Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 26

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Flat oysters on offshore wind farms : opportunities for the development of flat oyster populations on existing and planned wind farms in the Dutch section of the North Sea
  Smaal, Aad ; Kamermans, Pauline ; Kleissen, Frank ; Duren, Luca van; Have, Tom van der - \ 2017
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C052/17) - 53
  oyster culture - wind farms - offshore - shellfish culture - north sea - netherlands - oesterteelt - windmolenpark - offshore - schaal- en schelpdierenteelt - noordzee - nederland
  Passende Beoordeling ten behoeve van experimentele oesterkweek op perceel Stort 20 in de Kom van de Oosterschelde
  Kamermans, Pauline - \ 2017
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C040/17) - 27
  oesterteelt - oosterschelde - milieubeheer - aquacultuursystemen - natura 2000 - hangcultuur - oyster culture - eastern scheldt - environmental management - aquaculture systems - natura 2000 - off-bottom culture
  Sinds 2010 is aangetoond dat er in de Oosterschelde sprake is van een oester herpes virus waardoor er met name bij de jonge oesters een veel hogere sterfte optreedt. Het virus manifesteert zich bij een watertemperatuur tussen 16 en 18 oC. Het virus is in 2008 in Frankrijk aangetroffen en heeft daar tot grote sterfte onder de oesters geleid. Inmiddels zijn er aanwijzingen voor toenemende resistentie tegen het virus onder de oesters in Frankrijk. Daarnaast is er voor de oesterkweek in de Oosterschelde een probleem met geïntroduceerde oesterboorders die tot sterfte leiden van de oesters op de kweekpercelen. Om te komen tot herstel van de oesterproductie hebben de Nederlandse Oestervereniging (NOV) en het ministerie van Economische Zaken een plan van aanpak opgesteld om onder andere met behulp van nieuwe technieken de problemen te beheersen. Op een aantal locaties in de Kom van de Oosterschelde is met off-bottom kweek van oesters gestart. Door op verschillende locaties proeven te doen kunnen de resultaten met elkaar worden vergeleken. Een dergelijke vergelijking geeft de kwekers meer inzicht in de voor- en nadelen van het gebruik van verschillende locaties en methoden in de Oosterschelde. Ook op het oesterperceel Stort 20 in het sublitoraal van de Kom van de Oosterschelde heeft Jan Vette B.V. plannen om te experimenteren met off-bottom kweek van oesters. Voor nieuwe experimenten met off-bottom technieken dient de gebruikelijke vergunningprocedure voor activiteiten in Natura 2000-gebieden te worden doorlopen. Onderdeel van deze procedure is dat er een Passende Beoordeling wordt uitgevoerd waarin op basis van de best beschikbare kennis en informatie wordt getoetst of de beoogde activiteit geen wezenlijk negatief effect heeft op de instandhoudingsdoelen en daarmee de kernopgaven die in het aanwijzingsbesluit voor het betreffende Natura 2000-gebied zijn geformuleerd. De activiteiten die gerelateerd zijn aan experimentele oesterkweek op het oesterperceel Stort 20 in het sublitoraal van Kom van de Oosterschelde zijn geanalyseerd wat betreft de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van habitats en beschermde soorten. Ook is ingegaan op mitigerende maatregelen en cumulatieve effecten. In voorliggende Passende Beoordeling is de beschikbare informatie samengevat. De conclusie is dat er geen als significant te beoordelen negatieve effecten zijn te verwachten van experimentele oesterkweek op het oesterperceel Stort 20 in het sublitoraal van Kom van de Oosterschelde. Dit geldt zowel voor de Natura 2000-instandhoudingdoelen van habitats en soorten als voor aan de orde zijnde verbeteropgaven voor het Natura 2000 gebied de Oosterschelde.
