Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 19 / 19

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Hydroponic leeks
  Nichols, M. ; Os, E.A. van - \ 2011
  Practical Hydroponics & Greenhouses 2011 (2011)120. - ISSN 1321-8727 - p. 24 - 27.
  cultuur zonder grond - preien - openluchtcultuur - nederland - soilless culture - leeks - outdoor culture - netherlands
  Hydroponic and greenhouse technologies offer the promise of growing many crops traditionally grown in soil. A comparative study in The Netherlands has demonstrated that it is now possible to grow leeks in soilless culture using protected cropping technologies with increased production and yields and improved product quality, at the same time reducing labour costs for transplanting and harvesting.
  Uitval in buitenbloemen : toetsen van pathogeniteit van Fusarium schimmels
  Hazendonk, D.A. ; Sar, M. van der - \ 2003
  Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 13
  snijbloemen - afwijkingen, planten - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - fusarium - openluchtcultuur - cut flowers - plant disorders - plant diseases - plant pathogenic fungi - fusarium - outdoor culture
  Inventarisatie uitval bij buitenbloemen
  Hazendonk, D.A. ; Overdevest, B.A.M. ; Krijger, D.J.G. ; Paternotte, S.J. - \ 2002
  Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 9 p.
  snijbloemen - bloementeelt - afwijkingen, planten - plantenziektebestrijding - inventarisaties - openluchtcultuur - cut flowers - floriculture - plant disorders - plant disease control - inventories - outdoor culture
  Onkruidbestrijding kleine gewassen
  Hoek, J. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)3. - ISSN 1385-5298 - p. 16 - 17.
  onkruiden - onkruidbestrijding - veldgewassen - herbiciden - gewasbescherming - wetgeving - agrarisch recht - nederland - plantenziektekunde - groenteteelt - openluchtcultuur - weeds - weed control - field crops - vegetable growing - herbicides - plant protection - legislation - agricultural law - netherlands - plant pathology - outdoor culture
  Onkruidbestrijding in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen (kleine gewassen). Het aantal toegelaten bestrijdingsmiddelen voor deze gewassen neemt strek af. Het PAV inventariseert de problemen die hierdoor kunnen ontstaan bij de onkruidbestrijding. Rubrieken in dit artikel: 1) Verdwijnen oudere middelen; 2) Toelating nieuwe middelen; 3) Inventarisatie knelpunten; 4) Nieuw of lopend onderzoek
  Nitraatuitspoeling en MINAS : betekenis voor de vollegrondsgroenteteelt
  Rovers, J.A.J.M. ; Embrechts, A. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)1. - ISSN 1385-5298 - p. 37 - 39.
  nitraten - bodem - uitspoelen - grondwaterverontreiniging - groenteteelt - veldgewassen - boekhouding - nederland - openluchtcultuur - nitrates - soil - leaching - groundwater pollution - vegetable growing - field crops - accounting - netherlands - outdoor culture
  In 1996 is gestart met een driejarig project Verbreding Bedrijfssystemenonderzoek (BSO), dat onder andere als doel had om de gevonden onderzoeksresultaten in de praktijk te toetsen en knelpunten in praktijksituaties vast te stellen en te analyseren. Aan dit project hebben 19 bedrijven deelgenomen verspreid over Noord-Brabant, Limburg, Zuidwesten en Noord-Holland. Negenenzeventig procent van de innovatiebedrijven voldeed aan de Minas-eindnormen voor het stikstofoverschot. Gegevens in de tabellen: 1) stikstofmineraal aan het begin van het uitspoelingsseizoen (november) in de laag van 0 tot 100 cm gemiddeld in 1996 t/m 1998; 2) gemeten nitraatgehalte in het drainwater in de periode november - maart gemiddeld in 1996 t/m 1998; 3) werkelijke stikstofoverschot per gewas (witte kool, spruitkool, graan, broccoli, consumptieaardappelen, knolvenkel, ijssla, prei) gemiddeld in 1996 t/m 1998; 4) stikstofoverschot volgens MINAS gemiddeld per regio per bedrijf gemiddeld in 1996 t/m 1998
  Biologische bestrijding van smet in sla
  Westerdijk, C.E. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)1. - ISSN 1385-5298 - p. 6 - 8.
