Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 159

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==penen
  Check title to add to marked list
  Sixty-five data sets of profit, labour input, fertilizer and pesticide use in seventeen vegetable crops of the Arusha region, Tanzania
  Everaarts, A.P. ; Putter, H. de - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO/PRI report 652) - 77
  groenteteelt - rentabiliteit - input van landbouwbedrijf - kosten - arbeid (werk) - inkomen - tanzania - investering - penen - voederkool - koolsoorten - tomaten - aardappelen - bemesting - gewasbescherming - vegetable growing - profitability - farm inputs - costs - labour - income - tanzania - investment - carrots - kale - cabbages - tomatoes - potatoes - fertilizer application - plant protection
  This report contains the 65 individual crop data sets to the related report A.P. Everaarts, H. de Putter and A.P. Maerere, 2015. Profitability, labour input, fertilizer application and crop protection in vegetable production in the Arusha region, Tanzania.PPO Report 653.
  Profitability, labour input, fertilizer application and crop protection in vegetable production in the Arusha region, Tanzania
  Everaarts, A.P. ; Putter, H. de; Maerere, A.P. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO/PRI report 653) - 37
  groenteteelt - rentabiliteit - input van landbouwbedrijf - kosten - arbeid (werk) - inkomen - tanzania - investering - penen - voederkool - koolsoorten - tomaten - aardappelen - bemesting - gewasbescherming - vegetable growing - profitability - farm inputs - costs - labour - income - tanzania - investment - carrots - kale - cabbages - tomatoes - potatoes - fertilizer application - plant protection
  An analysis was made of the inputs, costs and profit of vegetable production in three areas in the Arusha region of Tanzania. The major aim of the study was to establish whether vegetable producers would have the means to invest in modern production methods, such as hybrid seeds and drip irrigation, to improve and intensify their production.
  Tagetes, ook rendabel voor de akkerbouw!
  Visser, J.H.M. ; Molendijk, L.P.G. ; Korthals, G.W. - \ 2015
  groenbemesters - waardplanten - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - tagetes - aaltjesdodende eigenschappen - plantenparasitaire nematoden - aardappelen - lelies - planten met knollen - penen - daucus carota - besmetters - veldgewassen - green manures - host plants - plant protection - cultural control - tagetes - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - potatoes - lilies - tuberous species - carrots - daucus carota - contaminants - field crops
  De teelt van Tagetes heeft de besmetting met wortellesieaaltjes zeer sterk verlaagd. Na de teelt in 2006 tot minder dan 20 aaltjes/100 ml grond en na de tweede teelt in 2009 naar een nog lager niveau (<2 wortellesieaaltjes/ 100 ml grond). Ondanks de teelt van gewassen die dit aaltje sterk kunnen vermeerderen (goede waardgewassen) als aardappel en lelie en na 2009 van aardappel en peen blijft de besmetting zeer laag. Deze resultaten bevestigen het duur-effect van Tagetes dat in eerder onderzoek is waargenomen.
  Effect van groenbemesters op fosfaatvastlegging en volggewas
  Wijk, C.A.P. van - \ 2014
  PPO AGV
  akkerbouw - grondbewerking - minimale grondbewerking - fosfaat - groenbemesters - rotatie - lolium multiflorum - sinapis alba - brassica hirta - penen - opbrengst - teeltsystemen - arable farming - tillage - minimum tillage - phosphate - green manures - rotation - lolium multiflorum - sinapis alba - brassica hirta - carrots - outturn - cropping systems
  Vanwege de gebruiksnormen die de fosfaatgift beperken, is het belangrijk te weten hoeveel fosfaat door groenbemesters wordt opgenomen. En of die fosfaat later weer beschikbaar komt voor opname door een volggewas. In een groenbemestersproef in het seizoen 2012/2013 bleek Italiaans raaigras in de herfst twee keer zo veel fosfaat vast te leggen als gele mosterd. In een Niet Ploegen systeem waar het raaigras tot het voorjaar bleef staan, gaf de extra groeitijd geen hogere fosfaatvastlegging. Het volggewas peen nam wel iets meer fosfaat bij hoger fosfaataanbod uit de groenbemester maar dat gaf geen productieverhoging. Veldproef op de Broekemahoeve te Lelystad.
