Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Op zoek naar het Griensvenneke
  Delft, B. van; Minderhout, L. - \ 2013
  Dungense Historiën : onafhankelijk Tijdschrift voor de Geschiedenis van Den Dungen 7 (2013)22. - p. 5 - 16.
  historische ecologie - vegetatietypen - geomorfologie - ouderdom van de bodem - noord-brabant - historical ecology - vegetation types - geomorphology - age of soil - noord-brabant
  Uit de bestudering van kaartmateriaal, toponiemen en archiefmateriaal zijn sterke aanwijzingen naar voren gekomen dat langs de Spekstraat in Den Dungen een ven gelegen moet hebben (Van Minderhout et al. 2011). Ook wordt de plaats genoemd in relatie tot turfwinning. Tot in de late Middeleeuwen was dit een heidegebied met een ven. Vermoedelijk is het ven tijdens of na het ontginnen van de heide in de 14e en 15e eeuw dichtgegroeid of dichtgewaaid. Bij een eerste verkenning met een grondboor door een van ons konden geen aanwijzingen gevonden worden voor het voorkomen van een venbodem.
  Een verkenning van begraven dekzandbodems in een bodembeschermingsgebied ten zuidoosten van Almere; een interdisciplinair onderzoek naar de kwaliteit van het bodemarchief, met implicaties voor archeologische waarden
  Makaske, B. ; Smeerdijk, D.G. van; Kooistra, M.J. ; Haring, R.M.K. ; Verbauwen, E.C. ; Smit, S. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 486) - 147
  bodemmorfologische kenmerken - bodemprofielen - archeologisch materiaal - archeologie - ouderdom van de bodem - micromorfologische bodemkenmerken - verstoorde bodems - bodemdegradatie - nederland - flevoland - zuidelijk flevoland - bodemkunde - geochemie - geologie - micromorfologie - paleo-ecologie - Almere - soil morphological features - soil profiles - archaeological material - archaeology - age of soil - soil micromorphological features - disturbed soils - soil degradation - netherlands - flevoland - zuidelijk flevoland
  In het bodembeschermingsgebied aan het Eemmeer ten zuidoosten van Almere is een geologisch-bodemkundig, micromorfologisch, paleo-ecologisch en geochemisch onderzoek uitgevoerd van begraven dekzandgronden en het hierop liggende basisveen. Hierbij zijn vier bodemprofielen uit het gebied in detail onderzocht. Daarnaast is er een gebiedsdekkende inventarisatie van recente verstorende bodemingrepen uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was een kwaliteitsbepaling van het bodemarchief rond de overgang van dekzand naar basisveen en de hiermee geassocieerde archeologische waarden. De onderzoeksresultaten geven een overzicht van de complexe ontstaanswijze van de dekzandgronden en van de degradatieprocessen die sinds de vorming de kwaliteit van de dekzandgrond en het basisveen hebben beonvloed. Tevens worden de implicaties hiervan voor archeologische waarden belicht.
  "Overslagzand" langs de "Bode" in Bodegraven door een overstroming in de Romeinse tijd; een bodemkundig onderzoek in twee putten langs de Oudbodegraafseweg 24
  Mulder, J.R. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 514) - 28
  ouderdom van de bodem - bodemvariabiliteit - zandgronden - geschiedenis - archeologie - overstromingen - nederland - zuid-holland - historische geografie - bodemkunde - Bodegraven - age of soil - soil variability - sandy soils - history - archaeology - floods - netherlands - zuid-holland - historical geography
  In opdracht van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN), afdeling Rijnstreek te Leiden is een bodemkundig onderzoek verricht in twee opgravingsputten aan de Oudbodegraafseweg 24 te Bodegraven. Het onderzochte terrein ligt langs de Oude Bodegraaf, een voormalig veenstroompje, achter het terrein waar een Romeins fort heeft gestaan. Aan het begin van de Romeinse tijd bestond de bodem ten zuiden van Bodegraven uit bosveen, het landschap uit elzenbroekbos. Tijdens de Romeinse tijd heeft ten minste één fikse overstroming plaatsgevonden, waarbij over het bosveen een dunne laag overslagzand met schelpresten en aardewerkscherven uit die periode is uitgewaaierd. Gedurende de Vroege Middeleeuwen is hierover een laag beddingklei afgezet. Waarschijnlijk is het veenstroompje de Bode ten tijde van de ontginningen in een stadium van verlanding geweest en hebben de bewoners de bedding weer uitgegraven. In beide opgravingsputten zijn sporen van kleiwinning voor de baksteenindustrie en/of aanleg en onderhoud van kaden en dijken aangetroffen. De kleiputten zijn toegemaakt met amorf broekveen, dat van elders is aangevoerd.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.