Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 49

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Achtergronddocument vergunningenbeleid voor lozingen van afvalwater uit mestverwerkingsinstallaties
  Voorthuizen, Ellen van; Overgoor, Ceciel ; Buisonjé, F.E. de; Verdoes, N. ; Hoeksma, P. ; Herpen, Frank ; Leeuwis-Tolboom., Janine - \ 2016
  Nijmegen : Royal Haskoning - 99
  afvalwater - lozing - mestverwerking - vergunningen - waterbeheer - afvoerwater - waste water - disposal - manure treatment - permits - water management - effluents
  Waterbeheerders in Nederland krijgen de laatste jaren steeds vaker te maken met vergunningaanvragen voor het lozen van afvalwater afkomstig uit mestverwerkingsinstallaties (MVI’s). Dit achtergronddocument biedt inzicht in het beleidskader voor en de technieken van mestverwerking, de afvalwaterstromen die daarbij vrij komen en technieken om dat afvalwater te behandelen. Daarnaast beschrijft het document het beleidskader voor lozingen van afvalwater, ervaringen uit de praktijk en uiteindelijk een eenduidig afwegingskader voor vergunningverleners. Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen voor het gebruik van dit rapport door vergunningverleners, voor het vervolgtraject dat onder regie van het Ministerie van I&M en bevat een aantal aanbevelingen om resterende kennisleemten te vullen. Het doel van dit achtergronddocument is inzicht te geven in de stand der techniek bij de behandeling van vrijkomende afvalwaterstromen uit mestverwerkingsinstallaties (MVI’s). Bij voldoende behandeling kan het afvalwater geloosd worden op de riolering (rioolwaterzuivering) of direct op oppervlaktewater. Het document heeft als nevendoel om de vergunningverlening te harmoniseren en het lozingenbeleid te onderbouwen.
  Het Nieuwe Veehouden mogelijk maken : zoeken naar ruimte voor verduurzaming in de veehouderij
  Bremmer, B. ; Kortstee, H.J.M. ; Vierstra, J. ; Wichen, Yvette ; Veen, Kristel ; Boezem, E. van den - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2016-002) - 51
  duurzame veehouderij - veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - marktconcurrentie - fondsgelden - vergunningen - innovaties - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - dierenwelzijn - nederland - sustainable animal husbandry - livestock farming - sustainability - market competition - funding - permits - innovations - farm management - entrepreneurship - animal welfare - netherlands
  The Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (Implementation agenda for sustainable livestock farming, UDV) aims to achieve a Dutch livestock sector that is leading the way by 2023, while maintaining its competitiveness and ensuring that its production duly respects people, animals and the environment. Project implementers are asked to examine why and where innovative entrepreneurs are faced with structural barriers when they try to put an innovative concept into practice. This report also sets out the experiences and insights of the innovative livestock farmers. The project implementers translate these into recommendations in the analysis and conclusions. In order to be able to examine the obstacles faced by livestock farmers in achieving innovation in the thematic areas of the market, funding or permits, it was decided to select two or three entrepreneurs for each theme who appear to have run into difficulties in practice.
  Een overzicht van de benodigde vergunningen en regelgeving voor de start van een viskweekbedrijf
  Abbink, W. - \ 2016
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C011/16) - 15
  vergunningen - visteelt - milieuwetgeving - wetgeving - overheid - kosten - permits - fish culture - environmental legislation - legislation - public authorities - costs
  Het ministerie van EZ heeft IMARES Wageningen UR gevraagd om een overzicht te maken van de aanvraagprocedures voor benodigde vergunningen en bepalende regelgeving voor het opzetten van een viskweekbedrijf. In dit rapport zijn de procedures opgedeeld in de twee hoofdonderdelen Bouw en Milieu, en Dieren. De laatste jaren zijn met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2010) en de Waterwet (2009) tientallen wetten en regelgevingen samengevoegd en geïntegreerd. Dit heeft onder andere geleid tot de omgevingsvergunning, milieuvergunning en watervergunning, die van belang zijn bij het starten van een viskweekbedrijf. Via online modules kan gecontroleerd worden welke vergunningen of onderdelen van de vergunningen nodig zijn (de vergunningcheck), en de aanvraag van de benodigde vergunningen verloopt ook via een van deze modules. De aanvraag wordt automatisch naar de bevoegde lokale of regionale overheid gestuurd, die deze afhandelt. Door al deze maatregelen zijn de procedures om de verschillende benodigde vergunningen aan te vragen sterk versimpeld. De inhoudelijke wet- en regelgeving is hiermee echter niet versimpeld, en door de sterke digitalisatie is het moeilijk om gespecialiseerde ambtenaren rechtstreeks te benaderen. Op het gebied van de dieren zijn de vergunningen en de regelgeving veelal nationaal en/of Europees georganiseerd, en fungeert in de meeste gevallen de nVWA als centraal orgaan waarbij de regelgevingen kunnen worden bestudeerd en vergunningen moeten worden aangevraagd. De duur en de kosten voor het verkrijgen van de vergunningen zijn sterk afhankelijk van de precieze vergunningen of onderdelen van vergunningen die nodig zijn, en van de gemeente waar de vergunningen worden aangevraagd. Het invullen van de vergunningcheck is hierbij de belangrijkste leidraad. Ondernemers moeten rekening houden met een procedure tijd van zes maanden.
