Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 342

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Recreatiemodel AVANAR 2.0 nader beschreven en toegelicht : achtergronddocumentatie voor Status A
  Vries, S. de; Staritsky, I. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 80) - 44
  recreatie - openluchtrecreatie - modellen - natuur - aanbodsevenwicht - recreation - outdoor recreation - models - nature - supply balance
  This report contains supplementary technical documentation on the recreation model AVANAR, version 2.0.AVANAR is an abbreviation of the Dutch study on ‘Reconciling supply of & demand for nature as recreationalspace’. This report was set out to gain the A-status with respect to modelling. A short description is given inthis report together with more information on those features that have not been described earlier or only in afragmented manner. As for the latter, technical details described elsewhere have been brought together,several new tests of version 2.0 of the model are reported and earlier validation studies have beensummarized. For other features, like the argumentation of the choices made, the text refers to relevantearlier publications about AVANAR
  Recreatiemodule in Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN) : bepaling van de recreatiekosten
  Blaeij, A.T. de; Michels, R. ; Verburg, R.W. ; Hennen, W.H.G.J. - \ 2015
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 58) - 50
  openluchtrecreatie - natuurbescherming - natuurbeleid - bosrecreatie - economische modellen - kosten - nederland - recreatie - outdoor recreation - nature conservation - nature conservation policy - forest recreation - economic models - costs - netherlands - recreation
  De Recreatiemodule in het Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN) is opgesteld om de kosten te bepalenvoor het toegankelijk en recreatief aantrekkelijker maken van natuur en landschap voor verschillendescenario’s. De module bestaat uit een rekenmodel en een kostendatabase. De kostendatabase is opgebouwdmet normkosten per eenheid recreatieve voorziening. Dit zijn voorzieningen die een gebied toegankelijk danwel recreatief aantrekkelijk maken. De Recreatiemodule is een aanvulling op het IKN-model. Dit technicaldocument is zo opgezet dat het op termijn kan dienen om de berekeningen met de Recreatiemodule teborgen conform ‘Status A’ van de WOT Natuur & Milieu. Het bevat daarom een theoretische onderbouwing eneen technische beschrijving van het model en de kostendatabase. Verder is er een beschrijving van dewerking ervan en de gebruikte gegevens. Doordat de inputkaarten voor het model nog ontbreken, heeftvalidatie van het model nog niet kunnen plaatsvinden
  Wonen, studeren en werken op het Binnengasthuisterrein: op weg naar een ontwerp op basis van gedeelde belangen
  Kruit, J. ; Jonge, F.H. de; Bijlsma, T. ; Kruizinga, C. ; Brouwer, S.M. ; Galli, G. ; Tian, L. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 315) - 63
  stadsomgeving - openbaar groen - ontwerp - gebruik van ruimte - tuinen - bewonersparticipatie - welzijn - amsterdam - universiteiten - openluchtrecreatie - landschapsarchitectuur - urban environment - public green areas - design - space utilization - gardens - community participation - well-being - amsterdam - universities - outdoor recreation - landscape architecture
  Het Binnengasthuisterrein wordt intensief gebruikt door bewoners, studenten en medewerkers van de UvA, toeleveringsbedrijven, passanten en toeristen. Het ziet er naar uit dat het aantal gebruikers de komende jaren zal toenemen. Tegengestelde belangen en visies tussen bewoners, diverse andere partijen en de UvA hebben in de loop van de tijd tot botsingen geleid. De wetenschapswinkel van Wageningen UR, is om advies gevraagd hoe zoveel verschillende wensen en belangen samen te brengen in een integraal ontwerp. De doelstelling van de VOL-BG is erop gericht te komen tot een internationaal tot de verbeelding sprekende toekomstige inrichting van het Binnengasthuisterrein, met behoud van het rustige, groene en monumentale karakter van het terrein, waarin wonen, leren, spelen, werken en recreëren door elkaar heen gebeurt door jonge en oude mensen, buurtbewoners, bezoekers, studenten en UvA medewerkers. In dit rapport beschrijft de wetenschapswinkel van Wageningen UR het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd om de Vereniging Openbaar en leefbaar Binnengasthuisterrein (VOL-BG) bij het bereiken van dit doel te ondersteunen.
