Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 254

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==peren
  Check title to add to marked list
  Eindrapport Fruitkwaliteit Continu op Niveau : voorspelling bewaarkwaliteit van Elstar en Conference 2014-2015
  Schaik, Alex van; Wenneker, Marcel - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Plant Research (Wageningen Plant Research rapport 2017-01) - 31
  appels - peren - kwaliteit - gewaskwaliteit - opslagkwaliteit - apples - pears - quality - crop quality - storage quality
  De bijdrage van (wilde) bestuivers aan een hoogwaardige teelt van peren en aardbeien : nieuwe kwantitative inzichten in de diensten geleverd door bestuivende insecten aan de fruitteeltsector in Nederland
  Groot, G.A. de; Knoben, Nieke ; Kats, R.J.M. van; Dimmers, W.J. ; Zelfde, M. van 't; Reemer, M. ; Biesmeijer, Koos ; Kleijn, D. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2716) - 67
  pyrus communis - peren - fragaria ananassa - aardbeien - bestuiving - bestuivers (dieren) - apidae - honingbijen - bombus - syrphidae - wilde bijenvolken - nederland - pyrus communis - pears - fragaria ananassa - strawberries - pollination - pollinators - apidae - honey bees - bombus - syrphidae - wild honey bee colonies - netherlands
  Het effect van bemesting op de ontwikkeling van perenbladvlo : Technische rapportage van de waarnemingen
  Helsen, H.H.M. ; Elk, P.J.H. van; Piquet, M. ; Maas, M.P. van der - \ 2015
  Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 17
  fruitteelt - gewasbescherming - proeven op proefstations - peren - bemesting - kwaliteit na de oogst - hardheid - plantenplagen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - fruit growing - plant protection - station tests - pears - fertilizer application - postharvest quality - hardness - plant pests - cultural control
  Het hier beschreven onderzoek werd uitgevoerd in de proefboomgaard van PPO-Wageningen UR in Randwijk Daarvoor werd gebruik gemaakt van een volgroeid gewas Conference, waarop in 2012 een bemestingsproef was gestart waarbij de fosfaat- en stikstofgift werden gevarieerd. Op drie bemestingsregiems in die proef werd in 2013 en in 2014 het optreden van perenbladvlo gemeten. Op 13 juni 2013 had de behandeling N-hoog betrouwbaar meer perenbladvloeieren en -larven dan N-laag. N-middel was niet betrouwbaar verschillend van de beide andere behandelingen. De bemestingsbehandelingen hebben in de periode 2012 - 2014 geen verschil in productie tot gevolg gehad. Wel werd bij behandeling N-middel, die een grote fosfaat- (en stikstof-) bladbemesting kreeg, na lange bewaring een hogere hardheid vastgesteld. Dit kon worden verklaard door het effect van de fosfaatbladvoeding
  Nauwkeurige gasanalyse-systemen voor kwaliteitsbewaking tijdens fruitopslag : Effecten van ethyleen en ethanol tijdens bewaring van appelen en peren189953 / RAPPORT
  Schaik, A.C.R. van; Reuler, H. van - \ 2015
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 39
  fruitteelt - chemische bewaring - bewaarfysiologie - kwaliteitscontroles - kwaliteit na de oogst - houdbaarheid (kwaliteit) - ethyleen - ethanol - appels - peren - proeven op proefstations - sensors - fruit growing - chemical preservation - postharvest physiology - quality controls - postharvest quality - keeping quality - ethylene - ethanol - apples - pears - station tests - sensors
  Met een consortium van bedrijven en kennisinstellingen is onderzoek uitgevoerd naar grenswaarden voor de gasvormige componenten ethyleen en ethanol welke geproduceerd worden voor en tijdens de opslag van hardfruit. De ethyleen productie na de oogst kan mogelijk gebruikt worden als een rijpingsindicator voor partijen of cellen fruit. Deze componenten kunnen zich ook ophopen in de CA (controlled atmosphere) bewaring van appelen en peren en hebben ook tijdens de bewaring ook een duidelijke relatie met de kwaliteit van het product. Tevens is voor ethyleen een prototype ethyleen meter ontwikkeld.
