Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 122

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bewaarmodel
  Wildschut, J. - \ 2013
  Wageningen UR
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - modellen - temperatuur - klimaatregeling - opslagloodsen - berekening - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - models - temperature - air conditioning - stores - calculation
  Rekenmodel om bewaarklimaat te demonstreren. Op basis van de omstandigheden (zoals de temperatuur en de RV van de buitenlucht) en van instellingen van het bewaarsysteem (zoals het ventilatie- en het circulatiedebiet per kist) wordt het bewaarklimaat berekend. Door dit resultaat te vergelijken met de schadedrempels en met de energiekosten kan besloten worden naar gunstigere instellingen op zoek te gaan: betere bewaaromstandigheden tegen lagere energiekosten.
  Filtratie van pirimifos-methyl uit condensvocht : Filtratie van condensvocht van bewaarcellen behandeld met Actellic
  Lans, A.M. van der; Bisseling, E. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 25
  bloembollen - pirimifos-methyl - filtratie - verontreinigingsbeheersing - milieubescherming - oppervlaktewater - opslagloodsen - ornamental bulbs - pirimiphos-methyl - filtration - pollution control - environmental protection - surface water - stores
  Tijdens de warme bewaring van tulpenbollen in klimaatcellen wordt het middel Actellic (werkzame stof pirimifos - methyl pirimifos - methyl ) ingezet voor de bestrijding van galmijten. Het middel ‘plakt’ niet alleen aan de bollen maar ook aan de wanden, de vloer, het fust en de klimaatapparatuur en blijft op deze wijze gedurende vele maanden in de cel aanwezig. Als er na de warme bewaring vervolgens in deze cellen producten gekoeld worden, kan condensvorming optreden. Uit eerder onderzoek van PPO bleek dat in condenswater uit deze klimaatcellen pirimifos - methyl ruim boven het MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico voor waterleven ) van 0.002 μg l voor kan komen . Het condens water komt vervolgens via de condens afvoerpijp in het riool of op het (on)verharde gedeelte van het erf terecht. Deze emissieroute via condenswater vormt een grote bedreiging voor het lokale aquatische milieu doordat pirimifos - methyl op deze manier in het oppervlaktewater terecht kan komen.
  Vochthuishouding in perencellen : maatregelen voor een beter bewaarseizoen
  Geijn, F.G. van de - \ 2011
  De Fruitteelt 101 (2011)34. - ISSN 0016-2302
  fruitgewassen - peren - fruitbewaarplaatsen - opslagloodsen - maatregelen - vochtigheid - fruit crops - pears - fruit stores - stores - measures - humidity
  Het bewaren van Conference vraagt op allerlei vlakken om maatregelen. Een juiste vochthuishouding is daarbij zeer bepalend.
  Aan de kwaliteit ligt het niet ... : weinig afwijkingen
  Geijn, F.G. van de - \ 2010
  De Fruitteelt 100 (2010)13. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  appels - peren - fruitbewaarplaatsen - oogstvoorspelling - kwaliteitscontroles - rassen (planten) - opslagloodsen - kwaliteit - monitoring - apples - pears - fruit stores - yield forecasting - quality controls - varieties - stores - quality
  Van de hoofdrassen worden de kwaliteitsverwachtingen en de te adviseren bewaarcondities voor het komende seizoen belicht. Daarnaast wordt teruggeblikt op het afgelopen bewaarseizoen 2009-2010, dat in kwalitatief opzicht tot op heden een succesvol verloop heeft.
  Bewaarkwaliteit dit jaar verrassend
  Geijn, F.G. van de - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)12. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - fruitgewassen - calcium - gebreken - controle - achteruitgang (deterioration) - opslagloodsen - fruit growing - fruit crops - defects - control - deterioration - stores
  De bewaarkwaliteit van fruit heeft in 2009 zowel in negatieve als in positieve zin bijzonderheden. Waarschuwingen over de gevolgen van de calciumtekorten werden al vroeg in het seizoen gemeld. Uitgebreide productcontroles zijn nodig om een grootschalig kwaliteitsverlies te kunnen signaleren
  Veilig monsteren in ULO-cellen
  Montsma, M.P. - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)35. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 13.
  tuinbouwbedrijven - fruitteelt - fruitbewaarplaatsen - koelcellen - opslagloodsen - bemonsteren - veiligheid op het werk - inspectie - market gardens - fruit growing - fruit stores - cold stores - stores - sampling - safety at work - inspection
  Ieder jaar vallen er slachtoffers bij het werken met bewaarcellen. Meestal betreft het mensen die geen toestemming hadden ULO-cellen te betreden, maar toch zijn ook fruitbewaarders en medewerkers het slachtoffer
  Bewaring hardfruit seizoen 2009-2010 : grote hoeveelheid Conference, groot gevolg voor bewaring
  Schaik, A.C.R. van - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)35. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 19.
