Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 366

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Groene initiatieven in de stad : handelingsperspectief provincies voor het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid bij groen in de stad
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Soma, K. ; Blaeij, A.T. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-012) - ISBN 9789463438032 - 47
  participatie - groene gevels - groene daken - planten - gezondheid - luchtkwaliteit - communicatie - klimaat - regenwateropvang - participation - green walls - green roofs - plants - health - air quality - communication - climate - water harvesting
  Metropolitan Solutions: Helende tuinen
  Jansma, J.E. - \ 2017
  WUR
  tuinen - gezondheid - planten - herstellen - welzijn - participatie - gardens - health - plants - reconditioning - well-being - participation
  Voldoende bewegen en gezond eten helpt bij het herstel van ziektes of verbetert de kwaliteit van leven bij chronische ziektes. Helaas lukt het lang niet iedereen om dit toe te passen. Daarom zijn Wageningen University & Research (Division of Human Nutrition, Wageningen Plant Research, Rural Sociology) en AMS institute binnen Flevo Campus het pilotproject Helende tuinen gestart om te onderzoeken of we mensen een manier kunnen bieden die wel makkelijk is om in te passen in je leven. We laten ze samen tuinieren. Jan Eelco Jansma, onderzoeker stad-landrelaties bij Wageningen University & Research, vertelt erover in deze video.
  Pionieren : De impact van innovatieve maatschappelijke initiatieven op een natuur-inclusieve samenleving
  Salverda, I.E. ; Dam, R.I. van; Pleijte, M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 64
  natuur - samenleving - participatie - stedelijke gebieden - sport - lopen - burgers - fondsgelden - weidevogels - bodem - nederland - nature - society - participation - urban areas - sport - walking - citizens - funding - grassland birds - soil - netherlands
  Pionieren : Jaarmagazine over het DEMOCRATISCH samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden
  Salverda, I.E. ; Kruit, J. ; Kuijper, Florien ; Koffijberg, M. ; Neefjes, M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 39
  natuur - openbaar groen - stedelijke gebieden - burgers - participatie - innovaties - vergroening - democratie - nederland - nature - public green areas - urban areas - citizens - participation - innovations - greening - democracy - netherlands
  Factsheet Groene re-integratiepraktijken voor mensen met psychische problemen
  Hassink, J. ; Vaandrager, L. ; Jansen, Joke - \ 2017
  Wageningen University & Research - 7
  burgers - participatie - sociaal welzijn - gezondheid - herstellen - beplantingen - natuur - beweging - citizens - participation - social welfare - health - reconditioning - plantations - nature - movement
  Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. De invoering van de Participatiewet leidt tot de toestroom van een nieuwe doelgroep waaronder veel mensen met psychische problemen die behoefte hebben aan langdurige ondersteuning.
  De decentralisaties vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, maar er wordt ook flink bezuinigd. Gemeenten moeten dus meer doen met minder geld. Maar er zijn ook kansen.
  Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken dwarsverbanden tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen mogelijk. Werkplekken waar mensen vanuit de participatiewet, WMO en jeugdzorg terecht kunnen hebben daarom de aandacht van gemeenten.
  Deze factsheet gaat over de mogelijkheden die het groen biedt voor re-integratie van mensen met psychische problemen. Interessante voorbeelden van re-integratie initiatieven zijn stadslandbouwbedrijven, landschapsonderhoud,
  zorgboerderijen, groenonderhoud en groene wijkinitiatieven.
  De factsheet is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews en groepsgesprekken met initiatiefnemers, mensen met psychische problemen die werken in het groen (deelnemers) en betrokken beleidsmedewerkers van verschillende groene re-integratie initiatieven. In deze factsheet komen de volgende thema’s aan bod:
  • Welke vormen van groene re-integratie bestaan er in Nederland?
  • Wat is de mogelijke theoretische onderbouwing en wat zijn de werkzame elementen van groene re-integratie?
  • Wat zijn de randvoorwaarden van groene re-integratie? En wat is er nodig om deze vorm van re-integratie verder in
  te bedden en op te schalen?
  Dutch Divergence? : Women’s work, structural change, and household living standards in the Netherlands, 1830-1914
  Boter, Corinne - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): E.H.P. Frankema, co-promotor(en): E.J.V. van Nederveen Meerkerk. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431835 - 254
  women - work - household budgets - living standards - gender - cultural history - case studies - netherlands - labour market - macroeconomics - microeconomics - western europe - work sharing - participation - vrouwen - werk - huishoudbudgetten - levensstandaarden - geslacht (gender) - cultuurgeschiedenis - gevalsanalyse - nederland - arbeidsmarkt - macro-economie - micro-economie - west-europa - verdeling van werk - participatie

