Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Groene daken in Tilburg : operationele handvatten voor ontwikkeling van gemeentelijk beleid
  Hendriks, C.M.A. ; Snep, R.P.H. ; Vries, E.A. de; Brolsma, R. - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2692) - 61
  groene daken - gemeenten - beleid - plaatselijk bestuur - wateropslag - waterbergend vermogen - klimaatverandering - biodiversiteit - noord-brabant - green roofs - municipalities - policy - local government - water storage - water holding capacity - climatic change - biodiversity - noord-brabant
  In opdracht van Rijkswaterstaat is voor de gemeente Tilburg nagegaan welke meerwaarde groene daken kunnen leveren aan het gemeentelijk beleid. De omgevingsvisie 2040 van Tilburg is doorgenomen op relevante ambities waaraan groene daken kunnen worden gekoppeld. Belangrijke aanknopingspunten zijn beleving, duurzaamheid en leefbaarheid. Het rapport geeft een aantal praktische handvatten waarmee de gemeente beleid kan formuleren en kan bepalen of zij groene daken wil stimuleren, welke doelen zij daarmee zou willen nastreven en welke locaties in de stad potentieel in aanmerking komen. Inzet voor klimaatadaptatie lijkt daarbij een perspectiefvolle benadering voor Tilburg. Door in een vervolgstap de handvatten te combineren met specifieke lokale informatie kunnen gericht maatregelen en locaties worden gekozen. In dit rapport worden daarvoor enkele suggesties gedaan.
  Local Environmental Politics in China - Challenges and Innovations
  Kostka, G. ; Mol, A.P.J. - \ 2014
  Abingdon, Oxon : Routledge - ISBN 9780415723299 - 129
  milieubeleid - plaatselijk bestuur - china - innovaties - environmental policy - local government - china - innovations
  This book illuminates the fast-changing dynamics of local environmental politics in China. In the course of building up an institutional framework for environmental governance over the last decade, local actors have generated a variety of policy innovations and experiments. In large measure these are creative responses to two main challenges associated with translating national environmental policies into local realities. The first such challenge is a ‘policy implementation gap’ stemming from the absence of the state capacity necessary to the implementation of environmental measures. The second challenge refers to the need for local non-state actors to engage in environmental management; oftentimes such a ‘participation gap’ contributes to implementation failures. In recent years, we have seen a multitude of initiatives within China at the provincial level and below designed to bridge both ‘gaps’. Hence, the central aim of this book is to assess these experiments and innovations in local environmental politics.
  Krimpbeleid met sociale media : sturen met sociaal kapitaal op maatschappelijke energie
  During, R. ; Willemse, R. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen University (Zo doen wij dat hier! dl. 5) - ISBN 9789461737076 - 56
  sociale netwerken - sociaal kapitaal - sociale participatie - plaatselijk bestuur - overheidsbeleid - samenleving - innovaties - nederland - social networks - social capital - social participation - local government - government policy - society - innovations - netherlands
  Naarmate het besef groeit dat de zorgsamenleving onbetaalbaar wordt onder invloed van de demografische en economische trends, komt sociale en maatschappelijke innovatie steeds nadrukkelijker op de agenda. In alle sectoren van het rijksbeleid wordt gesproken van vermaatschappelijking als belangrijke strategie en doorsnijdend thema. Het besef dat marktwerking en new public management (de overheidsdienst als bedrijf) de consumptieve houding van burgers hebben versterkt, ligt ten grondslag aan deze strategie. Het maatschappelijk initiatief is er nog steeds en kan als een soort humuslaag de voedingsbodem vormen van een actieve samenleving waarin de overheid verantwoordelijk is voor de infrastructuur, en burgers c.q. het maatschappelijk middenveld voor specifieke doelen. In het Noord-Groningse dorpje Holwierde kan de dorpswinkel open blijven, omdat verstandelijk gehandicapten bij wijze van dagbesteding meehelpen: een mooi voorbeeld van zo’n sociale innovatie in die humuslaag. In dit essay gaan we na hoe die humuslaag is ingebed in sociale-media-communicatiepraktijken en welke nieuwe mogelijkheden dit kan bieden voor het beleid inzake krimp. Hiervoor hebben we onderzoek gedaan, waarbij in de pilotgebieden Burgerschap in Krimp van BZK en de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) is gekeken naar discussies over krimp en zelforganisatie.
