Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 117

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==packaging materials
Check title to add to marked list
Recyclingopties voor PET schalen
Thoden van Velzen, Ulphard - \ 2017
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research rapport 1761) - 19
recycling - verpakkingsmaterialen - kunststoffen - afvalverwijdering - platte bakken - huisvuilverwijdering - packaging materials - plastics - waste disposal - trays - municipal refuse disposal
Bio-based and biodegradable plastics : facts and figures : focus on food packaging in the Netherlands
Oever, Martien van den; Molenveld, Karin ; Zee, Maarten van der; Bos, Harriëtte - \ 2017
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research 1722) - ISBN 9789463431217 - 65
bioplastics - food packaging - packaging materials - biodegradation - biobased materials - biobased economy - sustainability - voedselverpakking - verpakkingsmaterialen - biodegradatie - materialen uit biologische grondstoffen - duurzaamheid (sustainability)
This report presents an overview of facts and figures regarding bio-based and/or biodegradable plastics, in particular for packaging applications.
Biobased packaging: sustainable, functional and attractive
Molenveld, Karin - \ 2015
food packaging - biobased economy - biobased materials - bioplastics - food industry - packaging materials

molenveld

Handbook for sorting of plastic packaging waste concentrates : separation efficiencies of common plastic packaging objects in widely used separaion machines at existing sorting facilities with mixed postconsumer plastic packaging waste as input
Jansen, M. ; Thoden van Velzen, E.U. ; Pretz, Th. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Reports of Wageningen UR Food & Biobased Research 1604) - ISBN 9789462575295 - 30
recycling - packaging materials - plastics - waste management - waste treatment - sorting - sorters - verpakkingsmaterialen - kunststoffen - afvalbeheer - afvalverwerking - sorteren - sorteermachines
Hergebruik van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval is een ingewikkelde keten die in het algemeen uit drie stappen bestaat; gescheiden inzameling bij de burgers of nascheiding uit het huisvuil, sorteren en opwerken tot gewassen maalgoed. Dit onderzoek analyseert de tweede stap, waarin of gescheiden ingezameld kunststofverpakkingsafval of nagescheiden kunststofconcentraat wordt gesorteerd in materiaalfracties die verhandeld kunnen worden met recyclingbedrijven.
Biobased packaging catalogue
Molenveld, K. ; Oever, M.J.A. van den; Bos, H.L. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Groene grondstoffen ) - ISBN 9789462575172 - 129
verpakkingsmaterialen - verpakkingen - voedingsmiddelen - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - bioplastics - catalogi - voedselverpakking - packaging materials - wrappings - foods - biobased materials - biobased economy - bioplastics - catalogues - food packaging
The purpose of the catalogue is to showcase biobased packaging products and provide an overview of commercially available biobased packaging in 2014. This catalogue is a translation of the Dutch version of the biobased packaging catalogue that was launched September 2014. The raw materials, products and services related to biobased packaging products are categorised wherever possible according to their application and described in brief. Some types of packaging consist partly of biobased materials and partly of non-biobased materials due to specific functional requirements. In such cases, the percentage of biobased content is stated. Wherever possible, references to producers and suppliers are given.
Catalogus biobased verpakkingen
Molenveld, K. ; Oever, M.J.A. van den - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Groene grondstoffen ) - ISBN 9789461737045 - 136
verpakkingsmaterialen - verpakkingen - voedingsmiddelen - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - bioplastics - catalogi - voedselverpakking - packaging materials - wrappings - foods - biobased materials - catalogues - food packaging
In het kader van het overheidsbeleid met betrekking tot “duurzaam inkopen” heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) WUR-FBR opdracht gegeven om biobased materialen die geschikt zijn en/of al worden toegepast in verpakkingen in kaart te brengen. De catalogus is geschreven voor inkopers, gebruikers en producenten van verpakkingsmateralen en beleidsmedewerkers van overheden. De catalogus is opgezet om biobased verpakkingen te etaleren en geeft een overzicht van commercieel beschikbare biobased verpakkingen in 2014.