  Women’s work has never been a linear process of extending participation. Instead, female labour force participation (FLFP) has extended and curtailed throughout time. This dissertation studies a period of contraction: the nineteenth-century Netherlands. This country makes an important case study to explore the factors influencing the trajectory of women’s work. First, FLFP rates as recorded in occupational censuses were low compared with surrounding countries. Second, Dutch industrialization took off relatively late and until well into the twentieth century a significant part of the labour force worked in agriculture, in contrast to neighbouring countries such as Britain and Belgium.

  This dissertation contributes to answering the following question: Why were Dutch female labour force participation rates lower than in surrounding countries during the period 1830-1914? I consider the following explanatory factors: social norms, the opportunity costs of women’s labour, and structural change. My conclusions about the relative weight of each factor are as follows. First, social norms regarding women’s role within the household following from the growing desire for domesticity have affected the trajectory of women’s labour. I show that married women withdrew from the registered labour force and instead, performed work that could be combined with domestic chores and that remained invisible in most statistical sources. However, these social norms were likewise strong in other western European countries, such as Britain, where FLFP was higher. Furthermore, Dutch FLFP was already low around 1850 when the transition to the male breadwinner society in western Europe started. Thus, it is no conclusive explanation for the aberrant Dutch trend in FLFP.

  Second, men’s real industrial wages started to rise after 1880 and became increasingly able to take care of a family of four. However, this was not true for men’s agricultural wages. Women’s wages in both sectors hardly increased at all during the nineteenth century in both sectors. I therefore conclude that industrial households were already able to realize a breadwinner-homemaker type of labour division from the 1880s, whereas agricultural households still relied for an important part on other sources of income besides the husband’s wage labour by 1910. Thus, men’s wages profoundly influenced household labour division. However, in Britain, men’s real wages were even higher, but so were FLFP rates in the censuses. Thus, if the extent of men’s real wages was indeed the most important explanatory factor, we would have expected even lower participation rates in Britain than in the Netherlands.

  Third, the impact of economic structure and the changing demand for labour on FLFP has been a pivotal factor of influence. I show that the structure of the local economy had a statistically significant effect on the chance that a bride stated an occupation in her marriage record. Furthermore, in agriculture women increasingly performed work in a private business which was usually not registered in the censuses. Moreover, technological change in the textile industry and the transition to the factory system negatively impacted women’s position in the labour market because married women could no longer combine domestic chores with wage labour. Finally, many parts of the production process that had traditionally been women’s work were taken over by men when mechanization progressed.

  Considering all my research results, I conclude that the structure of the Dutch economy is the most important explanation for the exceptionally low Dutch FLFP rates during the long nineteenth century.

