Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 165

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide : Voorstudie naar de potentie van kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidevoor minder verliezen naar bodem en water en beter bedrijfsresultaat
  Schipper, P.N.M. ; Hendriks, R.F.A. ; Noij, I.G.A.M. ; Honkoop, W. ; Eekeren, N.J.M. van; Boekhorst, L. - \ 2015
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2684) - 29
  waterkwaliteit - veenweiden - graslanden - melkveehouderij - drainage - voedingsstoffen - verliezen uit de bodem - water quality - peat grasslands - grasslands - dairy farming - drainage - nutrients - losses from soil
  In dit onderzoek is verkend of en hoe kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidepolders kunnen bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit en het bedrijfsresultaat van de melkveehouders. Dit als voorstudie op een voorgenomen vierjarig experiment om kringlooplandbouw in de polder breed te implementeren en de effecten nauwgezet te volgen. Uit de voorstudie blijkt dat een set aan kringlooplandbouwmaatregelen kan leiden tot een betere benutting van meststoffen en daarmee de nutriëntenverliezen naar de bodem en de diffuse belasting van het oppervlaktewater aanzienlijk afnemen. Onderwaterdrainage is gunstig doordat het maaivelddaling afremt, broeikasgasemissie daalt, de draagkracht voor bodembewerkingen verbeterd en grasopbrengsten goed blijven. Net als kringlooplandbouwmaatregelen biedt onderwaterdrainage ook potentie voor verbetering van de waterkwaliteit, omdat minder fosfaat en stikstof af- en uitspoelen.
  Warmer klimaat slecht voor veen in Friesland
  Osinga, T. ; Terwisscha Van Scheltinga, W. ; Medenblik, J. ; Jansen, P.C. ; Kwakernaak, C. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2015)2. - ISSN 0166-8439 - p. 74 - 75.
  veenweiden - bodemdaling - peilbeheer - drainage - grondwaterstand - klimaatverandering - droogte - pompstations - friesland - peat grasslands - subsidence - water level management - drainage - groundwater level - climatic change - drought - pumping stations - friesland
  Enkele jaren geleden is voor het westelijk veenweidegebied aangetoond dat een warmer klimaat leidt tot snellere afbraak van veenbodems. Nu zijn er ook gegevens over de Friese veenweiden. Als het echt opwarmt is in Friesland halverwege deze eeuw op veel plekken het veen praktisch verdwenen.
  Bodemkwaliteit en graslandproductie : checklist voor het veenweidegebied
  Eekeren, N.J.M. van; Philipsen, A.P. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - 11
  rundveehouderij - bodembeheer - graslandbeheer - bodemonderzoek - bodemkwaliteit - veenweiden - cattle husbandry - soil management - grassland management - soil testing - soil quality - peat grasslands
  Veehouders in het veenweidegebied wilden meer grip krijgen op het effect van bodemkwaliteit en -beheer op graslandproductie. Doel van veehouders was een soort checklist te ontwikkelen om bodemkwaliteit te beoordelen en maatregelen uit te proberen om de bodemkwaliteit te verbeteren. In het Praktijknetwek Goed Bodembeheer op Veen Boert Beter is dit opgepakt met veehouders, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies, Wageningen UR Livestock Research en het Louis Bolk Instituut.
  Effecten van onderwaterdrains in peilvak 9 van polder Groot-Wilnis Vinkeveen : modelstudie naar de effecten van onderwaterdrains op maaivelddaling, waterbeheer, wateroverlast en waterkwaliteit in peilvak 9
  Hendriks, R.F.A. ; Akker, J.J.H. van den; Jansen, P.C. ; Massop, H.Th.L. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2480) - 124
  drainage - veenweiden - bodemdaling - wateraanvoer - graslanden - ondergrondse drainage - polders - modellen - utrecht - drainage - peat grasslands - subsidence - water advance - grasslands - subsurface drainage - polders - models - utrecht
  Dit rapport beschrijft een modelstudie naar de effecten van grootschalige toepassing van onderwaterdrains op de maaivelddaling, het waterbeheer, wateroverlast en de waterkwaliteit in Peilvak 9 in polder Groot-Wilnis Vinkeveen. Bijzonder en belangrijk aan deze studie is dat de effecten over vijftig jaar zijn doorgerekend. Toepassing van onderwaterdrains halveert de maaivelddalingsnelheid in de gebiedsdelen waarin de drains zijn aangebracht tot 5 mm per jaar. In de rest van het peilvak neemt op de langere termijn de maaivelddaling af met 17%. De gemiddelde maaivelddalingsnelheid in het peilvak bedraagt dan 6 mm per jaar. Veenbehoud kost water, vooral in een wegzijgingsgebied als Peilvak 9.
