Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 77

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==phosphorus pentoxide
Check title to add to marked list
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : mineralengehalten in geoogst product
Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
akkerbouw - adviescentra - mineralen - stikstof - fosforpentoxide - kalium - bemesting - mineralenboekhouding - arable farming - advisory centres - minerals - nitrogen - phosphorus pentoxide - potassium - fertilizer application - nutrient accounting system
Tabel met mineralengehalten (N, P2O5 en K2O) in geoogst product voor diverse akkerbouwgewassen t.b.v bemestingsadvies.
Mestsamenstelling: berekenen of bemonsteren?
Backus, G. ; Adams, J. - \ 1998
Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)3. - ISSN 1382-0346 - p. 21 - 21.
mineralen - boekhouding - varkens - dierlijke meststoffen - drijfmest - stikstof - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - kunstmeststoffen - samenstelling - onderzoek - proeven - minerals - accounting - pigs - animal manures - slurries - nitrogen - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives - fertilizers - composition - research - trials
De afvoer van mineralen in de mest (N en P) kan worden berekend of worden gemeten. In MINAS gaat men alleen uit van gemeten mineralengehaltes in de mest. Het Praktijkonderzoek onderzocht de verschillen tussen berekenen en meten voor de zeugenhouderij
Fosfaatverliesnormen: nieuw graslandonderzoek van start
Schils, R. ; Middelkoop, J.C. - \ 1998
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)3. - ISSN 1386-8470 - p. 35 - 37.
bodem - fosfor - graslanden - uitspoelen - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - soil - phosphorus - grasslands - leaching - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives
In 1997 is door het PR, in samenwerking met het Nutriënten Management Instituut (NMI), het Staring Centrum (SC-DLO) en het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO), onderzoek gestart naar de gevolgen van verschillende fosfaatverliesnormen op graslandproductie en fosfaatverliezen. Dit artikel beschrijft de opzet van het onderzoek en behandelt enkele resultaten na een jaar onderzoek
Leaching of nitrogen and phosphorus from rural areas to surface waters in the Netherlands
Boogaard, H.L. ; Kroes, J.G. - \ 1998
Nutrient Cycling in Agroecosystems 50 (1998)1/3. - ISSN 1385-1314 - p. 321 - 324.
bodem - uitspoelen - nitraten - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - modellen - onderzoek - soil - leaching - nitrates - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives - rivers - streams - canals - water - surface water - water pollution - water quality - models - research
Agricultural nutrient losses to surface water in the Netherlands: impact, strategies, and perspecties
Molen, D.T. van der; Breeuwsma, A. ; Boers, P.C.M. - \ 1998
Journal of Environmental Quality 27 (1998)1. - ISSN 0047-2425 - p. 4 - 11.
bodem - uitspoelen - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - dierlijke meststoffen - nederland - soil - leaching - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives - animal manures - netherlands
Fosfaatverzadiging in afwateringsgebieden van kwetsbare ecosystemen
Breeuwsma, A. ; Boland, M. ; Reijerink, J.G.A. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 507)
bodem - fosfor - uitspoelen - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - natuurbescherming - herstel - nederland - soil - phosphorus - leaching - rivers - streams - canals - surface water - water pollution - water quality - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives - nature conservation - rehabilitation - netherlands
Van 1990 tot 1994 is de fosfaatverzadigingstoestand van de bodem in ecologisch kwetsbare gebieden in kaart gebracht. Voor de begrenzing en indeling van de gebieden is gebruik gemaakt van afwateringseenheden, de status binnen de ecologische hoofdstructuur en het milieurendement. Het blijkt dat de ecologisch kwetsbare gebieden grotendeels met fosfaat verzadigd zijn; ongeveer 20% van de landbouwgronden is sterk verzadigd en 6% zeer sterk verzadigd. Daarmee wordt de algemene milieukwaliteitsnorm langdurig overschreden. Voor deze gronden is een gebiedsgerichte aanpak vereist op basis van lagere fosfaatverliesnormen en sanering. De gegevens uit dit onderzoek kunnen een belangrijke rol vervullen bij het natuurgerichte milieu- en waterbeleid.
