Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Geïntegreerde bestrijding van plagen in de sierteelt onder glas : een systeembenadering met preventieve biologische bestrijding als basis
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Ghasemzadeh Dizaji, Somaiyeh ; Bloemhard, C.M.J. ; Holstein, R. van; Vijverberg, Roland ; Muñoz-Cárdenos, Karen - \ 2016
  Bleiswijk : WageningenUR Glastuinbouw (Rapport GTB 1420) - 98
  siergewassen - glastuinbouw - kasgewassen - rozen - chrysanten - alstroemeria - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - thrips - neoseiulus cucumeris - trialeurodes vaporariorum - aleyrodes - bemisia tabaci - amblyseius swirskii - euseius - iphiseius - roofmijten - orius - cryptolaemus montrouzieri - anagyrus pseudococci - planococcus citri - ornamental crops - greenhouse horticulture - greenhouse crops - roses - chrysanthemums - alstroemeria - biological control - biological control agents - integrated control - integrated pest management - thrips - neoseiulus cucumeris - trialeurodes vaporariorum - aleyrodes - bemisia tabaci - amblyseius swirskii - euseius - iphiseius - predatory mites - orius - cryptolaemus montrouzieri - anagyrus pseudococci - planococcus citri
  The control of greenhouse pests in ornamental crops is getting more difficult because of the decreasing number of available pesticides. Alternative methods of pest control, based on biopesticides and natural enemies is promising, but not yet robust and reliable enough. In this project we developed and evaluated several methods to enhance the biological control of western flower thrips, Echinothrips americanus, whiteflies and mealybugs. Most studies were focused on preventive control measures that promote the establishment and efficacy of natural enemies by using top layers, alternative food, artificial domatia and a banker plant system. Furthermore we studied the interaction between parasitoids and predatory beetles for curative control of mealybugs. Finally, a number of (bio)pesticides was evaluated for their potential use as a correction tool against western flower thrips.
  Repel (plaag) en retain (natuurlijke vijand) in aardbei : verslag trips-mulch-natuurlijke vijanden experimenten in 2013
  Belder, E. den; Kruistum, G. van - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 548) - 18
  kleinfruit - fragaria - geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - duurzame ontwikkeling - mulches - amblyseius - effecten - proeven - orius - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - thrips - small fruits - fragaria - integrated pest management - plant protection - sustainable development - mulches - amblyseius - effects - trials - orius - augmentation - thrips
  Een aantal tripssoorten vormen zeer ernstige plagen in een zeer brede groep van voor Nederland economische belangrijke gewassen zoals groentegewassen waaronder aardbei, prei, ui en kool maar ook in de bloementeelt. Chemische bestrijding is door het niet meer toelaten van breedwerkende middelen zoals mesurol en resistentieontwikkeling in trips steeds moeilijker. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de efficiency van een pest-repel en natural enemy retain (Legarrea et al., 2012) strategie in aardbei d.m.v. mulch (foto-selectief materiaal/fysieke barriere) (zie ook Larentzaki et al., 2008) en inzet van roofwantsen. In dit rapport worden de resultaten van 2013 gepresenteerd van drie veldexperimenten die in een geïntegreerde lay-out bij het proefbedrijf Vredepeel zijn uitgevoerd waarbij belangrijke vragen zijn: • wat zijn de effecten van witte mulch, Orius majusculus en de combinatie op de populatie opbouw van trips populaties in aardbei • en in welke mate verschilt dit van onbehandeld, gangbaar (inzet chemische middelen) en het loslaten van de roofmijt Amblyseius montdorensis
  Roofwantsen (Orius) in stand houden met alternatief voedsel
  Grosman, A.H. ; Groot, E.B. de; Bernardo, A. - \ 2013
  sierteelt - gewasbescherming - organismen ingezet bij biologische bestrijding - reduviidae - orius - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - methodologie - voedingswijzen - mijten - drachtplanten - ephestia - artemia - ornamental horticulture - plant protection - biological control agents - reduviidae - orius - augmentation - methodology - foodways - mites - pollen plants - ephestia - artemia