  Middelen tegen cavity spot en zwarte vlekken : veld- en bewaaronderzoek van 2013 tot voorjaar 2014
  Lamers, J.G. ; Topper, C.G. - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 29
  proeven op proefstations - groenteteelt - penen - daucus carota - veldproeven - gewasbescherming - bodemschimmels - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - houdbaarheid (kwaliteit) - station tests - vegetable growing - carrots - daucus carota - field tests - plant protection - soil fungi - plant pathogenic fungi - fungicides - keeping quality
  De invloed van de ingezette experimentele middelen op het optreden van cavity spot en zwarte vlekken. Cavity spot werd in de proef op Vredepeel alleen betrouwbaar teruggedrongen door de eenmalige inzet van experimenteel middel 1. In de proef in de omgeving van Reusel was er geen effect te constateren van de eenmalige toepassing van experimenteel middel 1. Dit komt overeen met de resultaten van de proef in 2012, waarin een eenmalige toepassing van middel 1 niet en een tweemalige toepassing wel tot een betrouwbare verlaging leidde. De proef te Reusel gaf wel effecten te zien van enkele objecten waarin experimenteel middel 2 of middel 4 tijdens het groeiseizoen waren toegepast, op het optreden van zwarte vlekken na de bewaring. Deze middelen gaven een verlaging te zien van de zwarte vlekkenindex of het zwarte vlekken percentage. Niet alle objecten met deze middelen gaven een betrouwbare verlaging te zien, wellicht als gevolg van het feit dat de verschillen op de grens van betrouwbaarheid lagen. Daarom zijn de effecten van middel 2 en 4 op het terugdringen van de zwarte vlekken te beschouwen als goede aanwijzingen. De belangrijkste veroorzaker van de zwarte vlekken was Mycocentrospora acerina.
  Onkruiddruk blijft hoog bij niet-kerende grondbewerking
  Balen, D.J.M. van - \ 2014
  Boerderij 99 (2014)50. - ISSN 0006-5617 - p. 47 - 47.
  groenteteelt - koolsoorten - penen - daucus carota - cultuurmethoden zonder grondbewerking - gewasbescherming - onkruidbestrijding - teeltsystemen - opbrengst - houdbaarheid (kwaliteit) - structuur - bodemstructuur - bodemstructuur na grondbewerking - vegetable growing - cabbages - carrots - daucus carota - no-tillage - plant protection - weed control - cropping systems - outturn - keeping quality - structure - soil structure - tilth
  Hardere grond maar meer wortels bij proef niet-kerende grondbewerking PPO Lelystad. PPO-onderzoeker Derk van Balen licht e.e.a. toe.
  Sclerotinia vraag bouwplanbrede aanpak : proef in peen PPO Lelystad
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
  Boerderij 99 (2014)36. - ISSN 0006-5617 - p. 36 - 36.
  gewasbescherming - groenteteelt - sclerotinia - plantenziekteverwekkende schimmels - veldgewassen - akkerbouw - aardappelen - fungiciden - chemische bestrijding - penen - wortelgewassen - proeven op proefstations - plant protection - vegetable growing - sclerotinia - plant pathogenic fungi - field crops - arable farming - potatoes - fungicides - chemical control - carrots - root crops - station tests
  In groenten is sclerotinia een van de belangrijkste ziekten, en ook in aardappelen wordt deze ziekte in toenemende mate gevonden. Om de kracht van Signum aan te tonen is bij PPO in Lelystad een proef aangelegd waarbij in peen fungiciden in een doorspuitschema vergeleken zijn.