  Pilot onderwaterdrains Utrecht
  Hendriks, R.F.A. ; Akker, J.J.H. van den; Houwelingen, K.M. van; Kleef, J. van; Pleijter, M. ; Toorn, A. van den - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2479) - 146
  landbouw - peilbeheer - veenweiden - weidevogels - eutrofiëring - wateraanvoer - drainage - modellen - utrecht - krimpenerwaard - agriculture - water level management - peat grasslands - grassland birds - eutrophication - water advance - drainage - models - utrecht - krimpenerwaard
  Dit rapport beschrijft het onderzoek dat in 2011 en 2012 is uitgevoerd aan twee pilots met onderwaterdrains in Utrecht, in Demmeriksekade (polder Groot-Wilnis) en De Keulevaart (Lopikerwaard). In het onderzoek is voornamelijk het effect van onderwaterdrains op de waterkwantiteit (debieten) en de waterkwaliteit onderzocht. De meetresultaten zijn uitgewerkt en geëvalueerd met de modellen SWAP en ANIMO. Een overzicht van eerder en lopend onderzoek naar maaivelddaling, waterkwantiteit, waterkwaliteit, bedrijfseconomische aspecten en effect op weidevogels is gegeven en betrokken in de conclusies. In de conclusies zijn ook de resultaten van een pilot in de Krimpenerwaard opgenomen (gerapporteerd in Alterra-rapport 2466). De hoeveelheden in en uit te pompen water blijken in het algemeen toe te nemen. Het effect op de waterkwaliteit is in het algemeen neutraal of gunstig. Melkveehouders zijn in het algemeen positief over de effecten van onderwaterdrains.
  Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden
  Deru, J.G.C. ; Lenssinck, F.A.J. ; Hoving, I.E. ; Akker, J.J.H. van den; Bloem, J. ; Eekeren, N.J.M. van - \ 2014
  V-focus 11 (2014)3. - ISSN 1574-1575 - p. 27 - 29.
  bodemdaling - grondwaterstand - drainagesystemen - veenweiden - peilbeheer - infiltratie - subsidence - groundwater level - drainage systems - peat grasslands - water level management - infiltration
  Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik van onderwaterdrains kan bodemdaling verminderen door een verhoogde infiltratie van water uit de sloot naar de veenweidebodem, waardoor grondwaterstanden
  Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de Klimaatcorridor Veenweide - een quickscan klimaatadaptatie
  Veraart, J.A. ; Vos, C.C. ; Spijkerman, A. ; Witte, J.P.M. - \ 2014
  Utrecht : Kennis voor Klimaat - 88
  natura 2000 - kaderrichtlijn water - ecologische hoofdstructuur - aquatische ecosystemen - waterkwaliteit - klimaatverandering - veenweiden - zuid-holland - natura 2000 - water framework directive - ecological network - aquatic ecosystems - water quality - climatic change - peat grasslands - zuid-holland
  In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarmee een ecologische focus. De invalshoeken zijn: 1) natuurnetwerk De geschikte klimaatzones van soorten verschuiven en de kans op uitsterven van populaties neemt toe door de grotere grilligheid van het weer; 2) Het garanderen van de lange termijn zoetwatervoorziening kan natuur klimaatrobuuster maken; 3) De maatregelen die waterschappen nemen in het kader van de Kaderrichtlijn Water helpen mee om het aquatisch ecosysteem klimaatrobuuster te maken.
  Rietteelt als mogelijke bouwsteen voor een duurzaam water- en bodembeheer in natte veengebieden
  Korevaar, H. ; Werf, A.K. van der - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 544) - 48
  phragmites - landgebruik - bodembeheer - waterzuivering - biomassa - ecosysteemdiensten - bodemdaling - veenweiden - haalbaarheidsstudies - utrecht - phragmites - land use - soil management - water treatment - biomass - ecosystem services - subsidence - peat grasslands - feasibility studies - utrecht
  De teelt van riet is één van de mogelijke alternatieven voor het huidige landgebruik en systeem van waterbeheer in de veenweidegebieden en kan helpen de bodemdaling te beperken. In deze haalbaarheidsstudie komen aan bod: de thema's water, bodem, broeikasgassen, natuurwaarden, maatschappelijke aspecten, en economische aspecten. Vervolgens komen de mogelijke functies aan bod: waterzuivering, waterberging, bodemdaling, buffering van natuur, oeverbescherming, biodiversiteit, biomassateelt en recreatie. De marktprijs van rietbiomassa is momenteel te laag om rietteelt rendabel te maken. Een betaling voor ecosysteemdiensten is nog niet genoeg ontwikkeld om daarmee een goede beloning voor o.a. waterzuiverinbg, klimaatadaptaie en bodemdaling te genereren.
