Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  White root tips supply plants with oxygen, water and nutrients : healthy roots are fundamental for a healthy plant
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 5 (2016)3. - ISSN 2215-0633 - p. 44 - 45.
  tuinbouw - glastuinbouw - worteloppervlak - wortelharen - wortels - wateropname (planten) - voedselopname - opname (uptake) - calcium - tomaten - pythium - plantenontwikkeling - horticulture - greenhouse horticulture - rhizoplane - root hairs - roots - water uptake - food intake - uptake - calcium - tomatoes - pythium - plant development
  The main, most important function of roots belonging to horticultural crops is the uptake of water and nutrients. Healthy roots are essential for a healthy plant. After all, if the uptake of water and nutrients is not functioning properly, then other aspects also leave a lot to be desired
  Aparte toediening geeft betere resultaten : alternatief voor ijzerchelaat in praktijk getoetst met positief resultaat
  Hoogstraten, K. van; Voogt, W. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)5. - p. 23 - 25.
  glastuinbouw - plantenvoeding - sporenelementen - polyfosfaten - bemesting - toepassing - opname (uptake) - effecten - ijzerhoudende meststoffen - chelaten - meststofdragers - greenhouse horticulture - plant nutrition - trace elements - polyphosphates - fertilizer application - application - uptake - effects - iron fertilizers - chelates - fertilizer carriers
  IJzer is een onmisbaar voedingselement, dat nodig is voor de vorming van bladgroen en zo chlorose voorkomt. Omdat het element normaal niet opgelost blijft – en dan niet beschikbaar is voor de plant – zijn al jaren ijzerchelaten voorhanden. Bij een nieuwe meststof is het ijzer op een andere manier gebonden, namelijk met een combinatie van polyfosfaten. Bij toediening via een aparte bak blijkt het in de praktijk goed te werken. De meststof heeft daarnaast andere effecten, zoals minder bladrand en makkelijker UV-ontsmetting. Recent onderzoek en praktijkervaringen geven vergelijkbare resultaten.
  Nitrogen: The most important nutritional element for the plant : complicated balance between vegetative and generative growth
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 44 - 45.
  glastuinbouw - plantenvoeding - voedingsstoffen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - opname (uptake) - plantenfysiologie - nitraten - ammonium - cultuurmethoden - greenhouse horticulture - plant nutrition - nutrients - nutrient availability - uptake - plant physiology - nitrates - ammonium - cultural methods
  Nitrogen is found in almost all parts of the plant. It’s one of the plant’s most essential nutritional element. There’s a tendency in greenhouse horticulture to over-fertilise. In most situations it’s difficult to get around this. However, more precise application offers more possibilities to control production.
  Tulpscheutjes in weefselkweek blijken zwaar ondervoed
  Klerk, G.J.M. de; Bos, H. ; Pramanik, D. - \ 2014
  BloembollenVisie (2014)305. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
  weefselkweek - tulpen - voedingsstoffentransport - transpiratie - plantenfysiologie - opname (uptake) - tissue culture - tulips - nutrient transport - transpiration - plant physiology - uptake
  Voor tulp is weefselkweekvermeerdering cruciaal. Nieuwe cultivars kunnen met weefselkweek veel sneller op de markt gebracht worden dan de huidige 20-25 jaar. Bovendien zijn bollen uit de weefselkweek vitaler en robuuster. Commerciële weefselkweekvermeerdering is ondanks veel onderzoek niet van de grond gekomen. Nieuw onderzoek werpt een ander licht op dit probleem. Ondervoeding blijkt de bottlenek; ondervoeding niet omdat er te weinig voeding wordt toegediend maar omdat de plantjes te weinig naar de groeizones kunnen transporteren.