  Proeftuin Randwijk: Fosfaatbladvoeding verhoogt hardheid Conference
  Maas, M.P. van der; Elk, P.J.H. van - \ 2015
  fruitteelt - peren - bemesting - fosfaat - hardheid - houdbaarheid (kwaliteit) - fruit growing - pears - fertilizer application - phosphate - hardness - keeping quality
  Op kalkhoudende gronden met minder fosfaat meer bereiken via bladvoeding in de perenteelt
  Vruchtrotbeheersing in appel en peer (projectrapportage 2013-2014)
  Wenneker, M. ; Anbergen, R.H.N. ; Leeuwen, P.J. van; Pham, K.T.K. - \ 2015
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 31
  fruitteelt - gewasbescherming - vruchtrot - appels - peren - bewaarziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - fruit growing - plant protection - fruit rots - apples - pears - storage disorders - plant pathogenic fungi
  In de lange bewaring van appels en peren wordt regelmatig zeer zware uitval door vruchtrot geconstateerd. Deze bewaarverliezen kosten de teler en bewaarders veel geld. Onbekend is waar deze rot door veroorzaakt wordt. Onderzoek naar bewaarziekten in Nederland en België laat zien dat de meest voorkomende vruchtrotveroorzakers Neofabraea (lenticelrot; voorheen Gloeosporium) en Cadophora (visogen; voorheen Phialophora) zijn. Cadophora lijkt in perenpartijen meer uitval te geven dan Neofabraea. In een aantal gevallen werd meer dan 60% uitval vastgesteld. Ook werden in monsters soms beide schimmels aangetroffen. Goede bestrijdingsadviezen kunnen nog niet geven worden. Kennis over de levenswijze en infectiemomenten is daarvoor nog ontoereikend. Door samenwerking van voorlichting, onderzoek, bewaarspecialisten, afzet en telers kunnen strategieën ontwikkeld worden voor de beheersing van vruchtrot in de naoogst. Tijdens het onderzoek werden ook andere veroorzakers van bewaarbederf aangetroffen zoals: Fusarium (klokhuisrot en neusrot), Neonectria (neusrot), Alternaria (klokhuisschimmel) en Cladosporium (inktvlekkenrot). Ook werd regelmatig smoezelige vruchten aangetroffen bij zowel appel als peer. Dit lijkt door een samenspel van verschillende schimmels en gisten veroorzaakt te worden. Het optreden van echte wondschimmels zoals Botrytis en Penicillium viel vaak mee. Zorgvuldig plukken en voorzichtig behandelen van het fruit bij de oogst werpt hier duidelijk haar vruchten af. Maar door de aangescherpte residu-eisen van de supermarkten en het veranderde middelenpakket wordt de kans groot dat het optreden van vruchtrot in de komende jaren toe zal nemen.
  Vruchtrotbeheersing in appel en peer : Onderzoeksresultaten 2012-2013
  Wenneker, M. ; Anbergen, R.H.N. ; Leeuwen, P.J. van; Pham, K.T.K. - \ 2014
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 27
  vruchtrot - plantenziekten - appels - peren - plantenziekteverwekkende schimmels - opslag - residuen van ontsmettingsmiddelen - herbicidenresiduen - bewaarziekten - fruit rots - plant diseases - apples - pears - plant pathogenic fungi - storage - disinfectant residuals - herbicide residues - storage disorders
  In de lange bewaring van appels en peren wordt regelmatig zeer zware uitval door vruchtrot geconstateerd. Deze bewaarverliezen kosten de teler en bewaarders veel geld. Onbekend is waar deze rot door veroorzaakt wordt. Door PPO-BBF is een groot aantal appel- en perenmonsters onderzocht op de mogelijke veroorzakers. Uit het onderzoek blijkt dat twee schimmelsoorten als hoofdveroorzaker van vruchtrot bij appels en peren aangewezen kunnen worden. Dat is Cadophora, de veroorzaker van visogen bij peren. En Neofabraea, de veroorzaker van lenticelspot bij zowel appels als peren. Om welke soorten van deze schimmels het precies gaat moet verder onderzocht worden. Cadophora lijkt in perenpartijen meer uitval te geven dan Neofabraea. In een aantal gevallen werd meer dan 60% uitval vastgesteld. Ook werden in monsters soms beide schimmels aangetroffen. Goede bestrijdingsadviezen kunnen nog niet geven worden. Kennis over de levenswijze en infectiemomenten is daarvoor nog ontoereikend. Door samenwerking van voorlichting, onderzoek, bewaarspecialisten, afzet en telers kunnen strategieën ontwikkeld worden voor de beheersing van vruchtrot in de naoogst.
