Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Oriented antibodies as versatile detection element in biosensors
  Trilling, A.K. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Han Zuilhof, co-promotor(en): Jules Beekwilder. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735683 - 168
  biosensoren - oppervlakten - oppervlaktechemie - oriëntatie - antilichamen - lama's - antistoftesten - mycobacterium tuberculosis - unimoleculaire films - immobilisatie - biosensors - surfaces - surface chemistry - orientation - antibodies - llamas - antibody testing - mycobacterium tuberculosis - unimolecular films - immobilization

  The aim of this thesis is to explore orientation of detection elements on biosensor

  surfaces. To this end, different strategies were combined such as surface chemistry and protein functionalization, with the aim to generate a platform for oriented immobilization of antibodies

  in biosensors. Chapter 2 investigates the formation of organic monolayers on

  oxide-free copper. Detailed studies were performed to characterize the monolayers

  and proof its quality. Apart from being the first oxide-free monolayers on copper

  reported thus far, further functionalization was successfully investigated.

  Chapter 3 gives an overview about approaches used to orient antibodies on surfaces.

  It also summarizes methods used to characterize the orientation of immobilized

  antibodies in a more direct manner.

  In chapter 4 a set of detection elements for tuberculosis bacteria is described. These

  are variable domains of llama heavy-chain antibodies, known as VHH proteins. A

  number of VHHs, selected by phage display, were expressed by Escherichia coli bacteria

  and characterized for binding towards Mycobacterium tuberculosis bacteria.

  Specificity of VHHs was investigated and the antigen was identified.

  In chapter 5 the impact of orientation on the analyte binding capacity was studied

  by SPR as model biosensor. Established techniques (NH2 coupling, biotyinylation)

  were used to immobilize VHHs, and a comparison between oriented and random

  immobilized VHHs was made. The effect of molecular weight, epitope number and

  affinity of the target analyte was investigated.

  In chapter 6, a novel coupling chemistry was used to immobilize VHHs, and in this case the same chemistry could be used for oriented and random immobilization. VHHs were engineered and functionalized with a non-natural amino acid to bear either one or five azide groups. Azide groups served as unique chemical handles on the VHHs and were used to click proteins onto a cyclooctyne-modified surface in an oriented and random approach. Spectacular effects on biosensor sensitivity were observed when VHHs were immobilized in an oriented manner.

  Finally, in chapter 7, the main results of this thesis are summarized and remaining

  problems as well as ideas for future research are discussed.