  Onderzoek Sclerotinia in 2012 : Sclerotiën, sporen, BOS en spuittechniek
  Wanders, J. ; Russchen, H.J. ; Lamers, J.G. ; Lange, J. de; Akker, H. van den; Roessel, G.J. van - \ 2014
  Dronten : DLV Plant - 53
  sclerotinia - sclerotinia sclerotiorum - schimmelziekten - beslissingsondersteunende systemen - gewasbescherming - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - veldproeven - ascosporen - akkerbouw - spuiten - bonen - penen - cichorium intybus - aardappelen - sclerotinia - sclerotinia sclerotiorum - fungal diseases - decision support systems - plant protection - field vegetables - outdoor cropping - field tests - ascospores - arable farming - spraying - beans - carrots - cichorium intybus - potatoes
  De problemen met Sclerotinia (rattenkeutelziekte), veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia sclerotiorum, nemen de laatste jaren steeds meer toe. In diverse vollegrondsgroenten is Sclerotinia een van de belangrijkste ziekten. Om te komen tot een integrale aanpak van de problematiek is er door de Productschappen Tuinbouw en Akkerbouw voor 2012 gekozen voor een gezamenlijke financiering van een aantal onderzoeksthema's die ondergebracht zijn bij de onderzoeksinstellingen DLV Plant, PPO-AGV en Proeftuin Zwaagdijk. Deze thema’s waren: speuren naar sporen; aantal sclerotiën; beslissingsondersteunende systemen (BOS); spuittechniek.
  Automatisch onkruid bestrijden PPL-094 : doorontwikkelen algoritmes voor herkenning onkruid in uien, peen en spinazie
  Hemming, J. ; Barth, R. ; Nieuwenhuizen, A.T. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 21
  akkerbouw - groenteteelt - veldgewassen - uien - penen - spinazie - precisielandbouw - onkruidbestrijding - gewasbescherming - geografische informatiesystemen - gegevensverwerking - arable farming - vegetable growing - field crops - onions - carrots - spinach - precision agriculture - weed control - plant protection - geographical information systems - data processing
  Detectie van onkruiden in een volvelds gewas als spinazie heeft zeker kans van slagen. Op basis van het beschikbare beeldmateriaal zijn richtingen aangegeven hoe onkruid in volvelds gewassen herkend kan worden. Detectie van onkruiden in uien is mogelijk. Op basis van historisch beeldmateriaal op lage en hoge resolutie, aangevuld met een goede kasproef met beelden op hoge resolutie hebben aangetoond dat onkruid van geclusterde zaaiui kan worden onderscheiden. Voor detectie van onkruiden in peen gaat vrijwel hetzelfde op als beschreven bij de uien. Peen heeft namelijk ook een zeer sprieterig blad karakter. Belangrijk extra onderscheid is dat peen na de kieming twee verschillende karakteristieke vormen heeft.
  Stimulering van ziektewering in de bodem door toevoegen van reststromen : 'Cash from trash' : eindrapport SKB-Duurzame ontwikkeling ondergrond project 2031
  Postma, J. ; Schilder, M.T. ; Hanse, B. ; Hendrickx, W. ; Venhuizen, A. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 529) - 46
  bodemweerbaarheid - plantenziekten - bodemschimmels - thanatephorus cucumeris - nuttige organismen - lysobacter - reststromen - digestaat - beta vulgaris - suikerbieten - solanum tuberosum - aardappelen - daucus carota - penen - keukenkruiden - nederland - veldproeven - akkerbouw - soil suppressiveness - plant diseases - soil fungi - thanatephorus cucumeris - beneficial organisms - lysobacter - residual streams - digestate - beta vulgaris - sugarbeet - solanum tuberosum - potatoes - daucus carota - carrots - culinary herbs - netherlands - field tests - arable farming
  Dit rapport bevat de resultaten van twee jaar onderzoek naar praktijktoepasbare methoden om de ziektewering in de bodem tegen Rhizoctonia solani, een belangrijke gewasbelager, te verhogen. Het huidige SKB project is gestart om goedkope effectieve reststoffen te identificeren en te zoeken naar een voor de praktijk toepasbare methode om ziektewering in de bodem te verhogen.
