Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 57

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==plaagbestrijding met natuurlijke vijanden
Check title to add to marked list
Repel (plaag) en retain (natuurlijke vijand) in aardbei : verslag trips-mulch-natuurlijke vijanden experimenten in 2013
Belder, E. den; Kruistum, G. van - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 548) - 18
kleinfruit - fragaria - geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - duurzame ontwikkeling - mulches - amblyseius - effecten - proeven - orius - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - thrips - small fruits - integrated pest management - plant protection - sustainable development - effects - trials - augmentation
Een aantal tripssoorten vormen zeer ernstige plagen in een zeer brede groep van voor Nederland economische belangrijke gewassen zoals groentegewassen waaronder aardbei, prei, ui en kool maar ook in de bloementeelt. Chemische bestrijding is door het niet meer toelaten van breedwerkende middelen zoals mesurol en resistentieontwikkeling in trips steeds moeilijker. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de efficiency van een pest-repel en natural enemy retain (Legarrea et al., 2012) strategie in aardbei d.m.v. mulch (foto-selectief materiaal/fysieke barriere) (zie ook Larentzaki et al., 2008) en inzet van roofwantsen. In dit rapport worden de resultaten van 2013 gepresenteerd van drie veldexperimenten die in een geïntegreerde lay-out bij het proefbedrijf Vredepeel zijn uitgevoerd waarbij belangrijke vragen zijn: • wat zijn de effecten van witte mulch, Orius majusculus en de combinatie op de populatie opbouw van trips populaties in aardbei • en in welke mate verschilt dit van onbehandeld, gangbaar (inzet chemische middelen) en het loslaten van de roofmijt Amblyseius montdorensis
'Gereedschapskist aan maatregelen nodig voor bestrijding rouwmug' : Veel schade bij opkweek jonge planten
Hoogstraten, K. van; Messelink, G.J. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)10. - p. 32 - 33.
glastuinbouw - potplanten - plantenplagen - sciara - bestrijdingsmethoden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - klimaatregeling - chemische bestrijding - bedrijfshygiëne - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - pot plants - plant pests - sciara - control methods - augmentation - air conditioning - chemical control - industrial hygiene - agricultural research
Varenrouwmuggen zijn voor potplantentelers en plantenkwekers een beruchte plaag. De larven van deze Sciaridae, in de praktijk sciara’s genoemd, doen zich tegoed aan de jonge plantenwortels en richten zo grote schade aan. Eén probaat middel bestaat er niet tegen. “Het is én-én. Ik combineer wel vier maatregelen om ze te voorkomen en bestrijden”, vertelt Gerrit van Dop van Solisplant uit ’s Gravenzande. Onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw naar deze plaag bood hem aanknopingspunten.
Met endofyten nieuw perspectief in gewasbescherming en productie : Meer onderzoek moet werking blootleggen
Bezemer, J. ; Messelink, G.J. ; Holstein, R. van - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)9. - p. 20 - 21.
glastuinbouw - gewasbescherming - groenten - solanum lycopersicum - endofyten - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - macrolophus - plantgezondheid - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - plant protection - vegetables - solanum lycopersicum - endophytes - augmentation - macrolophus - plant health - agricultural research
Direct of indirect kunnen endofyten de plantgezondheid en de groei van een gewas gunstig beïnvloeden. Deze bacteriën en schimmels zonder pathogene werking hebben dat al in een aantal gevallen laten zien. Meer onderzoek is nodig om hun precieze werking te achterhalen. De perspectieven kunnen echter groot zijn.
Biodiversiteit onder glas : voedsel voor luizenbestrijders
Janmaat, L. ; Bloemhard, C.M.J. ; Kleppe, R. - \ 2014
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 20
glastuinbouw - glasgroenten - aphididae - biologische landbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - biodiversiteit - organismen ingezet bij biologische bestrijding - nuttige insecten - bloemen - paprika's - nectarplanten - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - organic farming - plant protection - pest control - biodiversity - biological control agents - beneficial insects - flowers - sweet peppers - nectar plants - augmentation
In het praktijknetwerk 'Biodiversiteit onder glas' is door glastuinders geëxperimenteerd met bloemen in en rond de kas. Al dan niet in combinatie met bankerplanten zoals granen. Deze brochure is gemaakt om kennis over bloemen en biologische bestrijders te geven en specifiek het nut van biodiversiteit.
