Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 22

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bemonstering van pellijnen op bedrijven. Onderdeel van project 320791. Epidemiologie en beheersing van Fusarium in tulp
  Dam, M.F.N. van - \ 2005
  Lisse : PPO Bloembollen - 21
  fusarium - tulipa - verwerking - afpellen - bloembollen - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - nederland - fusarium - tulipa - processing - peeling - ornamental bulbs - plant protection - agricultural research - netherlands
  Bij dit onderzoek bleek dat door het nemen van monsters een zwakke schakel in de verwerking goed kon worden aangetoond. Deze methode lijkt daarmee geschikt voor het verbeteren op punten van de verwerkingslijn en de hele werkwijze op het bedrijf. De procedure voor bemonsteren en gegevensvastlegging is inmiddels in de vorm van de ‘zuurcheck’ geschreven. De nuttige tips die voortkwamen uit de gesprekken met de ondernemers zijn ook in deze zuurcheck verwerkt.
  Pellen verbetert kwaliteit en snelheid : onderzoek Oxalis adenophylla
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2002
  Bloembollencultuur 113 (2002)20. - p. 17 - 17.
  bloembollen - oxalis - forceren van planten - afpellen - cultuurmethoden - plantenontwikkeling - wortels - kwaliteit - glastuinbouw - ornamental bulbs - oxalis - forcing - peeling - cultural methods - plant development - roots - quality - greenhouse horticulture
  Onderzoek naar de invloed van pellen van Oxalis adenophylla bij de broei op pot op wortelgroei, kwaliteit en uniformiteit
  Zoveel zaden, zoveel bewaarcondities
  Derkx, M.P.M. - \ 1998
  De Boomkwekerij 11 (1998)11. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 17.
  zaden - opslag - houtachtige planten als sierplanten - schoonmaken - indeling - afpellen - wassen (activiteit) - seeds - storage - ornamental woody plants - cleaning - grading - peeling - washing
  Zaden zijn langer goed te houden naarmate de condities tijdens de bewaring beter zijn. De aanpak hangt af van de bewaartijd, het type zaad en de voorgeschiedenis van het zaad. Ook bewaring van zaad dat net uit de kiemrust is gekomen, begint tot de mogelijkheden te behoren. Het Boomteeltpraktijkonderzoek geeft een overzicht van de bewaarcondities
  Emissies van bestrijdingsmiddelen bij het spoelen van bloembollen
  Beltman, W.H.J. ; Boesten, J.J.T.I. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 429) - 73
  gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - rioolwater - afvalwater - landbouw - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - milieu - verontreinigende stoffen - verontreiniging - nadelige gevolgen - schoonmaken - indeling - afpellen - wassen (activiteit) - bloembollen - opslagloodsen - slib - afvalverwijdering - afvoer - bodem - uitspoelen - nederland - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - sewage - waste water - agriculture - rivers - streams - canals - water - surface water - water pollution - water quality - environment - pollutants - pollution - adverse effects - cleaning - grading - peeling - washing - ornamental bulbs - stores - sludges - waste disposal - discharge - soil - leaching - netherlands
  De emissies van bestrijdingsmiddelen naar grondwater en via af te voeren spoelslib uit de bloembollenteelt is geschat met eenvoudige modellen. In spoelslib zullen vooral middelen worden aangetroffen die sterk adsorberen aan organische stof of in hoge dosering worden toegepast, zoals tolclofosmethyl en prochloraz. De gemeten verzadigde doorlatendheid van bassinbodems bedroeg 0,2 tot 0,5 cm/d, wat resulteerde in berekende waterfluxen door de bassinbodem van 4 tot 5 cm/d. Bij zulke hoge fluxen zal de concentratie van carbendazim maar weinig dalen tijdens het transport vanuit bassins naar het grondwater
  Oogsten en schonen van voor de akkerbouw nieuwe, oliehoudende gewassen = Harvesting and cleaning the seeds of new arable oil crops
  Breemhaar, H.G. ; Bouman, A. - \ 1995
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek 95-6) - ISBN 9789054061090 - 32
  schoonmaken - indeling - oogsten - olieleverende planten - afpellen - wassen (activiteit) - cleaning - grading - harvesting - oil plants - peeling - washing
  Bewaartechniek. Ergonomische aspecten bij het lezen van aardappelen
  Muiswinkel, W.J. van; Dieën, J.H. van - \ 1995
  Landbouwmechanisatie 46 (1995)1. - ISSN 0023-7795 - p. 46 - 48.
  schoonmaken - indeling - afpellen - wassen (activiteit) - solanum tuberosum - aardappelen - opslag - landbouwproducten - schoonmaakapparaten - sorteermachines - ergonomie - mechanisatie - automatisering - kwaliteit - prestatieniveau - cleaning - grading - peeling - washing - solanum tuberosum - potatoes - storage - agricultural products - cleaners - sorters - ergonomics - mechanization - automation - quality - performance
  In dit artikel worden achtereenvolgens de mogelijkheden van een automatisch selecteersysteem, onderzoek naar de verbetering van het leesresultaat en de positieve invloed van ergonomische verbeteringen op de kwaliteit van het selectieproces beschreven
  Opslag en bewaring van Miscanthus giganteus.