  Groen en herstellen : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de herstelomgeving samengevat
  Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 6
  welzijn - gezondheid - gezondheidsindicatoren - tuinen - warmtestress - klimaat - temperatuur - luchtkwaliteit - stress - sociaal welzijn - participatie - beplantingen - herstellen - well-being - health - health indicators - gardens - heat stress - climate - temperature - air quality - stress - social welfare - participation - plantations - reconditioning
  Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstellend vermogen en de gemoedstoestand van patiënten, en het algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot herstellen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.
  Ervaringen met burgerparticipatie bij Staatsbosbeheer : leren van twee casestudy's
  Buijs, Arjen ; Donders, Josine ; Dam, Rosalie van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2783) - 47
  natuurbescherming - natuurbeleid - participatie - sociale participatie - burgers - nature conservation - nature conservation policy - participation - social participation - citizens
  Pionieren : jaarmagazine over het samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden
  Duinhoven, Geert van; Salverda, Irini ; Kruit, Jeroen ; Kuijper, Florien ; Janmaat, Rob - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 48
  participatie - milieu - participation - environment
  Ideaaltypen en analysekader van groene burgerinitiatieven : bijlage bij het rapport ‘De betekenis van groene burgerinitiatieven: analyse van kenmerken en effecten van 264 initiatieven in Nederland’
  Mattijssen, T.J.M. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 85) - 64
  burgers - participatie - natuur - landschap - governance - citizens - participation - nature - landscape - governance
  This technical report is an appendix to the report The significance of green citizens’ initiatives: analysis of thecharacteristics and effects of 264 initiatives in the Netherlands (Mattijssen et al., 2016). It starts with severalremarks concerning the method described in the main report. These are followed by an explanation of theconceptual framework used in the main report, with additional arguments for and descriptions of the criteriaused to analyse green citizens’ initiatives. It also contains supplementary information on the ideal typespresented in the main report and a discussion of two ideal types, ‘social entrepreneurship’ and ‘financialsupport’, both of which were not included in the main report because of the limited scale and relevance ofthese initiatives. Finally, the report concludes with a stepwise description of all the ideal types based on thedimensions of the conceptual framework.
  De Groene Agenda, topsectoronderzoek
  Spijker, J.H. ; Hiemstra, J.A. - \ 2016
  Stadswerk 2016 (2016)7. - ISSN 0927-7641 - p. 56 - 57.
  klimaat - luchtkwaliteit - bedrijven - waterbergend vermogen - gezondheid - welzijn - openbaar groen - beplantingen - kantoren - stedelijke gebieden - toegepast onderzoek - innovaties - arbeid (werk) - stress - warmtestress - sociaal welzijn - participatie - regenwateropvang - climate - air quality - businesses - water holding capacity - health - well-being - public green areas - plantations - offices - urban areas - applied research - innovations - labour - stress - heat stress - social welfare - participation - water harvesting
  Steeds meer mensen wonen in de stad. Dit is niet altijd een gezonde leefomgeving. Veel mensen ervaren stress, het ontbreekt aan sociale samenhang, de lucht is vervuild en het veranderende klimaat leidt tot toenemende hittestress en wateroverlast. Slim gebruik van groen is deel van de oplossing voor al deze uitdagingen.
  Women’s participation in tourism in Zanzibar : an enactment perspective
  Maliva, Nelly Samson - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Rene van der Duim, co-promotor(en): Karin Peters. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579231 - 206
  tourism - zanzibar - participation - women - emancipation of women - labour - income - entrepreneurship - women workers - family life - society - tourist industry - swahili - standards - social values - gender relations - toerisme - zanzibar - participatie - vrouwen - vrouwenemancipatie - arbeid (werk) - inkomen - ondernemerschap - vrouwelijke werknemers - gezinsleven - samenleving - toeristenindustrie - swahili - normen - sociale waarden - man-vrouwrelaties

  To shed more light on the position of women in tourism, in this thesis I examined the ways women in Zanzibar have incorporated working in tourism in their daily lives by comparing those who work in tourism as entrepreneurs with employees, working in hotels and restaurants. Conceptually my thesis is framed within Weick’s theory of enactment, with special focus on the concept of sensemaking. I used this particular framework to understand how women either reinforce or resist gendered identities by constantly ‘enacting’ their environments. My research showed that the position of women in Zanzibar is highly influenced by religion, marital status and level of education. However, since women make sense of the environment in different ways, perceive different opportunities and constraints, and on the basis of these make different choices, I recommended that programmes customised according to the differences among women should be developed. Second, I argued that these tailor-made programmes should focus on four interventions: education and training, working conditions, self-organisation and microcredit.