Invloed van veroudering van ijzerhydroxide en anaerobe omstandigheden op de fosfaatconcentratie in fosfaatverzadigde lagen
Schoumans, O.F. ; Koehlenberg, L. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 508) - 41
derivaten - ijzer - uitspoelen - fosfaten - fosfor - fosforpentoxide - bodem - derivatives - iron - leaching - phosphates - phosphorus - phosphorus pentoxide - soil
De fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden kan verminderd worden door naast de sloten een strook grond te behandelen met vers gesynthetiseerd ijzerhydroxide. Omdat juist natte landbouwgronden de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater veroorzaken en het gesynthetiseerde ijzerhydroxide kan verouderen, zijn de gevolgen onderzocht van anaërobe omstandigheden en veroudering van ijzerhydroxide op de fosfaatbinding. De reductie van de fosfaatconcentratie in de bodemoplossing is zowel onder aërobe als anaërobe omstandigheden groot (90%). De fosfaatconcentratie is onder anaërobe omstandigheden hoger dan onder aërobe (factor 5 u 10). Onder praktijkomstandigheden veroudert ijzerhydroxide, waardoor de fosfaatbinding op termijn lager is.
Stikstof- en fosfaatoverschot op proefbedrijven
Jagtenberg, C. - \ 1997
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)1. - ISSN 1386-8470 - p. 25 - 27.
mineralen - boekhouding - melkvee - melkveehouderij - stikstof - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - openbare financiën - belastingen - inkomen - proefboerderijen - minerals - accounting - dairy cattle - dairy farming - nitrogen - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives - public finance - taxes - income - experimental farms
Op de proefbedrijven steeg de melkproductie per dier in 1995/96 met ca 70 kg naar 7770 kg per dier.
Huidige en toekomstige belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat vanuit de landbouw; watersysteemverkenningen 1996
Boers, P.C.M. ; Boogaard, H.L. ; Hoogeveen, J. ; Kroes, J.G. ; Noij, I.G.A.M. ; Roest, C.W.J. ; Ruijgh, E.F.W. ; Vermulst, J.A.P.H. - \ 1997
RIZA [etc.] - ISBN 9789036950619 - 217
rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - landbouw - bodem - uitspoelen - stikstof - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - rivers - streams - canals - surface water - water pollution - water quality - agriculture - soil - leaching - nitrogen - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives
Modelonderzoek naar het milieurendement van lagere verliesnormen op fosfaatverzadigde gronden in drie stroomgebieden
Groenenberg, J.E. ; Reinds, G.J. ; Schoumans, O.F. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 49
bodem - fosfor - uitspoelen - zandgronden - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - nederland - soil - phosphorus - leaching - sandy soils - rivers - streams - canals - surface water - water pollution - water quality - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives - netherlands
GONAT; geographical orientated national simulations with ANIMO 3.5 of nutrients
Boogaard, H.L. ; Kroes, J.G. - \ 1997
Wageningen : SC-DLO (Technical document / DLO-Staring Centrum 41) - 113
rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - nitraten - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - hydrologie - modellen - analogen - Nederland - rivers - streams - canals - surface water - water pollution - water quality - nitrates - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives - hydrology - models - analogues - Netherlands
Nitrogen and phosphorus losses from agriculture into surface waters
Oenema, O. ; Roest, C.W.J. - \ 1997
In: Eutrophication research : state-of-the-art : inputs, processes, effects, modelling, management : 28-29 August 1997, Wageningen, The Netherlands / Roijackers, R., Aalderink, R.H., Blom, G., - p. 13 - 25.
bodem - uitspoelen - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - nitraten - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - soil - leaching - rivers - streams - canals - surface water - water pollution - water quality - nitrates - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives
Organic phosphorus in solutions and leachates from soils treated with animal slurries
Chardon, W.J. ; Oenema, O. ; Castilho, P. del; Vriesema, R. ; Japenga, J. ; Blaauw, D. - \ 1997
Journal of Environmental Quality 26 (1997)2. - ISSN 0047-2425 - p. 372 - 378.