  De Zandmotor - Gepassioneerde Wetenschap
  Baptist, M.J. - \ 2014
  IMARES
  kustbeheer - zandsuppletie - natuurontwikkeling - openluchtrecreatie - duinen - kustgebieden - waterbouwkunde - zuid-holland - coastal management - sand suppletion - nature development - outdoor recreation - dunes - coastal areas - hydraulic engineering
  De Zandmotor is een groot pilotproject voor natuurlijke kustbescherming, waarmee tegelijk ruimte voor natuur en recreatie ontststaat. Onderzoekers van verschillende universiteiten volgen de ontwikkelingen op de voet. De Zandmotor ontwikkelt zich zoals verwacht; de kust wordt versterkt,voor kitesurfers is de Zandmotor één van de beste plekken in Nederland en de natuur ontwikkelt zich op verschillende fronten. In deze korte documentaire zie je hoe dat werkt. Selecteer HD bij instellingen voor optimale weergave)
  Groen voor gezondheid: inrichting en beplantingskeuze
  Hoffman, M.H.A. - \ 2013
  public green areas - microclimate - plantations - urban areas - street trees - outdoor recreation - health - well-being
  Natuur en gezondheid: de stand van de wetenschap
  Kloek, M.E. - \ 2013
  Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)99. - ISSN 1572-7610 - p. 17 - 19.
  natuurgebieden - openluchtrecreatie - volksgezondheid - inventarisaties - natural areas - outdoor recreation - public health - inventories
  Natuur is gezond. Veel mensen zullen hier intuïtief mee instemmen, maar is natuur ook echt zo gezond als we denken? De Young Professionals denktank Panorama Natuur, ondersteund door het InnovatieNetwerk, is voor het antwoord op deze vraag in de wetenschappelijke literatuur gedoken. In hun zoektocht vonden ze dat er pas de laatste decennia wetenschappelijk bewijs is gekomen voor de relatie tussen natuur en gezondheid. Het meeste onderzoek richt zich op de effecten van uitkijken op natuur, van een groene woonomgeving en van activiteiten in de natuur. Ook wordt er steeds meer bekend over de achterliggende mechanismes waardoor natuur een positief effect heeft op de gezondheid.
  Benutting ecosysteemdiensten
  Vreke, J. ; Kistenkas, F.H. ; Donders, J.L.M. ; Goossen, C.M. ; Vries, S. de - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 349) - 105
  ecosysteemdiensten - groenbeheer - openluchtrecreatie - perceptie - economische analyse - ecosystem services - management of urban green areas - outdoor recreation - perception - economic analysis
  Een belangrijke beleidsopgave is het beter benutten van ecosysteemdiensten. Het doel van dit onderzoek is te komen tot handvatten voor de overheid om de benutting te verbeteren. Daartoe is een theoretisch kader opgesteld, dat een schematisch overzicht geeft van causale relaties tussen de voor het functioneren van een ecosysteemdienst relevante grootheden. Een ecosysteemdienst is gedefinieerd als een productiecapaciteit die pas bij gebruik profijt oplevert. De benutting van de ecosysteemdienst betreft de bijdrage van het gebruik ervan aan de welvaart. Om de benutting te verbeteren, moet voor effecten op de benutting van andere ecosysteemdiensten worden gecorrigeerd. Vervolgens is in een case gekeken naar de invloed van wet- en regelgeving op de mogelijkheden om de benutting van ecosysteemdiensten te verbeteren. In een andere case is voor groengebieden in of grenzend aan een woonbuurt gekeken naar het beeld dat de bewoners hiervan hebben en hun gebruik van deze gebieden
  Ecosysteemdiensten van natuur en landschap : aanpak en kennistabellen voor het opstellen van indicatoren
  Henkens, R.J.H.G. ; Geertsema, W. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 351) - 91
  ecosysteemdiensten - waterzuivering - wateropslag - kooldioxide - openluchtrecreatie - fijn stof - financieren - indicatoren - natuur - ecosystem services - water treatment - water storage - carbon dioxide - outdoor recreation - particulate matter - financing - indicators - nature
