Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Seals in motion : how movements drive population development of harbour seals and grey seals in the North Sea
  Brasseur, Sophie Marie Jacqueline Michelle - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): P.J.H. Reijnders, co-promotor(en): G.M. Aarts. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436120 - 176
  seals - phoca vitulina - halichoerus grypus - pinnipedia - population biology - animal ecology - wadden sea - netherlands - zeehonden - phoca vitulina - halichoerus grypus - pinnipedia - populatiebiologie - dierecologie - waddenzee - nederland
  The harbour seal Phoca vitulina and the grey seal Halichoerus grypus have been inhabitants of the Wadden Sea since millennia. Prehistoric findings indicate the presence of both species around 5000 BC. This changed dramatically in the mid Middle-Ages as around 1500 AC, the grey seal disappeared from the Wadden Sea as a consequence of persecution. With growing hunting pressure, especially in the 20th century and concurrent habitat destruction and pollution, the harbour seals reached all time low numbers in the 1970’s. Banning the hunt in countries around the southern North Sea, limiting pollution and protection from disturbance allowed the harbour seals to slowly recover and the grey seals to return to the Wadden Sea. In this thesis the population trends and inherent dynamics of the recovery for both species is described. Also the movements of individual animals are studied to explain possible mechanisms.
  Spatial distribution and habitat preference of harbour seals (Phoca vitulina) in the Dutch North Sea
  Aarts, Geert ; Cremer, Jenny ; Kirkwood, Roger ; Wal, Jan Tjalling van der; Matthiopoulos, Jason ; Brasseur, Sophie - \ 2016
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C118/16) - 43
  seals - phoca vitulina - spatial distribution - habitats - animal ecology - marine ecology - north sea - netherlands - zeehonden - phoca vitulina - ruimtelijke verdeling - habitats - dierecologie - mariene ecologie - noordzee - nederland
  Seal monitoring and evaluation for the Luchterduinen offshore wind farm: 2. Tconstruction - 2014 report
  Kirkwood, R.J. ; Aarts, G.M. ; Brasseur, S.M.J.M. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C152/14) - 65
  zeehonden - habitats - halichoerus grypus - phoca vitulina - menselijke invloed - windmolenpark - constructie - monitoring - ecologische verstoring - noordzee - zuid-holland - seals - habitats - halichoerus grypus - phoca vitulina - human impact - wind farms - construction - monitoring - ecological disturbance - north sea - zuid-holland
  Two seal species live in Dutch waters: the harbour seal (Phoca vitulina) and the grey seal (Halichoerus grypus). They occupy land-based sites (haul-outs) in both the Wadden Sea and the Delta region, and move between these regions along the North Sea coastal zone. Human activities, such as construction of a wind farm in this zone, may influence movement and use of the zone by the seals. Monitoring of potential impacts on seals to Luchterduinen construction was required in the permit to construct. The Luchterduinen offshore wind farm is the third wind farm development in the Dutch North Sea coastal zone (between Den Helder and Rotterdam). Pile-driving of the turbine towers occurred between 31 July and 16 October, 2014. Seals exposed to pile-driving, even at close distances of
  Zeehonden in de Eems: Analyse vliegtellingen 2014 en 2008 - 2014
  Cremer, J.S.M. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C010/15) - 37
  zeezoogdieren - zeehonden - phoca vitulina - monitoring - havens - elektriciteitsvoorzieningen - nadelige gevolgen - eems-dollard - marine mammals - seals - phoca vitulina - monitoring - harbours - electricity supplies - adverse effects - eems-dollard
  Een aanzienlijk gebied in de Eemshaven is bestemd voor de ontwikkeling van energie-gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. Zowel op het land als in het water hebben hiervoor in de periode 2009-2014 diverse (bouw)activiteiten plaatsgevonden. Dergelijke activiteiten zijn vergunningplichtig ex de Natuurbeschermingswet 1998. De effecten van deze activiteiten op zeezoogdieren gemonitord, te weten de gewone zeehond (Phoca vitulina), de grijze zeehond (Halichoerus grypus) en tot en met 2011 ook de bruinvis (Phocoena phocoena). In 2014 zijn voor het laatst in het gehele Eemsgebied vliegtellingen uitgevoerd.
