Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 58

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  'Samenwerking kennisbedrijven geeft waardevolle kruisbestuiving' : Horti Science Parc van start
  Abbenhuis, R. ; Bakker, J.C. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)3. - p. 27 - 27.
  glastuinbouw - onderzoeksinstituten - organisatie van onderzoek - samenwerking - kennis - bedrijfsvoering - kastechniek - teeltsystemen - optimalisatiemethoden - doelstellingen - cultuurmethoden - greenhouse horticulture - research institutes - organization of research - cooperation - knowledge - management - greenhouse technology - cropping systems - optimization methods - objectives - cultural methods
  Aan de Bleiswijkse Violierenweg zijn sinds enige jaren de kennisinstituten Wageningen UR Glastuinbouw en GreenQ gevestigd. Door de strategische samenwerking van laatstgenoemde met DLV Plant kwam er een derde speler van importantie bij. Voeg daar de nabijheid van onder andere LTO Glaskracht Nederland én de groeiende internationale belangstelling aan toe en de aanleiding is geschetst om als één centrum naar buiten te treden.
  Een praktijknetwerk is logisch vervolg op onderzoek
  Sluis, B.J. van der - \ 2013
  De Boomkwekerij 26 (2013)13. - ISSN 0923-2443 - p. 6 - 6.
  straatbomen - grasbanen - kennisoverdracht - kennis - kwekers - organisatie van onderzoek - vergelijkend onderzoek - boomkwekerijen - street trees - grass strips - knowledge transfer - knowledge - growers - organization of research - comparative research - forest nurseries
  PPO gaat samen met DBN starten met een klein praktijknetwerk voor grasstroken in de laanbomenteelt. Afgelopen twee jaar deed PPO al onderzoek naar de effecten van grasstroken. 'In een praktijknetwerk kan de opgedane kennis met kwekers worden gedeeld en toegepast', aldus onderzoeker Bart van der Sluis.
  Regionale transities onder de loep
  Vellema, S. ; Lauwere, C.C. de - \ 2013
  Syscope Magazine 2013 (2013)31. - p. 4 - 9.
  regionale ontwikkeling - verandering - duurzame landbouw - kwaliteit van het leven - economische verandering - toegepast onderzoek - organisatie van onderzoek - regional development - change - sustainable agriculture - quality of life - economic change - applied research - organization of research
  Wageningen UR werkt met belanghebbenden in diverse regio’s aan regionale transities rondom duurzame voedselvoorziening, economische levensvatbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving voor wonen en vrije tijd. Nauwe betrokkenheid bij concrete veranderingsprocessen biedt onderzoekers de kans deze te doorgronden, maar het kan ook leiden tot voor de hand liggende conclusie dat veranderingen vooral toe te schrijven zijn aan interventies die de projecten initiëren. Dit artikel beschrijft een systematiek die onderzoekers in staat stelt te leren vanuit de vaak grillige en verrassende praktijk van regionale transities.
  Conceptualising joint knowledge production in regional climate change adaptation projects: success conditions and levers for action
  Hegger, D.L.T. ; Lamers, M.A.J. ; Zeijl-Rozema, A. van; Dieperink, C. - \ 2012
  Environmental Science & Policy 18 (2012)4. - ISSN 1462-9011 - p. 52 - 65.
  klimaatverandering - organisatie van onderzoek - wetenschappelijke samenwerking - climatic change - organization of research - scientific cooperation - transdisciplinary research - water-management - science-policy - sustainable development - boundary organizations - environmental-policy - governance - coproduction - stakeholders - perspectives
  Matching supply and demand for knowledge in the fields of global change and sustainability is a daunting task. Science and public policy differ in their timeframes, epistemologies, objectives, process-cycles and criteria for judging the quality of knowledge, while global change and sustainability issues involve value pluralities and large uncertainties. In literature and in practice, it is argued that joint knowledge production in projects through collaboration between (and within) science and policy serves as a means to bridge the gap between the two domains. However, an assessment framework for analysing the merits and limitations of such projects, identifying good practices and enabling adaptive management as well as social learning had not yet been developed. This paper aims to develop such a framework. We portray joint knowledge production projects as policy arrangements in which the degree of success depends on the actors involved, contents of dominant discourses, presence of rules and the availability of resources. Literature was discussed to specify these four dimensions into seven success conditions for joint knowledge production. Scholars, boundary organizations and actors in projects can use the framework for retrospective analyses of projects, providing joint knowledge production with the empirical basis it still requires. The framework can also be used for promoting reflection in action as well as for formative assessments enabling social learning.