  Shaping multiple Ajijics and development : a Mexican town in the context of the international retirement migration
  Diaz Copado, F.V. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Leontine Visser, co-promotor(en): Alberto Arce. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736772 - 221
  migratie - gepensioneerden - buitenland - regionale ontwikkeling - sociale verandering - stedelijke samenleving - modernisering - steden - woonwijken - infrastructuur - economische ontwikkeling - plaatselijk bestuur - ontwikkeling - mexico - migration - retired people - foreign countries - regional development - social change - urban society - modernization - towns - residential areas - infrastructure - economic development - local government - development - mexico
  Ajijic is a Mexican town that during the 1990s experienced its biggest social, economic, and physical transformation of the last 50 years. This transformation was mainly triggered by two factors: 1) a significant increase in the number of foreign retirees moving into Ajijic (effect of a global phenomenon identified as international retirement migration); and 2) the consequent increase in the construction of residential developments and infrastructure (mainly retiree-oriented). In this thesis the author argues that the international retirement migration phenomenon in Ajijic provoked the emergence of different projects of shaping the physical characteristics of this town. Through these projects, social actors shape Ajijic according to their different interpretations of what the town of Ajijic is, and what local development and modernisation mean to them. The transformation of the physical characteristics of Ajijic, through these projects, has also transformed the social life of this town.
  Duurzaam Regionaal Voedsel bij gemeenten : resultaatmeting naar beleidsontwikkeling voor duurzaam regionaal voedsel bij gemeenten
  Agricola, H.J. ; Fontein, R.J. ; Stuiver, M. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2412) - 21
  voedselvoorziening - duurzaamheid (sustainability) - plaatselijk bestuur - vragenlijsten - participatie - inventarisaties - regionale voedselketens - food supply - sustainability - local government - questionnaires - participation - inventories - regional food chains
  In opdracht van het ministerie van EZ is een enquête uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten om inzicht te krijgen in hoeveel gemeenten anno 2012 betrokken zijn bij regionale voedselinitiatieven en hoeveel gemeenten een actief voedselbeleid hebben ontwikkeld of dat van plan zijn te gaan doen. Uit de enquête blijkt dat 72% van de gemeenten initiatieven van Duurzaam Regionaal Voedsel ondersteunt, 10% van de gemeenten heeft een beleid of visie voor Duurzaam Regionaal Voedsel. Van de gemeenten die nog geen beleid hebben, zegt 26% dit in de toekomst te willen gaan doen. Kennisvragen die bij gemeenten spelen hebben vooral betrekking op de behoefte aan praktijkvoorbeelden over hoe gemeenten en private partijen gezamenlijk initiatieven van Duurzaam Regionaal Voedsel kunnen ontwikkelen en implementeren.
  Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht
  Aalvanger, A. - \ 2013
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 299) - ISBN 9789461731869 - 42
  drenthe - coöperatieve activiteiten - coöperaties - dorpen - plattelandsontwikkeling - plaatselijk bestuur - drenthe - cooperative activities - cooperatives - villages - rural development - local government
  Dit onderzoek gaat over het gezamenlijk ondernemen van activiteiten en initiatieven door de inwoners van Nieuw-Dordrecht en de rol die een dorpscoöperatie hierin kan spelen. Plaatselijk Belang Nieuw- Dordrecht is de belangenvertegenwoordiger van de inwoners van Nieuw-Dordrecht. Op initiatief van het Plaatselijk Belang worden sociale activiteiten ondernomen en wordt gewerkt aan de ruimtelijke inrichting van het dorp. Daarnaast is het Plaatselijk Belang aangemerkt als ‘Erkend Overlegpartner’ van het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Emmen. Het Plaatselijk Belang wil graag dat de inwoners van Nieuw-Dordrecht gezamenlijk aan de slag gaan met activiteiten die de sociale samenhang en leefbaarheid in het dorp vergroten. De organisatie denkt dat een dorpscoöperatie een goed middel kan zijn om dit te stimuleren. Het idee van een dorpscoöperatie is ontstaan tijdens het traject van Emmen Revisited voor het opstellen van het Dorpsprogramma. De coöperatie zou volgens het Plaatselijk Belang kunnen bijdragen aan het concretiseren en uitvoeren van de doelen en maatregelen uit dit programma. Bovendien zou het stimuleren van eigen initiatief door bewoners sociale en economische meerwaarde kunnen opleveren en hun zeggenschap over bestedingen en de uitvoering van werkzaamheden kunnen vergroten.
