Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 130

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Waterconservering door peilgestuurde drainage in Zeeland
  Staarink, H. ; Schipper, P.N.M. ; Straat, A. van de; Dik, P. - \ 2015
  H2O online (2015)26 juni. - 5
  drainage - wateropslag - peilbeheer - zeeland - lichte kleigronden - drainage - water storage - water level management - zeeland - silt loam soils
  Met peilgestuurde drainage kunnen agrariërs zelf het ideale ontwateringsniveau van de buisdrainage regelen. Dat is voor hen gunstig, want daarmee kunnen ze inspelen op de weersomstandigheden. Peilgestuurde drainage is enkele jaren geleden vooral van de grond gekomen op zandgronden. Werkt het ook in Zeeland, op de daar veel voorkomende zavel en klei? Op proefboerderij Rusthoeve (Colijnsplaat) zijn drainageproeven uitgevoerd die tot positief resultaat leidden.
  Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang : vervolgonderzoek gericht op de toepassing van een zomer- en winterpeil
  Hoving, I.E. ; Massop, H.T.L. ; Houwelingen, K.M. van; Akker, J.J.H. van den; Kollen, J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 875) - 87
  graslanden - grondwaterstand - peilbeheer - veengronden - broeikasgassen - landgebruik - drainage - infiltratie - noord-holland - grasslands - groundwater level - water level management - peat soils - greenhouse gases - land use - drainage - infiltration - noord-holland
  In polder Zeevang is een veldonderzoek uitgevoerd naar de toepassing van onderwaterdrains op veengrond bij drie slootpeilregimes. De drains verlaagden de variatie in grondwaterstanden significant. Dit betekent dat het grondwaterstandverloop vlakker was dan in de ongedraineerde situatie. De drains, die onder slootpeil liggen, hadden zowel een drainerend effect (extra waterafvoer) als een infiltrerend effect (extra water aanvoer). Het toepassen van een zomer- en winterpeil is gunstig voor het verminderen van maaivelddaling, maar tijdens natte perioden in het groeiseizoen leveren onderwaterdrains bij een peil van 40 cm –maaiveld geen extra afvoercapaciteit op. Het belang van melkveehouders, namelijk het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het grasland, wordt daardoor onvoldoende gediend. Een meer flexibelere invulling van de perioden, waarop de slootpeilen volgens de beleidsregels omhoog en omlaag gezet moeten worden, is gewenst.
  Warmer klimaat slecht voor veen in Friesland
  Osinga, T. ; Terwisscha Van Scheltinga, W. ; Medenblik, J. ; Jansen, P.C. ; Kwakernaak, C. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2015)2. - ISSN 0166-8439 - p. 74 - 75.
  veenweiden - bodemdaling - peilbeheer - drainage - grondwaterstand - klimaatverandering - droogte - pompstations - friesland - peat grasslands - subsidence - water level management - drainage - groundwater level - climatic change - drought - pumping stations - friesland
  Enkele jaren geleden is voor het westelijk veenweidegebied aangetoond dat een warmer klimaat leidt tot snellere afbraak van veenbodems. Nu zijn er ook gegevens over de Friese veenweiden. Als het echt opwarmt is in Friesland halverwege deze eeuw op veel plekken het veen praktisch verdwenen.