  Bestrijding van Phytophthora-vruchtrot bij peer (Conference)
  Wenneker, M. ; Werd, H.A.E. de; Pham, K.T.K. - \ 2014
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 22
  peren - pyrus communis - phytophthora - vruchtrot - plantenziekten - aantasting - detectie - methodologie - bodemschimmels - real time pcr - bestrijdingsmethoden - ziekteoverdracht - pears - pyrus communis - phytophthora - fruit rots - plant diseases - infestation - detection - methodology - soil fungi - real time pcr - control methods - disease transmission
  De afgelopen jaren werd op verschillende perenpercelen (zware) aantasting met Phytophthora-vruchtrot vastgesteld. Ook in de bewaring werd aantasting van Phytophthora geconstateerd. Naar aanleiding daarvan is een project gestart met de volgende doelstellingen: • Het leveren van basiskennis over de epidemiologie en infectiewijze van Phytophthora bij peer. • Aanzet voor ontwikkelen van mogelijke bestrijdingsstrategiën voor Phytophthora-vruchtrot.
  Oppervlakte-ontsmetting door oxidatie met waterstofperoxide of ozon
  Schoorl, F.W. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 53
  appels - peren - opslag - gewasbescherming - desinfectie - vruchtrot - toepassingen - waterstofperoxide - ozon - schimmelbestrijding - landbouwkundig onderzoek - apples - pears - storage - plant protection - disinfection - fruit rots - applications - hydrogen peroxide - ozone - fungus control - agricultural research
  Het optreden van vruchtrot kan leiden tot aanzienlijke verliezen van geoogste en opgeslagen appels en peren. Fungiciden worden doorgaans gebruikt om deze verliezen te beperken. Ondanks toepassing van fungiciden komt het optreden van vruchtrot voor. Verschillende winkelketens hanteren normen met betrekking tot de aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen die boven de wettelijke normen liggen. Naast wettelijke normen vormt dit een extra aanleiding om te komen tot aangepaste werkwijze ter bestrijding van vruchtrot schimmels. Meerdere schimmels zijn verantwoordelijk voor het optreden van vruchtrot. Daaronder zijn ook schimmels die via het oppervlak van de vruchten, veelal via een wond, vruchten infecteren. Bij de oogst kunnen, afhankelijk van de zorgvuldigheid waarmee geplukt wordt, wonden optreden die een invalspoort vormen voor schimmels. In dit project is aandacht besteed aan het voorkomen van infecties.
  Energiezuinige verdamper
  Montsma, M.P. ; Schaik, A.C.R. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1505) - 17
  peren - koelcellen - energiebesparing - tests - verdampers - ventilatoren - opslag met klimaatbeheersing - fruitbewaarplaatsen - pears - cold stores - energy saving - tests - evaporators - ventilators - controlled atmosphere stores - fruit stores
  In het kader van IPC project Duurzame bewaring van Agriproducten zijn in bestaande cellen met Conference-peren gedurende twee bewaarseizoenen testen uitgevoerd met een nieuw concept verdamperunit. Doel van dit onderzoek is om belangrijke energiebesparing te realiseren in de fruitbewaring, bij nieuwe- en bestaande koelinstallaties. Hierbij is het uitgangspunt dat de kwaliteit van het bewaarde product van het nieuwe systeem minimaal op peil moet blijven.
  Afsluitende rapportage : "Nieuwe biorassen (weinig ziektegevoelige appel- en perenrassen)"/14635 en "Onderzoek aan nieuwe generatie robuuste weerbare appel- en perenrassen"/14820
  Maas, M.P. van der - \ 2014
  Zoetermeer : Productschap Tuinbouw - 10
  fruitteelt - appels - peren - cultivars - cultuurmethoden - biologische landbouw - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - proeven op proefstations - productiemogelijkheden - fruit growing - apples - pears - cultivars - cultural methods - organic farming - crop quality - agricultural research - station tests - production possibilities
  De doelstelling van dit project is het uitvoeren van flankerend onderzoek voor de rassen Natyra (appel), PRI-131 (appel) en Elliot (peer) op de proeflocatie Randwijk om praktijkintroductie in de biologische keten mogelijk te maken.
