Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 100

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Communicatie over Faunabeheer en Schadebestrijding, Een inventarisatie van communicatiestrategieën in de praktijk van FBE's
  Smit, A. ; Hoon, C. ; Lanters, R. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2611) - 29
  wildbeheer - jachtdieren - burgers - opinies - emoties - beleidsprocessen - provincies - nederland - wildlife management - game animals - citizens - opinions - emotions - policy processes - provinces - netherlands
  Het Faunafonds vraagt zich af hoe op dit moment de communicatie over Faunabeheer is geregeld, hoe dat in de praktijk uitpakt en of de weerstand in het veld of via de politiek de uitvoering van het Faunabeheerplan belemmert. Hiertoe is literatuuronderzoek gedaan en zijn de secretarissen van de FBE’s in alle provincies telefonisch geïnterviewd. De door het Faunafonds verwachte vertraging in de uitvoering van Faunabeheerplannen door publieke en politieke weerstand wordt door FBE’s niet herkend en onderschreven. Er is wel weerstand, maar deze is volgens de FBE’s hanteerbaar en lijkt de laatste jaren af te nemen. De FBE’s geven bovendien aan dat de vertraging vooral in juridische trajecten zit. Ze zien daar geen rol voor communicatie. De FBE’s geven aan wel behoefte te hebben aan ondersteuning in de communicatie, hoewel die behoefte zeer divers is.
  A systematic review of local vulnerability to climate change: In search of transparency, coherence and comparability
  Delaney, A. ; Chesterman, S. ; Crane, T.A. ; Tamas, P.A. ; Ericksen, P.J. - \ 2014
  Copenhagen, Denmark : CGIAR (CCAFS working paper 97)
  klimaatverandering - literatuuroverzichten - communicatie - transparantie - opinies - public relations - openbare mening - attitudes - sociaal onderzoek - climatic change - literature reviews - communication - transparency - opinions - public relations - public opinion - attitudes - social research
  Because vulnerability is a conceptual construct rather than a directly observable phenomenon, most vulnerability assessments measure a set of “vulnerability indicators”. In order to identify the core approaches and range of variation in the field, we conducted a systematic literature review on local vulnerability to climate change. The systematic review entailed an identification of frameworks, concepts, and operationalizations and a transparency assessment of their reporting. Three fully defined relevant frameworks of vulnerability were identified: IPCC, Patterns of Smallholder Vulnerability and Vulnerability as Expected Poverty. Comparative analysis found substantial heterogeneity in frameworks, concepts and operationalizations, making it impossible to identify patterns of climate vulnerability indicators and determinants that have robust empirical support. If research measuring farmers’ vulnerability to climate change is to have any comparability, it needs greater conceptual coherence and empirical validity. We recommend a systematic program of testing and validating vulnerability measures before institutionalizing them in programmatic contexts
  Biobased Economy - De toekomst op het netvlies (deel 2 van 3)
  Meijer, E. ; Willems, R. ; Vet, L.E.M. ; Sanders, J.P.M. - \ 2014
  YouTube
  economische ontwikkeling - biobased economy - toekomst - opinies - conferenties - duurzaamheid (sustainability) - nederland - agro-industriële ketens - economic development - biobased economy - future - opinions - conferences - sustainability - netherlands - agro-industrial chains
  Deel twee van een driedelige reeks filmpjes voor de conferentie van 20 oktober 2014 over de toekomst van de Biobased Economy in Nederland. Emmo Meijer, Rein Willems, Louise Vet en Johan Sanders geven hun meningen over welke toekomst zij zien wat betreft Biobased Economy en wat er voor nodig is om dat doel te bereiken.
  Herijking beleid zet halfnatuur verder onder druk
  Keulartz, Jozef - \ 2014
  Nieuwe Veluwe 5 (2014)1. - ISSN 1879-6001 - p. 10 - 12.
  natuurbescherming - natuurgebieden - opinies - natuurbeleid - nature conservation - natural areas - opinions - nature conservation policy
  Onze natuur staat onder druk, waaronder het stuifzandheidelandschap met de daar levende soorten waarvoor Nederland internationale verantwoordelijkheid draagt. Het beheer - en dus het behoud - wordt bemoeilijkt door klimaatverandering, stikstofdepositie en invasief tankmos. De grootste dreiging gaat uit van de maatschappelijke opvatting dat natuur er vooral is voor onze beleving en benutting. Een fataal tandem, betoogt milieufilosoof Jozef Keulartz. Hij plaatst dan ook kanttekeningen bij het advies over herijking van het natuurbeleid van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur. Keulartz pleit voor een koers die daadwerkelijk onze natuur in stand houdt.
