Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 128

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==persistentie
Check title to add to marked list
Komkommerbontvirus in komkommer
Stijger, I. ; Hamelink, R. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2011
komkommerbontvirus - besmetting - microbiële besmetting - komkommers - virussen - persistentie - gewasbescherming - cucumber green mottle mosaic virus - contamination - microbial contamination - cucumbers - viruses - persistence - plant protection
Informatieposter getiteld "Komkommerbontvirus in komkommer". Omdat chemische en biologische middelen het virus niet kunnen bestrijden, is komkommerbontvirus een terugkerend probleem
Komkommerbontvirus: Hygiëne en veranderingen in het virus
Stijger, I. ; Pham, K.T.K. ; Hamelink, R. ; Schenk, M.F. - \ 2010
komkommerbontvirus - komkommers - hygiëne - persistentie - ziektebestrijding - plantenziektebestrijding - protocollen - cucumber green mottle mosaic virus - cucumbers - hygiene - persistence - disease control - plant disease control - protocols
Van alle virussen die in komkommer kunnen besmetten, zorgt het komkommerbontvirus jaarlijks voor de grootste problemen. Omdat chemische en biologische middelen het virus niet kunnen bestrijden, is komkommerbontvirus een terugkerend probleem. In de loop van 2008/09 heeft Wageningen UR Glastuinbouw een hygiëneprotocol ontwikkeld met daarin de maatregelen die een teler kan nemen om besmetting met het virus te voorkomen. De teeltwisseling is daarbij de beste gelegenheid om de virusproblemen te verminderen. Komkommervirus is zeer persistent, zoals blijkt uit het feit dat virus kan overleven op kleding die gewassen wordt op 40 of 60 graden. Bij vergelijking van een aantal virusisolaten die in het verleden in Nederland verzameld zijn met recente praktijkmonsters, bleek dat er genetische verschillen bestaan
Uitspoelconcentraties en persistentie van antibiotica in de bodem berekend met het GeoPEARL 3.3.3 model
Lahr, J. ; Berg, F. van den - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1922) - 29
bodemverontreiniging - bodemchemie - antibiotica - uitspoelen - concentraten - persistentie - modellen - soil pollution - soil chemistry - antibiotics - leaching - concentrates - persistence - models
Recent is voor gewasbeschermingsmiddelen een nieuwe versie van het model GeoPEARL uitgebracht, v3.3.3. Hiermee kan men ook de persistentie in de toplaag van de bodem beoordelen. Er is een korte oriënterende studie uitgevoerd om na te gaan in hoeverre dit model ook kan worden gebruikt voor het modelleren van de lotgevallen van antibiotica. Hiertoe werden vier antibiotica geselecteerd: oxytetracycline, sulfamethoxazol, sulfadiazine en trimethoprim. De studie wijst uit dat GeoPEARL 3.3.3 in principe geschikt is voor diergeneesmiddelen, maar nog wel enkele aanpassingen behoeft. De bottleneck bij het gebruik van het model is het vinden van betrouwbare fysische en chemische eigenschappen voor diergeneesmiddelen.
On the role of feral ruminants in the transmission of bovine herpesvirus 1 to domestic cattle
Mollema, E. - \ 2006
Wageningen University. Promotor(en): Mart de Jong, co-promotor(en): F.A.M. Rijsewijk; Paul Koene. - - 135
runderherpesvirus 1 - rundvee - huisdieren - herkauwers - wilde kuddes - ziekteoverdracht - ziektebestrijding - persistentie - vaccinatie - ziektemodellen - epidemiologie - natuurreservaten - nederland - bovine herpesvirus 1 - cattle - domestic animals - ruminants - feral herds - disease transmission - disease control - persistence - vaccination - disease models - epidemiology - nature reserves - netherlands
The molecular response of Lactobacillus plantarum to intestinal passage and conditions
Bron, P.A. - \ 2004
Wageningen University. Promotor(en): Willem de Vos, co-promotor(en): Michiel Kleerebezem. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9085040124 - 200
lactobacillus plantarum - spijsverteringskanaal - gal - persistentie - genexpressie - lactobacillus plantarum - digestive tract - bile - persistence - gene expression
Drift naar sloten bij spuittechnieken in de sierteelten in de regio Boskoop
Smidt, R.A. ; Smelt, J.H. ; Looman, B.H.M. ; Boom, A.P.C. van den; Langedijk, R.P.J. - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 58
houtachtige planten als sierplanten - gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - lucht - hygiëne - luchtverontreiniging - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - nederland - zuid-holland - ornamental woody plants - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - air - hygiene - air pollution - rivers - streams - canals - surface water - water pollution - water quality - netherlands
Praktijkproef emissiebeperking bestrijdingsmiddelen in Zeeland; eindrapport van het proefgebied Aagtekerke op Walcheren en de Herdijkte Zwarte Polder in West-Zeeuws Vlaanderen in de provincie Zeeland
Deneer, J.W. ; Merkelbach, R.C.M. - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 63
gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - statistiek - nederland - zeeland - zeeuws-vlaanderen - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - rivers - streams - canals - surface water - water pollution - water quality - statistics - netherlands
Application of the pesticide transport assessment model to a field study in a humic sandy soil in Vredepeel, the Netherlands
Tiktak, A. ; Linden, A.M.A. van der; Pas, L.J.T. van der - \ 1998
Pesticide science : a journal of international research and technology on crop protection and pest control 52 (1998)4. - ISSN 0031-613X - p. 321 - 336.