  Kerngebieden voor weidevogels in Zuid-Holland : betekenis daarvan voor internationale verplichtingen overige vogelsoorten
  Melman, T.C.P. ; Sierdsema, H. ; Hammers, M. ; Oosterveld, E. ; Schotman, A.G.M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Sovon 2014/32) - 49
  weidevogels - agrarisch natuurbeheer - natuurbeleid - peilbeheer - hydrologie - bodemwater - zuid-holland - grassland birds - agri-environment schemes - nature conservation policy - water level management - hydrology - soil water - zuid-holland
  Voor Zuid-Holland worden kerngebieden voor de gruttogroep onder de weidevogels voorgesteld met een totale oppervlakte van 21.190 ha. De hoofd-criteria voor selectie zijn graslanden met actueel hoge weidevogeldichtheden en of gunstige omstandigheden in de vorm van een niet ongunstige doorlegging en weinig verstoring van de openheid van het landschap. De kerngebieden bestaan voor 1745 ha uit reservaat en voor de rest (92%) uit agrarisch gebied. Daarvan wordt op dit moment 1481 ha beheerd via zwaardere pakketten agrarisch natuurbeheer en een belangrijk deel met legselbeheer. Met een aandeel van 15% reservaat of zwaar beheer is het actuele beheer van de voorgestelde gebieden onvoldoende om de achteruitgang van weidevogels te stoppen. Van de kerngebieden heeft het merendeel een verbeteropgave door een ongunstige drooglegging of de aanwezigheid van verstorende elementen in de vorm van bomen of riet. Voorgesteld wordt om eenmalig over 5924 ha het waterpeil te verhogen tot optimaal, om 237 ha bomen of bosjes te verwijderen en jaarlijks 50 riet te maaien om lokaal de openheid te bevorderen. De eenmalige kosten daarvan worden geschat op ca. €15 miljoen. De jaarlijkse kosten, bestaande uit graslandbeheer, maaien van het riet en vergoeding opbrengstderving door een aangepaste ontwatering, bedragen ca. €5,7 miljoen. Andere soorten doelsoorten van het beleid dan weidevogels kunnen in beperkte mate meeliften.
  Pilot onderwaterdrains Utrecht
  Hendriks, R.F.A. ; Akker, J.J.H. van den; Houwelingen, K.M. van; Kleef, J. van; Pleijter, M. ; Toorn, A. van den - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2479) - 146
  landbouw - peilbeheer - veenweiden - weidevogels - eutrofiëring - wateraanvoer - drainage - modellen - utrecht - krimpenerwaard - agriculture - water level management - peat grasslands - grassland birds - eutrophication - water advance - drainage - models - utrecht - krimpenerwaard
  Dit rapport beschrijft het onderzoek dat in 2011 en 2012 is uitgevoerd aan twee pilots met onderwaterdrains in Utrecht, in Demmeriksekade (polder Groot-Wilnis) en De Keulevaart (Lopikerwaard). In het onderzoek is voornamelijk het effect van onderwaterdrains op de waterkwantiteit (debieten) en de waterkwaliteit onderzocht. De meetresultaten zijn uitgewerkt en geëvalueerd met de modellen SWAP en ANIMO. Een overzicht van eerder en lopend onderzoek naar maaivelddaling, waterkwantiteit, waterkwaliteit, bedrijfseconomische aspecten en effect op weidevogels is gegeven en betrokken in de conclusies. In de conclusies zijn ook de resultaten van een pilot in de Krimpenerwaard opgenomen (gerapporteerd in Alterra-rapport 2466). De hoeveelheden in en uit te pompen water blijken in het algemeen toe te nemen. Het effect op de waterkwaliteit is in het algemeen neutraal of gunstig. Melkveehouders zijn in het algemeen positief over de effecten van onderwaterdrains.
  Monitoren doe je samen - de meerwaarde van participatieve monitoring
  Breman, B.C. ; Groot, M. de; Ottow, B. ; Rip, W. - \ 2014
  H2O online (2014)20 juli.
  waterbeheer - veiligheid - monitoring - participatie - peilbeheer - water management - safety - monitoring - participation - water level management
  2014Adaptief vermogen wordt steeds belangrijker voor het waterbeheer in Nederland. Bij alle betrokken partijen is vertrouwen in elkaar, lerend vermogen en toegang tot informatie daarvoor essentieel. Participatieve monitoring draagt bij aan het adaptief vermogen doordat belanghebbenden actief worden betrokken bij het ontwerpen van monitoringprogramma’s, het verzamelen van data en/of het interpreteren en gebruiken van de resultaten. ¿In dit artikel gaan we in op de ervaringen met participatieve monitoring in het project Flexpeil en staan we stil bij de mogelijkheden en valkuilen van een dergelijke benadering.
  Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden
  Deru, J.G.C. ; Lenssinck, F.A.J. ; Hoving, I.E. ; Akker, J.J.H. van den; Bloem, J. ; Eekeren, N.J.M. van - \ 2014
  V-focus 11 (2014)3. - ISSN 1574-1575 - p. 27 - 29.
  bodemdaling - grondwaterstand - drainagesystemen - veenweiden - peilbeheer - infiltratie - subsidence - groundwater level - drainage systems - peat grasslands - water level management - infiltration
  Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik van onderwaterdrains kan bodemdaling verminderen door een verhoogde infiltratie van water uit de sloot naar de veenweidebodem, waardoor grondwaterstanden
  Onderwaterdrainage halveert bodemdaling veenweiden
  Hoving, I.E. - \ 2014
  You Tube / LR Wageningen UR
  veengronden - peilbeheer - sloten - waterstand - graslanden - bodemdaling - drainage - utrecht - peat soils - water level management - ditches - water level - grasslands - subsidence
  Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond.
  Leren van landbouw op peil : evaluatie van een experiment met zelfsturing in het waterbeheer
  Kuindersma, W. ; Breman, B.C. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2512) - 41
  landbouw - peilbeheer - boeren - governance - klimaatadaptatie - participatie - achterhoek - agriculture - water level management - farmers - governance - climate adaptation - participation - achterhoek
  Dit rapport gaat over het project Landbouw op Peil. Een project van vier Oostelijke waterschappen waarin op vijftien boerenbedrijven is geëxperimenteerd met klimaatadaptatie. In dit rapport beschrijven we de manier waarop het project is geïmplementeerd, geven we een evaluatie op het proces en kijken we specifiek naar zelfsturing en participatieve monitoring. De conclusies zijn dat: (1) het project heel verschillend is geïmplementeerd door de verschillende waterschappen; (2) de deelnemers en waterschappen heel tevreden zijn over de opzet van het project zelf en de leerervaringen die in het project zijn opgedaan; (3) dat zelfsturing (door boeren) in het waterbeheer lastig is voor waterschappen zodra dit het bedrijfsniveau overstijgt en (4) dat participatieve monitoring moeilijk van de grond kwam vanwege beperkte belangstelling bij de deelnemers en de nadruk in de monitoring op ‘harde’ data.
  TEEB voor gebieden : Hoofdstudie
  Hendriks, K. ; Braat, L.C. ; Deerenberg, C.M. ; Egmond, P.M. van; Gaaff, A. ; Heide, C.M. van der; Jongbloed, R.H. ; Klok, C. ; Leneman, H. ; Melman, T.C.P. ; Ruijs, A.J.W. ; Tamis, J.E. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2489) - 170
  natuurbeleid - ecosysteemdiensten - natura 2000 - watersystemen - peilbeheer - ijsselmeer - nederlandse waddeneilanden - regionale ontwikkeling - noord-brabant - nature conservation policy - ecosystem services - natura 2000 - water systems - water level management - lake ijssel - dutch wadden islands - regional development - noord-brabant
  Voor drie studiegebieden is nagegaan wat de betekenis van ecosysteemdiensten kan zijn bij de realisatie van beleidsdoelen voor die gebieden. De studiegebieden en beleidsopgaven zijn IJsselmeer met een besluit over het waterpeil, Schiermonnikoog met het openhouden van de jachthaven in een Natura 2000-gebied, en Rijk van Dommel en Aa met versterking van het groen-blauwe karakter van het gebied. De benadering uit de internationale studie The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) is in deze studie uitgewerkt tot een voor Nederland toepasbare methode: de TEEB aanpak. Aan de hand van deze aanpak worden voorkomende ecosysteemdiensten beschreven en gekwantificeerd, en worden van ruimtelijke ontwikkelingsvarianten hun effecten op maatschappelijke welvaart onderling vergeleken en gewaardeerd. De studie laat zien dat het integraal benaderen van gebiedsopgaven in ruimtelijke projecten en het daarbij meer benutten van synergie met natuur, kan leiden tot een hogere maatschappelijke welvaart. Ecosysteemdiensten spelen daar een belangrijke rol bij. De studie is bedoeld om bewustwording te vergroten van het nut van ecosysteemdiensten, waarbij de beschreven voorbeelden dienen ter inspiratie. Implementatie van de werkwijze in het beleid en toepassing in de praktijk moet worden afgestemd op de beleidsdoelen van het gebied waarbij nadere ruimtelijke detaillering en afstemming met lokale stakeholders is vereist.
