Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 32

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vasteplantenkwekers in Greenport Duin- en Bollenstreek verwachten geen personeelstekort
  Weijnen-Derkx, M.P.M. - \ 2011
  De Boomkwekerij 10 (2011)47. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
  plantenkwekerijen - bollen - arbeid (werk) - geschoolde personen - beroepsvaardigheden - werkgelegenheid - personeel - kansen op werk - agrarisch onderwijs - functieuitoefening - personeelsmanagement - nurseries - bulbs - labour - skilled persons - job skills - employment - personnel - employment opportunities - agricultural education - job performance - personnel management
  Ontgroening, vergrijzing, schaalvergroting en tekort aan arbeidskrachten zijn veel gehoorde termen die de vasteplantenteelt in Greenport Duin- en Bollenstreek kunnen raken. PPO onderzocht in opdracht van de Provincie Zuid-Holland hoe ondernemers nu zelf denken over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en welke stappen zij nodig vinden.
  Arbeid op Kleine Biologische bedrijven. Digitale versie
  Zwijnenburg, A. ; Ede, F. van; Haagsma, W.K. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO / Rapport ) - 47
  biologische landbouw - arbeidskrachten - personeel - personeelsmanagement - toerekenbaarheid - arbeidsomstandigheden - arbeidswetgeving - Nederland - organic farming - labor force - personnel - personnel management - accountability - working conditions - labour legislation - Netherlands
  Het doel van deze publicatie is ondernemers inzicht te geven en op weg te helpen in onder andere de wereld van arbo, belasting, arbeidsrecht, aansprakelijkheid rondom verschillende arbeidskrachten. Deze publicatie bevat een verzameling van gegevens over de fiscale en juridische aspecten van het “in dienst” hebben van deze arbeidskrachten. Deze publicatie is in die zin niet bedoeld als handboek waarin alle wet- en regelgeving is beschreven.
  Structuur in inzet arbeid : hulpmiddelen ook bruikbaar op kleiner bedrijf
  Esselink, W. ; Livestock Research, - \ 2009
  Boerderij 94 (2009)40. - ISSN 0006-5617 - p. 20 - 22.
  melkveehouderij - melkvee - melkveebedrijven - agrarische bedrijfsvoering - personeelsmanagement - dairy farming - dairy cattle - dairy farms - farm management - personnel management
  Werken met personeel komt vaker voor door groei van de melkveebedrijven. In een rapport van de Animal Sciences Group (Wageningen UR) worden hulpmiddelen gegeven voor meer arbeidsefficiency
  Hulpmiddelen voor de arbeidsorganisatie op grote melkveebedrijven : eindresultaat van het project "Meer mans met protocollen" = Tools for labor management on large dairy farms
  Zijlstra, J. ; Poelarends, J.J. - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Rapport / Animal Sciences Group 239)
  methodologie - melkveehouderij - melkveebedrijven - melkvee - personeelsmanagement - protocollen - methodology - dairy farming - dairy farms - dairy cattle - personnel management - protocols
  A study group of dairy farmers, employees of agricultural employment agencies and research workers in dairy farm management selected and developed nine tools to improve labor management on dairy farms in the Netherlands. The tools cover the fields of standard operating procedures, planning and labor management
  Waarderen van Leren: acht vooraanstaande bedrijven uit het tuinbouwcluster over kosten en baten van opleiding en ontwikkeling van hun medewerkers
  Verhoeven, P. ; Lans, T. ; Mulder, M. ; Verstegen, J.A.A.M. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR - 24
  tuinbouwbedrijven - personeelsmanagement - personeel - bedrijfsvoering - vaardigheden - kwalificaties - opleiding - doelstellingen - on-the-job training - kwaliteitszorg - market gardens - personnel management - personnel - management - skills - qualifications - training - objectives - on-the-job training - quality management
  Brochure met gezichtspunten ten aanzien van het investeren in het belangrijkste kapitaal van de ondernemer, de werknemer
  Draaiboeken voor groepsbijeenkomsten "Melken in de nieuwe realiteit"
  Zijlstra, J. - \ 2008
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 164) - 22
  melkveehouderij - melkvee - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - arbeid (werk) - personeelsmanagement - dairy farming - dairy cattle - farm management - entrepreneurship - farm development - labour - personnel management
  Het doel van dit rapport is het ondersteunen van de kennisverspreiding met als uiteindelijk resultaat dat melkveehouders de nieuw verworven kennis gaan toepassen op hun bedrijven. In dit rapport worden werkvormen en hulpmiddelen beschreven voor themabijeenkomsten met groepen melkveehouders. Daarbij staan steeds de vijf hierboven genoemde vragen centraal. De werkvormen zijn bedoeld voor adviseurs en ondernemers die groepen melkveehouders leiden of begeleiden. Voor alle vijf thema’s zijn meerdere alternatieve werkvormen, en eveneens hulpmiddelen in de vorm van checklisten of werkformulieren ontwikkeld
  Cruciale beslissingen in de nieuwe realiteit : hulpmiddelen voor ondersteuning van besluitvorming op melkveebedrijven : deelrapport 3 van project "Melken in de nieuwe realiteit"
  Zijlstra, J. ; Haan, M.H.A. de; Evers, A.G. - \ 2008
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 116) - 61
  melkveehouderij - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - melkprijzen - arbeid (werk) - personeelsmanagement - dairy farming - entrepreneurship - farm management - milk prices - labour - personnel management
  Vijf cruciale beslissingen voor Nederlandse melkveehouders in de komende vijf jaar staan centraal in dit rapport. Voor iedere beslissing worden informatie en hulpmiddelen aangereikt voor het ondersteunen van de besluitvorming. De vijf beslissingen zijn: Hoe verbeter ik ondernemerschap? Hoe laat ik mijn bedrijf groeien? Hoe bereid ik mijn bedrijf voor op schommelingen in prijzen van melk en voer? Hoe hou ik mijn bedrijfssysteem eenvoudig? Hoe maak ik de afweging tussen personeel en automatisering?
