Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 7 / 7

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==orius
Check title to add to marked list
Geïntegreerde bestrijding van plagen in de sierteelt onder glas : een systeembenadering met preventieve biologische bestrijding als basis
Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Ghasemzadeh Dizaji, Somaiyeh ; Bloemhard, C.M.J. ; Holstein, R. van; Vijverberg, Roland ; Muñoz-Cárdenos, Karen - \ 2016
Bleiswijk : WageningenUR Glastuinbouw (Rapport GTB 1420) - 98 p.
siergewassen - glastuinbouw - kasgewassen - rozen - chrysanten - alstroemeria - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - thrips - neoseiulus cucumeris - trialeurodes vaporariorum - aleyrodes - bemisia tabaci - amblyseius swirskii - euseius - iphiseius - roofmijten - orius - cryptolaemus montrouzieri - anagyrus pseudococci - planococcus citri - ornamental crops - greenhouse horticulture - greenhouse crops - roses - chrysanthemums - biological control - biological control agents - integrated control - integrated pest management - predatory mites
The control of greenhouse pests in ornamental crops is getting more difficult because of the decreasing number of available pesticides. Alternative methods of pest control, based on biopesticides and natural enemies is promising, but not yet robust and reliable enough. In this project we developed and evaluated several methods to enhance the biological control of western flower thrips, Echinothrips americanus, whiteflies and mealybugs. Most studies were focused on preventive control measures that promote the establishment and efficacy of natural enemies by using top layers, alternative food, artificial domatia and a banker plant system. Furthermore we studied the interaction between parasitoids and predatory beetles for curative control of mealybugs. Finally, a number of (bio)pesticides was evaluated for their potential use as a correction tool against western flower thrips.
Repel (plaag) en retain (natuurlijke vijand) in aardbei : verslag trips-mulch-natuurlijke vijanden experimenten in 2013
Belder, E. den; Kruistum, G. van - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 548) - 18
kleinfruit - fragaria - geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - duurzame ontwikkeling - mulches - amblyseius - effecten - proeven - orius - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - thrips - small fruits - integrated pest management - plant protection - sustainable development - effects - trials - augmentation
Een aantal tripssoorten vormen zeer ernstige plagen in een zeer brede groep van voor Nederland economische belangrijke gewassen zoals groentegewassen waaronder aardbei, prei, ui en kool maar ook in de bloementeelt. Chemische bestrijding is door het niet meer toelaten van breedwerkende middelen zoals mesurol en resistentieontwikkeling in trips steeds moeilijker. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de efficiency van een pest-repel en natural enemy retain (Legarrea et al., 2012) strategie in aardbei d.m.v. mulch (foto-selectief materiaal/fysieke barriere) (zie ook Larentzaki et al., 2008) en inzet van roofwantsen. In dit rapport worden de resultaten van 2013 gepresenteerd van drie veldexperimenten die in een geïntegreerde lay-out bij het proefbedrijf Vredepeel zijn uitgevoerd waarbij belangrijke vragen zijn: • wat zijn de effecten van witte mulch, Orius majusculus en de combinatie op de populatie opbouw van trips populaties in aardbei • en in welke mate verschilt dit van onbehandeld, gangbaar (inzet chemische middelen) en het loslaten van de roofmijt Amblyseius montdorensis
Roofwantsen (Orius) in stand houden met alternatief voedsel
Grosman, A.H. ; Groot, E.B. de; Bernardo, A. - \ 2013
sierteelt - gewasbescherming - organismen ingezet bij biologische bestrijding - reduviidae - orius - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - methodologie - voedingswijzen - mijten - drachtplanten - ephestia - artemia - ornamental horticulture - plant protection - biological control agents - augmentation - methodology - foodways - mites - pollen plants
Informatieposter over een effectievere plaagbestrijding in de sierteelt door betere vestiging en populatieopbouw van roofwantsen (Orius spp). De roofwantsen in een vroege teeltfase introduceren en laten vermeerderen in het gewas via toediening van alternatief voedsel.