  Platte oesters in offshorewindparken (POP)
  Smaal, Aad ; Kamermans, Pauline ; Kleissen, Frank ; Duren, Luca van; Have, Tom van der - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C035/17) - 52
  ostrea edulis - oesters - oesterteelt - windmolenpark - offshore - noordzee - nederland - ostrea edulis - oysters - oyster culture - wind farms - offshore - north sea - netherlands
  Dit rapport gaat over de mogelijkheden voor de ontwikkeling van populaties platte oesters (Ostrea edulis) binnen bestaande en geplande windmolenparken in het Nederlandse deel van de Noordzee. In opdracht van het Ministerie van EZ is nagegaan welke eisen de platte oester stelt aan de omgeving, gericht op de habitatkarakteristieken van windparklocaties in de Noordzee. Daarbij is er vanuit gegaan dat er binnen de windparken geen sprake is van bodemberoerende activiteiten die nadelig zijn voor platte oesters.
  Passende beoordeling ten behoeve van experimentele oesterkweek op Windgat percelen in de Kom van de Oosterschelde
  Kamermans, Pauline - \ 2017
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C031/17) - 30
  oesters - oesterteelt - aquacultuur - oosterschelde - oysters - oyster culture - aquaculture - eastern scheldt
  Quick scan beheersmaatregelen van Tetrodotoxine in schelpdierproductie in de Oosterschelde
  Poelman, M. ; Blanco Garcia, A. ; Kamermans, P. ; Wijsman, J.W.M. ; Bolman, B.C. ; Strietman, W.J. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C064/16) - 39
  oesterteelt - mosselteelt - tetrodotoxine - oosterschelde - milieumonitoring - oyster culture - mussel culture - tetrodotoxin - eastern scheldt - environmental monitoring
  In 2015 is een onderzoek naar het voorkomen en de meetbaarheid van Tetrodotoxine (TTX) in de Nederlandse schelpdierproductiegebieden uitgevoerd. De analyses zijn een gevolg van internationale rapportages over TTX in schelpdieren, zowel mosselen als oesters (voornamelijk in Griekenland en Groot Brittannië). Het onderzoek in Nederland laat zien dat er in verschillende schelpdiermonsters uit de Oosterschelde TTX aanwezig was. Het voorkomen van TTX in Nederland lijkt, op basis van feitelijke metingen, beperkt te zijn. Echter, door het gebrek aan; a) voldoende inzicht in het voorkomen van toxinen, b) inzicht in de kans op toxine aanwezigheid in Nederland en c) inzicht in de oorzaak (de bron) van TTX in Nederland, wordt het voorzorgsprincipe gehanteerd. Het huidige voedselveiligheidsmanagement systeem voorziet niet in het voldoende gericht managen van risico’s met onbekende bron. Hiervoor is aanvullend of specifiekere monitoring nodig, ook om data te verzamelen voor toekomstige management maatregelen. Dit biedt mogelijkheden om de productie- (Oosterschelde) en verwatergebieden voor schelpdieren te analyseren op mogelijke verschillen in potentiele aanwezigheid van TTX. Hierdoor is een monitoring- en managementsysteem ontwikkeld dat aansluit bij de onbekendheden van de toxine aanwezigheid en productie in Nederland. Om dit te bereiken is beoordeeld wat de mogelijke karakteristieken zijn voor de toxine producenten en is er een indeling voorgesteld voor de Oosterschelde die rekening houdt met de verschillen in omgevingsfactoren. Zodat een beeld ontstaat van de mogelijke indeling van een dergelijk gebied voor toepassing in monitoring en management. De oorzaak van het voorkomen van TTX in de Oosterschelde is niet bekend. Mogelijke oorzaken zijn te vinden in Vibrio en andere bacteriën, eventueel in symbiose met andere vectoren. Van de bekende TTX producenten uit de literatuur komt alleen de snoerworm Cephalothrix simula in de Oosterschelde voor. De exemplaren van Cephalothrix simula zijn op de bodem aangetroffen in dichte populaties van schelpkokerwormen en spinragwormen, die mogelijk als voedsel voor deze soort dienen (natuurbericht.nl). Daarnaast komt een Gibbula soort (de Asgrauwe tolhoren Gibbula cineraria) voor in de Oosterschelde. Het is minder waarschijnlijk dat er een direct verband is tussen deze soorten en TTX in schelpdieren, waar een indirecte route (via sediment) niet is uitgesloten. Het huidige monitoring programma houdt onvoldoende rekening met management van risico’s verbonden aan een onbekende bron. De gegevens over de mogelijke bronnen van TTX in schelpdieren en de karakteristieken