  'Goed personeelsbeleid leidt tot hogere opbrengst'
  Noorduyn, L. - \ 2006
  Syscope Magazine (2006)12. - p. 7 - 8.
  personeelsmanagement - agrarische bedrijfsvoering - productiefactoren - innovaties - managementvaardigheden - personnel management - farm management - factors of production - innovations - management skills
  Een goed personeelsbeleid loont, is de overtuiging van komkommerteler Eric Mensen. Met vaste krachten en ook een vast team van scholieren, tegen een iets hoger uurloon, is de zorg voor het gewas beter waardoor ook de opbrengst hoger is. Daarmee steekt hij gunstig af tegen veel van zijn collega’s. Zo scoort Mensen tegelijkertijd op de p van people en de p van profit
  Communicatie sleutelwoord bij personeelsbeleid
  Zonderland, J.J. ; Koster, A.C. - \ 2005
  V-focus 2 (2005). - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
  varkenshouderij - personeelsmanagement - relaties tussen werkgevers en werknemers - arbeidskrachten in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - communicatie - arbeid in de landbouw - pig farming - personnel management - employer employee relationships - agricultural manpower - farm management - communication - farm labour
  Omdat op groeiende varkensbedrijven, waar met steeds meer mensen wordt gewerkt, zaken als heldere afspraken maken en delegeren nog weleens worden vergeten, wordt hier een aantal tips gegeven
  Hoge drempel om vast personeel in dienst te nemen
  Peppelman, G. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)10. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  arbeidseconomie - fruitteelt - arbeidscontracten - agrarische bedrijfsvoering - personeelsmanagement - vragenlijsten - labour economics - fruit growing - labour contracts - farm management - personnel management - questionnaires
  In opdracht van het ministrerie van LNV zijn de huidige knelpunten die fruittelers in de rol van werkgever ervaren, nagegaan. Voor het onderzoek zijn vijf fruittelers met vast personeel in dienst geïntervieuwd. Tevens heben 42 fruittelers, waarvan veertien met vast personeel, een vragenformulier ingevuld
  Hulpmiddelen ondernemerschap en personeelsmanagement : fase 2: van onvoldoende aanbod naar oplossingen
  Lans, C.J.M. van der; Vermeulen, Peter ; Buck, A.J. de; Woerden, S.C. van - \ 2004
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Glastuinbouw - 42
  ondernemerschap - personeelsmanagement - glastuinbouw - agrarisch onderwijs - adviserende ambtenaren - entrepreneurship - personnel management - greenhouse horticulture - agricultural education - advisory officers
  De laatste jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd op het terrein van het agrarisch ondernemerschap, waaronder ook door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. Uit deze onderzoeken zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen die verdere aandacht van de tuinbouwondernemers verdienen. Als vervolg op deze onderzoeken is het onderliggende onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek diende ter ondersteuning en voorbereiding van glastuinbouwondernemers naar toekomstgericht ondernemen, zodat zij vervolgens zelf de stap naar implementatie van toekomstgericht ondernemerschap kunnen maken. In het onderzoek is gezocht naar oplossingen voor de genoemde knelpunten uit het onderzoek van 2003 en is gewerkt aan ontwikkeling van geschikte instrumenten. Het onderzoek kende de volgende doelstellingen: 1. In kaart brengen van het veld van ondernemerschap en personeelsmanagement ondersteunende hulpmiddelen en de daarbij horende aanbieders. 2. Vaststellen van de blinde vlekken daarin ten opzichte van de knelpunten van de ondernemers. 3. Zoeken van partijen in en begroten van ontwikkeltrajecten voor nieuwe hulpmiddelen voor de gevonden blinde vlekken. 4. Ontwikkelen van diverse nieuwe hulpmiddelen voor de gevonden blinde vlekken ten behoeve van de ontwikkeling van toekomstgericht ondernemerschap en personeelsmanagement.
