Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 41

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Aanwijzing nieuwe productiegebieden: Onderbouwing monstername sanitair programma
  Dedert, M. ; Blanco Garcia, A. ; Poelman, M. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C086/15) - 54
  schaaldieren - schaal- en schelpdierenteelt - fytosanitaire maatregelen - fytosanitair beleid - monitoring - bemonsteren - waddenzee - zuidwest-nederland - noordzee - nederlandse wateren - kustwateren - shellfish - shellfish culture - phytosanitary measures - phytosanitary policies - monitoring - sampling - wadden sea - south-west netherlands - north sea - dutch waters - coastal water
  In dit rapport wordt een onderbouwing met aanbevelingen gepresenteerd van het sanitair monitoringsprogramma voor schelpdieren. De analyse is opgesplitst in de Waddenzee, (Zuidelijk) Deltagebied (Oosterschelde, Grevelingenmeer, Veerse Meer en Westerschelde) en Noordzee.
  Koepel PPS: Fytosanitaire Robuuste Ketens
  Bonants, P.J.M. ; Dijk, A. - \ 2015
  plantenziekten - export - landbouw - tuinbouw - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - agrarische handel - overheid - particuliere sector - fytosanitair beleid - conferenties - plant diseases - exports - agriculture - horticulture - plant protection - plant disease control - agricultural trade - public authorities - private sector - phytosanitary policies - conferences
  Overheid en bedrijfsleven hebben beide een ambitie om fytosanitaire risico’s te voorkomen en te beheersen. Het fytosanitair beleid richt zich op wering, beheersing en garantiestelling ten behoeve van export naar derde landen met betrekking tot schadelijke organismen. Kennis die nodig is voor de korte, middellange en lange termijn om deze ambitie te realiseren, speelt hierin een belangrijke rol. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Cultivation and diseases of Proteaceae: Leucadendron, Leucospermum and Protea
  Crous, P.W. ; Denman, S. ; Taylor, J.E. ; Swart, L. ; Bezuidenhout, C.M. ; Hoffman, L. ; Palm, M.E. ; Groenewald, J.Z. - \ 2013
  Utrecht, The Netherlands : CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre (CBS biodiversity series 13) - ISBN 9789070351953 - 360
  proteaceae - leucadendron - leucospermum - protea - snijbloemen - teelt - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - taxonomie - identificatie - determinatietabellen - gastheerreeks - plantenziekteverwekkende bacteriën - ziektebestrijding - fytosanitair beleid - verwelkingsziekten - wortelrot - kanker (plantenziektekundig) - proteaceae - leucadendron - leucospermum - protea - cut flowers - cultivation - plant diseases - plant pathogenic fungi - taxonomy - identification - keys - host range - plant pathogenic bacteria - disease control - phytosanitary policies - wilts - root rots - cankers
  Proteaceae represent a prominent family of flowering plants in the Southern Hemisphere. Because of their beauty, unique appearance, and relatively long shelf life, Proteaceae cut-flowers have become a highly desirable crop for the export market. The cultivation of Proteaceae is a thriving industry that provides employment in countries where these flowers are grown, often in areas that are otherwise unproductive agriculturally. Diseases cause a loss in yield, and also limit the export of these flowers due to strict phytosanitary regulations. In this publication the fungi that cause leaf, stem and root diseases on Leucadendron, Leucospermum and Protea are treated. Data are provided pertaining to the taxonomy, identification, host range, distribution, pathogenicity, molecular characteristics and control of these pathogens. Taxonomic descriptions and illustrations are provided and keys are included to distinguish species in genera where a number of species affect Proteaceae. Disease symptoms are described and colour photographs are included. Where known, factors that affect disease epidemiology are discussed. Disease management strategies are also presented that will assist growers and advisors in making appropriate choices for reducing disease in specific areas. Information is also provided relating to crop improvement, cultivation techniques, harvesting and export considerations. Further development and expansion of this industry depends on producing and obtaining disease-free germplasm from countries where these plants are indigenous. For that reason it is important to document the fungi that occur on Proteaceae, and to establish the distribution of these fungi. These data are essential for plant quarantine services for use in risk assessments.