Biologische bestrijding van rouwmuggen : Inventarisatie natuurlijke vijanden; Optimalisatie toepassing nematoden; Ontwikkeling van een openkweeksysteem voor bodemroofmijten
Pijnakker, J. ; Grosman, A.H. ; Leman, A. ; Linden, A. van der; Groot, E.B. de - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1303) - 68
glastuinbouw - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - sierteelt - bestrijdingsmethoden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - tests - nematoda - roofmijten - gewasbescherming - greenhouse horticulture - biological control - biological control agents - ornamental horticulture - control methods - augmentation - predatory mites - plant protection
Rouwmuggen zijn zeer algemeen in kassen, en meestal talrijker dan de typische plaag-insecten. De meeste soorten voeden zich met schimmels en met organisch materiaal, en zijn onschadelijke voor planten. Enkele soorten kunnen schadelijk zijn in zaaibedden, aan stekmateriaal en aan jonge planten. Veel breedwerkende insecticiden hebben een effect op de muggen en hun larven, maar het probleem blijft dat de populaties zich echter snel herstellen. De afgelopen jaren zijn er een aantal biologische bestrijders getest als alternatief voor synthetische bestrijdingsmiddelen, waaronder nematoden, bacteriën, bodemroofmijten en kortschildkevers. Dit project has als doel om de biologische bestrijding van rouwmug te verbeteren. Natuurlijke vijanden van rouwmuggen werden verzameld in Nederlandse kassen. Roofvliegen, roofmijten en sluipwespen bleken algemene natuurlijke vijanden van rouwmuggen. Een literatuurstudie over natuurlijke vijanden en vangmethoden werd uitgevoerd. Verschillende strategieën met nematoden werden getest. Nematoden bleken goed toepasbaar te zijn op pluggen in tegenstelling tot wat veel telers denken. De toepassing van nematodes bleek het meest optimaal op een periode van zes weken. penkweeksystemen voor bodemroofmijten werden ontwikkeld om de effectiviteit van deze predatoren te verbeteren. In kasproeven is aangetoond dat de ontwikkelde openkweeksystemen de dichtheid van bodemroofmijten in het gewas vergroten t.o.v. huidige introducties. In praktijkproeven bleken de openkweeksystemen gevoelig voor uitdroging. Deze werden aangepast om dit probleem te vermijden. Fungus gnats are very common in greenhouses and are usually more numerous than any other pests. Most of the species feed on fungi and organic matter and are harmless to plants. Some species can cause damages in seedlings, cuttings and young plants. Many broad spectrum insecticides have an effect on the adult gnats and their larvae, but the problem persists because of the fast recovery of the populations. The last years a number of biological control agents were tested as alternatives to synthetic pesticides, including nematodes, bacteria, soil dwelling predatory mites and rove beetles. This project aimed at improving biological control of fungus gnats. Natural enemies of fungus gnats were collected in Dutch greenhouses. Predatory flies, predatory mites and wasps seemed to be common natural enemies of fungus gnats. A literature study on natural enemies and trapping methods were done. Several strategies with nematodes were tested. Nematodes were found to be effective in plugs contrary to what many growers think. The use of nematodes was the most optimal when these were applied for a period of six weeks. Open rearing systems for soil dwelling predatory mites were developed in order to improve the efficacy of the predators. Greenhouse experiments have demonstrated that the systems increase the density of predatory mites in the growing substrate in comparison with the current introductions of predatory mites. The main problem in the first field trials was moisture loss. The rearing systems have been adapted to solve this problem.