  Investeren in onderzoek versterkt sector: Concurrentie de baas met 10 cent per vierkante meter voor onderzoek
  Jagers, F. ; Bakker, J.C. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)3. - p. 26 - 27.
  landbouwkundig onderzoek - haalbaarheidsstudies - organisatie van onderzoek - investering - innovaties - productiemogelijkheden - glastuinbouw - financieren - agricultural research - feasibility studies - organization of research - investment - innovations - production possibilities - greenhouse horticulture - financing
  Jaarlijks draagt een Nederlandse glastuinder een flink bedrag af aan vakheffing via het PT. Een deel daarvan gaat naar onderzoek. Wat is het rendement van deze vorm van dienstverlening voor de sector? Onderzoeksmanager Sjaak Bakker en enkele ondernemers aan het woord over de kosten en baten van onderzoek.
  Research in action : theories and practices for innovation and social change
  Almekinders, C.J.M. ; Beukema, L. ; Tromp, C. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers (Mansholt publication series vol. 6) - ISBN 9789086860876 - 272
  onderzoek - sociale verandering - innovatie adoptie - methodologie - organisatie van onderzoek - universitair onderzoek - onderzoeksteams - onderzoeksprojecten - sociale wetenschappen - wetenschappelijke methode - wetenschap - wetenschappelijk onderzoek - research - social change - innovation adoption - methodology - organization of research - university research - research teams - research projects - social sciences - scientific method - science - scientific research
  Research in Action engages the researcher who wants to live up to the challenges of contemporary science and to contribute to innovation and social change. This ambition to contribute to change raises many questions. How to define the main target group of the research? What role does this group play in the research? Which methods of data collection are most appropriate? Who are the commissioners of the research and do their interests match with those of the prime target group? How to deal with power relations in research situations? What do these issues mean for the relation of researcher with the people in the researched situation? And, last but not least, what does it all imply for the researcher him- or herself? These questions have to be dealt with in situations in which the design and organization of the research is still open but also in situations where these have already been preformatted through the research proposal or earlier developments. In any case, they have to be framed in the theoretical considerations of what is science. This book aims to assist scholars and practitioners who would want to deal with this kind of research and questions. The book does not offer recipes, nor fixed scenarios. It presents a series of practical research cases and theoretical insights by experienced researchers who themselves struggled with what is probably the most meaningful questions of the science today. The practical examples of research in action are from different disciplines and include themes from health care, policy research, agricultural technology and education, in Northern and Southern context. Four leading themes of research in action are introduced in the first chapter. In the last chapter the editors return to the dilemmas research in action and try to clarify the options and responses that are possible in different situations.
  Tiffany : research management in voedingsonderzoek
  Broekstra, J. ; Brakel, R.P. van; Timmer, M.J. ; Polet, I. ; Top, J.L. - \ 2008
  Agro Informatica 21 (2008)4. - ISSN 0925-4455 - p. 13 - 14.
  voedingsonderzoek - organisatie van onderzoek - documentatie - kennismanagement - kennisoverdracht - nutrition research - organization of research - documentation - knowledge management - knowledge transfer
  Het Top Institute Food and Nutrition (TIFN) is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partners dat zich bezighoudt met wetenschappelijke doorbraken in voeding en gezondheid. Het in opdracht van TIFN ontwikkelde Tiffany is een research management systeem dat ontworpen is om elk stadium van wetenschappelijk onderzoek in detail te kunnen documenteren en ontsluiten. Uitleg wordt gegeven van de mogelijkheden, de voordelen en de architectuur van Tiffany
  Geavanceerde computerondersteuning van kwantitatief onderzoek
  Rijgersberg, H. ; Top, J.L. ; Wigham, M.L.I. - \ 2008
  Agro Informatica 21 (2008)4. - ISSN 0925-4455 - p. 15 - 17.