  Duurzaam fytosanitair bodembeheer : naar een betere beheersing van schadelijke organismen in Nederlandse landbouwgrond
  Breukers, A. ; Wolf, P.L. de; Slobbe, R.B. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086156153 - 64
  fytosanitaire maatregelen - fytosanitair beleid - bodembeheer - bodempathogenen - vollegrondsteelt - agrarische bedrijfsvoering - ziektepreventie - akkerbouw - phytosanitary measures - phytosanitary policies - soil management - soilborne pathogens - outdoor cropping - farm management - disease prevention - arable farming
  De aanwezigheid van schadelijke organismen, waaronder quarantaineorganismen, in de bodem vormt een groeiend probleem voor de teelt van bepaalde gewassen. De vraag is of er in de toekomst nog voldoende gezonde percelen beschikbaar zijn om de Nederlandse handelspositie voor deze gewassen te behouden. Het ministerie van EZ en ondernemersorganisatie LTO maken zich daar ernstig zorgen over. Dit rapport gaat daarom over het belang van duurzaam fytosanitair bodembeheer. Hoe nijpend is de situatie in de praktijk? Wat is good practice in fytosanitair bodembeheer, in hoeverre handelen ondernemers daarnaar, en waarom? In vervolg hierop wordt ingegaan op mogelijkheden tot sturing op de manier waar ondernemers met hun percelen omgaan.
  Analyse van fytosanitaire risico's in de boomkwekerij
  Bremmer, J. ; Benninga, J. ; Lentjes, P.G. ; Hennen, W.H.G.J. ; Meulen, H.A.B. van der - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155941 - 75
  quarantaine organismen - insectenplagen - nadelige gevolgen - boomkwekerijen - fytosanitair beleid - financiële ondersteuning - risicoanalyse - landbouwkundig onderzoek - quarantine organisms - insect pests - adverse effects - forest nurseries - phytosanitary policies - financial support - risk analysis - agricultural research
  Recente vondsten van quarantaine organismen in de boomkwekerij hebben laten zien dat de boomkwekerij kwetsbaar is voor fytosanitaire risico's. Vondsten van sommige quarantaine organismen kunnen gevolgen hebben die de draagkracht van individuele bedrijven te boven gaan. Daardoor is de gedachte ontstaan onderzoek te doen naar een financieel vangnet, waarmee financiële gevolgen geheel of gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden, en de continuïteit van de bedrijven niet bedreigd wordt door fytosanitaire risico's. Hiervoor heeft de boomkwekerijsector met steun van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie LEI Wageningen UR gevraagd een kwantitatieve risicoanalyse uit te voeren. In deze rapportage wordt daarvan verslag gedaan. De resultaten kunnen gebruikt worden om de haalbaarheid van een financieel vangnet te beoordelen.
  Limits of self-regulation in international phytosanitary policy
  Rau, M.L. ; Bremmers, H.J. ; Szajkowska, A. ; Bakker, E. de; Bremmer, J. - \ 2012
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI memorandum / LEI Wageningen UR : Research area International policy ) - 42
  fytosanitair beleid - fytosanitaire maatregelen - wetgeving - eu regelingen - monitoring - particuliere sector - autoregulatie - gewasbescherming - internationale verdragen - phytosanitary policies - phytosanitary measures - legislation - eu regulations - monitoring - private sector - autoregulation - plant protection - international agreements
  In accordance with international agreements, phytosanitary regulations from standard setting to conformity assessment and monitoring have been assigned a public task which is carried out by government authorities. The private sector needs to comply with these phytosanitary requirements, and it is usually the private sector that is actively involved in handling phytosanitary risk within the chain. This report provides insights into possible options to give more responsibilities to the private sector and how such possibilities could be accommodated in the existing International Plant Protection Convention (IPPC) and the EU regulations for plant health.
  Terugblik KNPV-voorjaarsvergadering: Plantgezondheid Grenzeloos!