  De natuur levert ecosysteemdiensten waarvan de meesten zich onvoldoende bewust zijn, maar die wel degelijk een concrete economische en/of maatschappelijke waarde hebben. Het verlies ervan zou toekomstige generaties met hoge(re) kosten kunnen opzadelen. Om bewustwording te stimuleren kunnen deze diensten worden gekwantificeerd en uiteindelijk ook gemonetariseerd. Hiertoe zijn een achttal ecosysteemdiensten nader uitgewerkt, te weten: waterkering, waterberging, oppervlaktewaterzuivering, CO2-vastlegging, plaagbestrijding, bestuiving, luchtzuivering (afvang fijnstof) en openluchtrecreatie. Per dienst is op basis van literatuuronderzoek en veronderstellingen een kennistabel opgesteld. Deze is gekoppeld aan de beheertypen van de IndexNL en geeft aan in welke mate de dienst door dat beheertype wordt geleverd. Ook worden bepalende ruimtelijke aspecten beschreven. In een volgende stap zouden van iedere dienst trendgrafieken kunnen worden opgesteld die laten zien in welke mate de dienst een aantal jaren terug werd geleverd, hoe het er nu voor staat en hoe dat zal verlopen met het huidige beleid
  Natuurbrug Laarderhoogt : ecologische toetsing van plannen voor een Nationaal Tenniscentrum en crematorium nabij de natuurbrug
  Grift, E.A. van der; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2446) - 42
  fauna - wildpassages - heidegebieden - migratie - ecologische verstoring - tennis - ecologische hoofdstructuur - nadelige gevolgen - openluchtrecreatie - plaatselijke planning - het gooi - noord-holland - fauna - wildlife passages - heathlands - migration - ecological disturbance - tennis - ecological network - adverse effects - outdoor recreation - local planning - het gooi - noord-holland
  In opdracht van de provincie Noord-Holland is onderzocht wat de aanleg van een Nationaal Tennis Centrum en een crematorium op het voormalige AZC-terrein nabij rijksweg A1 betekent voor het ecologisch functioneren van de hier geplande Natuurbrug Laarderhoogt. Er is ook onderzocht welke maatregelen eventuele negatieve effecten op het functioneren van het ecoduct kunnen mitigeren dan wel opheffen. Deze natuurbrug is net ten oosten van Bussum gepland en zal hier zowel de rijksweg A1 als de ten noorden daarvan gelegen Naarderstraat overspannen. Deze verbindingszone heeft als doel de natuurgebieden ten zuiden van de rijksweg (o.a. Bussummerheide, Westerheide, Zuiderheide) te verbinden met die ten noorden van de rijksweg (o.a. Blaricummerheide, Tafelbergheide)
  Relaties tussen recreanten, ondernemers en landschap
  Goossen, C.M. ; Langers, F. ; Boer, T.A. de - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 329) - 74
  openluchtrecreatie - landschap - investering - verblijfsrecreatie - motivatie - nederland - outdoor recreation - landscape - investment - short stay tourism - motivation - netherlands
  De recreatiemotieven Gezelligheid en Tussen uit zijn de belangrijkste motieven. Investeringen gebaseerd op wensen van recreanten met het motief Tussen uit, is des te belangrijker omdat dit motief in omvang zal toenemen. Bedrijven die aan zee of grote meren of parken liggen, hebben een extra voordeel omdat recreanten die meer met dit motief er op uit trekken vaker naar deze typen landschappen gaan. Het motief Gezelligheid blijft groot, maar zal in omvang iets afnemen. Bedrijven die zich richten op recreanten met dit motief lijken een extra voordeel te hebben als ze in duingebieden, in of nabij recreatiegebieden of waterrijke gebieden liggen. De markt voor verblijfsrecreatie begint verzadigd te raken zodat keuzes belangrijker worden. Enthousiaste ondernemers investeren in natuur en landschap vanwege hun intrinsieke motivatie en/of voordelen voor hun bedrijf. De bezwaarhebbenden investeren niet omdat ze het niet belangrijk vinden, weerstand tegen regelgeving en/of er onvoldoende voordeel in zien. De twijfelaars willen wel, maar hebben de financiële middelen niet, een beperkte schaalgrootte en onvoldoende ruimtelijke ontwikkelmogelijkheden en/of opzien tegen de organisatorische rompslomp. Voor investeringen in de regio zijn streekfondsen het meest interessant