bodem - uitspoelen - gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - zandgronden - modellen - onderzoek - noord-brabant - de peel - soil - leaching - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - sandy soils - models - research
Risk analysis in relation to exposure of children to pesticide residues
Kloet, D.G. ; Dooren, M.M.H. van; Klaveren, J.D. van - \ 1998
Wageningen : RIKILT-DLO - 50
gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - voedingswaarde - voedsel - voedingsmiddelen - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - kinderen - zuigelingen - risicoschatting - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - nutritive value - food - foods - food composition - quality - properties - children - infants - risk assessment
Voorlopig advies voor inrichting en beheer van de spuit- en teeltvrije zone in de bloembollenteelt
Tamis, W.L.M. ; Aartrijk, J. van - \ 1997
Lisse etc. : Laboratorium voor Bloembollenonderzoek [etc.] (Rapport bloembollenonderzoek nr. 112) - ISBN 9789051911091 - 51
bloembollen - milieubescherming - milieubeheer - milieu - kwaliteit - gewasbescherming - plagenbestrijding - ziektebestrijding - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - overheidsbeleid - milieubeleid - milieuwetgeving - luchtverontreiniging - bodemverontreiniging - waterverontreiniging - rapporten - nederland - ornamental bulbs - environmental protection - environmental management - environment - quality - plant protection - pest control - disease control - pesticides - pesticide residues - persistence - government policy - environmental policy - environmental legislation - air pollution - soil pollution - water pollution - reports - netherlands
Overwaaien, atmosferische depositie en afspoelen van bestrijdingsmiddelen in de akkerbouw en groenteteelt op kleigrond
Pas, L.J.T. van der; Geus - van der Eijk, J.G. de; Leistra, M. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 506) - 63
lucht - luchtverontreiniging - akkerbouw - kanalen - zware kleigronden - veldgewassen - hygiëne - uitspoelen - nederland - persistentie - pesticidenresiduen - pesticiden - gewasbescherming - rivieren - bodem - waterlopen - oppervlaktewater - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - vollegrondsteelt - air - air pollution - arable farming - canals - clay soils - field crops - hygiene - leaching - netherlands - persistence - pesticide residues - pesticides - plant protection - rivers - soil - streams - surface water - water pollution - water quality - outdoor cropping
De omvang van enkele bovengrondse emissieroutes voor bestrijdingsmiddelen naar waterlopen bij lage vollegrondsteelten is onderzocht. Het overwaaien van spuitvloeistof bij de toediening leidt veelal tot grote overschrijding van de ecotoxicologische norm en van de norm voor oppervlaktewater bestemd voor de drinkwaterbereiding. De 90e-percentielwaarden voor bestrijdingsmiddelen in de neerslag liggen veelal wat boven de drinkwaternorm van 0,1 Šg/l. Het onderzoek naar de afspoeling over het bodemoppervlakdient te worden voortgezet voor gevoelige situaties (bodem, neerslag), omdat de betrokken bestrijdingsmiddelconcentraties hoog kunnen zijn.
Oorzaken van de verschillen in berekende en gemeten concentraties van bestrijdingsmiddelen in drainagewater van kasgronden
Leistra, M. ; Berg, F. van den; Boesten, J.J.T.I. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 566) - 47
gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - bodem - uitspoelen - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - glastuinbouw - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - soil - leaching - rivers - streams - canals - surface water - water pollution - water quality - greenhouse horticulture
Estimation method for the volatilization of pesticides from fallow soil
Smit, A.A.M.F.R. ; Berg, F. van den; Leistra, M. - \ 1997
Wageningen : DLO Winand Staring Centre (Environmental Planning Bureau series 2) - 107
bodemchemie - luchtverontreiniging - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - vervluchtiging - soil chemistry - air pollution - pesticides - pesticide residues - persistence - volatilization
Uitspoeling van nutrienten en bestrijdingsmiddelen vanuit de akkerbouw en groenteteelt op kleigrond naar grondwater en waterlopen
Geus - van der Eijk, J.G. de; Pas, L.J.T. van der; Leistra, M. ; Matser, A.M. ; Roelsma, J. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 556) - 69
bodem - uitspoelen - nitraten - gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - nederland - zuid-holland - zuidhollandse eilanden - soil - leaching - nitrates - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - rivers - streams - canals - surface water - water pollution - water quality - netherlands
Extractie- en opwerkingsmethoden voor bestrijdingsmiddelen in water, grond en waterbodem : voorstudie voor normalisatie van meetmethoden
Harmsen, J. ; Berg, H. van den - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 530) - 51
chemische analyse - analytische methoden - water - bepaling - verontreinigende stoffen - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - grondanalyse - kwantitatieve technieken - kwaliteitsnormen - waterbodems - chemical analysis - analytical methods - determination - pollutants - pesticides - pesticide residues - persistence - soil analysis - quantitative techniques - quality standards - water bottoms
Persistence and toxicological effects of pesticides in topsoil: use of the equilibrium partitioning theory
Ronday, R. ; Kammen-Polman, A.M.M. van; Dekker, A. ; Houx, N.W.H. ; Leistra, M. - \ 1997
Environmental Toxicology and Chemistry 16 (1997)4. - ISSN 0730-7268 - p. 601 - 607.