  PAS: meer milieutechniek bij stal naast natuurgebied : Stikstofdepositie sleutel bij combinatie van natuur, landbouw en stallenbouw
  Dekking, A.J.G. - \ 2015
  Ekoland 2015 (2015)11. - ISSN 0926-9142 - p. 23 - 25.
  veehouderij - emissiereductie - stikstof - ammoniakemissie - landbouw en milieu - agrarisch natuurbeheer - milieubescherming - biologische landbouw - vergunningen - natuurbeschermingsrecht - wetgeving - livestock farming - emission reduction - nitrogen - ammonia emission - agriculture and environment - agri-environment schemes - environmental protection - organic farming - permits - nature conservation law - legislation
  Boeren beheren steeds meer natuurgebieden door natuurbeheer te combineren met landbouw, recreatie of zorg. Tot voor kort zette dreigende ammoniakvervuiling elk plan van deze boeren voor bedrijfsontwikkeling op slot. De overheid bedacht een oplossing: een veehouder mag groeien, mits hij milieuwinst behaalt. Voor stikstofdepositie is dat geregeld via de ‘PAS’. Hoe werkt dat?
  Een evaluatiekader voor ontgrondingen : Een studie naar de maatschappelijke gevolgen van ontgrondingen
  Haaften, M. ; Heijman, W.J.M. ; Rietveld, M. - \ 2015
  Water Governance 5 (2015)3. - ISSN 2211-0224 - p. 24 - 30.
  markteconomie - regionaal beleid - maatschappelijk draagvlak - grondverzet - effecten - nadelige gevolgen - vergunningen - gelderland - market economics - regional policy - public support - earth moving - effects - adverse effects - permits - gelderland
  Op 1 februari 2008 verdween de plicht van provincies om van tevoren vastgestelde hoeveelheden zand en grind te leveren Deze beleidswijziging van taakstelling naar marktwerking werd doorgevoerd vanwege een slechte voorspelbaarheid van de behoefte aan zand en grind, een tanend maatschappelijk draagvlak en de wens om beleidskosten te verminderen. In het nieuwe beleid is economisch belang gekoppeld aan het creëren van maatschappelijk draagvlak. Overheden, omwonenden en bedrijven leveren vanuit hun betrokkenheid een bijdrage aan de afweging van gevolgen van ontgrondingen op maatschappelijk en economisch terrein. Deze gevolgen doen zich op kortere of langere termijn voor, op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Een afwegingskader dat de gevolgen van het ontgronden beschrijft, inzichtelijk maakt en beoordeelt, ontbreekt tot op heden. Hetgeen het besluitvormingsproces inzake het verlenen van ontgrondingvergunningen niet transparant maakt. Het doel van dit artikel is tweeledig. Eerst worden de mogelijke gevolgen van ontgrondingen geïnventariseerd, daarna wordt ex post geëvalueerd hoe de afweging van gevolgen een plaats heeft gekregen in het beleid van de Provincie Gelderland. Het artikel besluit met een aantal aanbevelingen ter vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor ontgrondingen.