  De invloed van watervogels op de bacteriologische zwemwaterkwaliteit
  Lange, H.J. de; Lammertsma, D.R. ; Keizer-Vlek, H.E. - \ 2013
  Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2013-12) - ISBN 9789057735912 - 42
  zwemwater - waterkwaliteit - watervogels - waterplanten - bacteriologie - escherichia coli - campylobacter - fecale flora - oppervlaktewaterkwaliteit - openluchtrecreatie - nederland - swimming water - water quality - waterfowl - aquatic plants - bacteriology - escherichia coli - campylobacter - faecal flora - surface water quality - outdoor recreation - netherlands
  Dit rapport beschrijft de invloed van watervogels op de bacteriologische zwemwaterkwaliteit van 20 zwemplassen. Hiervoor is in de 20 zwemplassen veldonderzoek verricht naar relaties tussen aantallen en soorten watervogels, waterplanten, helderheid en concentraties fecale bacteriën. De concentratie zwevend stof en de begroeiing met waterplanten zijn beide factoren die de concentratie van fecale bacteriën beïnvloeden. Beheer gericht op het verbeteren van het doorzicht, verminderen van zwevend stof en bevorderen van waterplanten zal de overleving van fecale bacteriën verkorten. Dergelijke maatregelen zullen de zwemwaterkwaliteit verbeteren en hebben ook een positief effect op de ecologische kwaliteit van het water.
  Crossing borders : review of concepts and approaches in research on greenspace, immigration and society in northwest European countries
  Kloek, M.E. ; Buijs, A.E. ; Boersema, J.J. ; Schouten, M.G.C. - \ 2013
  Landscape Research 38 (2013)1. - ISSN 0142-6397 - p. 117 - 140.
  outdoor recreation - urban parks - english countryside - mexican-americans - rural landscapes - england - race - acculturation - perspectives - perceptions
  Relations between greenspace, immigration and society are emerging issues in policy and science. However, up to now research has been fragmented and no overview of approaches exists. This review describes concepts and approaches in Northwest European research on immigrants’ recreational use and perceptions of nature, rural landscapes and urban parks and on societal aspects of migration and greenspace. We show that national research traditions vary considerably, reflecting national ‘contexts of reception’ and conceptualisations of immigrants. Links between outdoor recreation and perceptions of greenspace have not been properly researched and explanatory factors are only superficially touched upon. Borders seem difficult to cross: learning processes and cooperation of scholars across approaches and countries are scarce. Furthermore, current research often lacks an explicit theoretical framework. We argue that the concept of identity-in-context can form a good starting point to build an internationally relevant theoretical framework on the greenspace–immigration–society interface
  Ondernemen in Montferland
  Stobbelaar, D.J. - \ 2012
  In: Welkom in de natuur / Koedoet, M., van Rooijen, H., Velp : Van Hall Larenstein - ISBN 9789081742641 - p. 20 - 23.
  omgevingspsychologie - openluchtrecreatie - natuur - gemeenschappen - kinderen - gezondheid - natuur- en milieueducatie - landschapsbeleving - environmental psychology - outdoor recreation - nature - communities - children - health - nature and environmental education - landscape experience
  Speelnatuur wordt op steeds meer plekken in Nederland aangelegd: in woonwijken, natuurgebieden, bij kinderdagverblijven en op schoolpleinen. De manier waarop deze plekken tot stand komen, verschilt sterk per locatie. De opmars van speelnatuur lijkt voorlopig niet tot een einde te komen. Veel schoolpleinen zijn helemaal betegeld, dus er kan veel meer speelnatuur worden ontwikkeld. Ook de kwaliteit van bestaande speelnatuur kan beter. Vooral het beheer is een aandachtspunt.