  Grey and harbour seal spatiotemporal distribution along the Dutch West coast
  Aarts, G.M. ; Brasseur, S.M.J.M. ; Geelhoed, S.C.V. ; Bemmelen, R.S.A. van; Leopold, M.F. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C103/13) - 39
  phoca vitulina - halichoerus grypus - foerageren - waddenzee - windmolenpark - nadelige gevolgen - mariene ecologie - phoca vitulina - halichoerus grypus - foraging - wadden sea - wind farms - adverse effects - marine ecology
  Het aantal gewone en grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee is de laatste jaren exponentieel gegroeid. Het is te verwachten dat het gebruik van de Nederlandse kustzone door zeehonden ook sterk is toegenomen. Voor 2014 staat de constructie van het windmolenpark Luchterduinen gepland en als onderdeel van de vergunningseis dient onderzocht te worden wat de mogelijke effecten van de constructie en operationele fase zijn op zeehonden. Het doel van deze voorstudie is om bestaande data te gebruiken en een overzicht te geven van het gebruik van de kustzone door gewone en grijze zeehonden en hoe dit verandert binnen en tussen jaren, en te definiëren wat de ecologische functie is van dit gebied.
  Harbour seals (Phoca vitulina) in Dutch inland waters: an overview of reported sightings and some first data on diet
  Verheyen, D.A.M. ; Verdaat, J.P. ; Ijzer, J. ; Brasseur, S.M.J.M. ; Leopold, M.F. - \ 2012
  Lutra 55 (2012)2. - ISSN 0024-7634 - p. 89 - 99.
  phoca vitulina - zeehonden - binnenwateren - monitoring - voedingsgedrag - zuidwest-nederland - oosterschelde - phoca vitulina - seals - inland waters - monitoring - feeding behaviour - south-west netherlands - eastern scheldt
  In the Netherlands, harbour seals (Phoca vitulina) inhabit all marine waters, including estuaries and the lower tidal parts of rivers. However, by damming most of the inland waters, these inland habitats became less accesible. Yet seals still venture inland, negotiating a range of man-made barriers. The seals move through devices that discharge water into the sea, or use shipping locks to reach inland waters
  Zeezoogdieren in de Eems, cumulatieve effecten van de activiteiten rond de ontwikkeling van de Eemshaven
  Brasseur, S.M.J.M. - \ 2007
  Texel : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C107/07) - 44
  zeezoogdieren - phoca vitulina - halichoerus grypus - phocoena - dierecologie - habitats - havens - ecologische verstoring - populatiedynamica - nederland - verstoring - eems-dollard - groningen - marine mammals - phoca vitulina - halichoerus grypus - phocoena - animal ecology - habitats - harbours - ecological disturbance - population dynamics - netherlands - disturbance - eems-dollard - groningen
  Groningen Seaports heeft de ambitie om de Eemshaven te ontwikkelen tot een belangrijk duurzaam energiecentrum "Energy Park". Concreet betekent dat nieuwe energiecentrales (naast de bestaande van Electrabel) voor NUON en een voor RWE. Daarnaast de boeuw van een LNG terminal door Essent. Bovendien wordt de vaargeul naar de Noordzee verruimd en verdiept. In dit rapport wordt uiteengezet in hoeverre de cumulatie van deze activiteiten de zeezoogdieren in dit gebied beïnvloedt. Het betreft de voorkomende soorten: gewone zeehond, grijze zeehond en bruinvissen
  Verspreiding en voedselkeus van zeehonden uit de Waddenzee, fase 1
  Brasseur, S.M.J.M. ; Tulp, I.Y.M. ; Reijnders, P.J.H. - \ 2006
  De Levende Natuur 107 (2006)4. - ISSN 0024-1520 - p. 157 - 161.