  onderzoeksondersteuning - computers - organisatie van onderzoek - wetenschappelijk onderzoek - research support - computers - organization of research - scientific research
  Kwantitatief onderzoek vindt in belangrijke mate op de computer plaats. Toch is de computerondersteuning van kwantitatief onderzoek niet ideaal. Er zijn meerdere, ongekoppelde systemen nodig en veel informatie blijft impliciet en dus niet toegankelijk voor automatische verwerking. De oplossing schuilt in semantische ontsluiting van de kwantitatieve informatie. Daartoe werd een kwantitatief vocabulaire ontwikkeld, die daarna werd toegepast in ontwikkelde tools, waarna het gebruik van deze tools met kwantitatieve onderzoekers werd geëvalueerd
  PCC Platform Communicatie on Climate Change
  Dorland, R. van; Steenis, O.M.B. van - \ 2008
  klimaatverandering - datacommunicatie - communicatie - toegepast onderzoek - interdisciplinair onderzoek - organisatie van onderzoek - milieucommunicatie - climatic change - data communication - communication - applied research - interdisciplinary research - organization of research - environmental communication
  Poster informing about the Platform Communication on Climate Change, PCCC. PCCC was established by the Dutch climate research community to improve the quality, efficiency and effectiveness of the communication of Dutch climate research
  Onderzoek 2007 op basis onderzoekprogramma "Behoud de kastanje". Dl. 1: Onderzoek 2007
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2007
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 13
  aesculus hippocastanum - aesculus - aesculus carnea - plantenziekten - oorzakelijkheid - straatbomen - boomheelkunde - organisatie van onderzoek - onderzoeksprojecten - aesculus hippocastanum - aesculus - aesculus carnea - plant diseases - causality - street trees - tree surgery - organization of research - research projects
  De aanpak van Aesculaap is er op gericht zo snel mogelijk de juiste oplossingsrichting voor de bloedingsziekte te bepalen. Hiertoe is eerst gezocht naar een eventuele veroorzaker van de bloedingsziekte. Tegelijkertijd is een start gemaakt met bestudering van het ziekteproces in de paardenkastanjeboom met als doel middelen te vinden die het ziekteproces kunnen afremmen of stoppen. Hieronder worden de tot nu toe behaalde resultaten van het onderzoekprogramma ‘Behoud de kastanje’ (2006) beschreven. Op basis daarvan wordt de aanpak gegeven voor de voortzetting van het onderzoek in 2007 en wordt een tijdpad voor de verschillende onderdelen van het programma gepresenteerd. Veel onderzoeken lopen gelijktijdig, zodat wederzijdse interacties mogelijk zijn met als doel om in korte tijd resultaten te boeken
  Het Wageningen UR-programma : transitieprocessen, werkboek 2005-2007
  Poppe, K.J. ; During, R. ; Spoelstra, S.F. ; Bos, A.P. ; Schoorlemmer, H.B. - \ 2007
  Wageningen : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086151851 - 83
  regionale ontwikkeling - landbouwontwikkeling - verandering - onderzoeksbeleid - organisatie van onderzoek - onderzoeksinstituten - onderzoeksprojecten - landbouwbeleid - sociaal-economische organisatie - globalisering - innovaties - nederland - natuurontwikkeling - economische verandering - agro-industriële ketens - regional development - agricultural development - change - research policy - organization of research - research institutes - research projects - agricultural policy - socioeconomic organization - globalization - innovations - netherlands - nature development - economic change - agro-industrial chains
  Dit rapport doet verslag van de resultaten uit 2005 en 2006 van het kennisbasis-onderzoek van Wageningen UR naar transitieprocessen, instituties, bestuur en beleid. Aan de orde komen: Uitwerking drijvende krachten in Transities Ruimte; Drijvende krachten Transities Natuur; Drijvende krachten Transities Sturing; Drijvende krachten in Transities:Markten en Ketenstructuren; Veranderend landbouwbeleid; Maatschappelijke opgave tot duurzame ontwikkeling
  Onderzoekers en bedrijfsleven houden elkaar scherp
  Noorduyn, L. - \ 2007
  Syscope Magazine (2007)14. - p. 16 - 17.