  Uptake and distribution of iodine in cucumber, sweet pepper, round, and cherry tomato
  Voogt, W. ; Steenhuizen, J.W. ; Eveleens, B.A. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Reports Wageningen UR Greenhouse Horiculture 1329) - 70
  glastuinbouw - tomaten - paprika's - komkommers - opname (uptake) - voedselgewassen - jodium - bemesting - meststoffen met sporenelementen - steenwol - recirculatiesystemen - teeltsystemen - greenhouse horticulture - tomatoes - sweet peppers - cucumbers - uptake - food crops - iodine - fertilizer application - trace element fertilizers - rockwool - recirculating systems - cropping systems
  Eénderde van de wereldbevolking lijdt aan een tekort aan het essentiële voedingselement jodium. De verrijking van groenten met jodium (biofortificatie) kan dit jodiumtekort helpen voorkomen. Daarom werd het effect bestudeerd van toediening van jodium-verrijkte meststoffen op de jodiumgehalten in komkommer, ronde - en kerstomaten en paprikavruchten, opgekweekt in steenwol met hergebruik van het drainwater.
  Recirculatie potorchidee 2. Natrium
  Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  Wageningen UR / Glastuinbouw Waterproof
  potplanten - orchidales - hergebruik van water - natrium - opname (uptake) - effecten - waterkwaliteit - plantenvoeding - gewasanalyse - pot plants - orchidales - water reuse - sodium - uptake - effects - water quality - plant nutrition - plant analysis
  Planten nemen zo min mogelijk natrium (Na) op. Als het gehalte in het aanvoer water hoger is dan de plantopname, leidt recirculatie van drainwater tot het oplopen van het natriumgehalte in het substraat en in de voedingsoplossing. De grenswaarde voor natrium en de opname van natrium kunnen per gewas sterk verschillen. Voor potorchideeën is nog niet bekend bij welke natriumgehalten negatieve effecten optreden.
  Hoe telen Koeien & Kansen-boeren maïs?
  Oenema, J. ; Verloop, K. ; Hilhorst, G.J. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)2. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - zea mays - bemesting - stikstof - opname (uptake) - grondwaterkwaliteit - optimalisatiemethoden - dairy farming - zea mays - fertilizer application - nitrogen - uptake - groundwater quality - optimization methods
  De deelnemers aan Koeien & Kansen zijn middels een enquête gevraagd hoe ze maïs telen en waarom ze dat zo doen. De aanleiding hiervoor was dat de benutting van vooral stikstof te wensen overlaat: de nitraatconcentraties in het grondwater zijn vaak te hoog. De enquête is gebruikt voor het ontwikkelen van een beslisboom, die een veehouder gerichte adviezen geeft voor het optimaliseren van de maïsteelt. Hieronder worden enkele uitkomsten van de enquête beschreven.
  Stikstofwerking in dunne en dikke mest wel snel genoeg?
  Verloop, K. ; Hilhorst, G.J. - \ 2011
  V-focus 8 (2011)3. - ISSN 1574-1575 - p. 26 - 26.
  melkveehouderij - dierlijke meststoffen - mestverwerking - scheidingstechnologie - stikstof - opname (uptake) - co-vergisting - dairy farming - animal manures - manure treatment - separation technology - nitrogen - uptake - co-fermentation
  Stel dat een gewas wordt bemest met stikstof (N) uit dierlijke mest en ter vergelijk ook met kunstmest-N. Dan zal van de kunstmest-N het meest worden teruggewonnen in het geoogste gewas. Dat komt doordat N in kunstmest voorkomt in minerale vorm: dit is snel opneembaar. In dierlijke mest, daarentegen, is ongeveer de helft van de N organisch gebonden. Die komt langzaam vrij. Koeien & Kansen zoekt naar manieren om de N in dierlijke mest meer als kunstmest te laten werken. Een mogelijkheid is het toepassen van mestscheiding. De resultaten van veldproeven op Koeien & Kansen-bedrijf Van Wijk en op proefbedrijf de Marke zijn bemoedigend.