  Effecten van klimaatverandering op maaivelddaling en grondwaterstanden in Friesland
  Osinga, T. ; Terwisscha Van Scheltinga, W. ; Medemblik, J. ; Jansen, P.C. ; Kwakernaak, C. - \ 2014
  vakbladh20
  veenweiden - bodemdaling - peilbeheer - drainage - grondwaterstand - klimaatverandering - droogte - pompstations - friesland - peat grasslands - subsidence - water level management - drainage - groundwater level - climatic change - drought - pumping stations - friesland
  In het Friese veenweidegebied zijn de landbouwgebieden diep ontwaterd. Hierdoor oxideert het veen in hoog tempo, waardoor het maaiveld op veel plekken met 15 mm per jaar daalt. Bij een onveranderde drooglegging zal de maaivelddaling als gevolg van klimaatverandering nog verder toenemen, waardoor het veendek eind deze eeuw op veel plaatsen verdwenen zal zijn. De versnelde maaivelddaling en het verdwijnen van het veendek zullen gevolgen hebben voor de grondwaterstanden en de stijghoogte van het diepe grondwater in en rond het veenweidegebied. De uitgevoerde analyses vormen input voor de komende Veenweidevisie, de langetermijnvisie voor het veenweidegebied in de provincie Fryslân.
  Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond
  Hoving, I.E. ; Vereijken, P.F.G. ; Houwelingen, K.M. van; Pleijter, M. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR, Livestock Research 719) - 54
  veengronden - peilbeheer - sloten - waterstand - graslanden - bodemdaling - drainage - utrecht - peat soils - water level management - ditches - water level - grasslands - subsidence - drainage - utrecht
  Om maaivelddaling op veengrond tot een minimum te beperken, dient vooral in de zomerperiode de grondwaterstand zo hoog mogelijk gehouden te worden en dit vraagt om hoge slootpeilen. Met onderwaterdrains kan een aanzienlijke verbetering bereikt worden zonder het slootpeil extreem te verhogen. Om grondwaterstanden nog minder ver te laten uitzakken, is geëxperimenteerd met een extreme vorm van dynamisch peilbeheer, door het slootpeil afhankelijk te stellen van het graslandgebruik. Deze vorm van peilbeheer zou de veenafbraak verder moeten beperken dan de maatregelen hoog slootpeil en onderwaterdrains afzonderlijk.
  Regelbare drainage als schakel in toekomstbestendig waterbeheer : bundeling van resultaten van onderzoek, ervaringen en indrukken, opgedaan in binnen- en buitenland
  Stuyt, L.C.P.M. - \ 2013
  Wageningen [etc.] : Alterra [etc.] (Alterra-rapport 2370) - 4188
  drainage - ontwateren - grondwaterstand - agrarische bedrijfsvoering - peilbeheer - klimaatadaptatie - nutriëntenuitspoeling - infiltratie - natuurgebieden - drainage - dewatering - groundwater level - farm management - water level management - climate adaptation - nutrient leaching - infiltration - natural areas
  De sinds 1950 ontwikkelde kennis over de functionaliteit van (samengestelde) regelbare drainagesystemen, uitgedrukt in effecten op de gewasopbrengst en de lokale en regionale water- en stoffenbalans, wordt gerapporteerd, met de nadruk op enkele recente Nederlandse projecten.