hiervan geven de volgende criteria (mede op basis van beschikbaarheid van fysische informatie) om een gebiedsindeling te rechtvaardigen:  Temperatuur (mede een functie van o.a. diepte)  Saliniteit  Troebelheid  Verblijftijd water  Stroming / stroomsnelheid  Bodemsoort  Schelpdiersoort (soort schelpdier i.v.m. accumulatie en depuratie tijd) Op basis van verschillen in de fysische gegevens in de deelgebieden betekent dit dat de Oosterschelde opgesplitst kan worden in 16 deelgebieden die allen in meer of minder mate van elkaar te onderscheiden zijn. Een eerste indeling kan gemaakt worden op soort niveau, waarbij de verwaterpercelen en de Oesterproductie percelen in drie gebieden van elkaar gescheiden worden (waardoor 19 verschillende gebieden ontstaan). De gebieden voorzien allen in mogelijk verschil in toxine productie, accumulatie en risico op aanwezigheid van TTX. De verschillen zijn niet kwantificeerbaar, echter vanuit een risicomanagement perspectief zijn de gebieden te benutten voor verbetering van de trefkans, rekening houdend met spreiding. Het is zeer waarschijnlijk dat er verschillen in accumulatie per schelpdiersoort zijn, waardoor het mogelijk lijkt om soortspecifieke monitoring en management toe te passen. Er kan geen indicator IMARES rapport C064/16| 5 van 39 organisme (hoogste trefkans) worden aangewezen bij gebrek aan informatie over accumulatie van TTX. De kosten voor monitoring van productiegebieden die rekening houdt met de mogelijke verschillen in aanwezigheid van TTX in schelpdieren is berekend voor een wekelijkse meting en monitoring gedurende twee maanden. De wekelijkse kosten voor monitoring van de Oosterschelde bedragen 9 – 13 keuro. Dit is een bedrag van 70-103 keuro over een periode van 8 weken. Het is niet uitgesloten dat ook buiten het zomerseizoen monitoring noodzakelijk is. Het is aan te bevelen TTX standaard in het monitoringprogramma op te nemen om meer data te verzamelen. Voor de mosselsector wordt de sociaal-economische waarde van de Yerseke bank in de eerste twee weken van juli geschat op € 5 miljoen met een geschatte werkgelegenheid van 37 fte. Van half juli tot en met eind augustus wordt de waarde geschat op € 3,4 tot € 6,8 miljoen met een geschatte werkgelegenheid van 30 tot 45 fte. Voor de oestersector wordt de sociaal-economische waarde geschat op € 2 miljoen op jaarbasis en een werkgelegenheid van ca 67 fte. Op basis van de analyse kan een managementsysteem worden ingericht dat rekening houdt met de mogelijke bronnen van TTX. Dit systeem kan gebruikt worden om duidelijke inzichten te verkrijgen in de aanwezigheid van TTX in schelpdieren in de Oosterschelde. Daarnaast is het mogelijk om de gebiedsindeling (of delen ervan) te benutten voor een goede beheersing van de mogelijke voedselveiligheid of economische risico’s die het TTX dossier kent.
  Passende Beoordeling ten behoeve van experimentele oesterkweek in het litoraal van de Kom van de Oosterschelde
  Kamermans, Pauline - \ 2016
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C124/16) - 38
  oesters - oesterteelt - oosterschelde - oysters - oyster culture - eastern scheldt
  Kennis- en onderzoeksagenda voor de Nederlandse oestersector
  Smaal, A.C. ; Kamermans, P. ; Strietman, W.J. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C057/16) - 32
  oesterteelt - oesters - zeeland - oosterschelde - oyster culture - oysters - zeeland - eastern scheldt
  De kweek van oesters in de Oosterschelde wordt bedreigd door infecties met een herpes virus en predatie door invasieve oesterboorders. Naar aanleiding hiervan is er door het ministerie van EZ, de Provincie Zeeland en de Nederlandse Oester Vereniging (NOV) initiatief genomen tot een inventarisatie van de knelpunten en de oplossingsrichtingen. Daarbij zijn er kennisvragen aan de orde waarvoor onderzoek nodig is. In samenspraak met vertegenwoordigers van de Nederlandse Oester Vereniging zijn de kennisvragen geïnventariseerd en vertaald in een onderzoeksprogramma. Het programma is in de eerste plaats gericht op herstel van de productie middels experimenten met off-bottom kweekmethoden. Verder zijn er basis gegevens nodig over het kweekresultaat en de aard en omvang van de bedreigingen. Het onderzoeksprogramma zal i.s.m. een werkgroep van kwekers verder worden uitgewerkt.