  CO2-opname in een gesloten kas
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1060) - 31
  glastuinbouw - kooldioxide - meting - geconditioneerde teelt - opname (uptake) - luchtstroming - kassen - greenhouse horticulture - carbon dioxide - measurement - conditioned cultivation - uptake - air flow - greenhouses
  In het kader van Kas als Energiebron wordt onder andere onderzoek gedaan bij Lans Zeeland te Rilland en ook bij het Innovatie en Democentrum (IDC) te Bleiswijk. Voor de gesloten kas van Lans Zeeland en voor de Sunergiekas van het IDC zijn twee methoden ontwikkeld om de gewasopname van CO2 te meten. Bij methode 1 worden de hoeveelheid en de CO2-concentratie van de ingeblazen en uitgeblazen lucht van elkaar afgetrokken. Wat resteert is de gewasopname. Bij methode 2 worden de dosering, de verandering van de CO2-concentratie in de kas en het product van de luchtuitwisseling en het concentratieverschil tussen kas- en buitenlucht met elkaar vergeleken. Zowel methode 1 als methode 2 zijn toepasbaar voor Lans Zeeland, al gaf methode 1 vanwege zijn eenvoud een nauwkeuriger beeld dan methode 2. Voor de Sunergiekas kan alleen methode 2 worden toegepast omdat CO2 niet via de luchtslangen, maar via een apart slangenstelsel wordt gedoseerd.
  Genoeg mycorrhiza's in bodem
  Bos, J.F.F.P. - \ 2009
  Boerderij 95 (2009)9. - ISSN 0006-5617 - p. 58 - 58.
  uien - allium cepa - rizosfeer - mycorrhizae - mycorrhizaschimmels - opname (uptake) - onions - allium cepa - rhizosphere - mycorrhizas - mycorrhizal fungi - uptake
  Uit onderzoek van Wageningen Universiteit blijkt dat in het verleden uienrassen onbewust al geselecteerd zijn op hun goede samenwerking met mycorrhiza's
  Osmose houdt cellen op spanning : de drijvende kracht achter openen en sluiten van huidmondjes
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)11. - p. 24 - 25.
  tuinbouwbedrijven - kassen - teelt onder bescherming - planten - osmose - absorberend vermogen - waterbalans - opname (uptake) - beweging van huidmondjes - sluitcellen - absorptie - glastuinbouw - market gardens - greenhouses - protected cultivation - plants - osmosis - absorptivity - water balance - uptake - stomatal movement - guard cells - absorption - greenhouse horticulture
  Osmose houdt cellen op spanning. Het is ook de druivende kracht achter openen en sluiten van huidmondjes. Bij de opname van water door de wortels, is osmose juist een tegenwerkende kracht, vooral bij een hogere EC. Aandacht voor watervoorziening, EC kalium- en calciumvoorziening is nodig om de zaken goed te laten verlopen
  De witte wortelpunten voorzien planten van zuurstof, water en nutrienten
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2006
  Onder Glas 3 (2006)10. - p. 24 - 25.
  plantenfysiologie - opname (uptake) - voedingsstoffenopname (planten) - plant-water relaties - wateropname (planten) - wortels - plantenontwikkeling - glastuinbouw - plant physiology - uptake - nutrient uptake - plant water relations - water uptake - roots - plant development - greenhouse horticulture
  In de natuur heeft de plant een zeer groot wortelgestel nodig om voldoende nutriënten en water te vinden. In de kas is dat niet nodig, maar toch moet een minimaal volume wortels aangehouden worden. Opname van water en nutriënten zijn sterk met elkaar verbonden. De verdamping is de motor van de wateropname. Maar de opgenomen nutriënten kunnen voor een worteldruk zorgen, die soms tot problemen leidt
  Stikstof: het belangrijkste voedingselement voor de plant
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2005
  Onder Glas 2 (2005)1. - p. 24 - 25.