  Recreatie en natuur : kennis over effecten, kwetsbaarheid, handelingsperspectieven en monitoring van recreatie in Natura 2000-gebieden
  Henkens, R.J.H.G. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Schotman, A.G.M. ; Goossen, C.M. ; Pouwels, R. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2334) - 130
  openluchtrecreatie - natura 2000 - natuurbescherming - habitats - natuurbeheer - outdoor recreation - natura 2000 - nature conservation - habitats - nature management
  Een groot deel van de Nederlandse natuurgebieden is aangewezen als Natura 2000-gebied. In deze gebieden wordt veel gerecreëerd. In de meeste gevallen kunnen de natuurfunctie en de recreatiefunctie goed samengaan. In een aantal gevallen kan recreatie leiden tot ongewenste effecten op de natuur. Het gaat daarbij vooral om de effecten van verstoring door aanwezigheid van recreanten op kwetsbare plekken en tijden en soms om ruimtebeslag en versnippering door recreatiefaciliteiten. Hoewel deze factoren meestal geen primaire drukfactor zijn, kan recreatie er wel toe bijdragen dat een soort of habitattype een kritische drempelwaarde bereikt, waardoor de gunstige staat van instandhouding in het geding is. In dit rapport wordt beschreven wat de mogelijke effecten zijn van recreatie op Natura 2000-doelsoorten en habitattypen. Dit gebeurt aan de hand van de kwetsbaarheid. In combinatie met de staat van instandhouding van een habitattype of soort geeft dit een indicatie of maatregelen voor recreatie voldoende kunnen bijdragen aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Ook geeft dit rapport een overzicht van handelingsperspectieven voor een duurzame afstemming van natuur- en recreatiedoeleinden. Daarbij is speciale aandacht voor het monitoren van recreatiegedrag en de effecten op natuur. Het rapport besluit met een samenvatting van de resultaten uit de hoofdstukken, waarbij een vertaling is gemaakt in de vorm van een stappenplan. Het doorlopen van dit stappenplan geeft inzicht in de mogelijkheden voor de combinatie van recreatie en natuur in Natura 2000-gebieden. Daarbij wordt verwezen naar de kennis in eerdere hoofdstukken. Uiteindelijk blijft het per gebied maatwerk, waarbij de kennis in dit rapport een goede basis biedt om verantwoorde keuzes te maken.
  Daar moet ik zijn : www.daarmoetikzijn.nl
  Alterra - Centrum Landschap, ; Goossen, C.M. - \ 2012
  Alterra
  landschap - perceptie - openluchtrecreatie - natuurtoerisme - besluitvorming - natuur - landscape - perception - outdoor recreation - nature tourism - decision making - nature
  Naar wat voor omgeving gaat u het liefst op vakantie? Hoe moet het landschap daar eruit zien? Nederland kent vele mooie landschappen, maar ook minder mooie. Maar wat is mooi en wat is lelijk en wie bepaalt dat? Op deze site bepaalt u dat zelf. Een website, ontwikkeld door Alterra, in opdracht van LNV
  Druktebeleving in groengebieden : bepaling, gevolgen en mogelijke mitigrerende maatregelen
  Vries, S. de; Boer, T.A. de; Goossen, C.M. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2312) - 51
  openluchtrecreatie - recreatieactiviteiten - natuurgebieden - bossen - parken - crowding - perceptie - omgevingspsychologie - outdoor recreation - recreational activities - natural areas - forests - parks - crowding - perception - environmental psychology
  Er is experimenteel onderzoek uitgevoerd hoe de druktebeleving afhankelijk is van de feitelijke bezoekdruk en welke andere factoren daarbij een rol spelen. Naast de feitelijke bezoekdruk zijn het recreatiemotief en het type gebied systematisch gevarieerd. Situaties werden voorgelegd via filmpjes, die door leden van een internetpanel zijn beoordeeld. Naast op de druktebeleving, zijn de filmpjes beoordeeld op de aantrekkelijkheid van de setting voor een wandeling in het groen. Verder zijn vragen gesteld over de druktebeleving in het groen in de eigen omgeving. Tot slot zijn mogelijke beheersmaatregelen om de overlast te beperken geïnventariseerd.