  Samen verkopen: boerderijwinkel in de stad
  Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Boxtel, M. van - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV
  boerderijwinkels - stedelijke gebieden - steden - multifunctionele landbouw - wetgeving - vergunningen - voedselhygiëne - toerekenbaarheid - agrarische bedrijfsvoering - voedselproducten - on-farm sales - urban areas - towns - multifunctional agriculture - legislation - permits - food hygiene - accountability - farm management - food products
  Uit onderzoek blijkt dat consumenten belangstelling hebben voor producten rechtstreeks van de boer, maar dat ze die producten moeilijk kunnen vinden. Indien boerderijproducten beschikbaar komen op plaatsen waar consumenten hun inkopen doen dan is een flinke groei in de verkoop mogelijk. Concreet betekent dit dat boerderijproducten ook in de stad verkrijgbaar moeten zijn. Daarvoor is er in 2013 ook onderzoek gedaan. In de onderhavige publicatie uit 2015 worden de volgende vragen onderzocht: Mag je zomaar een winkel beginnen in de stad? Wat voor vergunningen heb je nodig, welke papieren? Hoe organiseer je dat en hoe werk je samen? Wie is er aansprakelijk als er iets mis gaat? Wat zijn de voordelen voor mij als individuele ondernemer? Zijn er al gezamenlijke boerderijwinkels in de stad en wat kunnen we daar van leren? In dit rapport wordt geprobeerd op deze vragen antwoord te geven mede aan de hand van drie voorbeelden uit de praktijk.
  Inschatting onbenutte visserij-inspanning voor staand want en zegen in 2012 - 2014 op het IJsselmeer en Markermeer
  Paijmans, A.J. ; Tien, N.S.H. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Notitie / IMARES 15.IMA0231) - 10
  visserij - visserijbeheer - beoordeling - vergunningen - visvangsten - fisheries - fishery management - assessment - permits - fish catches
  In de voorliggende briefrapportage wordt de onbenutte visserij-inspanning berekend van 2013 en 2014. Dit is zoveel als mogelijk op dezelfde manier uitgevoerd als in de rapportage van 2013 (Tien et al., 2013), om te kunnen aansluiten bij de berekeningen van de jaren ervoor. In tegenstelling tot het rapport uit 2013, wordt nu alleen de onbenutte inspanning geschat, en er wordt geen inspanningsadvies afgegeven.
  Knelpunten in wet- en regelgeving voor de multifunctionele landbouw
  Wielen, P. van der; Dekking, A.J.G. ; Jong, D. de - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 2
  agrarische bedrijfsvoering - multifunctionele landbouw - wetgeving - kinderverzorging - sociale zorg - gemeenten - financieren - vergunningen - brandbestrijding - eetgelegenheden - eethuisjes - farm management - multifunctional agriculture - legislation - child care - social care - municipalities - financing - permits - fire fighting - dining facilities - cafes
  Voor agrarische ondernemers, en vooral degenen die hun agrarische activiteiten combineren met een multifunctionele tak, is wet- en regelgeving altijd een belangrijk onderwerp. In de periode dat de Task Force Multifunctionele Landbouw actief was is hieraan veel aandacht besteed en zijn een aantal prangende knelpunten aangepakt. Wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig; nieuwe wetten, verschuiving van bevoegdheden enzovoort. Het is dan ook belangrijk om constant over de meest actuele informatie te beschikken.
  Beoordeling Programmatische Aanpak Stikstof. De verwachte effecten voor natuur en vergunningverlening : Beleidsstudie
  Sanders, Marlies - \ 2014
  natural areas - emission reduction - nitrogen - ammonia emission - intensive livestock farming - economic analysis - permits
  Notitie Evaluatie Proefproject Groepsvorming vergunningen in de Geintegreerde Visserij
  Kraan, M.L. ; Paijmans, A.J. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES 14/IMA0360) - 28
  visserij - vissers - visserijbeheer - schaal- en schelpdierenvisserij - waddenzee - vergunningen - kustwateren - bedrijfsmanagement - fisheries - fishermen - fishery management - shellfish fisheries - wadden sea - permits - coastal water - business management
  In 2008 zijn de Stichting Geïntegreerde Visserij en het ministerie van Economische Zaken gestart met een proefproject ‘Pilotproject Geïntegreerde Visserij – groepsvorming vergunningen’. Hierbij werd aan zes wad vissers een experimentele proefvergunning verleend, die hen in staat stelde onderling vergunningen en vangstrechten uit te wisselen. Het doel van het project is het mogelijk maken van de flexibilisering van de bedrijfsvoering van kleine kustvisserijbedrijven. Daarbij gaat het om het delen van de visrechten van individuele vissers in een groep van vissers en het gezamenlijk te beheren. Afgesproken werd dat het project na 5 jaar geëvalueerd zou worden.