  Effectiviteit en baten waterinlaat
  Snellen, W.B. - \ 2012
  Amersfoort : Stowa
  peilbeheer - waterstand - waterbeheer - grondwateraanvulling - wateraanvoer - water level management - water level - water management - groundwater recharge - water advance
  Door het inlaten van water in waterloopstelsels in perioden met een neerslagtekort wordt schade voorkomen die ontstaat door het te diep wegzakken van het peil van het oppervlaktewater en het grondwater. Zonder waterinlaat zou schade kunnen ontstaan aan infrastructuur (veendijken, gebouwen, wegen), natuur en aan landbouwgewassen. De centrale vraag in deze Deltafact is of door het inlaten van water de daarmee beoogde doelen worden gerealiseerd. Hier beperken we ons tot waterinlaat t.b.v. de landbouw, met name voor beregening en z.g. doorspoeling: het verminderen van chloride concentraties in het oppervlaktewater dat voor beregening wordt gebruikt.
  Ruimte voor waarden : een onderzoek naar het belang van waarden rondom het project Flexibel Peilbeheer – Muyeveld
  Breman, B.C. ; Fontein, R.J. ; Groot, M. de; Ottow, B. ; Ellen, G.J. - \ 2012
  Water Governance 2 (2012)5. - ISSN 2211-0224 - p. 38 - 43.
  peilbeheer - waterbeheer - besluitvorming - governance - perceptie - regionale planning - utrecht - water level management - water management - decision making - governance - perception - regional planning - utrecht
  In toenemende mate is er bij wateropgaven sprake van complexe onderlinge afhankelijkheid tussen maatregelen in het waterbeheer – ingegeven vanuit (Europees) beleid- en bestaande ruimtelijke, economische en maatschappelijke functies in een gebied. Door de verschuiving naar een integrale opvatting van waterbeheer bevinden waterschappers zich steeds vaker in een centrale rol in gebiedsprocessen. Zij passen in besluitvormingsprocessen – zoals het opstellen van een watergebiedsplan – steeds vaker een interactieve benadering toe waarbij diverse stakeholders direct bij het proces worden betrokken. Dit vraagt om andere vaardigheden en roept vragen op over de communicatie met betrokkenen en over hun beleving. Gevolg is dat meer partijen betrokken zijn bij dergelijke gebiedsprocessen, waardoor het voor een waterschap, anders dan voorheen, steeds moeilijker wordt om te sturen en de gewenste doelen te halen.
  Was hoog water in Noord-Nederland te voorkomen?
  Querner, E.P. ; Kwakernaak, C. - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2012)3. - ISSN 0166-8439 - p. 7 - 7.
  hoogwaterbeheersing - peilbeheer - waterstand - neerslag - waterschappen - noord-nederland - flood control - water level management - water level - precipitation - polder boards - north netherlands
  In Noord-Nederland steeg door stevige regenval het waterpeil in de boezem sinds de jaarwisseling enorm. Een belemmerende factor was dat dit overtollige water nauwelijks op zee geloosd kon worden vanwege de aanhoudende harde tot stormachtige noordwestenwind en daardoor zeer hoge waterstanden in de Waddenzee. De inzet van bergingsgebieden moest de extreem hoge waterstanden verlagen. Het is de allereerste keer dat de noordelijke waterschappen met succes gebruik maakten van deze voorzieningen. Erik Querner en Cees Kwakernaak pleiten voor het bovenstrooms vasthouden van water, waarmee overlast te vermijden is.
  Meer water met regelbare drainage?