Technisch haalbare sorteerrendementen met gescheiden ingezamelde kunststofverpakkingen van Nederlandse huishoudens
Thoden van Velzen, E.U. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1495) - 24
kunststoffen - verpakkingsmaterialen - sorteren - afvalhergebruik - recycling - afvalverwerking - nederland - plastics - packaging materials - sorting - waste utilization - waste treatment - netherlands
De sorteerresultaten van een fictieve, ideale sorteerinstallatie en bestaande sorteerinstallaties zijn ingeschat met een berekeningsmodel. Dit model wordt gevoed door de gemiddelde samenstelling van Nederlands gescheiden ingezamelde kunststofverpakkingen en de verdelingen van verpakkingsvormen over de sorteerproducten van verschillende sorteerinstallaties. Deze laatste verdelingen zijn weer afgeleid van de samenstellingsanalyses van de gesorteerde producten van deze sorteerinstallaties. Dit model werkt goed voor de waarde-kunststoffen, leidt tot een geringe overschatting van de hoeveelheid mengkunststof en een geringe onderschatting van de hoeveelheid sorteerrest. Sorteerresultaten worden uitgedrukt in een R-verhouding, wat de verhouding is van de waarde-kunststoffen over alle kunststofproducten. Voor een fictieve, ideale sorteerinstallatie is de R-factor begrenst tot zo’n 59%. Deze R-factor is afhankelijk van de herkomst van het kunststofverpakkingsafval en varieert tussen de 46 en de 65% voor ideale sortering van materiaal van verschillende inzamelgebieden. De samenstelling van het Nederlandse kunststofverpakkingsafval is dusdanig dat hogere R-verhoudingen niet mogelijk zijn. R-verhoudingen van bestaande sorteerbedrijven komen op zo’n 45- 50%. In het geval het ingaande materiaal niet optimaal is, kan deze verhouding dalen naar zo’n 30%.
Samenstelling van gescheiden ingezamelde kunststof-verpakkingen
Thoden Van Velzen, E.U. ; Brouwer, M.T. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1487) - ISBN 9789462570559 - 18
verpakkingsmaterialen - kunststoffen - afvalverwerking - afvalverwijdering - afvalhergebruik - gemeenten - huisvuilverwijdering - nederland - packaging materials - plastics - waste treatment - waste disposal - waste utilization - municipalities - municipal refuse disposal - netherlands
The composition of Dutch separately collected post-consumer plastic packaging waste has been determined for 23 different municipalities during the time period of 2010-2013. In this report weighted averages are presented based on the previously analysed samples. The most important packaging types present are in order of relevance: PE film, PET rigid packages (mostly trays and thermoformed trays), PP rigid packages (mostly butter tubs, yoghurt pots), PE flasks and PET bottles. The variance in the presented data is, however, large due to regional variance and seasonal influences. The reported weight-average compositional values should therefore only be used as indicate values.
Aanvullende rapportage pilot drankenkartons. Terugslageffecten bij gecombineerde inzameling van kunststof en drankenkartons
Thoden Van Velzen, E.U. ; Brouwer, M.T. ; Pretz, Th. ; Jansen, M. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1471) - ISBN 9789461739902 - 43
afvalverwijdering - afvalbeheer - verpakkingsmaterialen - flessen - waste disposal - waste management - packaging materials - bottles
In de door Wageningen UR Food & Biobased Research in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) uitgevoerde Pilot Drankenkartons 2013 zijn verschillende mogelijke inzamelsystemen voor drankenkartons onderzocht, waaronder gecombineerd gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen en drankenkartons1. Een potentieel negatief terugslageffect van de gecombineerde inzamelmethode zou een lagere sorteeropbrengst van de kunststoffen kunnen zijn. In dit aanvullend onderzoek worden de potentiële terugslageffecten van gecombineerd gescheiden inzameling van kunststof en drankenkartons verduidelijkt in termen van de hoeveelheid hergebruikt kunststof en de totale geschatte kosten. Deze aanvullende studie laat zien dat de uitvoeringswijze van de sortering bepaalt of wel of geen terugslageffect zal optreden.