  phoca vitulina - populatiedynamica - voedingsgedrag - waddenzee - population dynamics - feeding behaviour - wadden sea
  Sinds de virusepidemie van 1998 groeide de populatie zeehonden (Phoca vitulina) aanzienlijk; terwijl er in 2002 opnieuw een epidemie ontstond, waarbij de helft het overleefde, is desondanks de populatie zo groot, dat door aanwas het niveau snel weer terug zal zijn. Met de groei van de populatie rijst de vraag welke betekenis dit heeft voor andere gebruikers van dit gebied: visserij, scheepvaart, maar ook voor andere natuurlijke predatoren waaronder vogels en andere zeezoogdieren. Voor de Nederlandse kustwateren geldt dat visserij duurzaam moet zijn en dat zeehonden beschermd zijn. Dat betekent een goede afstemming tussen visserijbeheer en natuurbeheer. Daartoe is kennis van zeehonden noodzakelijk
  Onderzoek naar vermindering van bijvangst van zeehonden in fuiken; risicoanalyse voor de Oosterschelde en algemene maatregelen in Nederlandse kustwateren
  Reijnders, P.J.H. ; Brasseur, S.M.J.M. ; Leeuwen, P.W. van; Smit, C.J. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1211) - 30
  visserij - zeehonden - netten - phoca vitulina - vis vangen - mortaliteit - noordzee - bescherming - oosterschelde - waddenzee - bijvangst - fisheries - seals - nets - phoca vitulina - fishing - mortality - north sea - protection - eastern scheldt - wadden sea - bycatch
  Verdrinking van zeehonden in fuiken is een bekend beheersprobleem. Verdrinking kan worden voorkomen door het aanbrengen van een keerwant in de fuik, of een zodanige kleine opening voor de eerste keel te kiezen dat de zeehond er niet in kan geraken. De overheid heeft een verplichting tot het aanbrengen van keerwant in fuiken uitgevaardigd. Vissers hebben tegen die keerwant-verplichting geprotesteerd vanwege vangstderving en de overheid heeft Alterra opgedragen het gebruik van keerwant in fuiken te evalueren. Dit rapport beschrijft het experimentele onderzoek naar zodanige afmetingen van de 1e keel doorgang in schietfuiken en van de maaswijdte van keerwant in schiet- en andere fuiken, dat die veilig zijn voor zeehonden en zo min mogelijk vangstderving opleveren. Daarnaast zijn gegevens over verspreiding en duikgedrag van zeehonden in de Oosterschelde gekoppeld aan gegevens over locaties van schietfuiken in de Oosterschelde. Op basis daarvan is geconstateerd dat in de Oosterschelde het risico op verdrinking van zeehonden in schietfuiken zonder keerwant, zeer aannemelijk is. Tenslotte wordt een alternatief voor het traditioneel toegepaste nylon keerwant beschreven. Dat bestaat uit een frame van roestvrijstalen spijlen, dat in de 1e keel van fuiken wordt aangebracht
  Voedselecologie van de gewone en grijze zeehond in de Nederlandse kustwateren; I onderzoek naar de voedselecologie van de gewone zeehond; II literatuurstudie naar het dieet van de grijze zeehond
  Brasseur, S.M.J.M. ; Tulp, I.Y.M. ; Reijnders, P.J.H. ; Smit, C.J. ; Dijkman, E.M. ; Cremer, J.S.M. ; Kotterman, M.J.J. ; Meesters, H.W.G. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 905) - 116
  phoca vitulina - halichoerus grypus - foerageren - voedingsgedrag - vis - bevolkingsspreiding - nederland - zeehonden - waddenzee - phoca vitulina - halichoerus grypus - foraging - feeding behaviour - fish - population distribution - netherlands - seals - wadden sea
  Over het dieet en het foerageergedrag van zeehonden in de Nederlandse kustwateren is weinig bekend. Dit rapport beschrijft de eerste fase van een project naar voedselecologie van gewone en grijze zeehonden. Deel I beschrijft het onderzoek naar de gewone zeehond. Hierbij werden dieren gezenderd en onderzocht of de zeehondenverspreiding mogelijk overlap vertoont met visverspreiding. Hiervoor werden zowel visgegevens binnen dit project verzameld als bestaande data gebruikt. Er werd geen positieve relatie gevonden. In fase 2 zal worden onderzocht waarom. Daarnaast werden methodes om de prooikeuze van de dieren te bepalen getest. Deze zullen tijdens fase 2 worden toegepast. Deel II beschrijft een literatuuronderzoek naar het dieet van grijze zeehonden. Dit omschrijft vooral onderzoek aan de hand van maaginhoud- en faecesanalyse. Hieruit blijkt dat de dieren zowel binnen de Noorzee als elders, zeer gevarieerd foerageren. In het Noordzeegebied (vooral rond de Britse eilanden) blijkt zandspiering een van de meest voorkomende prooien.
