Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bestrijding van ridderzuring in grasland op de Hondspol in Driebergen
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  onkruidbestrijding - handmatige onkruidbestrijding - melkveehouderij - biologisch-dynamische landbouw - rumex obtusifolius - graslandverbetering - opnieuw zaaien - weed control - manual weed control - dairy farming - biodynamic farming - rumex obtusifolius - grassland improvement - resowing
  Het bedrijf de Hondspol in Driebergen is een zorgboerderij. De landbouw staat hier ten dienste van de zorgverlening aan gehandicapten. Het bedrijf is een gemengd bedrijf, maar sterk gericht op de melkveehouderij. Het bedrijf werkt volgens de biologisch dynamische principes. Marcel Schoenmakers is bedrijfsleider op de Hondspol. Hij vond een oplossing om ridderzuring in zijn grasland effectief te bestrijden.
  Grassland resowing and grass-arable crop rotations : third and fourth workshop of the EGF-Working Group 'Grassland Resowing and Grass-arable Rotations', Luzern, Switzerland, 21-24 June 2004, Maastricht, the Netherlands, 24-26 October
  Conijn, J.G. - \ 2007
  Wageningen : Plant Research International (Report / Plant Research International 148) - 142
  graslanden - opnieuw zaaien - rotaties - biologische landbouw - grasmatverbetering - grasslands - resowing - rotations - organic farming - sward renovation
  De HerinzaaiWijzer als hulpmiddel bij afweging van graslandvernieuwing = The reseeding indicator as a tool for renewing grassland
  Hoving, I.E. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 16
  graslandverbetering - opnieuw zaaien - voedingswaarde - graslanden - productiviteit - kosten - winsten - stikstof - informatiesystemen - internet - grassland improvement - resowing - nutritive value - grasslands - productivity - costs - profits - nitrogen - information systems - internet
  The Reseeding Indicator is an Internet program with which insight can be gained into the relationship between costs and profits of grassland renewal. The program computes an economic balance on the basis of current data on the plot. It provides insight into the improvement of the productivity and gives advice on whether or not to reseed. Moreover, an estimated nitrogen balance is provided. The program can be found on the website ASG (www.asg.wur.nl) and can be consulted directly
  Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : Goed graslandbeheer: voorkomen van herinzaai
  Hoving, I.E. - \ 2005
  Lelystad : Animal Sciences Group (Serie Rundveehouderij Blad 6) - 4
  kennis - opnieuw zaaien - agrarische bedrijfsvoering - graslandbeheer - graslandverbetering - zaaien - rundveehouderij - knowledge - resowing - farm management - grassland management - grassland improvement - sowing - cattle husbandry
  Het is verstandig om zich op het moment van herinzaai te realiseren waarom op het perceel herinzaai nodig is. Is het grassenbestand verslechterd, is er rijschade veroorzaakt, is de onkruiddruk te hoog geworden of is de zode vertrapt? Al deze genoemde zaken worden door het graslandmanagement beïnvloed en zijn dus vaak indirect een gevolg van beslissingen van de ondernemer. Om meer inzicht te krijgen in het graslandmanagement en de gevolgen van bepaalde keuzes is dit nieuwsblad gemaakt
  Graslandvernieuwing : Herinzaai en wisselbouw in de praktijk
  Russchen, H.J. - \ 2005
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 90) - 24 p.
  graslandverbetering - grasmatverbetering - graslandbeheer - wisselbouw - opnieuw zaaien - nederland - grassland improvement - sward renovation - grassland management - ley farming - resowing - netherlands
  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de praktijksituatie waarin melkveehouders graslandvernieuwing op hun bedrijf toepassen. Graslandvernieuwing vindt plaats door middel van herinzaai van blijvend grasland en na een akkerbouwperiode in wisselbouwsystemen. Wat zijn de motieven voor een melkveehouder om grasland te vernieuwen? Hoe vernieuwt een melkveehouder zijn grasland en hoe behandelt hij vernieuwd grasland? Wat verwacht de melkveehouder van graslandvernieuwing en geeft graslandvernieuwing in de vorm van herinzaai of wisselbouw het gewenste resultaat?