  Effecten van klimaatverandering op maaivelddaling en grondwaterstanden in Friesland
  Osinga, T. ; Terwisscha Van Scheltinga, W. ; Medemblik, J. ; Jansen, P.C. ; Kwakernaak, C. - \ 2014
  vakbladh20
  veenweiden - bodemdaling - peilbeheer - drainage - grondwaterstand - klimaatverandering - droogte - pompstations - friesland - peat grasslands - subsidence - water level management - drainage - groundwater level - climatic change - drought - pumping stations - friesland
  In het Friese veenweidegebied zijn de landbouwgebieden diep ontwaterd. Hierdoor oxideert het veen in hoog tempo, waardoor het maaiveld op veel plekken met 15 mm per jaar daalt. Bij een onveranderde drooglegging zal de maaivelddaling als gevolg van klimaatverandering nog verder toenemen, waardoor het veendek eind deze eeuw op veel plaatsen verdwenen zal zijn. De versnelde maaivelddaling en het verdwijnen van het veendek zullen gevolgen hebben voor de grondwaterstanden en de stijghoogte van het diepe grondwater in en rond het veenweidegebied. De uitgevoerde analyses vormen input voor de komende Veenweidevisie, de langetermijnvisie voor het veenweidegebied in de provincie Fryslân.
  Fosfaatonderzoek Noorderpark : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden
  Delft, S.P.J. van; Maas, G.J. ; Brouwer, F. - \ 2014
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2493) - 75
  natuurontwikkeling - bodemchemie - bodemgeschiktheid - fosfor - eutrofiëring - veenweiden - ecologisch herstel - utrecht - nature development - soil chemistry - soil suitability - phosphorus - eutrophication - peat grasslands - ecological restoration - utrecht
  In het noordwestelijk deel van het Noorderpark is onderzoek gedaan naar de abiotische geschiktheid voor soortenrijke graslanden. Hierbij is de nutriëntentoestand en de zuurbuffer beoordeeld. Met profielbeschrijvingen is de veraardingsgraad van veenlagen vastgesteld. Er zijn 100 boringen gedaan waarbij twee lagen bemonsterd zijn. Van twintig boringen is een derde laag bemonsterd. De bodemmonsters zijn voor analyse samengevoegd tot 76 mengmonsters waaraan de analyses zijn uitgevoerd. Voor het plannen van de bemonstering en het samenstellen van de mengmonsters is een stratificatie uitgevoerd op basis van de Landschapsleutel. De nutriëntentoestand is beoordeeld op basis van de fosfaattoestand en de kans op het vrijkomen van nutriënten door mineralisatie en interne eutrofiëring. Bij de beoordeling van de fosfaattoestand is ook beoordeeld in hoeverre deze verbeterd kan worden door een verschralingsbeheer of door afgraven van een deel van de bovengrond. Afhankelijk van de realisatiekans voor natuurdoelen bij verschillende maatregelen is per deelperceel een inrichtingsadvies opgesteld
  Zoetwatervoorziening, KRW en Natura 2000 Case Klimaatcorridor veenweidegebied
  Veraart, Jeroen - \ 2013
  peat grasslands - fresh water - water advance - water quality - salinization - seepage - natural areas - zuid-holland
  Verslag workshops Friese Veenweidevisie
  Janssen, R. ; Eikelboom, T. ; Brouns, K. ; Jansen, P. ; Kwakernaak, C. ; Verhoeven, J. - \ 2013
  Utrecht : Kennis voor Klimaat - 140
  veenweiden - veengronden - bodemdaling - klimaatadaptatie - waterkwaliteit - landgebruik - scenario-analyse - friesland - peat grasslands - peat soils - subsidence - climate adaptation - water quality - land use - scenario analysis - friesland
  Waterschap en provincie werken aan een Veenweidevisie voor Friesland. In de Veenweidevisie vormt de zorg over de toenemende snelheid van de maaivelddaling en het verlies van de veenbodem een centraal aandachtspunt. Voor het verkennen van de problemen en oplossingen zijn streekbijeenkomsten georganiseerd. Drie scenario’s zijn voor de toekomst van de veenweiden in Friesland beschreven. Deze drie scenario’s zijn voor drie voorbeeldgebieden, Hommerts, Grote Veenpolder en het Buitenveld, uitgewerkt in drie workshops.