  Leg meer nadruk op beginkwaliteit
  Schaik, A.C.R. van - \ 2014
  De Fruitteelt 104 (2014)33. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 19.
  fruitteelt - appels - peren - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - gewaskwaliteit - opslag - vruchtzetting - seizoengedrag - fruit growing - apples - pears - keeping quality - storage quality - crop quality - storage - fructification - seasonal behaviour
  Fruittelers staan weer aan de vooravond van een nieuw bewaarseizoen. Hoe kunt u omgaan met de producten in bewaring en bewaarcondities zodat u de kwaliteit die u verwacht na de bewaring ook daadwerkelijk haalt. Bewaarspecialist Alex van Schaik (Wageningen UR) help u met een terug- en vooruitblik een eindje op weg.
  Demonstratie van de gebruikswaarde van kwee onderstammen Eline, C.132 en MH voor de teelt van Conference
  Maas, F.M. - \ 2014
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 39
  pyrus communis - peren - onderstammen - cydonia oblonga - kweeën - gebruikswaarde - nederland - pyrus communis - pears - rootstocks - cydonia oblonga - quinces - use value - netherlands
  Van 2009 tot en met 2013 is op twee locaties de gebruikswaarde van de kweetypen Eline®, C.132 en MH als onderstam voor het perenras Conference vergeleken met die van de standaardonderstammen kwee MC en kwee Adams. In de proeftuin van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO-Fruit) in Randwijk is hiervoor een demonstratieperceel aangelegd waarbij in 4 herhalingen veldjes van 15 tot 25 bomen per onderstam zijn geplant. Bij een praktijkbedrijf in Zeeland zijn in een gerend perceel per onderstam volle rijen aangeplant met in totaal 189 bomen op onderstam kwee Adams, 354 op MC, 423 op Eline®, 331 op C132 en 345 op MH. De bomen zijn op beide locaties volgens de standaard praktijkteeltwijze voor peren verzorgd. In Randwijk zijn bij één herhaling de onderstammen ’s winters niet afgedekt met champost om eventuele verschillen in winterhardheid van de onderstammen te vergelijken in het geval van een winter met strenge vorst. Jaarlijks zijn de de productie en de groei van de bomen en bepaald.
  Risicovoorspelling van zwartvruchtrot in peer : eindverslag 2010-2013
  Köhl, J. ; Kastelein, P. ; Groenenboom-de Haas, B.H. de; Balkhoven, H. ; Wubben, J.P. ; Veenhuizen, P. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International - 22
  fruitteelt - peren - schimmelziekten - stemphylium vesicarium - ziektepreventie - plantenresten - infectiebestrijding - tests - fruit growing - pears - fungal diseases - stemphylium vesicarium - disease prevention - plant residues - infection control - tests
  Zwartvruchtrot van peer wordt veroorzaakt door Stemphylium vesicarium . De schimmel kan zowel vruchten als bladeren aantasten. Verscheidene experimenten hebben aangetoond dat in boomgaarden op de grond liggende infectiebronnen een belangrijke rol spelen in de epidemiologie van zwartvruchtrot van peer. Geïnfecteerde plantenresten worden beschouwd als continue bron van sporen die gedurende het gehele groeiseizoen infecties kunnen veroorzaken op bladeren en vruchten.