  Breukers, M.L.H. ; Boogert, P. - \ 2012
  Gewasbescherming 43 (2012)1. - ISSN 0166-6495 - p. 7 - 9.
  gewasbescherming - fytosanitair beleid - conferenties - kennisoverdracht - overheidsbeleid - plant protection - phytosanitary policies - conferences - knowledge transfer - government policy
  Op 8 juni 2011 vond de KNPV-voorjaarsvergadering plaats in de Hof van Wageningen. Deze had als thema ‘Plantgezondheid Grenzeloos! Fytosanitair nader belicht’. Doel van de bijeenkomst was om de bekendheid met het onderwerp te creëren en de bewustwording van het belang ervan te vergroten, en om betrokken partijen dichter tot elkaar te brengen. Hiertoe waren zestien sprekers vanuit een diversiteit aan disciplines en organisaties uitgenodigd om hun ervaringen en activiteiten op het gebied van plantgezondheid met het publiek te delen.
  Risicoanalyse van Q-organismen in de glastuinbouw
  Asseldonk, M.A.P.M. van; Breukers, M.L.H. ; Benninga, J. ; Bremmer, J. ; Hennen, W.H.G.J. ; Slobbe, R.B. - \ 2012
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155361 - 74
  plantenziekten - quarantaine organismen - verzekering - kwantitatieve analyse - glastuinbouw - kwekers - sierteelt - fytosanitair beleid - schadepreventie - plant diseases - quarantine organisms - insurance - quantitative analysis - greenhouse horticulture - growers - ornamental horticulture - phytosanitary policies - loss prevention
  Een plantgezondheidsfonds of verzekering voor ondernemers kan ondernemers aansporen om het risico te verminderen op q-organismen, oftewel quarantaine(waardige) organismen. Het LEI maakte een model om de premies voor een dergelijk fonds te berekenen. Met behulp van een kwantitatieve analyse is een viertal Q-organismen, Tomatengeelkrulbladvirus, aardappelspindelknolviroïde (PSTVd), Thrips palmi en Clavibacter in kaart gebracht.
  Towards Phytopia; A framework for reflection on phytosanitary policy
  Bremmer, J. ; Slobbe, R.B. - \ 2011
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155460 - 80
  fytosanitair beleid - behoeften - plantenziekten - plantenplagen - gewasbescherming - phytosanitary policies - requirements - plant diseases - plant pests - plant protection
  What is the ideal phytosanitary policy? The Ministry of Economic Affairs, Agriculture & Innovation has asked LEI to develop a framework based on which the government can review its role in phytosanitary policy. The framework should contain a step by step plan which can be used with regard to new developments and for a range of phytosanitary problems. This report contains the theoretical framework that can be used for this purpose. The 'Towards Phytopia' framework has been tested several times with representatives from the Ministry of EL&I. The framework has already played a role in the dialogue about phytosanitary responsibilities which the government is conducting with industry and social parties.
  Naar Fytopia : heroverweging van het fystosanitair bleid met behulp van een bestuurskundig kader
  Bremmer, J. ; Slobbe, R.B. - \ 2011
  Gewasbescherming 42 (2011)3. - ISSN 0166-6495 - p. 130 - 130.
  fytosanitair beleid - nederland - gewasbescherming - phytosanitary policies - netherlands - plant protection
  Samenvatting van de sessie 'naar Fytopia : heroverweging van het fystosanitair bleid met behulp van een bestuurskundig kader' op de KNPV-voorjaarsvergadering, 8 juni 2011.
  Naar Fytopia; Heroverweging van het fytosanitair beleid met behulp van een bestuurskundig kader
  Bremmer, J. ; Slobbe, R.B. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086154999 - 83
  fytosanitair beleid - plantenziekten - plagenbestrijding - markten - risicoschatting - risico-baten analyse - beleid - phytosanitary policies - plant diseases - pest control - markets - risk assessment - risk-benefit analysis - policy
  Het fytosanitair beleid kan hervormd worden door te toetsen of ondernemers invasieve plantenziekten en -plagen willen én kunnen beheersen. Besmetting van plantaardige producten met invasieve plantenziekten leidt tot welvaartverlies door marktfalen. Marktfalen komt door het optreden van externe effecten en informatie-asymmetrie in de markt voor plantaardige producten. De overheid is verantwoordelijk voor het corrigeren van dit marktfalen als publieke belangen in het geding zijn. Zij kan daarbij meer dan nu gebeurt gebruik maken van ondernemers. Of dit mogelijk is, hangt af van drie factoren die getoetst worden in een bestuurskundig kader: 1. Zijn de ondernemers op de hoogte van de risico's die gepaard gaan met de handel in plantaardige producten?; 2. Hebben zij belang bij het verminderen van het risico?; 3. Zijn zij in staat het risico te verminderen? Wanneer deze drie vragen met ja beantwoord worden, kan de overheid meer verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven leggen.
