voorlichting - openbare mening - duurzaamheid (sustainability) - plattelandssamenleving - dairy farming - public relations - extension - public opinion - sustainability - rural society
  Campagnes en informatieverstrekking zijn eenrichtingsverkeer en kunnen de kijk van de burger op de melkveehouderij zelfs averechts beïnvloeden. Begin liever met onderwijs aan kinderen en ga met burgers de boer op, stelt onderzoeker Birgit Boogaard
  Klimop 1, Nut en schadelijkheid : je bent onvoorwaardelijk vóór of faliekant tegen
  Kopinga, J. - \ 2008
  Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2008 (2008)6. - p. 12 - 15.
  hedera - klimplanten - plantenontwikkeling - ranken - openbare parken - bomen - openbare mening - bosschade - waardplanten - risicofactoren - openbaar groen - groenbeheer - boomverzorging - hedera - climbing plants - plant development - tendrils - public parks - trees - public opinion - forest damage - host plants - risk factors - public green areas - management of urban green areas - tree care
  Dit artikel is het eerste in een serie van drie over de toepassing en het beheer van klimop. Het is gebaseerd op het rapport Klimop in het stedelijk groen, dat schrijver dezes opstelde op verzoek van stadsdeel Amsterdam-Noord. Dit eerste deel gaat over het nut en de schadelijkheid van klimop en de biologische kenmerken.
  Politiek van de aandacht voor milieubeleid: een onderzoek naar maatschappelijke dynamiek, politieke agendavorming en prioriteiten in het Nederlandse milieubeleid
  Breeman, G.E. ; Timmermans, A. - \ 2008
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 77) - 67
  milieu - politiek - milieubeleid - samenleving - attitudes - massamedia - openbare mening - nederland - maatschappelijk draagvlak - governance - environment - politics - environmental policy - society - attitudes - mass media - public opinion - netherlands - public support - governance
  In dit onderzoek is de politieke agendavorming over het Nederlandse milieubeleid geanalyseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een cyclisch model van aandachtsontwikkeling, waarbij de verwevenheid van politiek, media en expertorganisaties centraal staat. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel waarbij de politieke- en media-agenda door onderwerpcodering zijn vastgelegd en een kwalitatief deel waarbij opvallende periodes in het aandachtsverloop nader bekeken zijn. Uit het onderzoek blijkt de aandacht voor milieu grotendeels bepaald te worden door de toestand van de economie, onverwachte incidenten en de concurrentie met andere onderwerpen in de politieke arena. Bovendien blijkt politieke aandacht voor milieu moeilijk, omdat milieu vooral een Europees onderwerp is en Europa is sinds het grondwetreferendum niet populair. Wel blijkt de aandacht voor milieu toe te nemen wanneer sprake is van een volledig nieuw product (eerste milieubalans) of unieke gebeurtenis en wanneer Nederland een belangrijke inbreng heeft in een mondiale gebeurtenis (organisator wereldklimaatconferentie). Trefwoorden: besluitvorming, media-aandacht, milieubeleid, politieke agendavorming
  Op weg naar het gewenste imago : het nationale park de Sallandse Heuvelrug
  Blok, S. - \ 2007
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 63 (2007)12. - ISSN 0166-3534 - p. 32 - 35.
  nationale parken - natuurbescherming - doelstellingen - optimalisatie - doelgroepen - openbare mening - salland - national parks - nature conservation - objectives - optimization - target groups - public opinion - salland
  Nationale Parken hebben hun eigen doelen, zoals het beschermen van het landschap en de natuur. Om deze doelen te bereiken moet er draagvlak zijn onder de doelgroepen. Om dat draagvlak te verkrijgen is het nodig te communiceren. Voor een goede communicatiestrategie is het nodig inzicht te krijgen in de beeldvorming van de doelgroepen. Het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug ontving in 2006 geregeld negatieve signalen omtrent het imago van dit Nationale Park. Daarom gaven zij de opdracht tot een verkennend onderzoek naar hun imago
  Public health
  Berg, A.E. van den - \ 2007
  In: Landscape ecology in the Dutch context; nature, town and infrastructure / de Jong, T.M., Dekker, J.N.M., Posthoorn, R., Zeist, The Netherlands : KNNV Publishing - ISBN 9789050112574 - p. 259 - 266.
  volksgezondheidsbevordering - volksgezondheid - stedelijke gebieden - ruimtelijke ordening - natuurtoerisme - recreatie in de stad - stadsomgeving - contingent valuation - waarden - openbare mening - attitudes - natuur - sanitation - public health - urban areas - physical planning - nature tourism - urban recreation - urban environment - contingent valuation - values - public opinion - attitudes - nature
  Agnes van den Berg wrote an essay about human health and nature, establishing that subject as an important policy argument in developing (urban) nature in the Netherlands. She studied the public balance of fear and fascination for nature, summarising benefits on human health. In this chapter, she adds disadvantages urban ecologists should take into account discussing urban nature in the context of a municipal policy debate
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.