Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Japanse oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2014: bestand en arealen
  Ende, D. van den; Asch, M. van; Brummelhuis, E.B.M. ; Troost, K. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C172/14) - 33
  oesterschelpen - habitats - monitoring - oppervlakte (areaal) - biomassa - oosterschelde - westerschelde - oyster shells - habitats - monitoring - acreage - biomass - eastern scheldt - western scheldt
  In 2014 heeft IMARES onderzoek uitgevoerd naar het areaal en bestand aan Japanse oesters (Crassostrea gigas) op de droogvallende platen van de Waddenzee de Oosterschelde en de Westerschelde. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en is één van de schelpdierinventarisaties die jaarlijks door IMARES wordt uitgevoerd in samenwerking met de visserijsector en het ministerie. De surveys zijn opgezet ter onderbouwing van het beleid voor de schelpdiervisserij en vormen daarbij een belangrijke bron van informatie voor verdere ecosysteem- en effectstudies.
  Zoneringsmaatregelen KRM op het Friese Front en Centrale Oestergronden: consequenties per tuigtype
  Hal, R. van; Slijkerman, D.M.E. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C141/14) - 26
  oesterschelpen - visserijbiologie - visserijbeleid - noordzee - oyster shells - fishery biology - fishery policy - north sea
  Ten behoeve van de discussie rond te nemen maatregelen in de Kader Richtlijn Mariene Strategie is IMARES verzocht aanvullend inzicht te geven in de kosten voor bodemberoerende visserij bij verschillende scenario’s van gesloten gebieden. Het gehele zoekgebied is het gebied waarbinnen het Friese Front en de Centrale Oestergronden liggen.
  Soorteninventarisatie oesterputcomplexen en schelpdierverwerkende bedrijven
  Foekema, E.M. ; Brummelhuis, E.B.M. ; Cuperus, J. ; Weide, B.E. van der; Zweeden, C. van; Sneekes, A.C. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C015/14) - 51
  oesterschelpen - oesterteelt - invasieve exoten - actief transport - nadelige gevolgen - havens - zeeuwse eilanden - inventarisaties - oyster shells - oyster culture - invasive alien species - active transport - adverse effects - harbours - zeeuwse eilanden - inventories
  Schelpdiertransport vormt een van de potentiele routes waarlangs mariene invasieve soorten de Oosterschelde en de Waddenzee kunnen bereiken. In opdracht van de afdeling Team Invasieve Exoten van Bureau onderzoeksprogrammering en risicobeoordeling (BuRo) heeft IMARES een inventarisatie uitgevoerd van mariene soorten bij schelpdier gerelateerde bedrijven in Yerseke, met als doel inzicht te krijgen in het voorkomen van exoten. De soorteninventarisatie is uitgevoerd in de maanden september en oktober 2013, in de binnendijkse oesterputten en rond de buitendijkse uitlaten van de oesterputten en de schelpdier verwerkingsbedrijven aan de Korringaweg. Binnen- en buitendijks werden 20 macrofauna soorten aangetroffen die als exoot worden beschouwd.
  OYSTERECOVER: The Efficiency of Different Types of Oyster Spat Collectors for Ostrea edulis
  Brink, A.M. van den - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C095/12) - 33
  mariene biologie - oesterschelpen - voortplanting - parasieten - marine biology - oyster shells - reproduction - parasites
  The aim of this task is to potentially identify a way to develop more efficient spat collecting techniques that may compensate for the lower survival rate of the oysters caused by the Bonamia ostreae parasite. As part of the project a review of the efficiency of different spat collectors was conducted with the intention of recommending three collector types to be tested in the field. The aim of this task is to potentially identify a way to develop more efficient spat collecting techniques that may compensate for the lower survival rate of the oysters caused by the Bonamia ostreae parasite.
  Japanse oesters in het litorale gebied van de Oosterschelde in 2002
  Kater, B.J. ; Baars, J.M.D.D. ; Perdon, K.J. - \ 2003
  IJmuiden : RIVO (RIVO rapport CO03/03) - 20
  crassostrea virginica - oesters - schaaldieren - globale plaatsbepalingssystemen - oesterschelpen - oosterschelde - luchtfotointerpretatie - crassostrea virginica - oysters - shellfish - global positioning systems - oyster shells - eastern scheldt - aerial photo interpretation
  In 2002 zijn litoraal liggende oesterbanken in de Oosterschelde geïnventariseerd. De nadruk heeft gelegen op het inlopen van oesterbanken met behulp van plaatsbepalingsapparatuur (GPS). Totaal is 263 ha oesterbank ingelopen. Dit bestand aangevuld met oude bestanden en bestanden gezien op luchtfoto’s levert een totaal oesterbankenoppervlak van 640 ha op. Aan de hand van de biomassa bepalingen uitgevoerd in 2000 en 2002 kon aan iedere bank een biomassa worden gekoppeld. Hieruit is een totale biomassa van 89 miljoen kg versgewicht in de Oosterschelde berekend.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.