  Beheersing wortelknobbelaaltjes
  DLV Plant, ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, ; HLB, - \ 2011
  Den Haag : actieplan aaltjesbeheersing - 11
  akkerbouw - glastuinbouw - meloidogyne - bestrijdingsmethoden - overblijvende planten - vollegrondsteelt - gewasbescherming - fytosanitair beleid - arable farming - greenhouse horticulture - meloidogyne - control methods - perennials - outdoor cropping - plant protection - phytosanitary policies
  Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) kunnen in akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, vaste planten en bloembollengewassen zowel de opbrengst verlagen als kwaliteitsschade veroorzaken. Bovendien kunnen sommige soorten zich eenvoudig verspreiden via het uitgangsmateriaal. Door zowel opbrengsten kwaliteitsverlies als afkeuring van het uitgangsmateriaal kan de economische schade groot zijn. Doel van deze brochure is om meer inzicht te geven in de beheersing van wortelknobbelaaltjes.
  Verspreiding van stengelaaltjes door uitgangsmateriaal : thema Fytosanitair beleid
  Molendijk, L.P.G. ; Doorn, J. van; Dees, R.H.L. ; Beers, T.G. van - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
  verspreiding - ziektedistributie - nematoda - besmetting - vermeerderingsmateriaal - onderzoek - fytosanitair beleid - dispersal - disease distribution - nematoda - contamination - propagation materials - research - phytosanitary policies
  Onderzocht is of het uitgangsmateriaal (zaai- en pootgoed) een rol speelt bij besmettingen met stengelaaltjes in de praktijk. Vooralsnog is er geen sterke relatie gevonden tussen de besmettingen en het uitgangsmateriaal. Veel meer besmettingen zijn te wijten aan onbekendheid met de symptomen, vooral in andere gewassen dan uien of bloembollen. Daarnaast speelt gebrekkige bedrijfshygiëne een rol. In een vervolgproject moet meer aandacht worden besteed aan gerichte kennisoverdracht van bewustwording en symptoom-herkenning in de praktijk. Moleculaire technieken en langdurige waardplant-experimenten kunnen mogelijk meer helderheid verschaffen over de verschillen tussen de stengelaaltjespopulaties.
  Fytobberij : de fytosanitaire lastendruk in feiten en beleving
  Meulen, H.A.B. van der; Janssens, S.R.M. ; Breukers, A. ; Bremmer, J. ; Dijkxhoorn, Y. - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt en ketens ) - ISBN 9789086154333 - 49
  tuinbouw - planten - plantenziekten - kwaliteitscontroles - inspectie - export - ziektepreventie - importbeperkingen - eu regelingen - internationale handel - wetgeving - ondernemerschap - fytosanitaire maatregelen - quarantaine organismen - fytosanitair beleid - horticulture - plants - plant diseases - quality controls - inspection - exports - disease prevention - import controls - eu regulations - international trade - legislation - entrepreneurship - phytosanitary measures - quarantine organisms - phytosanitary policies
  Doel van het onderzoek is antwoord te geven op de vraag welke knelpunten er door ondernemers ervaren worden op het gebied van fytosanitaire regeldruk om na te gaan of en zo ja, hoe de fytosanitaire lastendruk binnen de internationale kaders verminderd kan worden. Het onderzoek houdt een kwalitatieve verkenning in, waarin zowel feiten als percepties meegenomen worden.
  Fytosanitaire risicobeheersing in plantaardige sectoren : verdediging is de beste aanval
  Breukers, M.L.H. ; Dijkxhoorn, Y. ; Bremmer, J. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)3. - ISSN 0166-6495 - p. 146 - 147.
  agrarische bedrijfsvoering - communicatie - overheidsbeleid - gedragswetenschappen - fytosanitaire maatregelen - fytosanitair beleid - risicobeheersing - farm management - communication - government policy - behavioural sciences - phytosanitary measures - phytosanitary policies - risk management
  Het ministerie van LNV wil naar een effectiever fytosanitair beleid toe met meer aandacht voor risicobeheersing in de sector zelf. Dat werkt alleen als alle ondernemers meedoen. Maar in hoeverre willen en kunnen ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen? Het LEI heeft hier onderzoek naar gedaan door middel van discussiebijeenkomsten en enquetes met ondernemers in verschillende sectoren.