  Kennis voor Regionale Adaptatiestrategieën in veenweidegebieden - een digitale handleiding
  Kwakernaak, Cees - \ 2013
  peat grasslands - peat soils - climate adaptation - knowledge transfer - internet - friesland - groene hart
  Regionale adaptatiestrategieën in Friese veenweidegebieden
  Janssen, R. ; Kwakernaak, C. ; Verhoeven, J.T.A. - \ 2013
  [Utrecht] : Kennis voor Klimaat - 136
  veenweiden - veengronden - bodemdaling - klimaatadaptatie - waterkwaliteit - landgebruik - waterbeheer - friesland - scenario-analyse - peat grasslands - peat soils - subsidence - climate adaptation - water quality - land use - water management - friesland - scenario analysis
  Op basis van berekende (verlaagde) maaiveldhoogten in 2050 en 2100 heeft het waterschap berekend, met het grondwatermodel MIPWA, wat het effect zal zijn van de maaivelddaling op de grondwaterstanden in het veenweidegebied en de omgeving. Vooral in de zandgronden van de Friese Wouden zal de maaivelddaling kunnen leiden tot een forse grondwaterstandsdaling en dus verdroging. Daarnaast is in samenwerking met het waterschap een notitie gemaakt over de effecten van klimaatverandering en mogelijke adaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Friesland.
  Handleiding Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën in veenweidegebieden
  Kwakernaak, C. ; Verhoeven, J.T.A. ; Jong, F. de - \ 2013
  Utrecht : Kennis voor Klimaat (KVK rapport 110/2013) - 11
  laagveengebieden - klimaatverandering - waterbeheer - landgebruik - veenweiden - fens - climatic change - water management - land use - peat grasslands
  Het project Hotspot Ondiepe wateren en Veenweiden (HSOV) had tot doel verschillende opties voor regionale adaptatiestrategieën te beschrijven, die gericht zijn op het reduceren van effecten van klimaatverandering in laagveengebieden in Nederland
  Innovatieve maïsteelt op veengrond in Noord-Holland
  Schooten, H.A. van; Parmentier, F. ; Deru, J.G.C. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 23
  veenweiden - drainage - grondwaterstand - bodemdaling - landschap - melkveehouderij - maïsgronden - opbrengsten - agrarische bedrijfsvoering - proefprojecten - noord-holland - maïs - peat grasslands - drainage - groundwater level - subsidence - landscape - dairy farming - maize soils - yields - farm management - pilot projects - noord-holland - maize
  Noord Holland heeft in haar Ruimtelijke Verordening Structuurvisie een verbod op het scheuren van grasland in veenpolderlandschappen opgenomen. Dit betekent concreet dat maïsteelt verboden wordt. Op dit moment wordt ca. 350 ha maïs geteeld in Laag Holland. Het verbod heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van melkveehouders in deze veenpolderlandschappen. Deze pilot wil nagaan of het telen van maïs op veengrond mogelijk is via: inzaaien van stroken in bestaand grasland in combinatie met onderwaterdrainage.
  Zoeken naar bodemstructuur en draagkracht onder grasland
  Eekeren, N.J.M. van; Philipsen, A.P. ; Lenssinck, F.A.J. ; Meerkerk, B. - \ 2013
  V-focus 10 (2013)6. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  graslanden - veenweiden - graslandbeheer - draagkracht - bodemstructuur - graszoden - veehouderij - akkerbouw - grasslands - peat grasslands - grassland management - carrying capacity - soil structure - sods - livestock farming - arable farming
  Draagkracht is een belangrijke functie van de bodem om de grasproductie van het land te kunnen benutten. Uit het SKB-onderzoeksproject ‘Duurzaam Bodemgebruik Veenweide’ en het praktijknetwerk ‘Goede Bodem op Veen Boert Beter’ blijkt dat een goede draagkracht niet altijd samengaat met de beste bodemstructuur of vice versa. In dit artikel staan enkele bevindingen op een rij die mogelijk aanknopingspunten geven voor een beter begrip en management.