persistentie - pesticidenresiduen - pesticiden - fysicochemische eigenschappen - gewasbescherming - bodemchemie - bodemeigenschappen - bioaccumulatie - ecotoxicologie - persistence - pesticide residues - pesticides - physicochemical properties - plant protection - soil chemistry - soil properties - bioaccumulation - ecotoxicology
The springtail Folsomia candida was exposed to the insecticide parathion in loamy, sandy and peaty soils. The dose-response relationships were measured and used to calculate the 50%-effect (EC50) values. The toxicity of parathion in the three soils could be explained from its bio-availability, as a result of adsorption and transformation. In soil, bio-availability decreased faster than pesticide content, due to continued shift to stronger adsorption. A first estimate of pesticide effect on soil organisms can be obtained by combining water-only toxicity values with measurements/calculations of the concentration in soil solution.
Ontwikkeling van het prototype instrumentarium PEGASUS; pesticide emmission to groundwater and surface waters
Kruijne, R. ; Merkelbach, R.C.M. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Reeks Milieuplanbureau 1) - 45
gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - bodem - uitspoelen - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - hydrologie - modellen - analogen - Nederland - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - soil - leaching - rivers - streams - canals - surface water - water pollution - water quality - hydrology - models - analogues - Netherlands
A proposed policy for differentiated hazard evaluation of pesticides in surface waters; exposure concentrations simulated by TOXSWA and ecotoxicological hazards of pesticides in field ditches and main watercourses
Adriaanse, P.I. ; Beltman, W.H.J. ; Westein, E. ; Brouwer, W.W.M. ; Nierop, S. van - \ 1997
Wageningen : DLO Winand Staring Centre - 302
toxicologie - chemicaliën - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - overheidsbeleid - milieubeleid - milieuwetgeving - luchtverontreiniging - bodemverontreiniging - nederland - toxicology - chemicals - rivers - streams - canals - surface water - water pollution - water quality - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - government policy - environmental policy - environmental legislation - air pollution - soil pollution - netherlands
Exposure assessment of pesticides in field ditches: the TOXSWA model
Adriaanse, P.I. - \ 1997
Pesticide science : a journal of international research and technology on crop protection and pest control 49 (1997)2. - ISSN 0031-613X - p. 210 - 212.
chemicaliën - sloten - drainage - modellen - persistentie - pesticidenresiduen - pesticiden - gewasbescherming - onderzoek - toxicologie - chemicals - ditches - models - persistence - pesticide residues - pesticides - plant protection - research - toxicology
Landelijk meetnet bodemkwaliteit; resultaten 1994
(RIVM) Groot, M.S.M. ; (RIVM) Bronswijk, J.J.B. ; (RIVM) Willems, W.J. ; Haan, T. de; (AB-DLO) del Castilho, P. - \ 1997
Bilthoven : RIVM - 151
bodem - zware metalen - bodemverontreiniging - gezondheid - polycyclische koolwaterstoffen - aromatische koolwaterstoffen - gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - grondanalyse - nederland - soil - heavy metals - soil pollution - health - polycyclic hydrocarbons - aromatic hydrocarbons - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - soil analysis - netherlands
Het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) heeft als primaire doelstelling de trendmatige veranderingen na te gaan in de kwaliteit van de bodem ten gevolge van diffuse belasting van de bodem. Het object van onderzoek is de toplaag van de bodem (0-10 cm); daarnaast wordt ook een diepere bodemlaag en het bovenste grondwater onderzocht. Het LMB wordt in samenwerking met LEI-DLO en AB-DLO uitgevoerd. Jaarlijks worden een 2-tal combinaties van bodemgebruik en grondsoort bemonsterd, bestaande uit ca. 20 locaties per combinatie. In 1993 is gestart met de bemonstering van landbouwgrond op zandgrond. Voor het bodemgebruik landbouw is het bedrijf de schaal van de locatie. De categorieen die in 1994 zijn onderzocht, zijn melkveehouderijbedrijven met een groot aandeel intensieve veehouderij op zandgrond en bos op zandgrond. Naast algemene kwaliteitsparameters zijn parameters onderzocht die gerelateerd zijn aan de milieuthema's vermesting en verspreiding. Vermestingsparameters zijn fosfaat (bodem en grondwater) , nitraat, kalium en ammonium (grondwater). Voor verspreiding zijn zware metalen onderzocht (bodem en grondwater). Voorts zijn bodemgehalten aan PAK en een aantal organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) bepaald.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.