Stimulering van roofvliegen en roofkevers voor plaagbestrijding in de sierteelt
Grosman, A.H. ; Groot, E.B. de; Messelink, G.J. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1302) - 32
chrysanthemum - thrips - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - organische meststoffen - effecten - methodologie - bodemonderzoek - voedingsstoffen - bestrijdingsmethoden - gewasbescherming - kastechniek - chrysanthemum - thrips - augmentation - organic fertilizers - effects - methodology - soil testing - nutrients - control methods - plant protection - greenhouse technology
Bestrijding van plagen wordt soms geholpen door spontaan optredende natuurlijke vijanden. Bij veel grondgebonden teelten komen spontaan roofvliegen en roofkevers voor. Dit onderzoek is gekeken wat de effecten van deze bestrijders op trips in chrysant zijn en hoe ze gestimuleerd kunnen worden. Bij de roofvlieg Coenosia attenuata werd slechts een licht effect op trips waargenomen. Dichtheden van de roofkevers Atheta coriaria namen enorm toe bij toevoegingen van organische meststoffen, gist of een eiwitbron (kalkoenvoer) aan de bodem. In een kasproef werd echter geen verbeterde bestrijding van trips gevonden wanneer gist werd toegevoegd aan uitzettingen van roofkevers. Dit kan te maken hebben met voedselverzadiging van de predatoren en het verpoppingsgedrag van trips. Verder onderzoek is nodig om te bepalen op welke manier toediening van voedsel aan de bodem de bestrijding van trips kan verbeteren. Biological control of pests in greenhouses is sometimes supported by sponaneously occuring natural enemies, such as soil-dwelling predatory beetles or hunter flies. The aim of this study was to determine the effects of these predators on western flower thrips in chrysanthemum and how population densities of the predators can be increased. De hunter fly Coenosia attenuata was not able to significantly reduce thrips populations in cages, but there was a minor reduction in pest densities. Densities of the predatory beetle Atheta coriariae could be increased by applying fertilisers, proteins (bird feed) or yeast to to soil. However, increased densities of soil-dwelling predators did not enhance thrips control in a greenhouse trial. This may have been the results of food saturation of the predators or the pupal behaviour of thrips. More research is needed to optimize soil enrichment with food in such a way that thrips control will be enhanced.
Biologische bestrijding van Echinothrips americanus in de sierteelt
Pijnakker, J. ; Leman, A. ; Messelink, G.J. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1298) - 36
thrips - insectenplagen - roofmijten - hemiptera - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - organismen ingezet bij biologische bestrijding - sierteelt - gewasbescherming - proeven - chrysopidae - miridae - thrips - insect pests - predatory mites - hemiptera - augmentation - biological control agents - ornamental horticulture - plant protection - trials - chrysopidae - miridae
De Echinothrips americanus is een zeer polyfage tripssoort die de laatste jaren steeds meer komt opzetten in de sierteelt. Dit onderzoek was gericht op het opsporen en evalueren van nieuwe natuurlijke vijanden van Echinothrips. Verschillende soorten roofmijten, roofwantsen en gaasvliegen zijn getest in het laboratorium, in kleinschalige kasproeven en in 2 praktijkproeven in een gerberateelt. De roofmijt Amblydromalus limonicus lijkt een betere predator te zijn van Echinothrips dan Amblyseius swirskii. In het laboratorium werd bij deze roofmijt een hogere predatie van larven van Echinothrips gevonden dan bij A. swirskii, en in gerbera was er een betere vestiging van de roofmijt en betere bestrijding van Echinothrips. Verschillende roofwantsen die behoren tot de Miridae konden Echinothrips goed bestrijden, maar deze wantsen zijn niet geschikt voor elk gewas. Gerbera lijkt een geschikt gewas, maar de mogelijke schade die deze wantsen bij bloemen kunnen veroorzaken moet verder onderzocht worden. Larven van meerder soorten gaasvliegen bleken allemaal in staat te zijn om dichtheden van Echinothrips te reduceren. Loslatingen in de praktijk resulteerde echter alleen een remming in de populatiegroei van Echinothrips.