  Vreemde snuiten aan de Nederlandse kust
  Reijnders, P.J.H. ; Brasseur, S.M.J.M. - \ 2003
  Zoogdier 14 (2003)4. - ISSN 0925-1006 - p. 5 - 10.
  zeedieren - phoca vitulina - zeehonden - populatiedynamica - odobenidae - zoögeografie - noordzee - marine animals - odobenidae - phoca vitulina - seals - population dynamics - zoogeography - north sea
  Dit artikel gaat specifiek in op zeehonden en walrussen. Daarbij wordt voor de dwaalgasten eerst het normale verspreidingsgebied beschreven en worden de aantallen die de laatste 15 jaar aan de kust van Nederland zijn aangetroffen vermeld. Tevens wordt ingegaan op mogelijke effecten van klimaatsverandering
  De toekomst van de zeehond hangt af van ons handelen
  Reijnders, P.J.H. ; Jansen, B. - \ 2002
  Zoogdier 13 (2002)3. - ISSN 0925-1006 - p. 16 - 19.
  phoca vitulina - zeehonden - zeehondenziektevirus - morbillivirus - dierziekten - virusziekten - populaties - populatie-ecologie - populatiedynamica - populatiedichtheid - mortaliteit - natuurlijke selectie - epidemieën - natuurbescherming - wildbescherming - dierverzorging - dierenbescherming - wadden - waddenzee - diergezondheid - ecologie - fauna - populatiebiologie - zeezoogdieren - phoca vitulina - seals - phocine distemper virus - morbillivirus - animal diseases - viral diseases - populations - population ecology - population dynamics - population density - mortality - natural selection - epidemics - nature conservation - wildlife conservation - care of animals - animal protection - tidal flats - wadden sea - fauna
  Omdat de zeehondenpopulatie in de Waddenzee opnieuw bedreigd wordt door het zeehondenvirus stelt zich de vraag of menselijk ingrijpen in de vorm van grootschalige opvang van zieke dieren gewenst is. Daarbij spelen diverse overwegingen en randvoorwaarden een rol: nationale en internationale wetgeving m.b.t. natuurbescherming en natuurbeheer, zorgplicht voortvloeiend uit de Welzijnswet, en ecologische aspecten. Omdat het behoud van de populatie als geheel voorop staat en er ecologische risico's verbonden zijn aan opvang en weer vrijlaten van individuele dieren, moet de opvang tot een maatschappelijk aanvaardbaar minimum beperkt blijven
  Zeehonden in de Oosterschelde, fase 2; effecten van extra doorvaart door de Oliegeul
  Brasseur, S.M.J.M. ; Reijnders, P.J.H. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 353)
  phoca vitulina - phocidae - diergedrag - verjaging - transport over water - oosterschelde - zeeland - ecologie - fauna - populatiebiologie - zeehonden - zeezoogdieren - Deltagebied - phoca vitulina - phocidae - animal behaviour - eviction - water transport - eastern scheldt - zeeland - fauna
  De westelijke Oosterschelde, met name het Oliegeulgebied, is belangrijk voor de kleine zeehondenpopulatie in het Deltagebied. De recreatiesector heeft de overheid gevraagd om in de zomer door dit nu gesloten gebied te varen. De effecten van een toename in doorvaart zijn onderzocht. Er kon geen periode in het getij worden aangewezen waarin de zeehonden het gebied minder gebruiken. Door extra doorvaarten trekken de zeehonden vaker weg uit het gebied. Een populatiemodel laat zien dat de beheersdoelstelling "het realiseren van een leefbare populatie" zonder extra bescherming niet zonder meer gehaald kan worden. Extra doorvaart zal dit herstel nog eens vertragen.