  Exploring pedestrian movement patterns
  Orellana, D.A. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Arnold Bregt, co-promotor(en): M. Wachowicz; Arend Ligtenberg. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461732712 - 140
  beweging - mobiliteit - lopen - geografische informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - natuurgebieden - recreatiegebieden - ruimtelijke analyse - patronen - patroonherkenning - natuurtoerisme - openluchtrecreatie - movement - mobility - walking - geographical information systems - global positioning systems - natural areas - amenity and recreation areas - spatial analysis - patterns - pattern recognition - nature tourism - outdoor recreation
  The main objective of this thesis is to develop an approach for exploring, analysing and interpreting movement patterns of pedestrians interacting with the environment. This objective is broken down in sub-objectives related to four research questions. A case study of the movement of visitors in a natural area is used to develop and demonstrate the approach. To achieve the objectives, four research questions were formulated: • How can movement patterns evidencing the stopping behaviour of pedestrians be detected? • What is the validity of the detected movement patterns for describing stopping behaviour of pedestrians? • How can movement patterns be applied to study the movement behaviour of visitors in natural areas? • How can movement patterns be formalized to represent the interactions between pedestrians and between pedestrians and their environment?
  Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug : een voorstel voor een uitdagende en financieel haalbare routestructuur waarbij beheer en aansprakelijkheid geregeld zijn
  Hoofwijk, H. ; Stobbelaar, D.J. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel rapport 281) - ISBN 9789085857372 - 72
  fietsen - openluchtrecreatie - bosschade - landschapsbeheer - kostenbeheersing - natuurgebieden - ecosysteemdiensten - utrechtse heuvelrug - bicycling - outdoor recreation - forest damage - landscape management - cost control - natural areas - ecosystem services - utrechtse heuvelrug
  Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is een belangrijk gebied voor mountainbikers. Terreinfietsers (lokaal, regionaal en uit andere delen van het land) komen naar de omgeving van Amerongen, Leersum en Veenendaal om daar hun sport te beoefenen. De huidige mountainbikeroutes (vier routes tussen Rhenen, Veenendaal, Amerongen en Leersum) schieten tekort doordat de routes te druk, te kort en niet uitdagend genoeg zijn. Bovendien zijn er geen routes te vinden in het westelijk gedeel van het gebied. Sommige mountainbikers kiezen daardoor geheel of gedeeltelijk hun eigen route. Voor de meeste terreineigenaren is deze ongereguleerde aanwezigheid van mountainbikers op hun terrein niet gewenst. De conflicten tussen terreineigenaren, wandelaars en natuur aan de ene kant en mountainbikers aan de andere kant zullen daarom bij ongewijzigd beleid alleen maar toenemen. Uit onderzoek onder terreinfietsers is gebleken dat zij bereid zijn voor een verbeterde routestructuur toegang te betalen, bij conservatieve schattingen: 2 euro voor een dagkaart, 15 euro voor een jaarkaart. Deze bedragen vermenigvuldigd met de huidige aantallen bezoekers (conservatieve schattingen) geven voldoende inkomsten om het recreatieschap te betalen voor het overnemen van beheer en aansprakelijkheid en de terreineigenaren te belonen voor het openstellen van hun terrein.
  Towards access for all? Policy and research on access of ethnic minority groups to natural areas in four European countries
  Jay, M. ; Peters, K.B.M. ; Buijs, A.E. ; Gentin, S. ; Kloek, M.E. ; O'Brien, L. - \ 2012
  Forest Policy and Economics 19 (2012). - ISSN 1389-9341 - p. 4 - 11.
  outdoor recreation
  Migration and growing ethnic diversity pose new questions for forest and nature policy and research, especially on the equality of access to natural areas. This paper compares national approaches in policy and research on ethnic minority groups' access to natural areas in four Western-European countries: the United Kingdom (UK), The Netherlands, Germany and Denmark. It shows that powerful linkages exist between immigration history, national research traditions and national policy regarding the attention given to this issue, the topics of interest and the ethnicity categories used. The main forest and nature policy documents in The Netherlands, Germany and Denmark address issues of access to nature generally, while in the UK reducing discrimination of ethnic minority groups in access to nature is a formalised objective to be addressed by public bodies. Research in the UK focuses on evidences of under-representation, discrimination and barriers to access. In turn, German and Danish research emphasises different recreational uses of ethnic groups and is less oriented towards the implementation of targeted management objectives. The Netherlands occupy an intermediary position. We argue that international exchange of scientific results and cross-national studies could improve our understanding of cultural differences in recreational patterns, experiences, barriers, images of nature, and planning and design strategies.
  Kennisagenda groene hart
  Vogelzang, Theo - \ 2011
  outdoor recreation - tourism - climatic change - multifunctional agriculture - land use - regional planning - groene hart - inventories
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.