  Hoe onderscheid je een eenzame zeurpiet van een echte zegsman?
  Coninx, I. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)feb. - p. 8 - 8.
  plaatselijk bestuur - bewonersparticipatie - besluitvorming - local government - community participation - decision making
  Een verwaarloosde buurtspeeltuin, een park dat dreigt te worden volgebouwd of een weg die steeds gevaarlijker wordt. Burgers trekken over allerlei zaken gezamenlijk bij gemeenten aan de bel. Hoeveel ruimte ze hebben voor eigen initiatief en eigen oplossingen verschilt per gemeente, blijkt uit een verkennend onderzoek van Alterra, onderdeel van Wageningen UR.
  Strengthening institutions or institutionalising weaknesses? : interactions between aid and institutions in Huíla Province, Angola
  Serrano, M.M. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Thea Hilhorst. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789461731289 - 310
  interventie - humanitaire hulp - ontwikkelingsprojecten - instellingen - plaatselijk bestuur - angola - afrika - interacties - intervention - humanitarian aid - development projects - institutions - local government - angola - africa - interactions
  This research analyses the interaction between aid interventions and local institutions through which people address needs during crisis. These include state and non- state institutions involved in social assistance and in the delivery of basic services such as healthcare. The study focuses on the case of Angola’s conflict, which lasted from independence in 1975 until 2002. It discusses aid policy and practice during the war and in the post-war context by examining various types of aid interventions and how they unfold on the ground. It shows that during the emergency, humanitarian practice largely ignored or bypassed local institutions. However, strengthening institutional capacity has become an explicit objective of post-conflict aid interventions. This thesis analyses the main types of institution-building interventions that have dominated Angola’s reconstruction period. It shows that these are strongly shaped by the legacy of relief practices on the legitimacy of local institutions, and on the functioning of the aid system. As a result, aid interventions rather than strengthening local institutions, often institutionalise their weaknesses.
  Borging van de Ecologische Hoofdstructuur in bestemmingsplannen
  Kamphorst, D.A. ; Nieuwenhuizen, W. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Kistenkas, F.H. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2123) - 111
  ecologische hoofdstructuur - bestemmingsplannen - gebiedsgericht beleid - plaatselijk bestuur - natuurbescherming - nederland - ecological network - zoning plans - integrated spatial planning policy - local government - nature conservation - netherlands
  Dit rapport biedt inzicht in de planologische borging van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in bestemmingsplannen. Dit inzicht is het resultaat van tweejarig onderzoek (2009-2010) naar de wijze waarop gemeenten omgaan met de planologische borging van de EHS, de mate van bescherming die dit biedt en knelpunten hierbij. De EHS blijkt op velerlei manieren in bestemmingsplannen opgenomen. Dit leidt tot een variatie in de bescherming tegen ruimtelijke ingrepen. De borging van de EHS in bestemmingsplannen biedt geen garantie dat alle bouw en aanlegvergunningen een ‘nee, tenzij toets’ doorlopen. De aangetroffen borging komt tegemoet aan het Nota Ruimte beleid voor flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden in het landelijk gebied. Het rapport biedt aanknopingspunten om de planologische borging van de EHS verder bij te sturen.
  The accidental city : violence, economy and humanitarianism in Kakuma refugee camp Kenya
  Jansen, B.J. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Thea Hilhorst. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085858591 - 273
  rampen - oorlog - vluchtelingen - noodgevallen - sociologie - agressief gedrag - organisatie - bevolkingsverplaatsing - economie - vn - niet-gouvernementele organisaties - plaatselijk bestuur - plaatselijke bevolking - kenya - afrika - disasters - war - refugees - emergencies - sociology - aggressive behaviour - organization - resettlement - economics - un - non-governmental organizations - local government - local population - kenya - africa