  lactuca sativa - slasoorten - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - schimmels - fungiciden - plantenziekteverwekkende schimmels - sclerotinia - rhizoctonia - openluchtcultuur - lactuca sativa - lettuces - biological control - biological control agents - fungi - fungicides - plant pathogenic fungi - sclerotinia - rhizoctonia - outdoor culture
  Dit artikel beschrijft het onderzoek dat in 1998 en 1999 is uitgevoerd op de proeftuin in Horst naar het effect van de antagonist Coniothyrium minitans op Sclerotinia in sla. Er waren per jaar 3 slateelten op een perceel dat kunstmatig was besmet met Sclerotinia minor. Het effect van de antagonist werd vergeleken met dat Ronilan. Door de de continuteelt op besmette grond was de ziektedruk erg hoog. Over de 2 jaren gezien resulteerde een gewasbehandeling met C. minitans in een gelijk bestrijdingseffect vergeleken met Ronilan. Het verwijderen van de gewasresten na iedere teelt leverde een kleine verbetering op van het resultaat. C. minitans ontleent zijn bestrijdend effect aan het doden van de sclerotien in de grond. Deze aangetaste sclerotien konden niet in de grond worden aangetoond waarschijnlijk omdat ze na te zijn aangetast door C. minitans snel ontbinden (en dus niet meer teruggevonden kunnen worden). In dit artikel worden ook de resultaten beschreven van de proeven waarin Rhizoctonia wordt bestreden. sleutelwoorden: PPO-agv, akkerbouw, tuinbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, groenteteelt, bladplanten, vollegrondsgroenten, geintegreerde teelt, duurzame teelt, smet, sla, biologische bestrijding
  Biologische bestrijding van Sclerotienrot bij witlof
  Plentinger, M.C. ; Lamers, J.G. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)1. - ISSN 1385-5298 - p. 20 - 22.
  cichorium intybus - cichorei - sclerotinia - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - schimmels - antagonisme - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - openluchtcultuur - cichorium intybus - chicory - sclerotinia - plant protection - plant pathogenic fungi - biological control - biological control agents - fungi - antagonism - yield increases - yield losses - yields - outdoor culture
  Verslag van onderzoek naar de effecten van een veldbehandeling of een naoogst penbehandeling (spuiten of dompelen) met een antagonist op de lofopbrengst, lofkwaliteit en ziekteontwikkeling
  Beschrijving van het intern transport bij potplantenbedrijven met rolcontainers
  Annevelink, E. ; Voort, H.L.J. van der - \ 1995
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek 95-10) - 47
  dozen - containers - transporteerapparatuur - laders - potplanten - plantpotten - kweektafels - loswerktuigen - binnen kweken (van planten) - openluchtcultuur - boxes - containers - conveyors - loaders - pot plants - pots - staging - unloaders - indoor culture - outdoor culture
  Optimalisering kouvalstrategieen bij perkplanten
  Cuijpers, L.H.M. ; Vogelezang, J.V.M. - \ 1992
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij 128) - 21
  gewassen, groeifasen - groeistadia - warmte - sierplanten - temperatuur - openluchtcultuur - crop growth stage - growth stages - heat - ornamental plants - temperature - outdoor culture
  Onderzoek naar het beinvloeden van de plantvorm door middel van temperatuur. Doel van dit onderzoek is het optimaliseren van kouval als strategie om de lengtegroei te reduceren
  DIF en kouval bij bloeiende potplanten
  Cuijpers, L.H.M. ; Vogelezang, J.V.M. - \ 1992
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij 140) - 13
  bloei - forceren van planten - kippen - groei - warmte - potplanten - pluimvee - temperatuur - openluchtcultuur - flowering - forcing - fowls - growth - heat - pot plants - poultry - temperature - outdoor culture
  De besturing van het primaire agrarische bedrijf : een toepassing van de Wageningse Besturings Benadering in een voorstudie met betrekking tot potplantbedrijven
  Bots, J.M. - \ 1991
  Agricultural University. Promotor(en): A.A. Kampfraath; J.A. Renkema. - S.l. : Bots - ISBN 9789067541954 - 163
  potplanten - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - agrarische bedrijfsvoering - binnen kweken (van planten) - openluchtcultuur - pot plants - farm accounts - farm accounting - farm management - indoor culture - outdoor culture

  The objective of this research is to discover the characteristics of successful administration. In order to achieve this, a method of research has been developed which is in turn used to conduct observations. With a better and more precise insight into administration and into its relation with company circumstances casu quo complexity and with the financial result, successful combinations of these dimensions can be discovered. On the basis of that the administration can be Improved in a sensible manner. The research method is of an empirical and retrospective nature. The research project concerns pot-plant nurseries.