Microbïele risico's bij hergebruik van drankenkartons : rapportage naar aanleiding van een vergadering gehouden op 24 februari 2014 in aanwezigheid van experts op het gebied van microbiologie
Bokhorst-van de Veen, H. van; Brouwer, M.T. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1472) - ISBN 9789461739919 - 20
flessen - verpakkingsmaterialen - risicoschatting - microbiële besmetting - bordpapier - bottles - packaging materials - risk assessment - microbial contamination - cardboard
Pilot beverage cartons : extended technical report
Thoden van Velzen, E.U. ; Brouwer, M.T. ; Keijsers, E.R.P. ; Pretz, Th. ; Feil, A. ; Jansen, M. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1440) - ISBN 9789461739803 - 229
dranken - verpakkingsmaterialen - verpakking - recycling - verzamelen - nederland - beverages - packaging materials - packaging - collection - netherlands
This report gives a technological description of the four common collection and recycling schemes that have been tested in the Netherlands as part of the pilot beverage cartons in 2013. During this pilot the collection and recycling of beverage cartons was tested in 37 different municipalities, with various separate collection systems and 2 recovery facilities.
Tomaten verpakken in tomatenbladverpakkingen
Pereira da Silva, F.I.D.G. ; Keijsers, E.R.P. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1400) - 51
verpakkingsmaterialen - voedselverpakking - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - haalbaarheidsstudies - productontwikkeling - tomaten - plantenresten - packaging materials - food packaging - biobased materials - feasibility studies - product development - tomatoes - plant residues
Het doel van het project “Tomaten verpakken in tomatenblad” is om een verpakking op basis van tomatenblad te ontwikkelen. Het project bestaat uit 2 fasen: fase 1 is gericht op te technologisch ontwikkeling en fase 2 op de productie van prototypes en het testen van de ontwikkelde verpakkingen onder ketenrealistische omstandigheden (ketensimulaties). In fase 2 is ook een consument perceptieonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit project geven aan dat de realisatie van een verpakking op basis van tomatenblad perspectiefvol is.
Van tomatenstengel naar tomatenverpakking
Zwinkels, F. ; Keijsers, E.R.P. ; Adriaanse, M. ; Vlist, K. van der; Koot, A. ; Mur, L. - \ 2013
Studio Huigen
tomaten - plantenresten - agrarische afvalstoffen - plantenvezels - karton - verpakkingsmaterialen - voedselverpakking - agro-industriële ketens - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - tomatoes - plant residues - agricultural wastes - plant fibres - paperboard - packaging materials - food packaging - agro-industrial chains - biobased materials
De eerste productietest om van tomatenstengels tomatenverpakking te maken. Een gezamenlijk initiatief van BioBase Westland, Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK), Wageningen Universiteit (WUR) en Kenniscentrum Plantenstoffen (KCP).
Pilot beverage carton collection and recycling 2013: Concise technical report
Thoden Van Velzen, E.U. ; Brouwer, M.T. ; Keijsers, E.R.P. ; Pretz, Th. ; Feil, A. ; Jansen, M. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1439) - ISBN 9789461739797 - 32
verpakkingsmaterialen - dranken - recycling - verzamelen - packaging materials - beverages - collection
This report gives a technological description of the four common collection and recycling schemes that have been tested in the Netherlands as part of the pilot beverage cartons in 2013. During this pilot the collection and recycling of beverage cartons was tested in 37 different municipalities, with various separate collection systems and 2 recovery facilities. The pilot demonstrated that it is technically possible to collect and recycle Dutch beverage cartons. The recycled pulp from all tested collection methods is relatively similar in properties. Also, the fibres are relatively strong and the microbiological load is relative high, this limits the applicability. Hence, corrugated boxes are a well-suited application for these pulps. Four different collection and recycling schemes were tested; separate collection, co-collection with plastics, co-collection with paper & board and recovery. The efficiency of most schemes is limited by the net collection yields and for some schemes also the sorting yield. The net collection yields are determined by different factors, such as the percentage of high rise buildings, the execution of the collection system (service level, communication, etc.) and the space inside the houses to store and keep beverage cartons separate until collection. The recovery recycling chains were most efficient, although one of the two chains suffered from a relative low sorting yield. Nevertheless, this sorting step can be improved. Two different co-collection chains with plastic packages were studied; the Milieuzakken and the Kunststof Hergebruik chains. The Milieuzakken-chain is already established for several years and the collection retrieves almost all the beverage cartons that are expected to be present in its collection area. However, the collected material contains also relative large amounts of residual waste, which hampers the sorting and recycling and reduces the overall efficiency. The Kunststof Hergebruik co-collection chain was set-up specially for this pilot and suffered from low collection yields and low sorting yields. Although the rural area around Deventer already reached a near complete collection of all beverage cartons, for most other collection areas more time is necessary to mature the collection system and obtain higher collection yields. For improved sorting ideally an investment is required which would make the sorting process much more efficient, since the current facility was not designed and equipped for the efficient sorting of beverage cartons. The separate collection scheme suffered from relative low net collection yields, varying from 3% to 57% with a weight-averaged mean of 20%. This collection system needs time to mature and obtain higher net collection yields. For a few municipalities (with relatively low collection yields) some adjustments to the system are necessary. Also, the co-collection scheme with paper & board in general suffered from low net collection yields. Although in the high-rise area of Etten-Leur the largest net collection yield for a high-rise area was recorded of 50%. The subsequent sorting was inefficient, due to the similarity of the materials. In the future, an ideal co-collection chain would be constructed without a sorting facility. The mixture would be integrally pulped and recycled as is now the current operation in a new facility in Nortrup (Germany).