  Uit het keurslijf
  Sikkema, A. ; Fresco, L.O. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)7. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
  onderwijs - universiteiten - kennis - levenslang leren - opinies - attitudes - education - universities - knowledge - lifelong learning - opinions - attitudes
  Louise Fresco schreef een nieuw boek over wetenschap en cultuur: Kruisbestuiving. Ze houdt een pleidooi voor ‘kennis om het plezier van de kennis’. Wat heeft de schrijver Fresco voor adviezen voor de Wageningse raad van bestuur? Een boekbespreking.
  Natuurbezoek en preventiegedrag ziekte van Lyme
  Putten, M.J. van; Poortvliet, P.M. ; Vliet, A.J.H. van - \ 2014
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)4. - ISSN 0169-6300 - p. 223 - 229.
  natuurgebieden - actieve recreatie - menselijk gedrag - ziektedistributie - lyme-ziekte - opinies - vragenlijsten - natural areas - active recreation - human behaviour - disease distribution - lyme disease - opinions - questionnaires
  Met een enquête is onderzocht welke factoren een rol spelen bij de bereidheid van natuurbezoekers om preventieve maatregelen te willen nemen tegen tekenbeten.
  Perspectief op Stadslandbouw
  Jong, D. de; Veen, E.J. ; Jansma, J.E. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV
  stadslandbouw - stakeholders - overheidsbeleid - burgers - opinies - inventarisaties - urban agriculture - stakeholders - government policy - citizens - opinions - inventories
  Deze factsheet bevat een kort overzicht van de resultaten van een online enquête. Deze enquête werd voorjaar 2014 beantwoord door 102 respondenten die op verschillende manieren betrokken zijn bij stadslandbouw.
  Een tikkeltje groener : Hervorming gemeenschappelijk landbouwbeleid
  Beintema, N. ; Kleijn, D. ; Doorn, A.M. van - \ 2014
  WageningenWorld (2014)3. - ISSN 2210-7908 - p. 30 - 33.
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - graslanden - agrarisch natuurbeheer - subsidies - opinies - nederland - cap - grasslands - agri-environment schemes - subsidies - opinions - netherlands
  Boeren moeten een serie verplichte maatregelen doorvoeren die bedoeld zijn om de Europese landbouw natuur- en milieuvriendelijker te maken. De maatregelen vallen onder drie noemers: gewasrotatie, behoud van permanent grasland, en het inrichten van 5 procent van hun areaal voor ecologische doeleinden, de zogenoemde ecological focus areas (EFA’s). Wat denken experts ervan: gaat de vergroening vruchten afwerpen?
  Innovatie substraten potplanten : ontwikkelen van een innovatiestrategie voor substraat in de teelt van potplanten
  Vermeulen, T. ; Buurma, J.S. ; Wurff, A.W.G. van der; Ruijs, M.N.A. ; Blok, C. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1315) - 18
  potplanten - substraten - materialen - kweekmedia - kennis - nuttig gebruik - groeimedia - innovaties - plantgezondheid - opinies - maatschappelijk verantwoord ondernemen - pot plants - substrates - materials - culture media - knowledge - utilization - growing media - innovations - plant health - opinions - corporate social responsibility
  Het substraat is een belangrijk sturingselement in de teelt van potplanten. Toch wordt dit substraat door telers nog weinig ingezet als zodanig. Veelal wordt op basis van het advies van de toeleverancier en door kleinschalig proberen een substraat gekozen en de teelt verder op aangepast. Verschuivingen in marktwensen, problemen met levering en de veranderende substraateigenschappen veroorzaken teeltrisico’s omdat de teler er niet goed op kan anticiperen. In een proces met interviews onder telers en afnemers, analyse van de maatschappelijke belangen rond substraat, een workshop en een landelijke discussie bijeenkomst is een strategie uit gewerkt die de komende jaren kan leiden tot betere beheersing van substraat als sturingsmechanisme voor telers. Beheersing van substraat als sturingsmechanisme voor telers.