  In this research I examine social ordering processes in Kakuma refugee camp in

  Kenya. I view the camp as an accidental city, by which I challenge the image of

  the camp as a temporary and artificial waiting space or a protracted refugee crisis

  per se. The reference to the city is both metaphorically and physically relevant. First,

  the metaphorical dimension of the city places refugees and their negotiation of

  space into the realm of the normal and the possible, contrary to prevailing notions

  of the camp as an abnormality. In this thesis, I analyze the ways in which refugees

  settle down in the camp and inhabit the humanitarian space. From a physical

  perspective, the camp has grown into a center of facilities in a wider region of

  insecurity, war and marginalized pastoral lands in a semi-desert. Compared to the

  region, the camp resembles a multicultural and cosmopolitan place, with various

  connections to the wider world.

  I have analyzed five domains in which social ordering takes place:

  humanitarian governance, the camp as a warscape, the camp economy, third

  country resettlement and repatriation. In all these domains, refugees seek to

  organize themselves and their surroundings vis-à-vis the humanitarian agencies

  and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

  In chapter two, I describe how UNHCR de facto became the government of

  the refugee camp on behalf of the Kenyan government. In this capacity it operates

  in a confusion of roles; it is both implementer of aid and assistance in the general

  administration of the camp, and monitor and guard of States’ obligations to

  respect refugee rights. This makes that UNHCR and its implementing NGOs not

  only offer, preach and teach entitlements, but are simultaneously for a large part

  responsible in their delivery and for the decision of who is granted inclusion in the

  camp’s services. I have recognized this in the notion of an entitlement arena,

  which highlights how refugees maneuver in the grey area between UNHCR’s

  camp governing and rights monitoring roles. The entitlements born out of refugee

  and human rights then translate into expectations and promises that become part

  of negotiations seeking to align, dodge or alter the camp’s organization. For a

  large part, this negotiation takes places along the interfaces between UNHCR and

  its implementing partners, and the refugees. By employing participation strategies

  in the governing of the camp, UNHCR contributed to the creation of subauthorities,

  which play an important role in the referral of refugees within the aid

  system, but also in the identification of vulnerabilities.

  In the domain of the warscape, I analyze how boundaries between refugee

  leadership and rebel movements have blurred, adding and altering these subauthorities.

  Apart from the camp having a function in the broader war tactics of

  rebel movements in the past and in the present, the notion of the camp as a

  warscape highlights how the politics of war and the dynamics of conflict reach

  and partly order the camp. This warscape notion, instead of being problematic, is

  analyzed from a perspective of place making, through which refugees claim

  political agency and room to organize themselves vis-à-vis the refugee regime,

  thereby reshaping the living arrangements of the camp and organizing where

  people settle on the basis of ethnic and violent histories in the past and in the

  camp. This authority transcends into everyday forms of power and governance,

  largely because of an understanding of imminent and symbolic violence between

  the different groups.

  In a socio-economic domain, I describe how refugees build on the resource of

  aid and create a diversity of livelihood strategies. Aid, more than just a handout or

  a necessity, is comparable to a natural resource in the contours of the camp. For

  refugees, once they are allowed inside the camp, aid is simply there. It is

  something one can vie for, and can harvest, until it is depleted. I describe this as a

  process of “digging aid,” comparable to subsistence farming. On the basis of this

  aid, a camp economy has grown, with linkages to informal and formal regional

  and international economies. The development of the camp economy has

  stimulated socio-economic changes. The local community has found a resource in

  the camp and “dropout pastoralists” have settled around the camp in a way that is

  comparable to the ways urban migrants flock to cities. The camp represents a

  cosmopolitan place where people of different backgrounds come together, meet

  each other, and adapt to each other.

  The fourth domain, described in chapter five, concerns the camp as a portal

  for resettlement. The perspective of third country resettlement in Kakuma has

  both been a reason for people to come to the camp, and a phenomenon that

  greatly contributed to its development. Resettlement can thus be seen as both an

  opportunity as a solution to which people seek access. With this, resettlement

  became an organizing principle for people in the camp. The large volume of

  resettlement from Kakuma contributes to the character of the camp as a transitory

  space. Many informants came to Kakuma not so much to return “home” again,

  but to move forward instead. Kakuma as a portal offers migratory routes to those

  who manage to be considered eligible according to the agencies’ and receiving

  countries’ qualifications. Although imagined as a measure to protect those most in

  need, in reality, becoming eligible for resettlement involves a combination of

  factors, including access to the agencies and a vulnerability or a fitting identity. It

  is here that the warscape and the entitlement arena intertwine to become the

  system of resettlement.

  Chapter six shows how repatriation becomes subject to maneuvering. Over the

  course of my fieldwork, peace broke out in Sudan and repatriation was initiated.

  The prospect was complicated, however. In Sudan, public amenities such as

  schools, health care, and water were scarce or lacking. Towns and urban centers

  were still largely under Arabic influence. The result was that the humanitarian

  government in the form of UNHCR and the NGOs sought to control return

  movements, while refugees sought to strategize and organize return in their own

  ways, and the Sudanese authorities in Sudan sought to keep the refugees in Kenya

  until further notice.