Netwerk MA-verpakkingen bloembollen en vaste planten
Gude, H. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 59
overblijvende planten - bloembollen - verpakkingsmaterialen - gemodificeerde atmosfeer opslag - substraten - uitlopen - houdbaarheid (kwaliteit) - folie - landbouwkundig onderzoek - export - perennials - ornamental bulbs - packaging materials - modified atmosphere storage - substrates - sprouting - keeping quality - foil - agricultural research - exports
In een netwerk van 10 exportbedrijven is gedurende twee jaar verpakkingsonderzoek uitgevoerd, met als doel om het gebruik van een dichtere folie in combinatie met een droger vulmiddel voor de consumentenverpakking van vaste planten en leliebollen breder in de praktijk te stimuleren. Genoemd verpakkingsconcept bleek in eerder onderzoek van PPO het uitstalleven van vaste planten en bollen aanzienlijk te verlengen. Tevens is een aantal nieuwe substraten getest op hun toepasbaarheid als vulmiddel in consumentenverpakking van vaste planten en leliebollen. Gedurende de loop van het project is het netwerk regelmatig bijeengekomen voor overleg over de opzet en de resultaten van de verpakkingsproeven en over de implementatie van de nieuwe verpakkingsconcepten op het bedrijf. In het eerste onderzoeksjaar, waarin op tien exportbedrijven vaste planten en leliebollen zijn verpakt, werd nog eens bevestigd dat in een dichtere folie met droger turfmolm de kwaliteit van planten langer behouden blijft. Na dit jaar is een groot deel van de exportbedrijven die nog gebruik maakte van consumentenverpakkingen van microperforatie met vochtig turfmolm, overgestapt op dit nieuwe verpakkingsconcept. Het onderzoek in het tweede jaar heeft geresulteerd in mogelijke alternatieven voor turfmolm als vulmiddel voor vaste planten en bollen in consumentenverpakkingen; in bark en houtvezel, beide gemengd met rijstkaf, bleef de productkwaltiteit beter behouden dan in turfmolm. De exportbedrijven waren zeer positief over de productkwaliteit in deze substraatmengsels.