  Natuur inzetten voor duurzaamheid : een essay als bijdrage aan de nieuwe natuurvisie van de rijksoverheid
  Opdam, P.F.M. ; Vos, C.C. ; Luttik, J. ; Westerink - Petersen, J. ; Schmidt, A.M. ; Hartgers, E.M. ; Nysingh, S.L. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2530) - 25
  natuurbeleid - natuurbeheer - maatschappelijk draagvlak - landschap - opinies - nature conservation policy - nature management - public support - landscape - opinions
  Staatssecretaris Dijksma slaat voor het Nederlandse natuurbeleid een nieuwe koers in, die uitgaat van de verantwoordelijke samenleving. Hoe burgers en bedrijven samen met de overheid samenhang in het natuurbeleid kunnen ontwikkelen is echter nog onduidelijk. In dit essay combineren we recente inzichten uit de literatuur met eigen ervaringen in projecten tot een systeembenadering waarin landschap (als de resultante van de wisselwerking tussen mens en natuur) centraal staat.
  Visie : 'het waterstelsel is fragiel'
  Sikkema, A. ; Lanen, H.A.J. van - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 8 (2014)15. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  waterbeheer - waterschappen - provincies - overheidsbeleid - opinies - water management - polder boards - provinces - government policy - opinions
  De Nederlandse regering ziet af van samenvoeging van de waterschappen met provincies. Dit is mede gebaseerd op de uitkomsten van het OESO rapport, dat in opdracht van de Unie van Waterschappen verscheen. Henny van Lanen geeft aan, waarom het van belang is dat waterschappen blijven bestaan.
  Hulp en handel: het duurzame biomassa debat 10 feb 2014 (in het panel o.a. Wolter Elbersen)
  Polak, C. ; Elbersen, H.W. - \ 2014
  Rode Hoed
  duurzaamheid (sustainability) - biomassa - bio-energie - discussie - ontwikkelingshulp - ontwikkelingssamenwerking - opinies - agro-industriële ketens - internationale handel - biobased economy - sustainability - biomass - bioenergy - discussion - development aid - development cooperation - opinions - agro-industrial chains - international trade - biobased economy
  Onder leiding van Clairy Polak ging een panel van ondernemers, financiers, politici en NGO's op maandag 10 februari in de Rode Hoed in debat over duurzame biomassa. Met onder anderen: Eric van den Heuvel (Argos), Sander van Bennekom (Oxfam/Novib) en René Leegte (VVD-Kamerlid). Ondernemen in duurzame biomassa: is dit handel of hulp? Of - mits duurzaam uitgevoerd - allebei? Maar wat is duurzaam en wat is daarvoor nodig? Wat hebben we op dit gebied geleerd? En wat zijn de vooruitblikken voor de toekomst? De nota van het ministerie van Buitenlandse Zaken - 'Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen'- is hierbij het uitgangspunt. In het panel: Harold Martina (GMSP/Colombia/trapisches), René van Venendaal (BTG), Eric van den Heuvel (Argos), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks-Kamerlid), Sander van Bennekom (Oxfam/Novib), Danielle van Nie (Natuur en Milieu), René Leegte (VVD-Kamerlid), Dorette Corbey (Commissie Corbey), nn Consultancy) en Wolter Elbersen (WUR). De Nederlandse programma's voor duurzame biomassa In opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken hebben 40 projecten binnen de Nederlandse programma's voor duurzame biomassa volop ervaring opgedaan met de verduurzaming van de biomassaketen voor energie. Nu bijna alle projecten zijn afgerond, is het tijd om de ervaringen en lessen te delen. Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland i.s.m. de Rode Hoed
  Melkveehouders over verduurzaming in de zuivelketen
  Lauwere, C.C. de; Hoes, A.C. ; Beldman, A.C.G. ; Reijs, J.W. ; Doornewaard, G.J. ; Philipsen, A.P. - \ 2014
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen (LEI report 2013-063) - ISBN 9789086156689 - 87
  melkveehouderij - zuivelindustrie - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - diergezondheid - begrazing - duurzame veehouderij - economische haalbaarheid - opinies - dairy farming - dairy industry - sustainability - animal welfare - animal health - grazing - sustainable animal husbandry - economic viability - opinions
  De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland hebben hun krachten gebundeld in de Duurzame Zuivelketen. Het streven is om samen met de betrokken zuivelondernemingen en de melkveehouders, die bij hen aangesloten zijn, de Nederlandse zuivelsector wereldwijd koploper te maken op het gebied van duurzaamheid. Om die reden heeft de Duurzame Zuivelketen een aantal doelen geformuleerd, die gerelateerd zijn aan klimaat en energie, diergezondheid en dierenwelzijn, weidegang en biodiversiteit en milieu. Door middel van een enquête in het najaar van 2012 onder 150 gangbare en 23 biologische melkveehouders is onderzocht hoe melkveehouders tegen over de (haalbaarheid van de) door de Duurzame Zuivelketen geformuleerde doelen staan en tegenover de activiteiten van de betrokken zuivelondernemingen. Ook is gevraagd naar de maatregelen die melkveehouders al nemen of van plan zijn te gaan nemen om duurzaamheidsdoelen te realiseren en naar de invloed van de omgeving daarop.