  Effecten van het rapen van oesters in de Waddenzee op de benthosgemeenschap en vogelpopulatie
  Glorius, S.T. ; Ens, B.J. ; Rippen, A.D. ; Chen, C. ; Hoppe, M. van; Weide, B.E. van der; Cuperus, J. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C076/14) - 68
  oesterteelt - vergunningen - friesland - biodiversiteit - natura 2000 - waddenzee - monitoring - watervogels - foerageren - Nederland - oyster culture - permits - friesland - biodiversity - natura 2000 - wadden sea - monitoring - waterfowl - foraging - Netherlands
  Eind 2009 en begin 2010 zijn er door de Provincie Fryslân een 18-tal vergunningen verleend voor het experimenteel commercieel handmatig rapen van oesters voor een periode van 4 jaar. Omdat oesterrapen een nieuwe activiteit is in de Waddenzee is nog niet bekend of deze activiteit negatieve effecten heeft op Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. Het gaat dan met name om habitattype H1140-A (Slik- en zandplaten, getijdengebieden) en verschillende vogelsoorten die foerageren op mossel- en oesterbanken.
  Agricultural practice and water quality on farms registered for derogation : results for 2010 in the derogation monitoring network
  Fraters, B. ; Leeuwen, T.C. van; Reijs, J.W. ; Boumans, L.J.M. ; Aarts, H.F.M. ; Daatselaar, C.H.G. ; Doornewaard, G.J. ; Hoop, D.W. de; Schroder, J.J. ; Velthof, G.L. ; Zwart, M.H. - \ 2014
  Bilthoven : RIVM (RIVM report 680717032/2012) - 108
  grasslands - land use - fertilizer application - animal manures - permits - water quality - monitoring - eu regulations - graslanden - landgebruik - bemesting - dierlijke meststoffen - vergunningen - waterkwaliteit - monitoring - eu regelingen
  Dit rapport geeft een overzicht van de bemestingspraktijk in 2010 en de waterkwaliteit in 2010 en 2011 op graslandbedrijven in Nederland die meer dierlijke mest mogen gebruiken dan in de EU-Nitraatrichtlijn is aangegeven (derogatie). De gegevens uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt om de gevolgen van derogatie voor de waterkwaliteit te bepalen. De waterkwaliteit gemeten in 2010 geeft de gevolgen weer van de landbouwpraktijk in 2009, het vierde jaar dat de derogatie in de praktijk werd toegepast. De waterkwaliteit gemeten in 2011 geeft de gevolgen weer van de landbouwpraktijk in 2010.
  Inventarisatie van projecten relevant voor MEP Winning Suppletiezand 2014 - 2017
  Troost, K. ; Sluis, M.T. van der; Paijmans, A.J. ; Asch, M. van - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C184/13) - 102
  zand - extractie - vergunningen - milieueffectrapportage - zandsuppletie - kustbeheer - noordzee - Nederland - sand - extraction - permits - environmental impact reporting - sand suppletion - coastal management - north sea - Netherlands
  In de Noordzee wordt jaarlijks een grote hoeveelheid zand gewonnen om de Nederlandse kust door middel van suppleties te beschermen tegen overstroming. Voor het winnen van het zand is een vergunning nodig in het kader van de Ontgrondingenwet. MERs dienen ter onderbouwing van vergunningaanvragen. Ten behoeve van het MEP Winning Suppletiezand 2013 – 2017 hebben Rijkswaterstaat, Stichting LaMer en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan IMARES gevraagd een inventarisatie te maken van lopende onderzoeks- en monitoringprojecten waarvan de uitkomsten relevant kunnen zijn voor de invulling van het MEP. Indien gesignaleerde kennisleemtes al in andere projecten worden ingevuld kan het MEP zandwinning zich beter richten op kennislacunes die nog niet geadresseerd worden in andere studies. Ook kan samenwerking gezocht worden met andere studies op basis van de inventarisatie.
  Wetenschappelijk advies kennis voor herijking en harmonisatie spieringprotocol
  Deerenberg, C.M. ; Groenendijk, F.C. ; Quirijns, F.J. ; Rozemeijer, M.J.C. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C177/13) - 36
  osmerus - visserij - visserijbeleid - visbestand - vergunningen - hengelsport - natuurbescherming - ijsselmeer - Nederland - osmerus - fisheries - fishery policy - fishery resources - permits - angling - nature conservation - lake ijssel - Netherlands
  Spieringvisserij vindt in Nederland plaats in het IJsselmeer en in het Markermeer. De regels voor de vangst van spiering zijn beschreven in een spieringprotocol. Het huidige spieringprotocol is opgesteld in het kader van de Visserijwet. Het Bevoegde Gezag (de provincies) heeft in 2011/2012 gepoogd het spieringprotocol ook te hanteren als toetsingsmethode voor vergunningverlening vanuit de Natuurbeschermingswet (Nbwet). Het ministerie van EZ heeft aan IMARES advies gevraagd om het spieringprotocol te herijken en heeft gevraagd op welke wijze harmonisatie van het spieringprotocol ten aanzien van deze twee wettelijke kaders plaats kan vinden.