  biologische landbouw - projectimplementatie - organisatie van onderzoek - varkenshouderij - innovaties - varkensvoeding - biologische productie - participatieve methoden - organic farming - project implementation - organization of research - pig farming - innovations - pig feeding - biological production - participation methods
  Twee biologische varkenshouders, twee vertegenwoordigers van de mengvoerindustrie en een aantal onderzoekers vormen met elkaar het Bioconnect projectteam Voeding biologische varkens, dat met ideeën komt voor onderzoek, het onderzoek uitvoert en bijstuurt en becommentarieert. Stakeholders én onderzoekers willen niet meer anders
  Jaarrapportage 2005 : WOT-04-001 : monitor- en evaluatiesysteem agenda vitaal platteland
  WOT Natuur & Milieu, - \ 2006
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 23) - 44
  regionale ontwikkeling - nederland - organisatie van onderzoek - onderzoeksprojecten - natuurbescherming - overheidsbeleid - monitoring - regional development - netherlands - organization of research - research projects - nature conservation - government policy - monitoring
  LNV en Stichting DLO zijn eind 2004 een uitvoeringsovereenkomst WOT Natuur & Milieu aangegaan. Dit werkdocument bevat de jaarrapportage van één van de vier onderdelen, namelijk "agenda vitaal platteland"
  Bleiswijk krijgt kennisstraat
  Langen, E. ; Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2006
  Vakblad voor de Bloemisterij 61 (2006)1. - ISSN 0042-2223 - p. 19 - 19.
  tuinbouw - onderzoeksinstituten - organisatie van onderzoek - proefstations - teelt onder bescherming - agrarische structuur - concentratie van de productie - glastuinbouw - horticulture - research institutes - organization of research - experimental stations - protected cultivation - agricultural structure - concentration of production - greenhouse horticulture
  Met de bouw van de nieuwe PPO-vestiging in Bleiswijk levert de glastuinbouw driekwart van de oppervlakte aan onderzoekskassen in. Een betere samenwerking met de praktijk moet dat verlies aan onderzoeksruimte opvangen. Daarom worden glastuinbouwbedrijven gezocht die zich op het terrein van PPO willen vestigen. Eind dit jaar zullen de eerste proefteelten starten
  Voeding versus veroudering
  Groot, C.P.G.M. de - \ 2006
  VoedingsMagazine 19 (2006)3. - ISSN 0922-8012 - p. 8 - 10.
  humane voeding - ouderen - ouderenvoeding - gezondheid - voedingstoestand - verouderen - organisatie van onderzoek - human feeding - elderly - elderly nutrition - health - nutritional state - aging - organization of research
  In her inaugural speech when accepting the office of professor by special appointment at Wageningen University, Lisette de Groot unfolds her intentions. Research on all levels (from descriptive research on a population level and individual interventions to studies on a cellular level) should bring a bit closer the target goal of curbing functional decline as a consequence of ageing processes
  'Task force moet ervoor waken om niet topdown te worden'
  Dubbeldam, R. - \ 2006
  Syscope Magazine (2006)12. - p. 20 - 21.
  nevenactiviteiten - agrarische bedrijfsvoering - organisatie van onderzoek - onderzoeksprojecten - innovaties - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - systeeminnovatie - multifunctionele landbouw - ancillary enterprises - farm management - organization of research - research projects - innovations - farm development - system innovation - multifunctional agriculture
  Waardewerken is het eerste en dus langstlopende innovatienetwerk van de Systeeminnovatiesprogramma’s. Wat deze groep van achttien voorlopers in verbrede landbouw in twee jaar heeft bereikt, hoe ze verder willen en hoe ze aankijken tegen de nieuwe Task force multifunctionele landbouw, vertellen Piet van IJzendoorn, Tineke van den Berg en Johan Martens in een rondetafelgesprek. Ze kijken niet veel achterom, ze willen vooruit
  LNV als sparringpartner bij innovatieve projecten
  Noorduyn, L. - \ 2006
  Syscope Magazine (2006)12. - p. 18 - 19.