Verbetering inzet Macrolophus pygmaeus in tomaat
Holstein, R. van; Messelink, G.J. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1293) - 20
organismen ingezet bij biologische bestrijding - hemiptera - macrolophus caliginosus - tomaten - solanum lycopersicum - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - predatoren - biological control agents - hemiptera - macrolophus caliginosus - tomatoes - solanum lycopersicum - plant protection - control methods - augmentation - predators
De vestiging van de roofwants Macrolophus pygmaeus in tomaat komt vaak moeizaam op gang in de periode wintervoorjaar. Op een commercieel tomatenbedrijf is gekeken of de populatiegroei van Macrolophus versneld kan worden met alternatief voedsel. Een standaard toepassing van Ephestia-eieren (35g/ha) werd vergeleken met een 5x zo hoge dosering van de veel goedkopere Artemiacysten (175g/ha). Het wekelijks verblazen van dit voedsel verdrievoudigde de populatie Macrolophus ten opzichte van de behandeling met Ephestia-eieren. De dichtheden liepen op tot meer dan 100 per plant in een periode van 16 weken. Het viel daarbij op dat Macrolophus nauwelijks aanwezig was in de paden waar geen voedsel was toegediend. Het is dus zaak om verder te kijken hoe dit voedsel het beste kan worden toegediend om tot een optimale verdeling van Macrolophus te komen. Dit onderzoek laat in ieder geval zien dat de populatieopbouw van Macrolophus in een tomatengewas verder versneld kan worden door het aanbieden van alternatief voedsel. Ephestia-eieren zijn daarvoor het meest geschikt, maar de goedkopere Artemiacysten kunnen een goede aanvulling of een goed alternatief zijn. The establishment of Macrolophus pygmaeus in a tomato crop is often poor during winter and spring when prey densities are low. In this study we evaluated the effects of foods prays on the population dynamics of Macrolophus. Weekly applications of Ephestia eggs were compared with a 5 times higher dose of Artemia cysts, which is a much cheaper food source. This food source resulted in 3 times higher predator densities compared to the Ephestia treatment. The densities increased to more than 100 per plant in a period of 16 weeks. The predatory bugs remarkebly aggregated on the plants with food and were hardly present in the rows where no food was applied. It is therefore important to develop methods that optimize the distribution of Macrolophus in a crop.
Movie Coenosia thrips (directed by Eric de Groot and Gerben Messelink)
Wageningen UR Glastuinbouw, ; Groot, E.B. de; Messelink, G.J. - \ 2013
You Tube
roofinsecten - biologische bestrijding - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - frankliniella occidentalis - sierteelt - glastuinbouw - predatory insects - biological control - augmentation - frankliniella occidentalis - ornamental horticulture - greenhouse horticulture
A movie of a predatory fly maggot (Coenosia attenuata) attacking western flower thrips (Frankliniella occidentalis)
movie Coenosia Bradysia (directed by Gerben Messelink)
Messelink, G.J. ; Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2013
You Tube
roofinsecten - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - biologische bestrijding - sciaridae - predatory insects - augmentation - biological control - sciaridae
Larva of the predatory fly Coenosia attenuate feeding on fungus gnat larva (Bradysia difformis)
Geïntegreerde bestrijding van citruswolluis Planococcus citri in roos
Pijnakker, J. ; Leman, A. ; Hennekam, M. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1238)
glastuinbouw - snijbloemen - rozen - rosa - planococcus citri - onderzoeksprojecten - organismen ingezet bij biologische bestrijding - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - methodologie - feromoonvallen - greenhouse horticulture - cut flowers - roses - research projects - biological control agents - augmentation - methodology - pheromone traps