  De betekenis van groene zelf-governance : analyse van verschillende vormen van dynamiek in de praktijk
  Dam, R.I. van; Mattijssen, T.J.M. ; Vader, J. ; Buijs, A.E. ; Donders, J.L.M. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 73) - 95
  natuurbescherming - landschapsbeheer - sociale participatie - participatie - natuurbeleid - nature conservation - landscape management - social participation - participation - nature conservation policy
  This study examines practices in which groups of local people (citizens’ initiatives) take the lead in natureconservation and landscape management projects. In three cases studies the significance of green selfgovernancewas examined by studying knock-on effects: the relations with related practices and therelations between practices and structures at the regime level, such as institutional working practices andpolicies. The bonds and dynamics in these relations – between green self-governance practices, betweengreen self-governance practices and related practices, and between green self-governance practices and theregime level – were found to be considerable. The actual level of influence is hard to determine because thedynamics play out within a changing context. An important lesson for the interaction between citizens andgovernment is that both can learn by working together
  In Pursuit of a Participatory Society: The Role of the participatory agent
  Pineda Revilla, Beatriz ; Valk, A.J.J. van der - \ 2016
  Urban Agriculture Magazine 31 (2016). - ISSN 1571-6244 - p. 41 - 42.
  urban areas - gardens - participation - stedelijke gebieden - tuinen - participatie
  In the last decade, Dutch cities have witnessed a rise in the number of citizen-led initiatives-initiatives which have increasingly attracted the interest of science, the public and policy makers. This article focuses on the role of the "participatory agent", a civil servant whose main task is to bridge citizen and local government interests in a community garden in Amsterdam East.
  Shaping tomorrow’s urban environment today : Environmental Policy Integration in urban planning: the challenges of a communicative approach
  Grift-Simeonova, V.S. van der - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Arnold van der Valk. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578364 - 215
  urban planning - environmental policy - urban areas - ecological network - communication - participation - nature conservation - bulgaria - netherlands - stedelijke planning - milieubeleid - stedelijke gebieden - ecologische hoofdstructuur - communicatie - participatie - natuurbescherming - bulgarije - nederland

  The debate on sustainable development emphasizes the importance of integrating environmental policy into other policy sectors. It is increasingly recognized that such integration is needed at the national, regional and local levels of governance. Hence the Environmental Policy Integration (EPI) principle has been proposed, which is defined as “the incorporation of the environmental objectives into all stages of policy making in non-environmental policy sectors, with the recognition of this goal as the guiding principle for the planning and execution of policy”. Currently EPI is agreed upon in a number of EU commitments and is receiving the attention of urban planning scholars. The achievability of EPI, however, has not yet been well studied, particularly in the urban planning context, while its implementation often seems to be hindered by organizational fragmentation.

  This thesis assesses the potential role of EPI as an operational principle for achieving sustainable urban development in Europe. It addresses the scientific premises of EPI and the current knowledge gaps in applying it in the urban planning domain. The research combines theoretical and empirical dimensions. The theoretical dimension includes evidence of the current knowledge gap regarding the integration of environmental aspects into urban planning and the emergence of EPI as a promising perspective in urban sustainability research and planning practice. This includes reflections on EPI’s definitions, interpretations and its different approaches. The empirical dimension of the thesis explores evidence regarding the EPI process in actual planning practices, with an assessment of the relevance of different EPI approaches. Based on the exploration of case studies within different planning contexts, the empirical research provides insights into the key challenges and barriers to achieving EPI in urban planning and identifies key success factors for local governments addressing specific environmental issues in urban land-use plans. The key objective of the thesis is, therefore, to explore the responses of planning systems to the current EPI challenges, with the twin goals of gaining insight into the role of EPI in integrating environmental concerns in urban land-use planning processes and of identifying the most promising approaches for achieving EPI. The thesis provides an answer about the potential benefits of, among other approaches, a communicative approach to achieve EPI in urban planning practice.