  Kortleve, W.J. ; Huisman, W. - \ 1995
  Landbouwmechanisatie 46 (1995)8. - ISSN 0023-7795 - p. 20 - 21.
  bio-energie - biomassa - hakselen - schoonmaken - energie - indeling - grassen - afpellen - planten - poaceae - wassen (activiteit) - nuttig gebruik - voedergrassen - bioenergy - biomass - chopping - cleaning - energy - grading - grasses - peeling - plants - poaceae - washing - utilization - fodder grasses
  Mechanische oogst en schoning van nieuwe oliehoudende gewassen = Mechanical harvesting and cleaning of new oilseed crops
  Breemhaar, H.G. ; Bouman, A. - \ 1994
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Instituut voor Milieu- en Agritechniek 94-8) - ISBN 9789054060772 - 32
  schoonmaken - crambe abyssinica - euphorbiaceae - indeling - oogsten - olieleverende planten - afpellen - wassen (activiteit) - cleaning - crambe abyssinica - euphorbiaceae - grading - harvesting - oil plants - peeling - washing
  Onderzoek naar de beperking van grondtarra bij de oogst van suikerbieten
  Bouma, J. ; Cappon, A. - \ 1988
  Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 101) - 97
  oogsten - beta vulgaris - suikerbieten - bietenrooiers - oogstverliezen - landbouwproducten - schoonmaakapparaten - sorteermachines - wortels - knollen - schoonmaken - indeling - afpellen - wassen (activiteit) - harvesting - beta vulgaris - sugarbeet - beet harvesters - yield losses - agricultural products - cleaners - sorters - roots - tubers - cleaning - grading - peeling - washing
  Reinigend effect van enkele wasmethoden op vuile prei en de invloed ervan op de houdbaarheid
  Pelleboer, H. ; Schouten, S.P. - \ 1983
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2251) - 10
  allium porrum - schoonmaken - indeling - preien - afpellen - wassen (activiteit) - allium porrum - cleaning - grading - leeks - peeling - washing
  Stomen van sorteergrond van aardappelen
  Loon, C.D. van; Runia, W.T. - \ 1983
  Naaldwijk etc. : P.A.G.V. (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond no. 11) - 9
  schoonmaken - destructie - indeling - afpellen - plantenziekten - gewasbescherming - aardappelen - solanum tuberosum - vectorbestrijding - vectoren - wassen (activiteit) - cleaning - destruction - grading - peeling - plant diseases - plant protection - potatoes - solanum tuberosum - vector control - vectors - washing
  Sorteeronderzoek augurken, 1977 (interim rapport)
  Rudolphij, J.W. ; Steinbuch, E. ; Krieke, H. van der - \ 1977
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2002) - 29
  schoonmaken - komkommers - cucumis sativus - indeling - nederland - afpellen - normen - wassen (activiteit) - cleaning - cucumbers - cucumis sativus - grading - netherlands - peeling - standards - washing
  Reinigen of schonen van graszaad
  Anonymous, - \ 1973
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3531)
  bibliografieën - schoonmaken - indeling - afpellen - plantenvermeerdering - zaden - wassen (activiteit) - voedergrassen - bibliographies - cleaning - grading - peeling - propagation - seeds - washing - fodder grasses
  Een pel-transportunit voor bloembollen : verslag van de ontwikkeling en beproeving van een nieuw pelsysteem voor bloembollen
  Kraan, M. v.d. - \ 1971
  Wageningen : Instituut voor Tuinbouwtechniek (Intern verslag / Instituut voor Tuinbouwtechniek 33) - 33
  bloembollen - afpellen - mechanisatie - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - ornamental bulbs - peeling - mechanization - farm equipment - farm machinery
  Voortgangsrapport onderzoek kleursortering tomaten
  Rudolphij, J.W. ; Veltman, B.J.L. - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Sprenger instituut no. 1738) - 9
  schoonmaken - indeling - solanum lycopersicum - afpellen - plantaardige producten - tomaten - behandeling - wassen (activiteit) - cleaning - grading - solanum lycopersicum - peeling - plant products - tomatoes - treatment - washing
  Het uitlezen van aardappelen
  Zwol, B.H. van - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Mededelingen / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten no. 359) - 20
  schoonmaken - indeling - afpellen - aardappelen - solanum tuberosum - wassen (activiteit) - cleaning - grading - peeling - potatoes - solanum tuberosum - washing
  Gemechaniseerd tulpebollen pellen : verslag van onderzoek naar het gebruik van een pelmachine
  Broek, N.J. v.d.; Hoogendoorn, N. - \ 1970
  Wageningen : Instituut voor Tuinbouwtechniek (Intern verslag / Instituut voor Tuinbouwtechniek 16) - 30
  bloembollen - afpellen - mechanisatie - boerderij uitrusting - ornamental bulbs - peeling - mechanization - farm equipment
  Het scheiden van aardappels en kluiten
  Anonymous, - \ 1967
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 2861)
  bibliografieën - schoonmaken - indeling - afpellen - aardappelen - solanum tuberosum - wassen (activiteit) - bibliographies - cleaning - grading - peeling - potatoes - solanum tuberosum - washing
  Het uitlezen van kringerige aardappelen met behulp van doorvallend licht
  Meijers, C.P. - \ 1965
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten no. 133) - 7
  schoonmaken - indeling - afpellen - afwijkingen, planten - aardappelen - solanum tuberosum - wassen (activiteit) - cleaning - grading - peeling - plant disorders - potatoes - solanum tuberosum - washing
  Waarnemingen verricht bij het sorteren van pootaardappelen
  Haan, P.H. de - \ 1963
  Wageningen : [s.n.] (Intern rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten (I.B.V.L.) no. 209) - 21
  schoonmaken - indeling - afpellen - aardappelen - plantenvermeerdering - solanum tuberosum - wassen (activiteit) - cleaning - grading - peeling - potatoes - propagation - solanum tuberosum - washing
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.