  Costs of seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds for the Dutch fishing sector : addendum to LEI report 2015-145
  Oostenbrugge, J.A.E. van; Turenhout, M.N.J. ; Hamon, K.G. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Memorandum / LEI Wageningen UR 2016-062) - 29
  cost benefit analysis - fisheries - aquatic ecosystems - protection - benthos - ecosystems - oyster culture - north sea - kosten-batenanalyse - visserij - aquatische ecosystemen - bescherming - benthos - ecosystemen - oesterteelt - noordzee
  This memorandum provides an estimation of the costs for four variant closures for the protection of the benthic ecosystem on the Frisian Front and the Central Oyster Grounds for the Dutch fishing sector in addition to the cost-benefit analysis carried out in Van Oostenbrugge et al. (2015). The two preferential variants lead to similar costs for the fisheries sector, whereas the costs of the two alternative combinations are either 20% higher or lower.
  Effects of seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds; A Cost Benefit Analysis
  Oostenbrugge, J.A.E. van; Slijkerman, D.M.E. ; Hamon, K.G. ; Bos, O.G. ; Machiels, M.A.M. ; Valk, O.M.C. van der; Hintzen, N.T. ; Bos, E.J. ; Wal, J.T. van der; Coolen, J.W.P. - \ 2015
  LEI Wageningen UR (LEI Report 2015-145) - ISBN 9789086157266 - 170
  cost benefit analysis - fisheries - aquatic ecosystems - protection - benthos - ecosystems - oyster culture - north sea - kosten-batenanalyse - visserij - aquatische ecosystemen - bescherming - benthos - ecosystemen - oesterteelt - noordzee
  This report provides an overview of the important benefits and costs for six variant closures for the protection of the benthic ecosystem on the Frisian Front and the Central Oyster Grounds. The proposed closures lead to a range of ecological benefits and economic costs. The current study facilitates an informed discussion about an optimal allocation of the closures.
  Risicobeeld oestertransporten in relatie tot mariene invasieve exoten
  Wijsman, J.W.M. ; Ende, D. van den - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C066/15) - 38
  oesters - oesterteelt - tarra - oosterschelde - grevelingen - oysters - oyster culture - tare - eastern scheldt - grevelingen
  In dit rapport is een overzicht gepresenteerd van de verplaatsingen van schelpdieren en tarra die is geassocieerd met de oesterkweek in het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Met deze verplaatsingen worden niet alleen de oesters verplaatst, maar ook met de oesters geassocieerde soorten die “meeliften” met deze transporten. Van bijzonder belang hierbij zijn de exoten, waarvan de verspreiding als gevolg van deze transporten kan worden versneld in vergelijking tot het natuurlijke verspreiding
  Fokkerij op ziekteresistentie van Japanse oesters
  Kamermans, P. ; Engelsma, M.Y. ; Peene, F. ; Blonk, R.J.W. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C025/15) - 28
  ziekteresistentie - dierveredeling - oesters - nederland - oesterteelt - schaal- en schelpdierenteelt - disease resistance - animal breeding - oysters - netherlands - oyster culture - shellfish culture
  Het oesterherpesvirus OsHV-1 µvar veroorzaakt hoge sterfte onder Japanse oesters in de Nederlandse kweekgebieden. De oestersector ondervindt problemen van deze sterfte. In deze studie is geïnventariseerd of een fokprogramma waarbij oesters geselecteerd worden op resistentie tegen het oesterherpesvirus en vervolgens worden voortgeplant in een hatchery uitkomst kan geven voor deze problematiek. Ook is bekeken of een fokprogramma gebruikt kan worden ter verbetering van groei en conditie van oesters.