  Natuurinclusief ondernemen: Van koplopers naar mainstreaming?
  Smits, M.J.W. ; Heide, C.M. van der; Dagevos, H. ; Selnes, T. ; Goossen, C.M. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 63) - 78
  Rijksnatuurvisie, natuurinclusief ondernemen, natuurvriendelijke bedrijven, marketingtheorie, - ondernemerschap - natuurbeheer - natuurbeleid - marketing - natuur - participatie - biologische landbouw - entrepreneurship - nature management - nature conservation policy - marketing - nature - participation - organic farming
  In de Rijksnatuurvisie is een belangrijke rol weggelegd voor particulier initiatief in het natuurbeleid, met name voor bedrijven. Hiervoor wordt de term ‘natuurinclusief ondernemen’ geïntroduceerd. In de praktijk zien we daadwerkelijk steeds meer ondernemers die natuur meenemen in hun businesscase. Anderzijds zijn er ook talrijke ondernemers die deze stap (nog) niet hebben gemaakt. Om de ambitie zoals beschreven in de Rijksnatuurvisie waar te maken, is het nodig dat er een breed gedragen visie ontstaat bij bedrijven dat natuurvriendelijk ondernemerschap de toekomst heeft. Dit noemen we mainstreaming. Maar hoe realistisch is de verwachting dat een groot deel van de bedrijven deze omslag naar natuurvriendelijk ondernemen maakt de komende periode? Dit rapport geeft een reflectie op de ambities zoals beschreven in de Rijksnatuurvisie voor een transitie naar een natuurinclusieve economie, en met name de verwachtingen voor natuurinclusief handelen door ondernemers. Daarbij focussen we op enkele sectoren met veel grond, te
  weten de (biologische) landbouw, de recreatiesector en het particulier landgoedbezit.
  Goed voor elkaar : over omgaan met krachtenvelden en lerend beheren in het nieuwe stelsel ANLB
  Nieuwenhuizen, W. ; Westerink, J. ; Gerritsen, A.L. ; Och, R.A.F. van - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2709) - 19
  agrarisch natuurbeheer - natuurbeheer - landschapsbeheer - participatie - samenwerking - agri-environment schemes - nature management - landscape management - participation - cooperation
  Deze brochure is gemaakt ten behoeve van het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
  Voorbeelden van groene zelforganisatie : Achtergrondrapport bij het essay 'De volgende stap : verder met het sturen met maatschappelijke energie in het natuurdomein'
  Arnouts, R.C.M. ; Boonstra, F.G. - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2677) - 39
  natuur - natuurwaarde - landbouw en milieu - milieubescherming - natuurbescherming - participatie - nature - natural value - agriculture and environment - environmental protection - nature conservation - participation
  Deze casestudy geeft inzicht in de ontwikkeling van drie maatschappelijke initiatieven in het natuurdomein: de Levende Tuin, Tijdelijke Natuur en Red de Rijke Weide. Rond alle drie de initiatieven ontwikkelen zich krachtige discoursen over nieuwe mogelijkheden voor natuurontwikkeling. De netwerken rond de initiatieven lopen uiteen van losjes gekoppeld tot formeel verankerd. Uitdagingen voor het opschalen van de initiatieven liggen in het veranderen van het keuzegedrag van achtereenvolgens tuineigenaren, grondeigenaren en melkveehouders.
  Kansen en dilemma’s bij het samenspel tussen groene burgerinitiatieven en instituties : verslag van bijeenkomst in Zwolle op 24 juni 2015
  [Unknown], - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 19
  natuur - natuurbeheer - participatie - publieke participatie - milieubeheer - overijssel - nature - nature management - participation - public participation - environmental management - overijssel
  Deze bijeenkomst over kansen en dilemma’s bij het samenspel tussen groene burgerinitiatieven en instituties is georganiseerd door Natuur en Milieu Overijssel en Alterra. Aan de hand van Overijsselse praktijkverhalen is ingegaan op het samenspel tussen groene burgerinitiatieven, overheden en andere instituties. Speciale aandacht ging uit naar de verbindende rol die intermediaire organisaties hierbij kunnen spelen. De bijeenkomst vond plaats in het kader van het leernetwerk ‘Samenspel tussen Burgerinitiatieven en Overheden in het groene domein’, maar was bedoeld voor alle geïnteresseerde ambtenaren van gemeenten, waterschappen en provincies, medewerkers van natuur- en landschapsorganisaties en burgerinitiatieven. Alhoewel de focus lag op leren door overheden en andere instituties, waren er ook meerdere initiatiefnemers aanwezig.
  Betekenis van groene burgerinitiatieven voor het natuurbeleid in Nederland
  Buijs, A.E. ; Dam, R.I. van; Mattijssen, Thomas - \ 2015
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 44) - 8
  natuurbeleid - natuurbescherming - participatie - burgers - natuur - nederland - nature conservation policy - nature conservation - participation - citizens - nature - netherlands
  De Rijksnatuurvisie en het Natuurpact met provincies benadrukken het belang van de vermaatschappelijking van het natuurbeleid. Burgers die via groene burgerinitiatieven het heft in eigen hand nemen, worden daarbij als één van de
  kansen benoemd om ‘de natuur terug te leggen in de handen van mensen’. Op basis van een analyse van 264 initiatieven, opgedeeld in tien ideaaltypische vormen van groene burgerinitiatieven beschrijven we in deze paper de ecologische,
  sociale en institutionele kracht van deze initiatieven.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.