  plantenvoeding - stikstof - voedingsstoffen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - opname (uptake) - plantenfysiologie - nitraten - ammonium - cultuurmethoden - glastuinbouw - plant nutrition - nitrogen - nutrients - nutrient availability - uptake - plant physiology - nitrates - ammonium - cultural methods - greenhouse horticulture
  Stikstof is een van de meest essentiële meststoffen. Het zit in ontelbare enzymen, eiwitten en andere bouwstoffen. In het celvocht en in DNA, het erfelijk materiaal in de plant. Zonder stikstof zou de plant totaal niet functioneren en zelfs niet kunnen bestaan
  Estimating input data for computations on the volatilisation of pesticides from plant canopies and competing processes
  Leistra, M. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1256) - 79
  pesticiden - depositie - diffusie - vervluchtiging - emissie - oppervlakten - bladeren - opname (uptake) - gewassen - kroondak - kroondak penetratie - gebladerte - oppervlakkige afvoer - verontreiniging - pesticides - deposition - diffusion - volatilization - emission - surfaces - leaves - uptake - crops - canopy - canopy penetration - foliage - runoff - pollution
  Volatilisation of pesticides from the crop can be an important emission pathway to the environment. A computation module was developed for making estimates on this emission. However, various input data for this module are not measured directly in registration procedures, so they have to be estimated from theory or from a diversity of experimental data. Vapour pressure is the most important property in volatilisation, which needs a critical evaluation in case of conflicting data. Diffusion coefficients for transport in a laminar boundary layer are estimated from theory. Penetration of pesticides into the leaves is highly affected by substances in the formulation and by environmental conditions. Pesticide deposit is often vulnerable to washoff by rainfall. Often, no directly measured rates are available for photochemical transformation on plant surfaces, so these have to be estimated from a variety of experimental results. In critical cases, comprehensive experiments with micro-agro-ecosystems and/or in the field are needed.
  Uitmijnen van fosfaatrijke landbouwgronden: een realistische oplossing? Grondonderzoek is nodig om de effectiviteit en duur van uitmijnen te voorspellen
  Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. ; Salm, C. van der; Oenema, O. - \ 2005
  Bodem 15 (2005)5. - ISSN 0925-1650 - p. 171 - 174.
  gewassen - fosfaten - bodemchemie - verontreinigingsbeheersing - waterkwaliteit - opname (uptake) - crops - uptake - phosphates - soil chemistry - pollution control - water quality
  Het fosfaatgehalte van landbouwgronden in gebieden met intensieve veehouderij is vaak hoog. Ophoping van fosfaat in de bodem leidt tot ongewenste verliezen naar het grond- en oppervlaktewater. Uitmijnen, het onttrekken van fosfaat aan de grond met behulp van een gewas, verlaagt het risico van uitspoeling van fosfaat uit landbouwgronden. Met grondonderzoek is het mogelijk om de effectiviteit en duur van uitmijnen voor een specifieke fosfaatrijke landbouwgrond te voorspellen
  Uptake of sediment-bound bioavailable polychlorobiphenyls by benthivorous carp (Cyprinus carpio)
  Moermond, C.T.A. ; Roozen, F.C.J.M. ; Zwolsman, J.J.G. ; Koelmans, A.A. - \ 2004
  Environmental Science and Technology 38 (2004)17. - ISSN 0013-936X - p. 4503 - 4509.
  sediment - biologische beschikbaarheid - polychloorbifenylen - benthos - karper - zoetwatervissen - meren - waterinvertebraten - chemicaliën - opname (uptake) - organische scheikunde - ecotoxicologie - waterbodems - sediment - bioavailability - polychlorinated biphenyls - benthos - carp - freshwater fishes - lakes - aquatic invertebrates - chemicals - uptake - organic chemistry - ecotoxicology - water bottoms - hydrophobic organic contaminants - aquatic food webs - contact time - pore-water - ingested sediment - extraction - lake - pollutants - fish
  It is unclear whether accumulation of sediment-bound chemicals in benthivorous fish depends on the degree of sequestration in the sediment like it does for invertebrates. Here, we report on the potential of slow and fast desorbing sediment-bound polychlorobiphenyl (PCB) fractions for accumulation in carp (Cyprinus carpio) in lake enclosures treated with different nutrient doses
  It is unclear whether accumulation of sediment-bound chemicals in benthivorous fish depends on the degree of sequestration in the sediment like it does for invertebrates. Here, we report on the potential of slow and fast desorbing sediment-bound polychlorobiphenyl (PCB) fractions for accumulation in carp (Cyprinus carpio) in lake enclosures treated with different nutrient doses. Routes of PCB uptake were quantitatively evaluated for 15 PCBs (log K-0W range 5.6-7.8) using model analysis. Fast-desorbing PCB fractions in the sediment were defined as the ratio of 6-h Tenax-extractable to (total) Soxhlet-extractable concentrations. These fractions varied between 4 and 22% and did not show a clear trend with log K-0W. However, bioaccumulation of PCBs in carp correlated much better with Tenax-extractable concentrations than with total-extractable concentrations. Nutrient additions in the enclosures had a positive effect on PCB accumulation. Model results show that PCB uptake in carp can be explained from (1) uptake through invertebrate food, (2) uptake from fast-desorbing fractions in ingested sediments, and (3) uptake from water, where PCBs are in partitioning equilibrium with fast-desorbing fractions. The main implication of this research is that fast-desorbing PCB fractions in sediments have great predictive potential for bioaccumulation in benthivorous fish.