  Beheersing van wortelvlieg : Dossier Biokennis
  Broek, R.C.F.M. van den; Rozen, K. van - \ 2013
  Biokennis
  psila rosae - penen - insectenplagen - plagenbestrijding - gewasbescherming - vollegrondsgroenten - rotaties - biologische landbouw - psila rosae - carrots - insect pests - pest control - plant protection - field vegetables - rotations - organic farming
  De larve van de wortelvlieg, Psila rosae, kan in een aantal schermbloemige gewassen grote schade veroorzaken. Overal in Nederland waar peen wordt geteeld, komt aantasting voor. In Nederland lijken de biologische telers goed met het probleem wortelvlieg om te gaan. Met slimme teeltmaatregelen zijn de problemen beheersbaar en dankzij inzicht in de biologie en levenscyclus van de wortelvlieg kunnen passende maatregelen de schade beperken. In dit dossier een overzicht en tips.
  Cavity spot in peen en de mogelijkheden van beheersing : voorstel voor onderzoek naar perspectiefvolle toepassingen
  Lamers, J.G. - \ 2012
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 27
  cavity spot - afwijkingen, planten - penen - wortelgewassen als groente - daucus carota - plantenziektebestrijding - literatuuroverzichten - cavity spot - plant disorders - carrots - root vegetables - daucus carota - plant disease control - literature reviews
  Cavity spot is een groot probleem in de teelt van peen in het algemeen en de industrieteelten in het bijzonder. De aantasting veroorzaakt onacceptabel kwaliteitsverlies doordat donkere plekken op de peen ontstaan die na schrappen of schillen zelfs nog duidelijker naar voren komen. Aantastingpercentages tot 60 % komen voor, terwijl maximaal 5 % is toegestaan. Bij waspeen is het probleem zo groot dat teeltgebieden worden verlaten (NOP). De transportkosten kunnen door de grotere afstanden hoog oplopen om de peen naar de fabriek te vervoeren. In de praktijk zijn er geen mogelijkheden om cavity spot te bestrijden. Wel kan het optreden van cavity spot vermeden worden door - niet te telen op percelen waar eerder cavity spot is opgetreden en - niet te telen op percelen waar wateroverlast (structuur, drainage) kan optreden, - te kiezen voor kortere peenteelten zoals de teelt van Parijse wortelen, - door regelmatig penen op te rooien kan de besmetting gemonitord worden zodat de oogst kan plaats vinden voordat de aantasting te hoog wordt - zo mogelijk de teelt van minder vatbare rassen, die evenwel minder gewilt zijn. Vanwege het ontbreken van afdoende bestrijdingsmogelijkheden is de literatuur onderzocht op nieuwe mogelijkheden.
  PlantyOrganic - Onderzoeksverslag 2012: Onderzoek naar het innovatieve landbousysteem dat zichzelf voorziet van (plantaardige) stikstof en daarmee 100% zelfvoorzienend is
  Burgt, G.J.H.M. van der; Werkman, D. ; Bus, M. - \ 2012
  Biowad - 35 p.
  akkerbouw - groenteteelt - veldgewassen - biologische landbouw - groenbemesters - bemesting - agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - veldproeven - stikstofgehalte - stikstofkringloop - aardappelen - grasklaver - penen - bloemkolen - tarwe - arable farming - vegetable growing - field crops - organic farming - green manures - fertilizer application - farm management - sustainability - field tests - nitrogen content - nitrogen cycle - potatoes - grass-clover swards - carrots - cauliflowers - wheat
  Onderzoek naar het innovatieve landbouwsysteem dat zichzelf voorziet van (plantaardige) stikstof en daarmee 100% zelfvoorzienend is. In dit rapport worden alle projectactiviteiten in 2012 beschreven en komen de eerste resultaten aan de orde. Aangezien het een meerjarig project is – er wordt verwacht ten minste een volledige rotatie van zes jaar te kunnen onderzoeken – en in dit eerste jaar de meeste gewassen nog niet de voorvrucht hadden die ze in het ontwerp hebben, zijn de resultaten nog bescheiden.
  Pro Gemüse: Aaltjes in peen
  Molendijk, L.P.G. ; Beers, T.G. van - \ 2012
  plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - gewasbescherming - penen - vollegrondsgroenten - plant parasitic nematodes - nematode control - plant protection - carrots - field vegetables
  Informatiefolder over de herkenning en bestrijding van aaltjes in peen.