  Habitatgebruik en aantalsontwikkelingen van gewone zeehonden in de Oosterschelde en het overige Deltagebied
  Reijnders, P.J.H. ; Brasseur, S.M.J.M. ; Brinkman, A.G. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 78) - 56
  phoca vitulina - phocidae - populatiedynamica - habitats - diergedrag - wildbeheer - ecologie - nederland - oosterschelde - zuidwest-nederland - phoca vitulina - phocidae - population dynamics - habitats - animal behaviour - wildlife management - ecology - netherlands - eastern scheldt - south-west netherlands
  Dit rapport beschrijft het onderzoek naar het gebruik van de Oosterscheldehabitat door zeehonden en het onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen van de zeehondenpopulatie in het Deltagebied. Aan de hand van dat laatste zijn evalueerbare doelen aangegeven waarmee het beleid de populatieontwikkeling kan sturen.
  De zeehond terug op z'n bank; een haalbaarheidsstudie voor het Brielse Gat
  Brasseur, S.M.J.M. ; Reijnders, P.J.H. - \ 1996
  Wageningen : IBN-DLO - 31
  dieren - introductie - geïntroduceerde soorten - vrijgeven - acclimatisatie - importeren - phocidae - nederland - phoca vitulina - zuid-holland - animals - introduction - introduced species - release - acclimatization - importation - phocidae - netherlands - phoca vitulina - zuid-holland
  Invloed van diverse verstoringsbronnen op het gedrag en habitatgebruik van gewone zeehonden : consequenties voor de inrichting van het gebied
  Brasseur, S.M.J.M. ; Reijnders, P.J.H. - \ 1994
  Wageningen : IBN (IBN-rapport 113) - 62
  phocidae - relaties - dieren - mens - adaptatie - milieu - nadelige gevolgen - milieueffect - menselijke activiteit - phoca vitulina - waddenzee - phocidae - relationships - animals - man - adaptation - environment - adverse effects - environmental impact - human activity - phoca vitulina - wadden sea
  Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor het terugzetten van gerevalideerde zeehonden, Phoca vitulina, in de Oosterschelde
  Reijnders, P.J.H. ; Traut, I.M. ; Ries, E.H. - \ 1990
  Texel : Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN-rapport 90/10) - 36
  dieren - geïntroduceerde soorten - introductie - phocidae - vrijgeven - phoca vitulina - oosterschelde - animals - introduced species - introduction - phocidae - release - phoca vitulina - eastern scheldt
  Verdrinking van zeehonden in fuiken
  Reijnders, P.J.H. - \ 1985
  Texel : R.I.N. (RIN-rapport no. 85/19) - 10
  phocidae - levensduur - verouderen - veroudering - dood - dieren - populatiedichtheid - populatie-ecologie - mortaliteit - populatiegroei - phoca vitulina - waddenzee - phocidae - lifespan - aging - senescence - death - animals - population density - population ecology - mortality - population growth - phoca vitulina - wadden sea
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.