dierlijke meststoffen - derivaten - uitspoelen - fosfaten - fosforpentoxide - bodem - animal manures - derivatives - leaching - phosphates - phosphorus pentoxide - soil
A substantial part of the total phosphorus (P) in soil solution and leachates can be present as dissolved organic phosphorus (DOP). The DOP may be more mobile than inorganic orthophosphate and thus it can be an important P source for surface water eutrophication. This paper describes a series of four experiments that investigated the effects of animal waste application to sandy soil on DOP leaching. The first experiment examined the effect of storing pig slurry on DOP fractionation, using gel permeation chromatography. Experiment two and three examined the immediate and long-term effects of animal waste application to soil in laboratory columns and outdoor maize-grown lysimeters, respectively. In the fourth experiment concentrations of DOP and total P (TP) in soil solutions at various depths were determined in a long-term field experiment. Results indicate that DOP in pig slurry is mainly found in high molecular weight (MW) compounds (Exp. 1). From the soil column more than 90%, and from the lysimeters more than 70% of TP leached as DOP (Exp. 2 and 3). In the lysimeter experiment (Exp. 3), leaching of TP mainly occurred in periods of low Cl and NO3 concentrations, induced by high leaching rates. This may indicate that P transport in these periods was mediated by DOC or other colloidal particles. The field experiment (Exp. 4), showed that DOP as a percentage of TP in the soil solution increased from about 10% in the topsoil to more than 70% at 70 to 80 cm depth, which was mainly due to a decrease in MRP. Thus, DOP is an important form of P in leachates and in soil solutions in the subsoil, and characterization of this DOP can improve our understanding of P leaching from soils.
Phosphate and sulfate adsorption on goethite: single anion and competitive adsorption.
Geelhoed, J.S. ; Hiemstra, T. ; Riemsdijk, W.H. van - \ 1997
Geochimica et Cosmochimica Acta 61 (1997). - ISSN 0016-7037 - p. 2389 - 2396.
absorptie - adsorptie - sorptie - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - waterbodems - absorption - adsorption - sorption - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives - water bottoms
Water flow and nutrient transport in a layered silt loam soil
Vos, J.A. de - \ 1997
Agricultural University. Promotor(en): P.A.C. Raats; R.A. Feddes. - S.l. : De Vos - ISBN 9789054857495 - 287
infiltratie - hydraulisch geleidingsvermogen - kwel - nitraten - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - modellen - onderzoek - infiltration - hydraulic conductivity - seepage - nitrates - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives - models - research

Theory, numerical models, and field and laboratory measurements are used to describe and predict water flow and nutrient transport in a layered silt loam soil. One- and two-dimensional models based on the Darcy equation for water flow and the convection-dispersion equation for solute transport are evaluated. Pressure heads simulated with the one-dimensional water balance model SWATRE are too large. The two-dimensional SWMS_2D model simulates water flow well for the winter leaching periods. The layering of the soil profile and the height of the phreatic surface determine flow paths to the subsurface drain. The hydraulic conductivity at saturation ranged from 200 cm d -1in the 0-25 cm depth topsoil to 10 cm d -1in the 95-120 cm depth subsoil. Under wet conditions solutes are transported laterally from the 0-25 cm topsoil towards the drain. Under drier conditions drainage water originates mainly from the 75-120 cm depth soil layers. Water flow and solute transport through the larger pores and solute exchange between the soil and water in these pores appear to be important, which was confirmed by a bromide tracer experiment. The upward diffusion of 220 kg ha -1yr -1chloride (Cl) was a major term in the Cl mass balance. Estimates of yearly averaged nitrogen (N) losses for integrated and conventional arable farming plots were 45 and 72 kg N ha -1yr -1respectively. At an integrated plot measured N leaching ranged from 0 to 50 kg ha -1yr -1. High nitrate (N0 3 ) concentrations in the drainage water were often measured during wet periods with shallow phreatic surfaces. Spatial differences in N content of 30 kg ha -1were measured as a function of the distance from the drain, probably as a result of denitrification. Smaller drain spacing, precise application of fertilisers and irrigation water, and controlled drainage can reduce N0 3 leaching to groundwater and surface water.