  Effecten van het rapen van oesters in de Waddenzee op de benthosgemeenschap en vogelpopulatie
  Glorius, S.T. ; Ens, B.J. ; Rippen, A.D. ; Chen, C. ; Hoppe, M. van; Weide, B.E. van der; Cuperus, J. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C076/14) - 68
  oesterteelt - vergunningen - friesland - biodiversiteit - natura 2000 - waddenzee - monitoring - watervogels - foerageren - Nederland - oyster culture - permits - friesland - biodiversity - natura 2000 - wadden sea - monitoring - waterfowl - foraging - Netherlands
  Eind 2009 en begin 2010 zijn er door de Provincie Fryslân een 18-tal vergunningen verleend voor het experimenteel commercieel handmatig rapen van oesters voor een periode van 4 jaar. Omdat oesterrapen een nieuwe activiteit is in de Waddenzee is nog niet bekend of deze activiteit negatieve effecten heeft op Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. Het gaat dan met name om habitattype H1140-A (Slik- en zandplaten, getijdengebieden) en verschillende vogelsoorten die foerageren op mossel- en oesterbanken.
  Soorteninventarisatie oesterputcomplexen en schelpdierverwerkende bedrijven
  Foekema, E.M. ; Brummelhuis, E.B.M. ; Cuperus, J. ; Weide, B.E. van der; Zweeden, C. van; Sneekes, A.C. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C015/14) - 51
  oesterschelpen - oesterteelt - invasieve exoten - actief transport - nadelige gevolgen - havens - zeeuwse eilanden - inventarisaties - oyster shells - oyster culture - invasive alien species - active transport - adverse effects - harbours - zeeuwse eilanden - inventories
  Schelpdiertransport vormt een van de potentiele routes waarlangs mariene invasieve soorten de Oosterschelde en de Waddenzee kunnen bereiken. In opdracht van de afdeling Team Invasieve Exoten van Bureau onderzoeksprogrammering en risicobeoordeling (BuRo) heeft IMARES een inventarisatie uitgevoerd van mariene soorten bij schelpdier gerelateerde bedrijven in Yerseke, met als doel inzicht te krijgen in het voorkomen van exoten. De soorteninventarisatie is uitgevoerd in de maanden september en oktober 2013, in de binnendijkse oesterputten en rond de buitendijkse uitlaten van de oesterputten en de schelpdier verwerkingsbedrijven aan de Korringaweg. Binnen- en buitendijks werden 20 macrofauna soorten aangetroffen die als exoot worden beschouwd.
  Risk assessment of alien species found in and around the oyster basins of Yerseke
  Foekema, E.M. ; Cuperus, J. ; Weide, B.E. van der - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C014/14) - 38
  schaal- en schelpdierenteelt - oesterteelt - invasieve exoten - geïntroduceerde soorten - risicoschatting - ecologische risicoschatting - oosterschelde - shellfish culture - oyster culture - invasive alien species - introduced species - risk assessment - ecological risk assessment - eastern scheldt
  On behalf of the Office of Research and Risk Assessments (BuRO) of the Netherlands Food and Consumer Product Safey Authority (NVWA), IMARES conducted a species inventory in the Oyster basins in Yerseke and the surrounding area in the Eastern Scheldt, known to be subject to shellfish related activities. This inventory that was performed in September/October 2013 revealed 21 macro invertebrate species that are regarded as alien species. Five of these are assumed not to be present in the Wadden Sea and one species was discovered there once very recently. For all six alien species an assessment was performed to define the potential risk that they will reach the Wadden Sea and affect the local native ecosystem, which is described in this report.
  Oesterherpesvirus: een overzicht
  Kamermans, P. ; Poelman, M. ; Engelsma, M.Y. - \ 2013
  IMARES/CVI/Kenniskringen Visserij
  aquacultuur - oesters - oesterteelt - virusziekten - herpesviridae - herpes - aquaculture - oysters - oyster culture - viral diseases - herpesviridae - herpes
  Deze factsheet geeft de meest recente gegevens over het oesterherpesvirus bij Japanse oesters weer. Daarnaast zijn de recente innovaties voor het verbeteren van de overleving van oesters opgenomen.