  Personeelsmanagement en imago in de glastuinbouw
  Vermeulen, P.C.M. ; Lans, C.J.M. van der; Buck, A.J. de - \ 2004
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 104
  tuinbouw - personeelsmanagement - nederland - arbeid (werk) - glastuinbouw - horticulture - personnel management - netherlands - labour - greenhouse horticulture
  Aanbod hulpmiddelen ondernemerschap en personeelsmanagement : een overzicht
  Lans, C.J.M. van der - \ 2004
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (PPO 41414044) - 119
  ondernemerschap - personeelsmanagement - hulpbronnen - overzichten - nederland - entrepreneurship - personnel management - resources - reviews - netherlands
  Strategisch management is zwak punt van agrarische ondernemer
  Peppelman, G. - \ 2003
  De Fruitteelt 93 (2003)48. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  bedrijfsvoering - fruitteelt - agrarische bedrijfsvoering - besluitvorming - personeelsmanagement - management - fruit growing - farm management - decision making - personnel management
  Onderzoek van PPO-fruit met het LEI en Agrotechnology & Food Innovations toont aan dat agrarische ondernemers een goede relatie hebben met leveranciers en afnemers, goed zorgen voor het bodemleven maar slecht scoren op het gebied van management, omgang met personeel, zoek- en leergedrag, en persoonlijkheidskenmerken
  Combizorg in de bloembollensector : overbezorgdheid of pure noodzaak?
  Schreuder, R. ; Laan, R. van der; Maas, A.A. van der - \ 2002
  Lisse : PPO sector Bloembollen (PPO 408) - 27
  bloementeelt - agrarische bedrijfsvoering - personeelsmanagement - arbeidsomstandigheden - milieu - kwaliteit - nederland - floriculture - farm management - personnel management - working conditions - environment - quality - netherlands
  Combizorgsysteem is een voorbeeld van een modern zorgsysteem, dat nauw in handen die de moderne ondernemer nodig heeft. De ervaringen in het project combizorg in de bloembollensector, waaraan 8 bedrijven uit de bollensector in het seizoen '99-2000 deelnamen, bevestigen de verwachtte gunstige effecten van het systematisch beschrijven en denken over het eigen bedrijf
  Werkhandboek combizorg
  Schreuder, R. ; Laan, R. van der - \ 2002
  Lisse : PPO sector Bloembollen (PPO 409) - 63
  bloementeelt - agrarische bedrijfsvoering - personeelsmanagement - arbeidsomstandigheden - milieu - kwaliteit - richtlijnen (guidelines) - nederland - floriculture - farm management - personnel management - working conditions - environment - quality - guidelines - netherlands
  Combizorg is makkelijk samen te vatten: Het gaat om de vragen: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe? Het opzetten van het combizorgsysteem is niet in korte tijd klaar en verloopt in verschillende fasen. Systematisch meer structuur in uw bedrijf aanbrengen verbetert continu de resultaten.
  HRD and Learning Organisations in Europe
  Tjepkema, S. ; Stewart, J. ; Sambrook, S. ; Mulder, M. ; Horst, H. ter; Scheerens, J. - \ 2002
  London [etc.] : Routledge - ISBN 9780415277884 - 198
  personeel - werkers - organisaties - opleiding - leren - menselijke hulpbronnen - personeelsmanagement - europa - bijscholing - organizations - learning - training - personnel - workers - human resources - personnel management - europe - continuing training
  Strategische uitdagingen voor de glastuinbouw
  Lans, T. - \ 2002
  Vakblad Groen Onderwijs 44 (2002)1. - ISSN 1568-8704 - p. 26 - 29.
  onderwijsinstellingen - bedrijven - teelt onder bescherming - personeelsmanagement - opleiding - scholingscursussen - bijscholing - glastuinbouw - educational institutions - businesses - protected cultivation - personnel management - training - training courses - continuing training - greenhouse horticulture
  Bedrijfsopleidingen verzorgd door de aoc's, ipc's en agrarische hogescholen.
  Competentieontwikkeling in organisaties: perspectieven en praktijk
  Mulder, M. - \ 2001
  's-Gravenhage : Elsevier bedrijfsinformatie - ISBN 9789061559924 - 319
  organisaties - vaardigheidsonderwijs - personeel - opleiding - scholingscursussen - personeelsmanagement - menselijke hulpbronnen - vakbekwaamheid - ontwikkeling van leidinggevenden - selectie - bijscholing - bevoegdheden - bedrijfseconomie - organizations - competency based education - professional competence - personnel - training - training courses - personnel management - selection - human resources - management development - competences - continuing training - business management
  Arbeidsorganisatie en schaalgrootte: (H)erken verschillende ontwikkelingen
  Vermeulen, P. ; Weverwijk, J. van - \ 2000
  Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 251) - 53
  agrarische bedrijfsvoering - tuinbouw - personeelsmanagement - werkorganisatie - arbeid (werk) - farm management - horticulture - personnel management - organization of work - labour
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.