  innovaties - organisatie van onderzoek - landbouwbeleid - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - systeeminnovatie - geïntegreerde bedrijfssystemen - innovations - organization of research - agricultural policy - farm management - farm development - system innovation - integrated farming systems
  Koppel de medewerkers van LNV aan een innovatief project in de regio en laat hen optreden als sparringpartner en klankbord. Nu is het nog een project, maar als dit een standaardwerkwijze wordt van LNV zullen medewerkers als zij nieuw beleid maken, meer ruimte laten voor innovatieve ondernemers, is de overtuiging van Sjef van der Lubbe, werkzaam bij de directie regionale zaken
  Veel resultaten van nu komen uit oud onderzoek
  Langen, Ellis ; Bakker, J.C. - \ 2006
  Groenten en Fruit. Algemeen 2006 (2006)39. - ISSN 0925-9694 - p. 22 - 23.
  onderzoeksinstituten - kassen - organisatie van onderzoek - interviews - glastuinbouw - research institutes - greenhouses - organization of research - interviews - greenhouse horticulture
  Interview met Sjaak Bakker, directeur onderzoekslocatie PPO Glastuinbouw in Bleiswijk. Niet alleen het kantoorgebouw en de onderzoekskassen zijn nieuw, ook de organisatie is vernieuwd. Bakker vertelt over totaalconcepten, concurrentie, kennisstraat en hoe hij 'besmet raakte' met de glastuinbouw
  Convergence of Sciences: the management of agricultural research for the small scale farmers in Benin and Ghana
  Hounkonnou, D. ; Kossou, D.K. ; Kuyper, T.W. ; Leeuwis, C. ; Richards, P. ; Röling, N.G. ; Sakyi-Dawson, O. ; Huis, A. van - \ 2006
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 53 (2006)3/4. - ISSN 1573-5214 - p. 343 - 367.
  verspreiding van onderzoek - onderzoeksimplementatie - organisatie van onderzoek - benin - ghana - diffusion of research - implementation of research - organization of research - benin - ghana - resource-poor farmers
  The Convergence of Sciences programme (CoS) addresses the sub-optimal impact of science on the livelihoods of resource-poor farmers in West Africa, particularly in Benin and Ghana where it operates. CoS aims to develop insights into the pathways through which investment in science and technology can improve rural lives. To this end, CoS features participatory experimental and action research by eight PhD students, who each develop technologies and institutional arrangements with groups of farmers. The ninth PhD student carries out comparative `research on agricultural research¿. The current article deals with a higher aggregation level than the individual project: the management of the programme as a whole. How did CoS try to zero in on the small windows of opportunity West African farmers face? How did it manage the ensuing issues of trans-disciplinarity, and of interaction among students, (social and natural science) supervisors, and other key stakeholders? How does it face up to the issues that arise with respect to scaling up? One of the most interesting aspects of CoS is that it not only deals with technical innovation within the constraining institutional and policy framework conditions, but also experiments with incipient ideas about how to stretch them.
  Gezamenlijk richting dier-voeding interactomics = Collectively heading for animal-nutrition interactomics
  Hendriks, W.H. - \ 2006
  Wageningen : Wageningen Universiteit & Researchcentrum - 31
  diervoeding - veevoederindustrie - voedingsonderzoek - wetenschappers - organisatie van onderzoek - nederland - animal nutrition - feed industry - nutrition research - scientists - organization of research - netherlands
  Rede, gehouden door Prof. dr. ir. Wouter H. Hendriks waarin hij een korte schets geeft van zijn "huidige visie" op het vakgebied.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.