  Kenniskring Oesterkweek slaat brug naar de toekomst
  Strietman, W.J. ; Poelman, M. - \ 2011
  Aquacultuur 26 (2011)1. - ISSN 1382-2764 - p. 12 - 16.
  oesterteelt - kennisoverdracht - systeeminnovatie - oyster culture - knowledge transfer - system innovation
  De oester is een oer-Hollands, gezond product en wordt al eeuwen succesvol in Nederland gekweekt. Een traditie met voldoende potentie om ook in de toekomst op een rendabele, duurzame en innovatieve manier voort te kunnen zetten. Dit is de reden dat oesterkwekers binnen de Kenniskring Oesterkweek voortvarend aan de slag zijn gegaan met allerlei innovatieve projecten. In dit artikel geven wij een overzicht van de resultaten tot nu toe.
  Concurrentieanalyse van de Nederlandse oestersector
  Bakker, T. ; Dvortsin, L. - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 14
  schaal- en schelpdierenvisserij - oesterteelt - oesters - marktconcurrentie - marktanalyse - shellfish fisheries - oyster culture - oysters - market competition - market analysis
  Deze notitie beschrijft een kortlopende concurrentieanalyse waar literatuurstudie deel van uit maakt naar de concurrentiekracht van de Nederlandse oestersector. De Nederlandse oestersector is afgelopen jaren een aanzienlijk deel van zijn marktaandeel kwijtgeraakt door de toegenomen concurrentie, verslechterde marktomstandigheden en de mindere kwaliteit van de oesters. Het uitvoeren van een concurrentiekrachtonderzoek dient daarom als een middel om meer inzicht te krijgen in huidige situatie en potentieel nieuwe markten voor Nederlandse oestersector. De notitie is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Oester Vereniging.
  Kenniskring Oesterkweek
  Strietman, W.J. ; Taal, C. - \ 2010
  oesters - oesterteelt - kwaliteit - duurzaamheid (sustainability) - samenwerking - kennisoverdracht - kennismanagement - economische samenwerking - oysters - oyster culture - quality - sustainability - cooperation - knowledge transfer - knowledge management - economic cooperation
  Kenniskringen zijn (studie-)groepen van vissers (en kwekers) die zelf uitdagingen, vragen of problemen geformuleerd hebben. Samen met onderzoeksinstellingen en andere belanghebbenden zoeken zij naar oplossingen voor een duurzamere vangst en beter economisch perspectief. Deze pamflet gaat over de kenniskring oesterkwekerij.
  Oestersterfte door herpesvirus OsHV-1 in Frankrijk en Ierland
  Engelsma, M.Y. ; Haenen, O.L.M. - \ 2009
  Aquacultuur 24 (2009)6. - ISSN 1382-2764 - p. 39 - 42.
  aquacultuur - oesters - oesterteelt - visziekten - aquaculture - oysters - oyster culture - fish diseases
  In de zomermaanden van 2008 en 2009 is er massale sterfte geweest onder Japanse oesters in alle belangrijke kweekgebieden in Frankrijk en in 2009 ook in verschillende gebieden in Ierland. Over het algemeen speelt bij verhoogde sterfte in oesterbestanden een combinatie van factoren. Uitzonderlijk is dat in de meeste gevallen een nieuwe variant van het oesterherpesvirus (OsHV-1), OsHV uvar is aangetroffen en deze betrokken lijkt te zijn bij de sterfte. In dit artikel wordt achtergrondinformatie gegeven over de waargenomen sterfte en het oester herpesvirus
  Kenniskring Oesterkweek
  Duijn, A.P. van; Taal, C. - \ 2009
  Aquacultuur 24 (2009)2. - ISSN 1382-2764 - p. 27 - 31.
  visserij - aquacultuur - oesters - oesterteelt - bedrijfsvoering - kennis - kennisoverdracht - fisheries - aquaculture - oysters - oyster culture - management - knowledge - knowledge transfer
  In 2008 zijn in de Nederlandse visserijsector een aantal kenniskringen van start gegaan. De leden van zo'n kring gaan met collega's en deskundigen op zoek naar antwoorden en oplossingen op actuele vraagstukken binnen de sector. Twee kringen bestaan uit groepen schelpdierkwekers. Een verslag over de kenniskring van oesterkwekers
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.