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Praktijksituatie graslandvernieuwing
  Conijn, J.G. - \ 2004
  Wageningen : Plant Research International (Informatieblad / PRI 398.60) - 2
  graslanden - graslandbeheer - graslandverbetering - opnieuw zaaien - wisselbouw - melkveehouderij - melkveebedrijven - vragenlijsten - bemesting - grasslands - grassland management - grassland improvement - resowing - ley farming - dairy farming - dairy farms - questionnaires - fertilizer application
  In Nederland wordt in de praktijk veel grasland vernieuwd (jaarlijks ca. 13% van het graslandareaal). Graslandvernieuwing vindt plaats door herinzaai van blijvend grasland of in een wisselbouwsysteem met akkerbouwgewassen. Kennis van de huidige praktijksituatie van graslandvernieuwing is nodig bij de ontwikkeling van adviezen en richtlijnen, zodat nutriëntenverliezen beperkt kunnen worden. In het kader van het project "Synthese van bodem-gewassystemen" in 398-II is graslandvernieuwing in de praktijk onderzocht door middel van een schriftelijke enquête onder melkveehouders en een workshop. Figuur 1 laat zien dat bijna iedere melkveehouder die de vragenlijst teruggestuurd heeft, aan graslandvernieuwing doet
  Grassland resowing and grass-arable crop rotations. Consequences for performance and environment
  Conijn, J.G. ; Taube, F. - \ 2004
  Wageningen : Plant Research International (Report / EGF working group 'Grassland resowing and grass-arable rotations' 2) - 82
  rotaties - teeltsystemen - weiden - akkerbouw - opnieuw zaaien - nederland - rotations - cropping systems - pastures - arable farming - resowing - netherlands
  Lachgasemissie bij graslandvernieuwing in voor- of najaar; resultaten van een éénjarige meetcampagne
  Dolfing, J. ; Groot, W.J.M. de; Hoving, I.E. ; Kuikman, P.J. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 896) - 52
  distikstofmonoxide - emissie - graslanden - hooiland - graslandverbetering - grasmatverbetering - opnieuw zaaien - nitrous oxide - emission - grasslands - meadows - grassland improvement - sward renovation - resowing
  Jaarlijks wordt in Nederland ongeveer 10% van alle grasland gescheurd en opnieuw ingezaaid met gras of met andere gewassen. Als gevolg hiervan komen relatief grote hoeveelheden stikstof vrij waarvan een deel uitspoelt als nitraat of denitrificeert en verloren gaat. Dit verlies is afhankelijk van het tijdstip van scheuren en van het volggewas. Het is onduidelijk hoeveel van de stikstof die verloren gaat wordt omgezet in lachgas. In het voorliggende rapport worden de resultaten gepresenteerd van metingen die gedurende een volledig jaar zijn uitgevoerd binnen een veldexperiment naar graslandvernieuwing. Het experiment is uitgevoerd op een drietal locaties: Nij Bosma Zathe (zeeklei), Aver Heino (natte zandgrond; beekeerd) en Cranendonck (droge zandgrond; veldpodzol). Het doel van de meetcampagne was om de lachgasemissie te bepalen die het gevolg is van verschillende manieren van graslandvernieuwing bij verschillende bemestings-niveaus en grondsoorten. Het tijdstip waarop de graslandvernieuwing werd uitgevoerd beïnvloedt de emissie, maar het effect was niet consistent in de verschillende gronden. Het advies om tot scheuren in het voorjaar over te gaan om de vrijkomende stikstof zo veel mogelijk te benutten voor het volggewas blijkt niet a-priori gunstig voor de emissie van N2O en behoeft nuancering. De gegevens worden in de herinzaaiwijzer ingebouwd en op deze manier bij ondernemers onder de aandacht gebracht in termen van advies in het kader van goede landbouw praktijk. (http://www.pv.wur.nl/index.asp?producten/software/websoftware/herinzaaiwijzer/index.asp)
  Herinzaaiwijzer : graslandvernieuwing eerste lonend bij structureel eiwittekort
  Hoving, I.E. - \ 2003
  Veeteelt 20 (2003)7. - ISSN 0168-7565 - p. 63 - 63.
  melkveehouderij - melkvee - graslandverbetering - graslandbeheer - opnieuw zaaien - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy cattle - grassland improvement - grassland management - resowing - farm management
  Het Praktijkonderzoek Veehouderij heeft een herinzaaiwijzer ontwikkeld, waarmee kan worden uitgerekend in welke situatie graslandvernieuwing loont
  Voorjaarsinzaai pakt goed uit in 2002
  Hoving, I.E. ; Boer, H.C. de; Velthof, G.L. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)5. - ISSN 1570-8586 - p. 24 - 25.
  graslanden - weiden - graslandverbetering - graslandbeheer - opnieuw zaaien - stikstof - verliezen uit de bodem - bodemvruchtbaarheid - proeven op proefstations - grasslands - pastures - grassland improvement - grassland management - resowing - nitrogen - losses from soil - soil fertility - station tests
  Grasland wordt bij voorkeur gescheurd in het najaar. De huidige wetgeving staat scheuren tot uiterlijk 15 september toe. Dit betekent dat eind augustus de laatste snede gewonnen kan worden en dat de oude zode begin september moet worden doodgespoten. De resultaten van een veldproef laten zien dat hierdoor het directe opbrengstverlies in 2002 groter was dan verwacht. Scheuren in het voorjaar pakte relatief positief uit, zeker gezien de beperkte stikstofverliezen!
  Verantwoord grasland vernieuwen
  Hoving, I.E. ; Bussink, D.W. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)6. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
  graslanden - weiden - graslandverbetering - graslandbeheer - opnieuw zaaien - stikstof - verliezen uit de bodem - uitspoelen - rotaties - bodemvruchtbaarheid - zaaitijd - toepassingsdatum - grasslands - pastures - grassland improvement - grassland management - resowing - nitrogen - losses from soil - leaching - rotations - soil fertility - sowing date - application date
  Gemiddeld wordt 13% (125.000 ha) van het grasareaal per jaar vernieuwd.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.