  fruitteelt - fruitgewassen - gewaskwaliteit - fruitbewaarplaatsen - opslagloodsen - koelcellen - fruit growing - fruit crops - crop quality - fruit stores - stores - cold stores
  Het is belangrijk dat er een goede samenhang is tussen de verwachte productkwaliteit, bewaarcondities en mogelijk extra maatregelen met nadruk op de bewaring van peer
  Eindrapportage ‘Verminderde Circulatie’ : demonstratie en optimalisering van aan/uit-regeling en frequentieregeling bij luchtcirculatie in palletkisten
  PPO Bomen-bollen, - \ 2005
  Lisse : DLV adviesgroep - 18
  bloembollen - opslagloodsen - opslag met klimaatbeheersing - ventilatoren - blazers - regelaars - vergelijkend onderzoek - omloop - ornamental bulbs - stores - controlled atmosphere stores - ventilators - blowers - controllers - comparative research - circulation
  Het project ‘Verminderde circulatie’ had tot doel om meer inzicht te krijgen in de juiste instellingen van frequentie regelaars en aan/uit-regelingen van systeem ventilatoren ten behoeve van de circulatie in bloem bollenbewaarruimten .
  Naar een energiezuiniger klimaatbeheersing bij de bewaring van tulpenbollen. Praktijkproef EB-01
  Gude, H. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2005
  Lisse : PPO Bloembollen - 16
  bloembollen - opslagloodsen - gecontroleerde omgeving - ventilatie - ethyleen - energiegebruik - energiekosten - voorbehandeling - landbouwkundig onderzoek - effecten - ornamental bulbs - stores - controlled atmospheres - ventilation - ethylene - energy consumption - energy expenditure - pretreatment - agricultural research - effects
  In bewaarcellen van tulpenbollen wordt extreem geventileerd om het schadelijke ethyleengas af te voeren. Ethyleen wordt geproduceerd door zure (door Fusarium aangetaste) bollen en heeft schadelijke effecten op de gezonde bollen, waarvan bloemverdroging en verklistering de belangrijkste zijn. De extreme ventilatie kost zeer veel energie. In laboratoriumproeven is eerder aangetoond dat alle ethyleeneffecten in tulp voorkómen kunnen worden door een voorbehandeling met het gasvormige middel EB-01 (codenaam voor 1-MCP), dat de bollen ongevoelig maakt voor ethyleen. Voor een langdurige en volledige bescherming tegen ethyleen moet het middel elke 12 dagen toegediend worden. Het doel van dit project was te onderzoeken of het middel EB-01 toepasbaar is in niet volledig lekdichte praktijkcellen en of het voldoende bescherming tegen ethyleenschade biedt, zodat de ventilatie sterk teruggebracht kan worden ten behoeve van energiebesparing (en behoud van kwaliteit).
  Het meten van mestvoorraden
  Starmans, D.A.J. - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Report / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 437) - ISBN 9789067549219 - 47
  dierlijke meststoffen - volumebepaling - bemonsteren - meting - stikstof - fosfaat - opslagloodsen - animal manures - volume determination - sampling - measurement - nitrogen - phosphate - stores
  Quick-scan van technieken voor de bepaling van voorraden drijfmest
  Starmans, D.A.J. ; Hoeksma, P. - \ 2004
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 258) - ISBN 9789067548274 - 22
  mest - vloeibare meststoffen - opslagloodsen - volumebepaling - meting - manures - liquid manures - stores - volume determination - measurement
  Teelthandleiding zetmeelaardappelen: bewaring
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec..
  aardappelen - opslagloodsen - landbouwschuren - opslagsilo's - vaporisatie - droge stof - ademhaling - oogstverliezen - opbrengsten - fabrieksaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - stores - barns - bunker silos - vaporization - dry matter - respiration - yield losses - yields - starch potatoes - arable farming - cultivation manuals
  Tegenwoordig wordt meer dan 1,5 miljoen ton zetmeelaardappelen kortere of langere tijd bewaard. Van de namalers wordt ongeveer tweederde in schuren bewaard en de rest in kuilen en sleufsilo’s. De aardappelknol is een levend organisme, dat voor 75 - 80% uit water bestaat. Tijdens de bewaring verliezen knollen gewicht als gevolg van vochtverlies (verdamping), verlies van droge stof (ademhaling) en als gevolg van aantasting door ziekten. Een bijzondere (financiële) verliespost ontstaat door de daling van het onderwatergewicht die door onderhuidse rooibeschadiging wordt veroorzaakt. Het is ook van belang dat zo weinig mogelijk zetmeel wordt omgezet in suikers, omdat ook dit de zetmeelopbrengst verlaagt. Voorwaarden voor een goed bewaarresultaat zijn: * een goed afgerijpt gewas en een afgeharde schil; * een gezonde partij, zonder natrot van betekenis; * onbeschadigde knollen; knolbeschadiging vergroot de kans op knolrot; * een regelmatige controle van de partij en van de knoltemperatuur. Tijdens de bewaring van (zetmeel)aardappelen is enig verlies van gewicht en van kwaliteit onvermijdelijk. Bij een goede bewaring van gezonde en onbeschadigde partijen kunnen deze verliezen echter wel sterk worden beperk.