  Pilot onderwaterdrains Krimpenerwaard
  Akker, J.J.H. van den; Hendriks, R.F.A. ; Hoving, I.E. ; Meerkerk, B. ; Houwelingen, K.M. van; Kleef, J. van; Pleijter, M. ; Toorn, A. van den - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2466) - 114
  veenweiden - infiltratie - drainage - bodemdaling - melkveehouderij - economische evaluatie - krimpenerwaard - waterkwaliteit - modellen - peat grasslands - infiltration - drainage - subsidence - dairy farming - economic evaluation - krimpenerwaard - water quality - models
  Dit rapport beschrijft het onderzoek in 2011 en 2012 naar de pilot onderwaterdrains Krimpenerwaard, waarin voornamelijk het effect van onderwaterdrains op de waterkwantiteit (debieten) en de waterkwaliteit is onderzocht. De meetresultaten zijn uitgewerkt en geëvalueerd met de modellen SWAP en ANIMO. Daarnaast zijn de economische en bedrijfsmatige aspecten van onderwaterdrains voor de veehouderij onderzocht. Een overzicht van eerder en lopend onderzoek naar maaivelddaling, waterkwantiteit, waterkwaliteit, bedrijfseconomische aspecten en effect op weidevogels is gegeven en betrokken in de conclusies. In de conclusies zijn ook de resultaten van pilots in de Keulevaart en Demmeriksekade betrokken (gerapporteerd in een volgend Alterra-rapport). De hoeveelheden in en uit te pompen water blijken in het algemeen toe te nemen. Het effect op de waterkwaliteit is in het algemeen neutraal of gunstig. Melkveehouders zijn in het algemeen positief over de effecten van onderwaterdrains.
  Sulfaat in veenweiden: gebiedsvreemd of gebiedseigen?
  Hendriks, R.F.A. ; Twisk, J.W.R. ; Gerven, L. van; Harmsen, J. - \ 2013
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2013 (2013)mei. - ISSN 0166-8439 - p. 1 - 8.
  waterbodems - geochemie - veenweiden - bodemchemie - zure gronden - waterbeheer - krimpenerwaard - water bottoms - geochemistry - peat grasslands - soil chemistry - acid soils - water management - krimpenerwaard
  Sulfaat is een belangrijke stof in sloten in veenweidegebieden. Het wordt in de zuurstofloze waterbodem door micro-organismen omgezet in sulfide, dat zich bindt aan ijzer. Daardoor komt fosfaat vrij, wat slecht is voor de ecologische kwaliteit van het slootwater. De gedachte was altijd dat de inlaat van gebiedsvreemd water in de polders de grootste bron van sulfaat is. De laatste jaren is duidelijk geworden dat het sulfaat vooral afkomstig is uit de veenweidebodem zelf. In de Krimpenerwaard gaat het om 75%. Het inlaatwater blijkt de sulfaatconcentraties in de gemiddelde veensloot zelfs omlaag te brengen!
  Sulfaatbronnen in het Hollandse veenlandschap
  Vermaat, J.E. ; Harmsen, J. ; Hellman, F.A. ; Geest, H. van der; Klein, J.J.M. de; Konsten, S. ; Smolders, A.J.P. ; Verhoeven, J.T.A. ; Mes, R.G. ; Ouboter, M. - \ 2013
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 5 - 13.
  veengronden - waterkwaliteit - oppervlaktewater - sulfaat - wateraanvoer - bodemwater - veenweiden - groene hart - utrecht - zuid-holland - peat soils - water quality - surface water - sulfate - water advance - soil water - peat grasslands - groene hart - utrecht - zuid-holland
  De sulfaatbalansen van perceel, sloot en polder zijn nauw met elkaar verweven. Er bestaat onduidelijkheid over de effecten van sulfaat op de waterkwaliteit en over het relatieve belang van verschillende bronnen van sulfaat in het Hollands-Utrechtse veenlandschap. Deze studie laat zien dat oxidatie van het gebiedseigen veen meestal de belangrijkste bron is en dat de veenpolders netto exporteurs zijn van sulfaat. Over het algemeen zijn de sulfaatconcentraties in het oppervlaktewater van het laagveengebied vrij hoog. Dit heeft een verarmende invloed op de watervegetatie.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.