  Opname van cadmium door gewassen in moestuinen in de Kempen: risico-inventarisatie en maatregelen
  Römkens, P.F.A.M. ; Rietra, R.P.J.J. ; Lijzen, J.P.A. ; Otte, P.F. ; Comans, R.N.J. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 918) - 63
  cadmium - opname (uptake) - gewassen - biologische beschikbaarheid - tuinen bij het huis - groenten - zware metalen - blootstelling - toxiciteit - nederland - cadmium - uptake - crops - bioavailability - domestic gardens - vegetables - heavy metals - exposure - toxicity - netherlands
  Op basis van bestaande data is de opname van cadmium door enkele belangrijke moestuingewassen beschreven via een bodem-plant relatie. Gebruik makend van organische stof, pH, klei en het cadmiumgehalte van de bodem kan het gehalte in het gewas voorspeld worden. Met deze vergelijkingen is vervolgens het toelaatbare cadmiumgehalte in de bodem berekend waarbij de warenwetnorm (per gewas) wordt overschreden. Daarnaast is ook de totale blootstelling berekend (CSOIL) in geval van consumptie van gewassen die geteeld worden op met cadmium verontreinigde gronden. Uit de resultaten blijkt dat bij gangbare gehalten aan cadmium in de bodem in de Kempen de blootstelling via consumptie de MTR waarde overschrijdt, zeker in geval van (licht) zure gronden (pH lager dan 5,5). Verhoging van de bodem-pH en handhaving van het organische stofgehalte door toevoeging van compost of mest blijkt effectief om de blootstelling te reduceren. Dit is echter alleen van toepassing bij cadmiumgehalten in de bodem die liggen tussen 1 en 5 mg kg-1. Bij cadmiumgehalten in de bodem tussen 2 en 5 mg kg-1 zijn er beperkingen aan de keuze van de gewassen. Met name bladgroenten als sla, spinazie en andijvie kunnen dan beter niet geteeld worden. Bij cadmiumgehalten in de bodem van meer dan 5 mg kg-1 zou consumptie uit eigen tuin afgeraden moeten worden. De hier gepresenteerde advieswaarden zullen in 2004 verder getoetst worden middels experimenteel onderzoek in bestaande moestuinen.
  Herziening LAC-signaalwaarden: op weg naar bodem-specifieke normen?
  Römkens, P.F.A.M. ; Vries, W. de - \ 2001
  Bodem 11 (2001)3. - ISSN 0925-1650 - p. 104 - 106.
  bodem - kwaliteit - gewaskwaliteit - kwaliteitsnormen - voedselveiligheid - bodemgiftigheid - voedselkwaliteit - metalen - opname (uptake) - biologische beschikbaarheid - bodemchemie - opnamemechanismen - gewassen - methodologie - bodemverontreiniging - zware metalen - bodemkwaliteit - landbouw - milieu - soil - quality - crop quality - soil pollution - heavy metals - quality standards - food safety - soil toxicity - food quality - metals - uptake - bioavailability - soil chemistry - uptake mechanisms - crops - methodology - soil quality
  De huidige LAC-signaalwaarden voor bodemkwaliteit (gehalten aan schadelijke stoffen in de bodem waarbij normen voor gewaskwaliteit worden overschreden) zijn slechts beperkt geschikt voor een locatie-specifieke risico-inschatting m.b.t. zware metalen en arseen. Een overzicht en evaluatie van gebruikte en in ontwikkeling zijnde methodieken voor de schatting van metaalgehalten in gewassen, en perspectieven voor een betere methode voor het bepalen van de locatie-secifieke bodemkwaliteit
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.