Citruswolluis, Planococcus citri (Risso), is een van de belangrijkste plagen geworden in de rozenteelt onder glas. Er is inmiddels veel praktijkervaring met de toepassing van biologische bestrijders om haarden uit te roeien. Voor de professionele tuinbouw is de effectiviteit van deze aanpak doorgaans onvoldoende, en moet alsnog met insecticiden worden ingegrepen. Onderzoek is uitgevoerd naar de inzet van natuurlijke vijanden op zeer kleine wolluis-haarden om de uitbreiding van wolluisaantasting te voorkomen naar nog niet aangetaste planten. De relevantie van het loslaten van verschillende natuurlijke vijanden ter bestrijding van wolluis in kasrozen wordt besproken. Uit het project leek dat feromoonvallen een goede hulpmiddel kunnen zijn om de aanwezigheid van wolluis te bepalen, maar niet geschikt zijn om snel wolluis-haarden te detecteren en te traag zijn om de telers te waarschuwen dat wolluis toeneemt. Bij telers met zware wolluis-problemen kon aantasting met wolluizen met larven van het lieveheerbeestje Cryptolaemus montrouzieri en de sluipwespen Anagyrus pseudococci of Leptomastix dactylopii worden verminderd, maar de bestaande uitzet-strategieën van natuurlijke vijanden waren niet voldoende om de wolluizen helemaal uit te roeien. Er werd geen toegevoegde waarde gevonden van de twee nieuwe soorten lieveheerbeestjes Nephus includens en Scymnus syriacus. Het massaal preventief introduceren van natuurlijke blijken het meest perspectiefvol bij telers die wolluis in het lopen van het jaar verwachten. Wekelijkse introducties van larven van Cryptolaemus of van de goedkopere gaasvliegen en de vestiging daarvan dienen op praktijkschaal verder onderzocht te worden. Since early 2000 the citrus mealybug, Planococcus citri (Risso), has become a key pest in roses cultivated in greenhouses in The Netherlands. There has been a lot of practical experience with the application of biological control agents to eradicate outbreaks. The effectiveness of this approach is usually insufficient for professional horticulture and the Integrated Pest Management often ends with applications of insecticides. Research was carried out on the introductions of natural enemies on small mealybugs hot spots in order to avoid the spread of mealybug infestations to healthy plants. The relevance of introducing natural enemies for controlling mealybugs in greenhouse roses is discussed. In this project, pheromone traps seemed to be a good tool to detect the presence of mealybugs, but were not suitable for the detection of hotspots or to warn growers about outbreaks. At growers with high level of infestation, we could reduce damages caused by the pest with introduction of the labybug Cryptolaemus montrouzieri and parasitoids Anagyrus pseudococci or Leptomastix dactylopii. However, the introductions of beneficials were not effective enough to eradicate the pest. Introductions of Nephus includens and Scymnus syriacus were less effective than Cryptolaemus. Massive preventive releases of beneficials seem to give the best solution for growers who are expecting problems with mealybugs. Weekly introductions of larvae of Cryptolaemus or cheaper larvae of lacewings with alternative food to enhance their survival in the crop will be further investigated.
Biologische bestrijding van Echinothrips americanus
Leman, A. ; Pijnakker, J. ; Messelink, G.J. - \ 2013
sierteelt - thrips - organismen ingezet bij biologische bestrijding - reduviidae - roofmijten - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - biologische bestrijding - glastuinbouw - ornamental horticulture - thrips - biological control agents - reduviidae - predatory mites - augmentation - biological control - greenhouse horticulture
Posterpresentatie over de problematiek van de toename van Echinothrips in de sierteelt en onderzoek naar de bestrijdingmethoden daarvan.
Roofwantsen (Orius) in stand houden met alternatief voedsel
Grosman, A.H. ; Groot, E.B. de; Bernardo, A. - \ 2013
sierteelt - gewasbescherming - organismen ingezet bij biologische bestrijding - reduviidae - orius - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - methodologie - voedingswijzen - mijten - drachtplanten - ephestia - artemia - ornamental horticulture - plant protection - biological control agents - augmentation - methodology - foodways - mites - pollen plants
Informatieposter over een effectievere plaagbestrijding in de sierteelt door betere vestiging en populatieopbouw van roofwantsen (Orius spp). De roofwantsen in een vroege teeltfase introduceren en laten vermeerderen in het gewas via toediening van alternatief voedsel.