  Potential for Grey wolf Canis lupus in the Netherlands : effects of habitat fragmentation and climate change on the carrying capacity and population dynamics
  Potiek, A. ; Wamelink, G.W.W. ; Jochem, R. ; Langevelde, F. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2349) - 66
  wolven - fauna - wildbescherming - wildbeheer - habitatfragmentatie - oriëntatie - nederland - populatiedynamica - wolves - fauna - wildlife conservation - wildlife management - habitat fragmentation - orientation - netherlands - population dynamics
  Recolonization of the Netherlands by wolves is likely to occur within 5 to 10 years, and for management reasons the habitat suitability should be understood. Therefore, I predicted the carrying capacity and population dynamics of the wolf in the Netherlands, and studied the effects of habitat fragmentation and climate change. The effects of climate change on soil processes, vegetation structure and prey abundance for wolves were simulated with the models SMART2 and SUMO2. I assessed the effects of habitat fragmentation by comparing a scenario with and without wildlife overpasses. Population dynamics were simulated applying the model METAPHOR. Due to climate change, primary productivity increased, resulting in higher prey availability. Wolf carrying capacity and population dynamics are hence positively affected by climate change, although the effect was smaller than for habitat fragmentation. The average number of adults after a 110 year model run more than doubled in the presence of overpasses compared to the scenario without. Population persistence is negatively affected by habitat fragmentation. This study indicates the importance of overpasses for carnivores, which therefore should be an integrated part of nature management.
  De komst van de wolf (Canis lupus) in Nederland : een 'factfinding study'
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Jansman, H.A.H. ; Jacobs, M.H. ; Harmsen, M. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2339) - 69
  wolven - fauna - wildbescherming - wildbeheer - habitatrichtlijn - oriëntatie - nederland - wolves - fauna - wildlife conservation - wildlife management - habitats directive - orientation - netherlands
  In 2000 waren er voor het eerst weer wolven met jongen in Duitsland in de regio Lausitz (Saksen), grenzend aan Zuidwest-Polen. De populatie breidt zich sindsdien geleidelijk uit. Op voorhand uitsluiten dat ze in Nederland opduiken is niet reëel, maar het is onvoorspelbaar waar en wanneer de wolf zal opduiken in Nederland. Aanbevolen wordt dat Nederland cf. het bepaalde in de Conventie van Bern een wolvenbeschermingsplan op gaat stellen, om de wolf cf. het bepaalde in de Habitatrichtlijn op te nemen in de lijst van beschermde soorten en om leefgebied(en) voor de wolf aan te wijzen. In het rapport worden een groot aantal andere aanbevelingen gedaan voor beleidsvoorbereiding op grond van feitenonderzoek. In veel gevallen wordt samenwerking met het buitenland aanbevolen.
  Ivoren toren op het vlakke land
  Rekittke, J. - \ 2007
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 17 (2007)1. - ISSN 1572-302X - p. 34 - 35.
  academische maatstaven - studieresultaat - universitaire onderwijsprogramma's - universiteiten - persoonlijke ontwikkeling - persoonlijkheid - oriëntatie - karakteristieken - lokalisatie - landschapsarchitectuur - fysiografische elementen - reorganisatie - academic standards - academic achievement - college programs - universities - personal development - personality - orientation - characteristics - localization - landscape architecture - physiographic features - reorganization
  Twee columns in het thema: ‘Bakens van/en herkenning’ Krostof van Assche over het nut van de variatie in bakens en ‘Ivoren toren op het vlakke land’ van Jörg Rekittke over academische waarden en opbouwen van een moderne universiteit
  Innovatie in het bos-, natuur- en landschapsbeheer : een verkenning van de behoefte, noodzaak en perspectiefvolle mogelijkheden voor vernieuwing in het bos-, natuur- en landschapsbeheer in Nederland
  Oosterbaan, A. ; Spijker, J.H. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1275) - 55
  natuurbescherming - bosbeheer - landschapsbescherming - innovaties - onderzoek - oriëntatie - nature conservation - forest administration - landscape conservation - innovations - research - orientation
  Uit een oriënterend onderzoek in opdracht van de Directie Natuur van LNV is gebleken dat er in het werkveld van natuur-, bos- en landschapbeheer duidelijk behoefte bestaat aan vernieuwing. De meeste innovatiebehoeftige onderwerpen zijn samen te vatten onder de volgende thema¿s: betrokkenheid burgers, duurzame financiering, vraaggericht en integraal beheer van natuur, bos, landschap, cultuur, landbouw en stad, inspelen op veranderende abiotische omstandigheden, natuur als economische drager en balanceren tussen behoud en ontwikkeling. In een discussiebijeenkomst met vertegenwoordigers uit de sector is gebleken dat er voor een aantal onderwerpen goede kansen worden gezien.
  Verlichting rijksverkeerswegen Utrechtse Heuvelrug; een evaluatie van de faunistische aspecten van een proef met hoofdverlichting en oriëntatieverlichting
  Molenaar, J.G. de; Jonkers, D.A. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 110) - 69
  wegen - verlichting - belichting - kunstlicht - fauna - ecologie - vogels - amphibia - zoogdieren - insecten - oriëntatie - biologische ritmen - diergedrag - nederland - utrechtse heuvelrug - roads - lighting - illumination - artificial light - fauna - ecology - birds - amphibia - mammals - insects - orientation - biological rhythms - animal behaviour - netherlands - utrechtse heuvelrug
  Als gevolg van sociaal-economische en andere ontwikkelingen dringt verlichting vanuit steden en dorpen steeds verder in het buitengebied door. Het wordt allengs duidelijker dat dit op velerlei wijze een doorgaans verstorende invloed op de natuur kan uitoefenen, in het bijzonder de fauna. De verlichting van wegen door natuurgebieden krijgt hierdoor bijzondere aandacht. Dit rapport bevat de evaluatie van een proef gedurende één jaar met schakelbare verlichting op drie rijksverkeerswegen waar deze de Utrechtse Heuvelrug doorsnijden. Het betreft de effecten van een dergelijke wegverlichting op de fauna en is gebaseerd op expert judgement.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.