  Teelthandleiding consumptieaardappelen : bewaring
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
  consumptieaardappelen - opslagloodsen - landbouwschuren - opslagsilo's - vaporisatie - droge stof - ademhaling - oogstverliezen - akkerbouw - teelthandleidingen - table potatoes - stores - barns - bunker silos - vaporization - dry matter - respiration - yield losses - arable farming - cultivation manuals
  Bij de oogst verkeert de consumptieaardappel doorgaans in een optimale toestand. Tijdens de bewaring zal er zowel verlies van gewicht als van kwaliteit optreden. Bij een goede bewaring kunnen deze verliezen echter sterk worden beperkt. De aardappelknol is een levend organisme, dat voor 75 - 80% uit water bestaat. Tijdens de bewaring verliezen knollen gewicht als gevolg van vochtverlies (verdamping), verlies van droge stof (ademhaling) en door aantasting van ziekten
  Vloeistof- en grondwaterdruk bij mestkelders
  Braam, C.R. - \ 2000
  Agrabeton 10 (2000)1. - ISSN 0167-3246 - p. 8 - 9.
  opslagloodsen - mest - bouwconstructie - sterkte - statica - berekening - grondwater - vloeistoffen (fluids) - druk - stores - manures - building construction - strength - statics - calculation - groundwater - fluids - pressure
  Verdamping van water uit dierlijke mest met zonne-energie
  Huijben, J. ; Wagenberg, V. van - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)6. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 10.
  varkens - rundveedrijfmest - varkensmest - opslagloodsen - stalmest - drogen - evaporatie - zonne-energie - mestverwerking - pigs - cattle slurry - pig manure - stores - farmyard manure - drying - evaporation - solar energy - manure treatment
  Uit een praktijkproef blijkt dat in een mestbassin met een gesloten lichtdoorlatende overkapping in één jaar 26 I liter water per m2 mestoppervlak kan worden verdampt. Bij toepassing van een drijfdek op de mest is de verdamping 304 I/m2.
  Emissie-arm huisvesten van grote koppels gespeende biggen is goed mogelijk
  Zeeland, A. van; Verdoes, N. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)3. - ISSN 1382-0346 - p. 15 - 17.
  luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - biggen - spenen - stallen - roostervloeren - vloeren - opslagloodsen - drijfmest - vloeibare meststoffen - groepshuisvesting - air pollution - ammonia - emission - volatilization - piglets - weaning - stalls - grid floors - floors - stores - slurries - liquid manures - group housing
  Uit onderzoek op het Varkensproefbedrijf te Sterksel blijkt dat emissie-arme huisvesting van grote koppels gespeende biggen op een eenvoudige manier mogelijk is. In één afdeling werd een water- en mestkanaal toegepast, terwijl de andere afdeling uitgerust was met een gedeeltelijk roostervloer in combinatie met schuine putwanden in het mestkanaal.
  Emissiebeperkende maatregelen bij grote koppels gespeende biggen en 0,4 m2 hokoppervlak per dier
  Zeeland, A. van; Brok, G. den - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)3. - ISSN 1382-0346 - p. 10 - 12.
  luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - biggen - spenen - stallen - roostervloeren - vloeren - opslagloodsen - drijfmest - vloeibare meststoffen - air pollution - ammonia - emission - volatilization - piglets - weaning - stalls - grid floors - floors - stores - slurries - liquid manures
  Op het Varkensproefbedrijf te Sterksel is vervolgonderzoek gestart naar emissie-arme huisvesting van grote groepen gespeende biggen, waarbij het hokoppervlak per dier is vergroot van 0,3 m2 naar de voorgestelde norm van 0,4 m2.
  Investeringskosten van stallen met diepe en ondiepe mestkelders of mestkanalen
  Brakel, C. van - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)3. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 5.
  financiën - investering - varkens - varkensstallen - opslagloodsen - drijfmest - vloeibare meststoffen - bedrijfsvergelijking in de landbouw - finance - investment - pigs - pig housing - stores - slurries - liquid manures - farm comparisons
  Een mestopslagfaciliteit buiten de stal (inclusief verplichte overkapping) is relatief duurder dan een mestopslag onder de stal.
  Wand- vloerverbindingen nader bekeken
  Braam, C.R. ; Knippels, B.J.M. - \ 1998
  Agrabeton 8 (1998)1. - ISSN 0167-3246 - p. 18 - 19.
  stallen - roostervloeren - vloeren - muren - gebouwen - constructieonderdelen - plafonds - structuren - constructie - bouwconstructie - bouwmaterialen - beton - opslagloodsen - mest - systeembouw - stalls - grid floors - floors - walls - buildings - structural components - ceilings - structures - construction - building construction - building materials - concrete - stores - manures - prefabrication
  Richtlijnen betonnen onderslagbalken voor vloerconstructies boven mestopslagen : RBOB 1997
  Braam, C.R. - \ 1997
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek P 97-07)
  opslagloodsen - drijfmest - vloeibare meststoffen - structuren - constructie - bouwconstructie - bouwmaterialen - beton - vloeren - plafonds - gebouwen - constructieonderdelen - handboeken - stores - slurries - liquid manures - structures - construction - building construction - building materials - concrete - floors - ceilings - buildings - structural components - handbooks
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.