Bugquest : webquest natuurlijke vijanden : plaagbeheersing door akkerranden
PPO BBF Bloembollen, ; Os, G.J. van - \ 2013
AgriHolland, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Wageningen UR
akkerbouw - tuinbouw - organismen ingezet bij biologische bestrijding - akkerranden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - agrarisch onderwijs - kennisoverdracht - geïntegreerde plagenbestrijding - agrarisch natuurbeheer - arable farming - horticulture - biological control agents - field margins - augmentation - agricultural education - knowledge transfer - integrated pest management - agri-environment schemes
Website waarin leerlingen vragen worden gesteld over het nut van akkerranden, hoe werkt natuurlijke plaagbestrijding en wat zijn de voor- en nadelen van akkerranden
Nieuwe roofwantsen gaan strijd aan met bladluis in paprika (interview met Gerben Messelink)
Rodenburg, J. ; Messelink, G.J. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)1. - p. 54 - 55.
glastuinbouw - kasgewassen - capsicum - gewasbescherming - macrolophus - reduviidae - aphididae - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - landbouwkundig onderzoek - groenten - greenhouse horticulture - greenhouse crops - capsicum - plant protection - macrolophus - reduviidae - aphididae - augmentation - agricultural research - vegetables
Biologische gewasbescherming in tuinbouwgewassen blijft een complex vraagstuk. Een systeem dat vraagt om vernieuwend onderzoek, onder meer naar oplossingen voor het probleem van bladluis in paprika. Wageningen UR Glastuinbouw startte een zoektocht naar effectieve roofwantsen die op een preventieve en goedkope manier bladluis bestrijden. Verschillende kandidaten blijken perspectiefvol, waaronder de bekende Macrolophus pygmaeus.
Gecombineerde aanpak basis van ecosysteem in de as (interview met Gerben Messelink)
Kierkels, T. ; Messelink, G.J. - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)8. - p. 34 - 35.
plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - bevordering van natuurlijke vijanden - biologische bestrijding - glastuinbouw - kweken - ecosystemen - modelleren - landbouwkundig onderzoek - augmentation - encouragement - biological control - greenhouse horticulture - rearing - ecosystems - modeling - agricultural research
Biologische bestrijding loopt tegen zijn grenzen aan. Weliswaar zetten alle glasgroentetelers en meer dan de helft van de siertelers natuurlijke vijanden in, toch doemen er steeds nieuwe problemen op, zoals de toenemende druk van wittevlieg, trips en wolluis. Het is tijd voor de ‘standing army’: een ‘leger’ dat al klaarstaat, voordat de plaag uitbreekt. Daarvoor is een andere benadering nodig.
Vergroening van het GLB door Ecological Focus Area’s : verkenning van doelen, randvoorwaarden, kosten en baten
Doorn, A.M. van; Melman, T.C.P. ; Geertsema, W. ; Elbersen, B.S. ; Prins, H. ; Stortelder, A.H.F. ; Smidt, R.A. - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2296) - 74
agrobiodiversiteit - gemeenschappelijk landbouwbeleid - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - agrarische bedrijfsvoering - landschap - agrarisch natuurbeheer - akkerbouw - melkveehouderij - functionele biodiversiteit - agro-biodiversity - cap - augmentation - farm management - landscape - agri-environment schemes - arable farming - dairy farming - functional biodiversity
Een belangrijk element in de voorstellen van de Europese Commissie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2013 is het vergroenen van de directe betalingen aan boeren via een verplicht aantal maatregelen. Het Nederlandse kabinet ziet vooral heil in de maatregel Ecological Focus Area (EFA), waarbij een boer 7% van zijn areaal moet inrichten ‘voor ecologische doeleinden’. Hoewel nog veel onduidelijk is over de invulling van de maatregel, lijkt het het meest zinvol om EFA’s in te zetten voor doelen waar ze een wezenlijke bijdrage aan kunnen leveren onder niet al te veel voorwaarden. Als meest veelbelovende vergroeningsmogelijkheden komen naar voren: het versterken van de agro-biodiversiteit en groen/blauwe dooradering van het landelijk gebied, het benutten voor natuurlijke plaagbestrijding en het versterken van de landschappelijke kwaliteit. Sleutelfactoren voor een succesvolle bijdrage van EFA’s zijn: - meerjarig cq. permanent uit productie, - doelgericht beheer, - regionale specificiteit, - ruimtelijke samenhang.