  Geïnduceerde afbraak residuen op fruit : nieuwe technieken 2012
  Bastiaan-Net, S. ; Berg-Somhorst, B.P.M. van de - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1393) - ISBN 9789461736116 - 10
  fruitteelt - appels - peren - residuen - pesticiden - supermarkten - chemische behandeling - houdbaarheid (kwaliteit) - kwalitatieve technieken - kwaliteitsnormen - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - apples - pears - residues - pesticides - supermarkets - chemical treatment - keeping quality - qualitative techniques - quality standards - agricultural research
  Supermarkten stellen steeds strengere eisen aan de aanwezigheid van residuen op groente en fruit. Telers kunnen hieraan voldoen door bijvoorbeeld producten voor directe afzet niet te behandelen met houdbaarheid verlengde middelen. Voor producten met een langere bewaarduur (hardfruit) is chemische bestrijding vaak nog het enige middel. Dit motiveert onderzoek naar een snelle en eenvoudige techniek die op het product aanwezige residuen zover afbreekt of verwijderd dat de restwaarde aan de eisen van de retailers voldoet. Een behandelingstap met het reducerend middel VAM-Residuce geeft reeds veelbelovende resultaten op het gebied van residuvermindering op appel en peer. Deze techniek vergt echter nog verdere optimalisatie om de supermarkten tegemoet te kunnen komen aan de door hen opgestelde strenge richtlijn. De activiteiten binnen dit onderzoek hebben zich dan ook voornamelijk gericht op het verbeteren van deze behandelingsstap door vooral gebruik te maken van additionele technieken. Het project genereert een proof-of-principle van residu afbrekende methoden, combineerbaar met een VAM-Residuce behandeling, met als doel het verlagen van aanwezige residuen op agroproducten in open ketens (model: pesticiden tegen vruchtrot van Conference peren in de bewaring). In 2012 zijn voornamelijk de technieken “Ultrasoon” en “Geëlektrolyseerd water” getest op hun residu reducerend vermogen. Het geëlektrolyseerd water vertoonde een residureductie van 73% ten opzichte van onbehandelde appels bij een behandelingsduur van 1 uur. De test met ultrasoon gaf geen éénduidige residuvermindering aan op Elstar appelen maar zal verder gevalideerd worden in het geschakelde OP-Zuid EFRO 2012-2013 project.
  Uitstalkwaliteit Conference peren : onderzoek naar mogelijkheden tot verlenging uitstalleven na bewaring
  Verschoor, J.A. ; Otma, E.C. - \ 2013
  Wageningen UR Food & Biobased Research : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1405) - ISBN 9789461736949 - 18
  pyrus communis - peren - gewaskwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - behandeling na de oogst - pyrus communis - pears - crop quality - keeping quality - postharvest treatment
  In opdracht van het Productschap Tuinbouw onderzocht Wageningen-UR (FBR) of de achteruitgang van de kwaliteit van Conference peren in de distributiefase na lange bewaring aangepakt kon worden met praktische maatregelen. Hierbij is de toepassing van de conditioneringshock onderzocht om aan het einde van de bewaring kwaliteitsverbetering te geven. Daarnaast is getest hoe andere technieken uitpakten op het uitstalleven: het gebruik van MA-verpakking, een coating met BioFresh en de inzet van SmartFresh aan het einde van de bewaring. Het idee was om in de laatste week van de CA-bewaring (net voor celopening) extreme CA-condities toe te passen. Door zo’n conditioneringshock zou de rijping en afleving van de peren, na opening van de cel, mogelijk trager op gang komen. Door dergelijke extreme conditionering maar een week toe te passen, zou het risico op schade aan de vruchten beperkt zijn. Er werden zeven verschillende conditioneringshocks uitgevoerd met 0,5 tot 3 procent zuurstof in combinatie met 0,8 tot 25 procent CO2. Het aantrekkelijke van dit idee was dat bewaarders het kunnen uitvoeren in de reguliere bewaarcellen, onder meer door te stoppen met beluchting en scrubben in de periode voor opening van de cel. Dit experiment werd eind juni 2011 uitgevoerd met Conferenceperen van vier herkomsten na negen maanden CA-bewaring. Na genoemde behandelingen werden de peren een week uitgestald bij 10°C waarna de kwaliteit beoordeeld werd. CA-shockbehandelingen zoals hier uitgevoerd geven óf te weinig effect om bruikbaar te zijn, óf te veel risico op de ontwikkeling van inwendig bruin als er wel een redelijk effect is. Toepassing van BioFresh of SmartFresh aan het einde van de lange CA bewaring liet hier geen voordelen zien. Belangrijkste resultaat is dat MA-verpakking een waardevolle methode kan zijn om de Conferenceperen met betere stevigheid en kleurbehoud bij de consument te brengen. Aandachtspunt voor implementatie is wel het vermijden van de ontwikkeling van bijsmaak door ongewenste fermentatie.