  Taking the law to the people : mobilizing community ownership for legal reed harvesting in Ukraine : experiences with Ukrainian legislation and stakeholder consultations for commercial reed harvesting in rural communities
  Poppens, R.P. ; Rii, O. ; Kraisvitnii, P. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 34
  phragmites - biomassa productie - wetgeving - grondeigendom - vergunningen - certificering - oekraïne - biobased economy - Nederland - phragmites - biomass production - legislation - land ownership - permits - certification - ukraine - biobased economy - Netherlands
  This report is an account of experiences of a Ukraine based company, Phytofuels Investments, operating in the framework of the Pellets for Power project. As one of five project partners, Phytofuels’ tasks included the development of sustainable reed production methods. Two aspects of this endeavor are zoomed in on in this report: reed legislation and engagement with authorities issuing permits on the one hand and engagements with local reed owning communities on the other. Both aspects are strongly interlinked and cover two sets of requirements in the NTA 8080, i.e. compliance with national legislation and performing stakeholder consultations.
  Raceauto's en broedvogels. Spanningsveld ecologie-economie bij TT-circuit Assen
  Henkens, R.J.H.G. ; Kleunen, A. van; Kistenkas, F.H. - \ 2013
  Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)4. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  motorracen - publieksevenementen - geluidshinder - broedvogels - natura 2000 - vergunningen - monitoring - drenthe - Nederland - motor racing - spectator events - noise pollution - breeding birds - natura 2000 - permits - monitoring - drenthe - Netherlands
  In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen, met een gezamenlijk oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Met daarnaast ook nog eens circa 17 miljoen Nederlanders is het logisch dat er spanningen optreden tussen ecologie en economie. Dat hoeft geen probleem te zijn zolang er geen significant negatieve effecten zijn op de Natura 2000-doelstellingen. Maar hoe bepaal je dat eigenlijk als die effecten nooit eerder goed zijn onderzocht?
  Keten dienstverlening natuur : kansen, knelpunten en adviezen voor uitvoering natuurwetgeving
  Broekmeyer, M.E.A. ; Sanders, M.E. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2416) - 86
  natuurbeschermingsrecht - vergunningen - nederland - flora - fauna - nature conservation law - permits - netherlands - flora - fauna
  De huidige procedures vergunningverlening Natuurbeschermingswet en ontheffingverlening Flora- en faunawet kennen een aantal knelpunten. Deze knelpunten gaan vooral om de vraag wanneer een initiatiefnemer derogatieplichtig is en welke informatie hij dan moet aanleveren. Onduidelijkheid hierover leidt bijvoorbeeld tot een lange doorlooptijd van aanvragen en hoge kosten voor onderzoek en een verminderd draagvlak voor de wet bij initiatiefnemers. Via twee diepte-interviews met vertegenwoordigers van de bouwsector en recreatiesector zijn deze knelpunten nader geduid en is onderzocht waar in het derogatieproces stappen zijn te verbeteren en te versnellen. Toekomstige ontwikkelingen binnen de natuurwetgeving en het omgevingsrecht leiden bovendien tot het verplicht aanhaken van natuur binnen de omgevingsvergunning. Dit betekent dat het gemeentelijk omgevingsloket een belangrijke taak krijgt bij het informeren over het aanhaken van natuur in de omgevingsvergunning. De provincie blijft de natuurtoets uitvoeren, dus de beoordeling of de door de initiatiefnemer aangeleverde gegevens voldoende zijn om een besluit over derogatieverlening te kunnen nemen. De adviezen die we geven zijn gericht op deze toekomstige ontwikkelingen. Om de uitvoering van de natuurwetgeving te verduidelijken en te vereenvoudigen zijn vier adviezen geformuleerd: 1) het versterken van de front-officefunctie van het gemeenteloket omgevingsvergunning met natuurkennis, 2) het ontsluiten van gegevensbronnen met natuurinformatie, 3) het stroomlijnen van de natuurtoets back-office en 4) het bevorderen van natuur inclusief plannen. De gezamenlijk adviezen moeten ertoe leiden dat o voorkomen wordt dat men natuur moet aanhaken (omdat via diverse andere maatregelen er eventuele negatieve effecten op natuur gesaldeerd worden) of dat bij aanhaken het opstellen van effectstudies en uitvoeren van de natuurtoets zo simpel en snel mogelijk kunnen plaatsvinden.