Plagen en hun biologische bestrijders - kader: Feiten: Nog veel te ontdekken
Neefjes, H. ; Linden, A. van der - \ 2012
Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)8. - ISSN 0042-2223 - p. 29 - 29.
sierteelt - gewasbescherming - organismen ingezet bij biologische bestrijding - plantenplagen - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - biologische bestrijding - ornamental horticulture - plant protection - biological control agents - plant pests - augmentation - biological control
Er is een breed scala bestrijders beschikbaar voor siertelers in Nederland. Steeds meer telers zetten ze in tegen plagen of gaan ermee experimenteren. Ondertussen komen via onderzoekers en fabrikanten nog steeds nieuwe beestjes of toepassingen in beeld. Naar verwachting zetten deze ontwikkelingen door.
Eindrapportage FAB2 2008-2011 : functionele agro biodiversiteit
Geus, J. de; Gurp, H. van; Alebeek, F.A.N. van; Bos, M. ; Janmaat, L. ; Molendijk, L.P.G. ; Rijn, P. van; Schaap, B.F. ; Visser, A. ; Vlaswinkel, M.E.T. ; Wal, E. van der; Willemse, J. ; Zanen, M. - \ 2011
’s-Hertogenbosch : ZLTO Projecten - 47
agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - akkerranden - akkerbouw - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - bevordering van natuurlijke vijanden - gewasbescherming - landschap - bodembeheer - bodembiologie - bodemweerbaarheid - agro-biodiversity - functional biodiversity - field margins - arable farming - augmentation - encouragement - plant protection - landscape - soil management - soil biology - soil suppressiveness
In het door LTO Noord, ZLTO en LLTB geïnitieerde project Functionele Agrobiodiversiteit (FAB2) is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het slim benutten van levende organismen om tot duurzame landbouw te komen. Deze aanpak vraagt om een aantal aanpassingen in de bedrijfsvoering en het landschap, zodat deze organismen kunnen overleven en hun nuttige werk kunnen doen. Het nut van akkerranden hiervoor is aangetoond. In FAB2 is verkend of er slim gebruik kan worden gemaakt van landschapselementen door aanpassing van het beheer. Ook is gezocht naar eenvoudige methoden (scouting) om te bepalen of de natuur voldoende in staat is om het (luizen)probleem op te lossen. Tot slot werd gezocht naar strategieën voor het duurzaam gebruik van de bodem, zoals niet-kerende grondbewerking.
Functionele agrobiodiversiteit: van concept naar praktijk
Vosman, B. ; Faber, J.H. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 421) - 62
akkerbouw - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - akkerranden - agrobiodiversiteit - struiken - bomen - landschap - functionele biodiversiteit - bevordering van natuurlijke vijanden - gewasbescherming - arable farming - augmentation - field margins - agro-biodiversity - shrubs - trees - landscape - functional biodiversity - encouragement - plant protection
Onderzoek naar de rol van het landschap in de preventie van ziekten en plagen heeft onder meer geleid tot het advies om bij de aanplant en het onderhoud van bomen en struiken in het agrarisch gebied meer rekening te houden met de functie die de verschillende soorten hebben bij het ondersteunen van natuurlijke vijanden en plagen. Ook bleek uit het onderzoek dat de invloed van een bloeiende akkerrand zich tot minimaal 70 meter in het gewas uitstrekt. Uit een ruimtelijke analyse blijken grote regionale verschillen in aantal en omvang van potentiële bronnen van natuurlijke vijanden in de omgeving van akkers.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.