  Publieke visies op het beheer van wilde dieren : resultaten van een enquête naar de visies van leden en niet-leden op het beheer van wilde dieren
  Buijs, A.E. ; Langers, F. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2502) - 29
  fauna - edelherten - hoefdieren - sus scrofa - wildbeheer - natuurbeheer - ecologisch herstel - natuurbeleid - opinies - fauna - red deer - ungulates - sus scrofa - wildlife management - nature management - ecological restoration - nature conservation policy - opinions
  Groot wild zoals edelherten, reeën en wilde zwijnen dragen bij aan recreatie en natuurbeleving maar veroorzaken soms ook overlast voor landbouw en verkeer. Onderzoek van Alterra voor Natuurmonumenten onder bijna 40.000 deelnemers toont aan dat natuurliefhebbers opvallend genuanceerd denken over het beheer van groot wild in natuurgebieden. Uitbreiding van natuurgebieden om hiermee wilde dieren, zoals edelherten en wilde zwijnen, meer ruimte te geven krijgt veel steun. Aanleg van ecoducten (84%) wordt hierbij geprefereerd boven de aankoop van landbouwgrond (68%). Als dat onvoldoende oplossing biedt is er ook steun voor diverse andere beheermaatregelen. De aanwezigheid en grotere zichtbaarheid van wild vergroot de bezoekersaantallen, zelfs bij de wolf.
  Analytical lenses on barriers in the governance of climate change adaptation
  Biesbroek, G.R. ; Termeer, C.J.A.M. ; Klostermann, J.E.M. ; Kabat, P. - \ 2014
  Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 19 (2014)7. - ISSN 1381-2386 - p. 1011 - 1032.
  klimaatverandering - klimaatadaptatie - governance - opinies - climatic change - climate adaptation - governance - opinions - decision-making - complexity theory - policy processes - wicked problems - value conflict - management - values - vulnerability - institutions - framework
  Barriers to adaptation have become an important concept in scientific and political discussions in the governance of climate change adaptation. Over the past years, these discussions have been dominated by one analytical lens in examining barriers and proposing ways to overcome them: the problem solving lens. In this paper, we aim to demonstrate theoretically and empirically that the choice of analytical lens influences how barriers to adaptation are constructed and the intervention strategies proposed. Drawing from recent governance literature, we explore the rationale of three dominant philosophies in the study of governance: the optimist, the realist, and the pessimist philosophy. Next, we demonstrate how these philosophies are operationalized and guide scientific inquiry on barriers to adaptation through four empirically rooted analytical lenses: i) governance as problem solving, ii) governance as competing values and interests, iii) governance as institutional interaction, and iv) governance as dealing with structural constraints. We investigate the Dutch government’s Spatial Adaptation to Climate Change programme through each of the four lenses. We discuss how each analytical lens frames barriers in a specific way, identifies different causes of barriers, leads to competing interpretations of key events, and presents other types of interventions to overcome barriers. We conclude that it is necessary to increase analytical variety in order to critically engage in theoretical debates about barriers and to empower policy practitioners in their search for successful intervention strategies to implement adaptation measures
  Kerngebieden weidevogels en agrarische natuur : Ronde langs de provincies en het Rijk
  Holt, H. ten; Martens, S. ; Melman, T.C.P. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2465)
  weidevogels - agrarisch natuurbeheer - natuurbeleid - beleidsevaluatie - gemeenschappelijk landbouwbeleid - subsidies - opinies - provincies - grassland birds - agri-environment schemes - nature conservation policy - policy evaluation - cap - subsidies - opinions - provinces
  Verkennend en inventariserend onderzoek onder provincies en Rijk gericht op het in beeld brengen van het draagvlak voor de kerngebiedenbenadering voor weidevogels en agrarisch natuur en de behoeften ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de benadering. Het onderzoek is geplaatst binnen de bredere context van de discussie over de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer en de herziening van het subsidiestelsel.