  De natuurtoets in de omgevingsvergunning : inventarisatie van (internet)bronnen
  Broekmeyer, M.E.A. ; Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Sanders, M.E. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2428) - 32
  natuurbeschermingsrecht - vergunningen - gemeenten - natuurbeleid - monitoring - Nederland - nature conservation law - permits - municipalities - nature conservation policy - monitoring - Netherlands
  In het kader van het actieplan implementatie natuurwetgeving is achterhaald welke instrumenten gemeenten al gebruiken in hun functie als front-office voor het aanhaken van de natuurwetgeving in de omgevingsvergunning. Beschreven is aan welke kennisvragen de instrumenten bijdragen en hoe bruikbaar deze bestaande hulpmiddelen zijn bij het versterken van deze front-office functie van gemeenten. Tenslotte is een advies geformuleerd voor een ‘ideaal’ stappenplan met ondersteunende instrumenten. Deze stappen kunnen worden doorlopen in het vooroverleg, het (eerste) contact tussen de initiatiefnemer en de gemeente bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Met de voorgestelde instrumenten kan een gemeente initiatiefnemers helpen een goede aanvraag omgevingsvergunning in te dienen waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke effecten van de activiteit op wettelijk beschermde natuurwaarden.
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie : resultaten meetjaar 2010 in het derogatiemeetnet
  Buis, E. ; Ham, A. van den; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. ; Doornewaard, G.J. - \ 2012
  Bilthoven : RIVM (RIVM Rapport 680717028/2012) - 105 p.
  graslanden - landgebruik - bemesting - dierlijke meststoffen - vergunningen - waterkwaliteit - monitoring - eu regelingen - grasslands - land use - fertilizer application - animal manures - permits - water quality - monitoring - eu regulations
  Dit rapport geeft een overzicht van de bemestingspraktijk in 2010 en de waterkwaliteit in 2010 en 2011 op graslandbedrijven in Nederland die meer dierlijke mest mogen gebruiken dan in de EU-Nitraatrichtlijn is aangegeven (derogatie). De gegevens uit dit onderzoek kunnen worden gebruikt om de gevolgen van derogatie voor de waterkwaliteit te bepalen. De waterkwaliteit gemeten in 2010 geeft de gevolgen weer van de landbouwpraktijk in 2009, het vierde jaar dat de derogatie in de praktijk werd toegepast. De waterkwaliteit gemeten in 2011 geeft de gevolgen weer van de landbouwpraktijk in 2010.
  Storen broedvogels zich aan het geluid van race-elementen? : effect van de in 2010/2011 op het TT-Circuit gehouden Superbike- en Superleage-evenementen op broedvogels in het Natura 2000-gebied Witterveld
  Henkens, R.J.H.G. ; Liefting, M. ; Hallmann, C. ; Kleunen, A. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2288) - 38
  motorracen - publieksevenementen - geluidshinder - broedvogels - natura 2000 - vergunningen - monitoring - drenthe - wild - geluid - vogels - dierenwelzijn - diergedrag - Nederland - motor racing - spectator events - noise pollution - breeding birds - natura 2000 - permits - monitoring - drenthe - wildlife - noise - birds - animal welfare - animal behaviour - Netherlands
  Het management van TT-Circuit Assen wil in het broedseizoen een extra auto- of motorsportevenement organiseren met een substantiele geluidsuitstraling. Het circuit grenst echter aan het Natura 2000-gebied Witterveld met o.a. de natuurbehoudsdoelstelling ‘het waarborgen van de voor de fauna noodzakelijke rust’. De provincie heeft vergunning verleend met de verplichting dat de effecten volgens het principe hand-aan-de-kraan worden gemonitoord. Uit de monitoring in 2010 en 2011 blijkt dat er geen wezenlijke of significant negatieve effecten optreden van het geluid van de race-evenementen op de broedvogels van het Witterveld. Hiermee is aangetoond dat de rust voldoende gewaarborgd blijft.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.