  Stuyt, L.C.P.M. ; Bolt, F.J.E. van der; Snellen, W.B. ; Groenendijk, P. ; Schipper, P.N.M. ; Harmsen, J. ; Bakel, P.J.T. van; Ruijtenberg, R. ; Jonkers, D.A. ; Peerboom, J.M.P.M. ; Buck, A.J. de; Huinink, M. ; Rijken, M. ; Straat, A.A. van der; Talsma, M.J.G. - \ 2012
  Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2012-33) - ISBN 9789057735707 - 60
  drainage - grondwaterstand - agrarische bedrijfsvoering - peilbeheer - drainage - groundwater level - farm management - water level management
  Dit rapport geeft aan de hand van resultaten van vijf Nederlandse praktijkproeven inzicht in de mogelijkheden van regelbare of peilgestuurde drainage. Deze vorm van drainage - waarbij boeren de grondwaterstand op hun percelen flexibel kunnen regelen - houdt in tegenstelling tot conventionele drainage veel beter rekening met de uiteenlopende wensen en behoeften vanuit de landbouw, natuur, milieu en waterbeheer. Dit kan de realisatie van waterkwaliteits- en waterkwantiteitsdoelstellingen door waterschappen bevorderen en tegelijkertijd de bedrijfsvoering van agrariërs verbeteren.
  Toekomst Veenweide : klimaatadaptatie & maaivelddaling methode en toepassing in Midden-Delfland. Werkboek
  Fiselier, J. ; Norren, E. van; Vreman, B.J. ; Kwakernaak, C. ; Jansen, P.C. ; Verburg, A.S. - \ 2012
  Kennis voor Klimaat - 151
  veenweiden - regionale planning - peilbeheer - landbouw - samenwerking - burgers - zuid-holland - peat grasslands - regional planning - water level management - agriculture - cooperation - citizens - zuid-holland
  Het Werkboek geeft een generiek stappenplan voor het identificeren van opgaven, maatregelen en strategieën voor polders. Er wordt hiertoe aanvullende informatie, een checklist en achtergronden aangereikt. Het project ‘Toekomst Veenweide’ is gericht op polders uit het Landschaps Ontwikkelingsperspectief (LOP) Midden-Delfland. De meeste polders hebben een landelijk karakter
  Toekomst Veenweide : klimaatadaptatie & maaivelddaling methode en toepassing in Midden-Delfland. Inspiratieboek
  Slabbers, S. ; Koole, S. ; Verburg, A.S. ; Fiselier, J. ; Vreman, B.J. ; Alterra - Centrum Landschap, - \ 2012
  Kennis voor Klimaat - 121
  veenweiden - regionale planning - peilbeheer - landbouw - samenwerking - burgers - zuid-holland - peat grasslands - regional planning - water level management - agriculture - cooperation - citizens - zuid-holland
  Het project ‘Toekomst Veenweide’ biedt inzicht in de mogelijkheden voor een klimaatadaptieve inrichting van veenweidegebieden. Het Inspiratieboek, wat nu voor u ligt, geeft kort en bondig oplossingen weer. De ontwikkelde methodiek dient als voorbeeld en inspiratie voor alle veenweidegebieden in West- en Noord-Nederland. Het Inspiratieboek is een uitnodigende samenvatting van het gehele onderzoeksproject. Er is aandacht voor losse bouwstenen, beoogde adaptaties en samenwerkingen, gevolgd door een gebiedsgerichte aanpak in Midden-Delfland. De koppeling tussen losse bouwstenen en een oplossing op locatie is hierbij essentieel, je laat zien met welke ingrediënten je tot een recept komt.
  Peilverandering in de Zuidwestelijke Delta: effecten op natuurwaarden en aquacultuur
  Sluis, C.J. van; Kamermans, P. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C041/12) - 63
  getijden - peilbeheer - natura 2000 - aquatische ecologie - natuurontwikkeling - waterkwaliteit - grevelingen - volkerak-zoommeer - tides - water level management - natura 2000 - aquatic ecology - nature development - water quality - grevelingen - volkerak-zoommeer
  Deze studie verkent het effect van gedeeltelijk herstel van de getijdendynamiek in het Grevelingenmeer en het Krammer – Volkerak en zeespiegelstijging (80 cm) in de Oosterschelde en Westerschelde op de verspreiding en het areaal van N2000 habitattypen in de Zuidwestelijke Delta. Hiervoor is een analyse van wetenschappelijke en beleidsmatige literatuur uitgevoerd in combinatie met informatie uit het Deltamodel dat de veranderingen in droogvallende en intergetijdengebieden simuleert
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.