  Informatieposter over een effectievere plaagbestrijding in de sierteelt door betere vestiging en populatieopbouw van roofwantsen (Orius spp). De roofwantsen in een vroege teeltfase introduceren en laten vermeerderen in het gewas via toediening van alternatief voedsel.
  Roofwantsen tegen trips in chrysant: Orius majusculus en Orius niger
  Linden, A. van der; Staaij, M. van der - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1147) - 23
  biologische bestrijding - chrysanthemum - orius - thrips - kweektechnieken - glastuinbouw - nederland - biological control - chrysanthemum - orius - thrips - culture techniques - greenhouse horticulture - netherlands
  Referaat Roofwantsen, Orius spp. kunnen behalve tripsnimfen ook volwassen trips eten. Omdat Orius niger volgens verschillende auteurs niet gevoelig zou zijn voor korte daglengte, waarbij sommige Orius soorten stoppen met eileg, werden deze roofwantsen buiten verzameld en in kweek genomen. Het kweken op peulen van sperzieboon of stengeldelen van bijvoet met eieren van Ephestia lukte onvoldoende. Het kweken lukte beter op planten waaronder Artemisia vulgaris en Amaranthus caudatus, maar toch onvoldoende voor een goedlopende kweek. In een kas met chrysant werd daarom tussen eind februari en begin april Orius majusculus losgelaten. Deze soort kon zich tot in oktober in opeenvolgende en overlappende plantingen van chrysant handhaven. Behalve trips werd ook bladluis gegeten. Het aantal trips op de planten bleef in de zomer lager dan 1 trips adult of nimf per tak. Er waren slechts onduidelijke symptomen van trips op de bladeren te zien. Waarschijnlijk was de behaalde dichtheid van 1 Orius nimf of adult per 5 takken het maximaal haalbare bij deze aantallen trips. In het najaar liep het aantal trips, zowel Frankliniella occidentalis als Echinothrips americanus, op. Orius majusculus bleek een groot deel van het jaar succesvol volwassen trips en trips nimfen te eten in chrysant. Abstract Minute pirate bugs, Orius spp., are able to prey on both nymphs and adults of thrips. Orius niger was collected outdoors in order to set up a rearing. This species would not be subject to reproductive diapause according to several authors. Rearing on bean pods or pieces of stem of Artemisia vulgaris with eggs of Ephestia was not very successful. Rearing on plants such as Artemisia vulgaris or Amaranthus caudatus succeeded better, but still insufficient. Instead of Orius niger, Orius majusculus was released in a greenhouse planted with chrysanthemum between the end of February and the beginning of April. This species reproduced in subsequent and overlapping plantings of chrysanthemum until October. They preyed both on thrips and apids. During summer the number of thrips was less than 1 adult or nymph per plant. The thrips symptoms on the leaves were indistinct. The number of 1 Orius nymph or adult per 5 plants was probably the maximal achievable number in relation with this number of thrips. In autumn the number of thrips, both Frankliniella occidentalis and Echinothrips americanus increased. Orius majusculus was successful in predating both adult thrips and nymphs during most of the year.
  Geïntegreerde plaagbestrijding in chrysant
  Linden, A. van der; Staaij, M. van der - \ 2011
  reduviidae - roofmijten - thrips - chrysanten - insectenplagen - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - orius - glastuinbouw - reduviidae - predatory mites - thrips - chrysanthemums - insect pests - augmentation - orius - greenhouse horticulture
  Poster met onderzoeksinformatie over natuurlijke vijanden van trips en andere plagen in chrysant.
  Geïntegreerde bestrijding in chrysant
  Linden, Anton van der - \ 2011
  chrysanthemums - integrated pest management - insects - thysanoptera - hemiptera - orius - selection - species
  Evaluation of Orius species for biological control of Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)
  Tommasini, M.G. - \ 2003
  Wageningen University. Promotor(en): Joop van Lenteren. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9789058089007 - 215
  frankliniella occidentalis - thysanoptera - insectenplagen - orius - heteroptera - anthocoridae - biologische bestrijding - diapauze - organismen ingezet bij biologische bestrijding - frankliniella occidentalis - thysanoptera - insect pests - orius - heteroptera - anthocoridae - biological control - biological control agents - diapause