  Onderzoek compost in de akkerbouw op PPO-locatie Vredepeel
  Wijnholds, K.H. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV - 22
  akkerbouw - bemesting - compost - grondanalyse - maïs - vollegrondsteelt - groenten - veldproeven - de peel - suikerbieten - penen - opbrengsten - arable farming - fertilizer application - composts - soil analysis - maize - outdoor cropping - vegetables - field tests - de peel - sugarbeet - carrots - yields
  In een meerjarige proef wordt een bemesting met compost aangevuld met organische mest vergeleken met twee gangbare toepassingen. Namelijk een bemesting met organische mest, aangevuld met kunstmest en daarnaast een bemesting met compost aangevuld met kunstmest. Het betreft proeven met de gewassen: waspeen, snijmais, suikerbieten. De proef zal in 2012 herhaald worden voor consumptieaardappelen.
  Inventarisatie omstandigheden optreden zwarte vlekken in peen : analyse praktijkmonsters 2008 t/m 2010
  Schepers, H.T.A.M. ; Spruijt-Verkerke, J. ; Berg, W. van den - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 28
  daucus carota - penen - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - cultuurmethoden - risicofactoren - oogstfactoren - correlatieanalyse - daucus carota - carrots - plant diseases - plant pathogenic fungi - cultural methods - risk factors - yield factors - correlation analysis
  Zwarte vlekken in peen kan bij zowel gangbare als biologisch geteelde peen grote schade veroorzaken (BioKennis bericht, 2007). Een complex van omstandigheden waaronder de aanwezigheid van diverse schimmels in de grond, de groeiomstandigheden van het gewas, de oogstomstandigheden en de bewaarcondities spelen bij het optreden een rol. Een inventarisatie van allerlei omstandigheden in 2001- 2003 leverde indicaties op dat slechte oogstomstandigheden de grootste risicofactor vormen. Onderzoek met een extreem zware kunstmatig aangebrachte ziektedruk liet ook zien dat afhankelijk van de schimmel een wondhelingsperiode van één week enig positief effect had (Wander, Meier, Booij & Velema, 2006). Bij de huidige praktijk waarbij grote hoeveelheden kisten bij één bewaarregime worden bewaard is het differentiëren van bewaarregimes niet mogelijk. Tot op heden zijn er dus nog geen praktisch uitvoerbare maatregelen die een duidelijk effect op zwarte vlekken hebben. In opdracht van het Productschap Tuinbouw is een correlatie analyse uitgevoerd om na te gaan of er een verband is tussen teeltfactoren en het al dan niet voorkomen van zwarte vlekken in de jaren 2008 t/m 2010 in de praktijk.
  Schadeonderzoek met het aaltje Trichodorus similis
  Hoek, J. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2011
  Kennisakker.nl 2011 (2011)11 jan.
  trichodorus similis - plantenparasitaire nematoden - vrijlevende nematoden - waardplanten - oogstschade - akkerbouw - vollegrondsgroenten - penen - schorseneren - aardappelen - suikerbieten - zandgronden - lichte zavel - plant parasitic nematodes - free living nematodes - host plants - crop damage - arable farming - field vegetables - carrots - salsify - potatoes - sugarbeet - sandy soils - sandy loam soils
  Het vrijlevende wortelaaltje Trichodorus similis komt op zandgronden en lichte zavelgronden voor. In de praktijk blijkt dat dit aaltje bij een aantal belangrijke gewassen schade kan veroorzaken, maar betrouwbare onderzoeksinformatie over opbrengstverliezen en mogelijke schadedrempels ontbreekt meestal. Het PPO – AGV heeft schadeonderzoek met dit aaltje uitgevoerd bij waspeen, schorseneer, aardappel en suikerbiet. Uit dit onderzoek bleek dat consumptieaardappel en schorseneer schadegevoelig zijn voor dit aaltje, dat suikerbiet weinig schadegevoelig is en dat waspeen niet schadegevoelig is. Daarnaast is de waardplantstatus van de vier genoemde gewassen voor dit aaltje bepaald. Aardappel en suikerbiet zijn een goede waardplant voor T. similis, schorseneer is een matige waardplant en waspeen is een vrij slechte waardplant voor dit aaltje.