Roofwantsen tegen trips in chrysant: Orius majusculus en Orius niger
Linden, A. van der; Staaij, M. van der - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1147) - 23
biologische bestrijding - chrysanthemum - orius - thrips - kweektechnieken - glastuinbouw - nederland - biological control - culture techniques - greenhouse horticulture - netherlands
Referaat Roofwantsen, Orius spp. kunnen behalve tripsnimfen ook volwassen trips eten. Omdat Orius niger volgens verschillende auteurs niet gevoelig zou zijn voor korte daglengte, waarbij sommige Orius soorten stoppen met eileg, werden deze roofwantsen buiten verzameld en in kweek genomen. Het kweken op peulen van sperzieboon of stengeldelen van bijvoet met eieren van Ephestia lukte onvoldoende. Het kweken lukte beter op planten waaronder Artemisia vulgaris en Amaranthus caudatus, maar toch onvoldoende voor een goedlopende kweek. In een kas met chrysant werd daarom tussen eind februari en begin april Orius majusculus losgelaten. Deze soort kon zich tot in oktober in opeenvolgende en overlappende plantingen van chrysant handhaven. Behalve trips werd ook bladluis gegeten. Het aantal trips op de planten bleef in de zomer lager dan 1 trips adult of nimf per tak. Er waren slechts onduidelijke symptomen van trips op de bladeren te zien. Waarschijnlijk was de behaalde dichtheid van 1 Orius nimf of adult per 5 takken het maximaal haalbare bij deze aantallen trips. In het najaar liep het aantal trips, zowel Frankliniella occidentalis als Echinothrips americanus, op. Orius majusculus bleek een groot deel van het jaar succesvol volwassen trips en trips nimfen te eten in chrysant. Abstract Minute pirate bugs, Orius spp., are able to prey on both nymphs and adults of thrips. Orius niger was collected outdoors in order to set up a rearing. This species would not be subject to reproductive diapause according to several authors. Rearing on bean pods or pieces of stem of Artemisia vulgaris with eggs of Ephestia was not very successful. Rearing on plants such as Artemisia vulgaris or Amaranthus caudatus succeeded better, but still insufficient. Instead of Orius niger, Orius majusculus was released in a greenhouse planted with chrysanthemum between the end of February and the beginning of April. This species reproduced in subsequent and overlapping plantings of chrysanthemum until October. They preyed both on thrips and apids. During summer the number of thrips was less than 1 adult or nymph per plant. The thrips symptoms on the leaves were indistinct. The number of 1 Orius nymph or adult per 5 plants was probably the maximal achievable number in relation with this number of thrips. In autumn the number of thrips, both Frankliniella occidentalis and Echinothrips americanus increased. Orius majusculus was successful in predating both adult thrips and nymphs during most of the year.
Geïntegreerde plaagbestrijding in chrysant
Linden, A. van der; Staaij, M. van der - \ 2011
reduviidae - roofmijten - thrips - chrysanten - insectenplagen - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - orius - glastuinbouw - predatory mites - chrysanthemums - insect pests - augmentation - greenhouse horticulture
Poster met onderzoeksinformatie over natuurlijke vijanden van trips en andere plagen in chrysant.
Geïntegreerde bestrijding in chrysant
Linden, Anton van der - \ 2011
chrysanthemums - integrated pest management - insects - thysanoptera - hemiptera - orius - selection - species
Evaluation of Orius species for biological control of Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)
Tommasini, M.G. - \ 2003
Wageningen University. Promotor(en): Joop van Lenteren. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9058089002 - 215
frankliniella occidentalis - thysanoptera - insectenplagen - orius - heteroptera - anthocoridae - biologische bestrijding - diapauze - organismen ingezet bij biologische bestrijding - frankliniella occidentalis - thysanoptera - insect pests - orius - heteroptera - anthocoridae - biological control - biological control agents - diapause
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.