  Fruitmot in peer
  Helsen, H.H.M. ; Polfliet, M. ; Trapman, M. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
  pyrus communis - peren - cydia pomonella - aantasting - zomer - ziektepreventie - plagenbestrijding - nederland - pyrus communis - pears - cydia pomonella - infestation - summer - disease prevention - pest control - netherlands
  Op appel ontstaat de meeste fruitmotaantasting in de loop van juni of juli. In jaren met een tweede generatie kan er in augustus nog schade bijkomen. Op peer (Conference) treedt in de meeste jaren nauwelijks vroege aantasting op, terwijl vanaf augustus de schade soms sterk toeneemt. Proeven bij PPO in Randwijk lieten zien hoe dit verschil ontstaat. Van fruitmoteieren die op vruchten van Elstar werden gelijmd, leverde grofweg een derde tot de helft een rups, en dus een aangetaste vrucht op. Bij Elstar veranderde de gevoeligheid van de vruchten voor aantasting gedurende het seizoen niet veel. Bij Conference wel: aan het begin van het seizoen overleefden veel minder rupsen dan later in de zomer. De proefresultaten zijn aanleiding om de bestrijdingsstrategie voor fruitmot op Conference aan te passen en rond begin augustus, als de vruchten extra gevoelig zijn, een fruitmotbestrijding uit te voeren.
  Innovaties in het kwadraat : samen voor extra resultaat : eindrapportage
  Hees, E. ; Vlaar, L. ; Leendertse, P. ; Zande, J.C. van de; Hora, K. ; Hoekstra, M. ; Lagerwerf, M. ; Aasman, B. ; Pijnenburg, H. - \ 2013
  Culemborg : CLM Onderzoek en Advies (CLM 810 - 2013) - 91
  tuinbouw - preien - peren - aardbeien - bemesting - gewasbescherming - kaderrichtlijn water - grondwaterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - innovaties - teeltsystemen - emissie - vollegrondsgroenten - fruitteelt - horticulture - leeks - pears - strawberries - fertilizer application - plant protection - water framework directive - groundwater quality - surface water quality - innovations - cropping systems - emission - field vegetables - fruit growing
  De Kader Richtlijn Water (KRW) richt zich op de verbetering van de ecologische en chemische waterkwaliteit. Eén van de knelpunten die het halen van de KRW-doelen in de weg staat is de milieubelasting van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit intensieve plantaardige teelten. Doel van het project Innovaties in het Kwadraat was een bijdrage te leveren aan het verminderen van de emissie naar het oppervlaktewater van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit drie belangrijke teelten met relatief veel normoverschrijdingen: peer, aardbei en prei.
  Scald in Conference : bewaarseizoen 2011-2012
  Geijn, F.G. van de; Schoorl, F.W. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - 19
  fruitteelt - peren - schilsterfte - gewasbescherming - pyrus communis - gewaskwaliteit - opslagruimte - tuinbouwbedrijven - rapporten - fruit growing - pears - scald - plant protection - pyrus communis - crop quality - storage space - market gardens - reports
  Het doel is een rapportage te leveren met de belangrijkste bevindingen uit een inventarisatie van de scald problematiek op Conference peer. Hiervoor worden de ervaringen van belangrijkste Conference bewaar- en teeltlocaties verzameld door bedrijfsbezoeken en telefonische interviews.
  Effect van ozontoepassing in lange bewaring Conference
  Geijn, F.G. van de - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1321) - ISBN 9789461732620 - 13
  fruitteelt - gewasbescherming - chemische bewaring - houdbaarheid (kwaliteit) - peren - vruchtrot - bewaarziekten - ozon - bewaarfysiologie - fruit growing - plant protection - chemical preservation - keeping quality - pears - fruit rots - storage disorders - ozone - postharvest physiology
  Ozon toepassing heeft op basis van deze proef en voorliggende ervaringen geen grote effecten in de reductie van rot en schimmels bij langdurige Conference bewaring. Gezien het beperkte effect op rot onderdrukking op één van de herkomsten met een hoger aantastingspercentage rot kan ook niet gesteld worden dat ozon geheel geen effect heeft. Elektrolyse water in de kwaliteit zoals voor deze proef gebruikt heeft een sterk nadelig effect op de kwaliteit door het optreden van een schilverkleuring (scald achtig). In positieve zin zijn geen kwaliteitsvoordelen opgedaan dus kan gesteld worden dat deze techniek niet kansrijk is. In technische zin blijkt het mogelijk om CA bewaring te combineren met een dosering van ozon. Bij desgewenste hogere ozon concentraties zullen de CA condities waarschijnlijk wel beïnvloed worden door teveel O3 inbreng.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.