  In order to measure the administration, the complexity and the financial result, measuringinstruments have been developed. The quality of these measuring-instruments has been determined on the basis of their validity and reliability. Hypotheses have been postulated and research questions have been raised. With the measuring-instruments observations have been conducted with which the hypotheses casu quo research questions were tested casu quo analyzed. These observations were conducted on a limited scale, at eight companies to be exact. This means that the results should be used with some circumspection. The hypotheses casu quo research questions concern:
  - the interrelation between the complexity, the administrational means and the quality of the decision-making process;
  - the explanation of the financial result from the complexity and the quality of the decisionmaking process;
  - the interrelation between the total financial result and that of the preparation or realization of the cultures, and;
  - the interrelation between the content- and administration-technical dimension of the decision- making process.

  Een kostenvergelijking van de verschillende bedrijfssystemen in de potplantenteelt
  Stein, A. - \ 1987
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut ) - 43
  agrarische bedrijfsvoering - irrigatie - methodologie - nederland - potplanten - binnen kweken (van planten) - openluchtcultuur - farm management - irrigation - methodology - netherlands - pot plants - indoor culture - outdoor culture
  Voor een drietal bedrijfsgroottes (5.000, 10.000 en 15.000 m2) worden in deze studie investeringen en jaarkosten berekend voor roltabletten, rolcontainers en betonvloeren. Tevens zijn verschillende methoden van watergeven, zoals druppelbevloeiing, bevloeiingsmatten en wisselinfiltratie in de calculatie betrokken. De verschillen in investeringen en jaarkosten tussen de onderscheiden systemen blijken vrij groot uit te vallen
  Production planning with a microcomputer in potplant nurseries.
  Saedt, A.P.H. ; Hendriks, T.H.B. ; Smits, F.M. - \ 1986
  Wageningen : IMAG - 36
  automatisering - dozen - computers - containers - gegevensverwerking - mechanisatie - microcomputers - minicomputers - potcultuur - potplanten - plantpotten - productiecontroles - slangen (buizen) - binnen kweken (van planten) - openluchtcultuur - glastuinbouw - machines - automation - boxes - computers - containers - data processing - mechanization - microcomputers - minicomputers - pot culture - pot plants - pots - production controls - tubes - indoor culture - outdoor culture - greenhouse horticulture - machines
  Waterhuishouding potplanten
  Graaf, M. de - \ 1985
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1633) - 22
  strooksgewijze bevloeiing - bevloeiing door onderwaterzetting - potplanten - bodemwater - openluchtcultuur - border irrigation - flood irrigation - pot plants - soil water - outdoor culture
  Belichting in de snijbloemen- en potplantenteelt
  Anonymous, - \ 1980
  Wageningen : Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4362)
  kunstlicht - bibliografieën - snijbloemen - verlichting - potplanten - binnen kweken (van planten) - openluchtcultuur - artificial light - bibliographies - cut flowers - lighting - pot plants - indoor culture - outdoor culture
  Enkele structurele aspecten van de teelt en afzet van perkplanten
  Rijssel, E. van - \ 1977
  Den Haag : LEI (Tuinbouw / LEI afd. 4, no. 78) - 36
  potplanten - binnen kweken (van planten) - openluchtcultuur - pot plants - indoor culture - outdoor culture
  Structurele aspecten van potplantenbedrijven in de centra Aalsmeer, Lent en het Zuidhollands glasdistrict : najaar 1974
  Groenewegen, C.A.M. - \ 1977
  Den Haag : L.E.I. (Mededelingen / Landbouw-economisch instituut no. 169) - 75
  potplanten - nederland - binnen kweken (van planten) - openluchtcultuur - pot plants - netherlands - indoor culture - outdoor culture
  De bruikbaarheid van onderbevloeiingsmatten bij de potplantenteelt
  Verwer, F.L.J.A.W. ; Coenen, H. ; Moons, J. - \ 1976
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 44) - 40
  potplanten - sprinklers - binnen kweken (van planten) - openluchtcultuur - pot plants - sprinklers - indoor culture - outdoor culture
  Statistische en bedrijfseconomische aspecten van de potplantenteelt in Denemarken
  Groenewegen, C.A.M. - \ 1971
  Den Haag : LEI (Inlichting / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Tuinbouw no. 113) - 54
  snijbloemen - denemarken - economische situatie - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - marktconcurrentie - marketing - markten - potplanten - rentabiliteit - statistiek - aanbodsevenwicht - economische productie - binnen kweken (van planten) - openluchtcultuur - cut flowers - denmark - economic situation - farm management - farm results - market competition - marketing - markets - pot plants - profitability - statistics - supply balance - economic production - indoor culture - outdoor culture
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.