  Het raadsel van Luttelgeest
  Jansen, B. - \ 2013
  Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)10. - ISSN 1572-7610 - p. 6 - 7.
  wolven - fauna - migratie - verspreiding - opinies - noordoostpolder - wolves - fauna - migration - dispersal - opinions - noordoostpolder
  'Niets was als het leek.’ Een betere manier om de gang van zaken rondom de wolf van Luttelgeest te beschrijven is er niet. Het begon al met de vindplaats. Nadat alle kranten hadden geschreven dat er in Luttelgeest een doodgereden, sterk op een wolf gelijkend dier was gevonden, meldde Omroep Flevoland dat het dier niet in Luttelgeest maar in Marknesse de geest had gegeven. Maar als het eenmaal in alle kranten heeft gestaan, krijg je dat niet meer veranderd, zodat het dier, als het eenmaal is opgezet, gewoon een bordje ‘De Wolf van Luttelgeest’ omgehangen zal krijgen.
  Expertpanel: het nieuwe motto is diversiteit (expertpanellid Fons van Kuik)
  Iersel, H. van; Kuik, A.J. van - \ 2013
  Boomzorg 2013 (2013). - p. 30 - 31.
  boomteelt - houtachtige planten - straatbomen - rassen (planten) - soortendiversiteit - openbare ruimte - beplanten - groenbeheer - opinies - deskundigen - arboriculture - woody plants - street trees - varieties - species diversity - public space - planting - management of urban green areas - opinions - experts
  Met ingang van deze uitgave van het vakblad Boomzorg starten we met de Bomenmonitor. Een initiatief om de belangrijkste vragen, problemen en ziekten rondom bomen in kaart te brengen. Zo’n monitor is natuurlijk niet compleet zonder een aftrap door een aantal bomengoeroes. En wat blijkt: de oplossing van een groot aantal problemen is eigenlijk peanuts: We moeten streven naar meer diversiteit bij de aanplant van bomen in de openbare ruimte.
  Beleving van weidevogelproblematiek in Nederland, Bevindingen publieksenquête
  Langers, F. ; Goossen, C.M. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 44
  weidevogels - natuurbeleid - natuurbescherming - melkveehouderij - burgers - opinies - vragenlijsten - maatschappelijke betrokkenheid - inventarisaties - grassland birds - nature conservation policy - nature conservation - dairy farming - citizens - opinions - questionnaires - community involvement - inventories
  Doel van deze studie is om meer begrip te krijgen van de onderliggende ethische visies en emoties die leven onder de Nederlandse bevolking bij maatschappelijke discussies over de omgang met weidevogels in Nederland. Door te focussen op de visies onder het grote publiek kunnen kritische geluiden van maatschappelijke organisaties en individuele actievoerders ook in een breder maatschappelijk perspectief worden gezet, inclusief het draagvlak voor enerzijds het beleid en anderzijds voor kritische geluiden over het beleid.
  Overijsselse Vecht : Meer ambitie gevraagd
  Willems, D. ; Corporaal, A. - \ 2013
  Het Waterschap 9 (2013). - ISSN 1380-4251 - p. 29 - 29.
  rivieren - stroomgebieden - gereguleerde rivieren - herstelbeheer - deregulering - opinies - waterschappen - overijssel - rivers - watersheds - regulated rivers - restoration management - deregulation - opinions - polder boards - overijssel
  De grensoverschrijdende Vecht heeft klasse. In potentie althans. Momenteel ligt ze er geknot bij: gestuwd en rechtgetrokken - een verstoord, kwetsbaar watersysteem. Hulp is onderweg: het breedgedragen programma Ruimte voor de Vecht beoogt meer veiligheid en meer recreatie in een meer natuurlijke (halfnatuurlijke) laaglandrivier. Maar is dit genoeg? De auteurs pleiten voor meer ambitie.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.