  Key words: Thysanoptera, Frankliniella occidentalis, Heteroptera, Orius leavigatu, Orius majusculu, Orius niger, Orius insidiosus, Biology, Diapause, Biological control.

  The overall aim of this research was to develop a biological control programme for F. occidentalis through the selection of an efficient beneficial arthropod. First, a general review of the literature about thrips pest species in Europe and in particular of Frankliniella occidentalis (Pergande) (Western Flower Thrips) was made. Information regarding the biology, distribution, host plants of thrips and damage induced by this pest species were discussed and summarized. The main candidates as natural enemies for control of thrips emerging from this literature study and from an evaluation of all present data, were Anthocoridae, and, thus, further research was directed towards Anthocorid predators of the genus Orius (Rhyncota: Heteroptera) ( chapter 1 ).

  Next, of the genus Orius , the most common species of the Mediterranean regions of Europe were chosen as candidates for biological control of F. occidentalis . Orius predators were collected in several areas in Italy on 36 plant species infested by thrips. The most common species were O. niger Wolff, O. laevigatus (Fieber) and O. majusculus (Reuter). No clear host-plant preferences of these Orius species were recorded ( chapter 2 ).

  Consequently, biological characteristics and predation activity of four Orius species (the palaeartic O. majusculus , O. laevigatus and O. niger and the neartic O. insidiosus , an exotic species that was earlier released in Italy) were determined by laboratory experiments using two prey species: Ephestia kuehniella (Zell.) eggs and Frankliniella occidentalis adults. Preimaginal mortality, development time, sex-ratio, pre-oviposition period, longevity, fecundity, and predation during the instar stages and the adult stage were measured. The intrinsic rates of natural increase (r m) and the kill rates (k m= ln k 0/t k) for all four Orius species was determined. The k mwas 0.23 for O. laevigatus , 0.21 for O. majusculus , 0.25 for O. insidiosus , 0.19 for O. niger , respectively. In all species, the females that fed on E. kuehniella showed greater longevity and higher reproduction than those fed on F. occidentalis . Most data for the neartic O. insidiosus were similar to those of O. laevigatus and O. majusculus . Mass rearings of O. insidiosus , O. laevigatus and O. majusculus were successfully developed, while O. niger appeared difficult to rear. Based on these data, it was concluded that O. laevigatus might be the best candidate for control of thrips ( chapter 3 ).

  No data were available about the occurrence of diapause in O. laevigatus . As thrips pest occur early in the season, it is important to use natural enemies that do not go into diapause. The possibility of inducing a reproductive diapause in this palearctic species was therefore investigated in the laboratory using two strains: strain N collected in northern Italy (Po Valley) and strain S collected in southern Italy (Sicily). The influence of photoperiod on Orius eggs was studied. Development time, adult emergence, sex ratio, pre-oviposition period, fecundity, and the presence of mature oocytes were recorded. The two strains of O. laevigatus showed to have a different way of overwintering: in the northern strain part of the population undergoes a weak reproductive diapause, while for the southern strain overwintering could best be described as quiescence ( chapter 4 ).

  Finally, the capacity of O. laevigatus to control thrips pests ( F. occidentalis and T. tabaci ) was studied by releases of this predator in two vegetable crops in commercial greenhouses, sweet pepper and eggplant. The releases of the pirate bugs were made as soon as thrips were detected, resulted in early establishment of the predator, in an interaction between prey and predator at low population densities and often in sufficient control of the pest ( chapter 5 and 6 ).

  In conclusion, the southern Italian strain of O. laevigatus showed to be an efficient natural enemy of thrips and F. occidentalis . This natural enemy is currently produced and commercially used on large scale in Europe to control thrips species in vegetable and ornamental crops, mostly in protected crops ( chapter 7 ).

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.