  Peenteelt wordt uitdaging; nog maar één middel tegen wortelvlieg
  Rozen, K. van; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2011
  Akker magazine 2011 (2011)7. - ISSN 1875-9688 - p. 12 - 13.
  insecticiden - penen - vollegrondsgroenten - psila rosae - dimethoaat - insectenplagen - plagenbestrijding - wortelgewassen als groente - insecticides - carrots - field vegetables - psila rosae - dimethoate - insect pests - pest control - root vegetables
  Hoe zal het dit jaar gaan met de wortelvlieg? Het enig toegelaten insecticide mag alleen beperkt worden toegepast. Is dit voldoende om de schade te beheersen? Slim telen op basis van teeltdoel, teeltduur en levenscyclus is de uitdaging voor de huidige peenteelt. Inzet van monitoring wordt steeds belangrijker.
  Beheersing van vrijlevende aaltjes (Trichodoriden)
  Hoek, H. ; Schepel, E. - \ 2011
  Kennisakker.nl 2011 (2011)14 jan.
  nematoda - vrijlevende nematoden - trichodoridae - geïntegreerde plagenbestrijding - akkerbouw - suikerbieten - penen - schorseneren - free living nematodes - integrated pest management - arable farming - sugarbeet - carrots - salsify
  In dit project hebben PPO en HLB onderzoek uitgevoerd om de schade door trichodoriden zoveel mogelijk te beperken. Nagegaan is of het trichodoride-aaltje P. pachydermus op dalgrond in een bouwplan met zetmeelaardappelen, suikerbieten en zomergerst door een combinatie van verschillende teeltmaatregelen beheerst kan worden. In dit onderzoek met P. pachydermus bleek de besmetting met P. pachydermus de hele onderzoeksperiode laag te zijn, ondanks de teelt van drie goede waardplanten in dit bouwplan voor dit aaltje. Chemische grondontsmetting heeft, ook bij de lage besmettingen van slechts enkele tientallen aaltjes per 100 ml grond, toch drie jaar geleid tot (kleine) verlaging van de besmetting van P. pachydermus. Bij de drie gewassen in het bouwplan heeft chemische grondontsmetting in dit onderzoek de opbrengsten echter niet verhoogd. Mogelijk komt dat doordat P. pachydermus door het droge weer (in het voorjaar) in de onderzoeksperiode weinig schade heeft veroorzaakt. In dit onderzoek was gebruik van granulaten en van compost bij zetmeelaardappelen niet rendabel. Ook de toepassing van een granulaat bij het zaaien van de suikerbieten was in dit onderzoek niet rendabel. Uit onderzoek met T. primitivus blijkt dat het officiële resistentiecijfer voor kringerigheid niet voor alle rassen opgaat als andere trichodoride-soorten dan P. pachydermus het tabaksratelvirus overbrengen. Het is daarom noodzakelijk dat de gevoeligheid van aardappelrassen voor kringerigheid wordt onderzocht met de vier trichodoride-aaltjes die in Nederland het meest voorkomen: Trichodorus similis, Trichodorus primitivus, Paratrichodorus teres en Paratrichodorus pachydermus.
  Beheersing wortelvlieg
  Rozen, K. van; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2011
  BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 2010 (2011)36. - 4
  vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - biologische landbouw - penen - psila rosae - verspreiding - levenscyclus - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - biologische bestrijding - field vegetables - outdoor cropping - organic farming - carrots - psila rosae - dispersal - life cycle - plant protection - cultural control - pest control - biological control
  De larve van de wortelvlieg, Psila rosae, kan in een aantal schermbloemige gewassen grote schade veroorzaken. Overal in Nederland waar peen wordt geteeld, komt aantasting voor. In Nederland lijken de biologische telers goed met het probleem wortelvlieg om te gaan; het aantal meldingen van schade en afkeuring valt mee. Met slimme teeltmaatregelen zijn de problemen beheersbaar en dankzij inzicht in de biologie en levenscyclus van de wortelvlieg kunnen passende maatregelen de schade beperken. In dit BioKennisbericht een overzicht en tips.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.