  Nieuw onderzoeksresultaat PPO onderstreept belang viruspreventie (Interview met Kees Bus en Hilfred Huiting)
  Bus, C.B. ; Huiting, H.F. - \ 2010
  Aardappelwereld 64 (2010)5. - ISSN 0169-653X - p. 27 - 29.
  pootaardappelen - solanum tuberosum - gewasbescherming - preventie - plantenvirussen - aardappelvirus y - fytosanitair beleid - aardappelen - seed potatoes - solanum tuberosum - plant protection - prevention - plant viruses - potato virus y - phytosanitary policies - potatoes
  Van de aanwezige luizensoorten in Nederland is sinds kort bekend dat zij een hogere overdrachtsefficiëntie voor nieuwe Y-virusstammen kunnen hebben dan voor oude Y-virusstammen. Recent onderzoek van Wageningen UR in samenwerking met de NAK heeft dit uitgewezen. Volgens onderzoekers Hilfred Huiting en Kees Bus van het PPO-AGV Lelystad, verklaart dit voor een deel de tegenvallers in de nacontrole
  'De quarantainelijst kan veel korter'
  Boonekamp, P.M. - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)aug. - p. 12 - 12.
  plantenziekteverwekkers - internationale handel - gewasbescherming - akkerbouw - boomkwekerijen - bloembollen - quarantaine organismen - fytosanitair beleid - plant pathogens - international trade - plant protection - arable farming - forest nurseries - ornamental bulbs - quarantine organisms - phytosanitary policies
  Beleidsmakers kennen maar twee soorten ziekteverwekkers: wel en geen quarantaine- organismen. Die strikte onderverdeling is volgens Piet Boonekamp van Plant Research International lang niet altijd te rechtvaardigen met biologische kennis. Hij pleit daarom voor realistische maatregelen die uitgaan van ziektebestrijding, en niet van handelsbelangen
  Nieuwe virusstammen in pootaardappel
  Verbeek, M. - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)okt. - p. 8 - 8.
  pootaardappelen - plantenvirussen - fytosanitair beleid - seed potatoes - plant viruses - phytosanitary policies
  Het systeem waarmee het aardappelvirus Y in pootaardappelen beheerst werd, moet na twintig jaar trouwe dienst wellicht worden herzien. Onderzoekers van Plant Research International (PRI) ontdekten nieuwe, beter overdraagbare virusstammen
  ''Voor tuinder is plaag één van vele risico’s’
  Breukers, M.L.H. - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)okt. - p. 7 - 7.
  ziektepreventie - ondernemerschap - bloembollen - akkerbouw - fytosanitair beleid - glastuinbouw - vollegrondsteelt - disease prevention - entrepreneurship - ornamental bulbs - arable farming - phytosanitary policies - greenhouse horticulture - outdoor cropping
  Boeren en tuinders hebben vanzelfsprekend belang bij het voorkomen van ziektes op hun bedrijf. Toch wil dat niet zeggen dat het bestrijden van fytosanitaire risico’s bovenaan hun prioriteitenlijstje staat. Een gezonde bankrekening is ook belangrijk
  Plantenziektes bestrijden met genetische vingerafdruk
  Bonants, P.J.M. - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)okt. - p. 4 - 5.
  plantenziektebestrijding - plantenziekteverwekkers - polymerase-kettingreactie - identificatie - quarantaine organismen - fytosanitair beleid - moleculaire plantenziektekunde - moleculaire herkenning - plant disease control - plant pathogens - polymerase chain reaction - identification - quarantine organisms - phytosanitary policies - molecular plant pathology - molecular recognition
  Nederland speelt een belangrijke rol in een Europees project dat quarantaineorganismen wil voorzien van een DNA-streepjescode. Wageningen UR, de Plantenziektenkundige Dienst, en het Centraalbureau voor Schimmelcultures van de KNAW gaan samen met zeventien andere Europese onderzoeksinstituten op zoek naar de unieke streepjescode voor elke plantenplaag
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.