Scenarios study on post-consumer plastic packaging waste recycling
Thoden van Velzen, E.U. ; Bos-Brouwers, H.E.J. ; Groot, J.J. ; Bing Xiaoyun, Xiaoyun ; Jansen, M. ; Luijsterburg, B. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1408) - 118
kunststoffen - afval - afvalbeheer - verpakkingsmaterialen - milieueffect - degradatie - recycling - plastics - wastes - waste management - packaging materials - environmental impact - degradation
We all use plastics on a daily basis. Plastics come in many shapes, sizes and compositions and are used in a wide variety of products. Almost all of the currently used plastic packaging are made from fossil resources, which are finite. The production of plastic packages causes environmental impacts, whereas the correct use of these packages will reduce product losses and hence reduce the much more negative environmental impacts associated with product losses. Wrongly discarded plastic objects have a negative impact on the environment, as these materials degrade only very slowly, creating problems such as the infamous ‘plastic islands’ in our oceans. Fortunately, recycling technologies are now emerging for plastic waste, enabling the reuse of these materials in a second life as a package or a utensil. Plastic packaging waste (PPW) is complex in many ways. First of all, there are many different types of plastics, all with their own characteristics and compositions. To enable the re-use of PPW, it has to be sorted into separate fractions. Each type of plastic can then be dealt with in an appropriate way. Second, the collection of PPW is also very complex. In the Netherlands there are many different PPW flows, from industry, offices and households for example. Each has its own collection system and household collection systems differ from one municipality to the next. To add to this complexity there is also the deposit refund system for large PET bottles, run by the soda producers via the supermarkets. Everybody deals with PPW on a daily basis. Most of us think recycling is a good idea. But when we want to decide what the best and most efficient method of recycling is, we are all impaired by a lack of data. A clear view of our best options is inhibited by the existing infrastructure and ‘the way it has always been done’. Also, the subject of recycling touches on our moral opinions about ‘doing the right thing’ and assumptions about the ‘correct’ way of dealing with our plastic waste. And politics also play a role. To unravel the complexity of plastic packaging waste recycling and figure out the best way(s) to improve our recycling system we need science. We need technological, economical, logistical and environmental data to gain insight into recycling systems. By describing the system in detail we can learn how to optimise it. An improved recycling system will provide us with an easier and more efficient re-use of our plastic waste.
Tomaat in bakjes van eigen blad
Keijsers, Edwin - \ 2013
tomatoes - solanum lycopersicum - agricultural wastes - tomato waste - waste utilization - biobased economy - packaging materials - plant residues - biobased materials
Meer flexibiliteit in verpakkingen
Pekkeriet, E.J. - \ 2013
Kennis Online 10 (2013)jan/febr. - p. 9 - 9.
kasgewassen - voedselverwerking - verpakkingen - verpakkingsmaterialen - innovaties - flexibele verpakking - kwaliteitszorg - greenhouse crops - food processing - wrappings - packaging materials - innovations - flexible packaging - quality management
Telers en verpakkers kunnen binnen een paar jaar veel flexibeler vers en bewerkt voedsel automatisch verpakken, met een nog beter gegarandeerde kwaliteit.
Kunststofverpakkingsafval : van inzamelen naar spontaan hergebruik
Thoden van Velzen, E.U. ; Groot, J.J. ; Bos-Brouwers, H.E.J. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 14
afvalbeheer - afvalhergebruik - kunststoffen - verpakkingen - verpakkingsmaterialen - kosten - waste management - waste utilization - plastics - wrappings - packaging materials - costs
Het hergebruikssysteem voor kunststofverpakkingsafval staat momenteel vol in de aandacht. Deze korte bijdrage aan het publieke debat beoogt geïnteresseerde lezers inzicht te geven in hoe het kunststofverpakkingsafval momenteel wordt ingezameld, hoeveel het kost en hoe het beter zou kunnen. Het uiteindelijke doel is kunststofhergebruik een wezenlijk onderdeel te laten worden van de in de toekomst noodzakelijk geachte hergebruikseconomie. Kostenneutraliteit is hierbij een belangrijk middel om dit te bereiken. De kunststofverpakkingsafvalketen moet echter nog bij alle ketenpartners worden verbeterd om kostenneutraliteit mogelijk te maken. Een gezamenlijke keten brede aanpak van alle partijen is hierbij noodzakelijk
Examination of packaging materials in bakery products : a validated method for detection and quantification
Raamsdonk, L.W.D. van; Pinckaers, V.G.Z. ; Vliege, J.J.M. ; Egmond, H.J. van - \ 2012
Wageningen : RIKILT (RIKILT report 2012.007) - 20
voedselverpakking - verpakkingsmaterialen - bakkerijproducten - voer - detectie - analytische methoden - food packaging - packaging materials - bakery products - feeds - detection - analytical methods
Methods for the detection and quantification of packaging materials are necessary for the control of the prohibition of these materials according to Regulation (EC)767/2009. A method has been developed and validated at RIKILT for bakery products, including sweet bread and raisin bread. This choice is based on the situation that this category of former food products has the highest volume for re-use as feed ingredient.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.