Fosfaatverliezen in kalkloze zandgronden : vergelijking van modelberekeningen met meetgegevens voor gras- en maisland
Salm, C. van der; Breeuwsma, A. - \ 1996
Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 404) - 45
bodem - fosfor - uitspoelen - zandgronden - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - modellen - onderzoek - soil - phosphorus - leaching - sandy soils - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives - models - research
Milieuverantwoorde melkveehouderij op lichte zandgrond bij een gangbaar melkquotum : technische resultaten van De Marke in de boekjaren 1993 - 94 en 1994 - 95
Aarts, H.F.M. - \ 1996
Hengelo : De Marke (Rapport / De Marke no. 15) - 24
bodem - stikstof - fosfor - uitspoelen - nitraten - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - zandgronden - melkvee - melkveehouderij - mineralen - boekhouding - nederland - gelderland - soil - nitrogen - phosphorus - leaching - nitrates - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives - sandy soils - dairy cattle - dairy farming - minerals - accounting - netherlands
Nutrientenbelasting van grond- en oppervlaktewater in de stroomgebieden van de Beerze, de Reusel en de Rosep
Bolt, F.J.E. van der; Walsum, P.E.V. van; Groenendijk, P. ; Oosterom, H.P. - \ 1996
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 306)
analogen - dierlijke meststoffen - kanalen - derivaten - grondwaterverontreiniging - hydrologie - uitspoelen - modellen - fosfaten - fosforpentoxide - verontreinigingsbeheersing - bescherming - onderzoek - rivieren - bodem - beregening met sproeiers - waterlopen - oppervlaktewater - dalen - water - waterbeheer - waterverontreiniging - waterkwaliteit - watervoorraden - Nederland - noord-brabant - analogues - animal manures - canals - derivatives - groundwater pollution - hydrology - leaching - models - phosphates - phosphorus pentoxide - pollution control - protection - research - rivers - soil - sprinkler irrigation - streams - surface water - valleys - water management - water pollution - water quality - water resources - Netherlands
10 jaar BOVAR; vermindering fosfaatuitspoeling landbouwgronden door bodemchemische en hydrologische maatregelen
Geelen, Y. ; Schoumans, O.F. - \ 1996
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 29 (1996)18. - ISSN 0166-8439 - p. 533 - 535.
bodem - uitspoelen - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - bodemchemie - anorganische verbindingen - mineralen - stikstofmeststoffen - gelderland - randmeren - soil - leaching - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives - soil chemistry - inorganic compounds - minerals - nitrogen fertilizers
In opdracht van de projectorganisatie BOVAR (Bestrijding Overmatige Algengroei Randmeren) heeft SC-DLO samen met IMAG-DLO maatregelen onderzocht die de fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden kunnen verminderen. Uit dit onderzoek is gebleken dat bepaalde bodemchemische, hydrologische en bemestingsmaatregelen op perceelsniveau perspectief bieden. De volgende stap op weg naar toepassing wordt genomen door de provincie Gelderland. Om meer inzicht te krijgen in kosten, effectiviteit en voor- en nadelen oppraktijkschaal zal zij een praktijkproef fosfaatrijke landbouwgronden opstarten.
Transport van water, bromide en nitraat in een zware kleigrond in grasland
Hamminga, W. ; Oostindie, K. ; Bronswijk, J.J.B. - \ 1995
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 368) - 65
zware kleigronden - derivaten - graslanden - hydraulisch geleidingsvermogen - infiltratie - fosfaten - fosforpentoxide - kwel - clay soils - derivatives - grasslands - hydraulic conductivity - infiltration - phosphates - phosphorus pentoxide - seepage
In een zware kleigrond met sterke zwel en krimp is het transport van water en opgeloste stoffen onderzocht door een bromidetracer te spuiten op een gedraineerd graslandperceel. In de drainafvoer en het grondwater werden de bromide- en de nitraatconcentratie bepaald. Bromide en nitraat blijken overeenkomstige transportmechanismen te hebben. Er vindt preferent transport plaats via scheuren en mesoporiën, waardoor bromide en nitraat versneld uitspoelen naar het grondwater en de drainafvoer. Het transport in de bodemaggregaten gaat veel langzamer. Door de verschillen in transportsnelheid ontstaan grote concentratieverschillen in de tijd en de ruimte. Via drainafvoer komen aanzienlijke hoeveelheden nitraat in het oppervlaktewater terecht.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.