  The notion of the camp as an accidental city comes back in that the camp was

  recognized for its facilities and weighed against the lack thereof in Sudan. New

  arrivals similarly came for education, or for basic amenities and even food.

  Refugees from other nationalities had concerns because of a possible closure of

  Kakuma. Many of them had a rebel or military past, or feared being regarded as

  rebels in their home countries, and thus saw limited opportunities to go home.

  Also people from town were unsure of what would remain of Kakuma in the

  event of the camp being closed.

  This research contributes to earlier work in earlier stages of refugee hosting in

  other camps, and covering specific subthemes. With the analogy to the city, I

  bring together those subthemes in one common frame. The result can in part be

  understood as a history of the specific camp of Kakuma. This nicely captures the

  title of this research, for something that gains a history breaks free from the frame

  of temporality, perhaps by accident. With this approach, this book is not only

  relevant for social science or anthropology, but also as a historical record.

  Protracted refugee camps constitute an experiment in humanitarian action, but

  also in thinking about questions of governance and security in refugee hosting

  contexts in developing countries such as Kenya, Tanzania, Ghana, Nepal,

  Thailand and other locations where the content of this book may be relevant.

  Promouvoir la Bonne Gouvernance des Entités Territoriales Décentralisés et Provinciales : Atelier d'écriture
  Klaver, D.C. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR Centre for Development Innovation, Cordaid - ISBN 9789085855972
  governance - overheidsbeleid - regionaal bestuur - plaatselijk bestuur - decentralisatie - deugdelijk ondernemingsbestuur - toerekenbaarheid - multi-stakeholder processen - democratische republiek kongo - centraal-afrika - ontwikkelingslanden - franssprekend afrika - governance - government policy - regional government - local government - decentralization - corporate governance - accountability - multi-stakeholder processes - congo democratic republic - central africa - developing countries - francophone africa
  Sur la base des expériences vécues, ce rapport décrit les stratégies les plus prometteuses pour promouvoir la bonne gouvernance au niveau des Provinces et des Collectivités Territoriales en République Démocratique du Congo. Il est le résultat d’un atelier qui s’est tenu à Bukavu en décembre 2009 auquel participèrent les partenaires de Cordaid, les représentants des collectivités territoriales et des territoires, et les représentants de la société civile. Ces expériences phares portent sur l’organisation des acteurs en structures associatives pour la défense de leurs intérêts ; le renforcement du cycle de planification, d’exécution et de suivi-évaluation des plans de développement locaux ; la mobilisation et la gestion transparente des fonds ; l’Information, la communication et la prise de connaissance ; le renforcement de la sécurité, de l’état de droit et de la paix ; l’affrontement de la problématique foncière. La multiplication de ces expériences et la conception d’une stratégie de plaidoyer pour également aborder les questions stratégiques telles que les rétrocessions et le respect des cadres législatifs et administratifs s’avèrent nécessaire pour contribuer d’avantage à la bonne gouvernance en République Démocratique du Congo.
  Innovation Ltd. Boundary work in deliberative governance in land use planning
  Metze, T.A.P. - \ 2010
  University of Amsterdam (UvA). Promotor(en): M.A. Hajer, co-promotor(en): Jan van Tatenhove. - Delft : Eburon Academic Publishers - ISBN 9789059724532 - 261
  landgebruiksplanning - governance - plaatselijk bestuur - ruimtelijke ordening - innovaties - participatie - besluitvorming - nederland - vs - land use planning - governance - local government - physical planning - innovations - participation - decision making - netherlands - usa
  In recent years, a surge in experiments with deliberative governance in land use planning in the Netherlands and around the world has occurred. In this form of governing, government interacts with businesses, non-governmental organizations and citizens to collaboratively solve problems. These more horizontal forms of decision making are tested, for example, in public entrepreneurial networks, scenario development, or communities of practice. Deliberative governance promises more credible decisions through an improvement of the quality of interactions between interdependent actors. The study of boundary work in three cases of deliberative governance in land use planning, two in the Netherlands and one in the United States, demonstrates that credible democratic deliberative governance is limited: many participants resist to giving up their formal powerful positions, nor do they share experiences, exchange knowledge, or engage in collaborative inquiries. Deliberative governance and innovative solutions occur only in experiments that stage reflective conversations. To be more than an innovation business᾿, participants have to be encouraged â€" by the setting and by the incentives from rules and regulations â€" to transcend boundaries around frozen discourse and practice. Moreover, a deliberative design and facilitators that are able to redirect conflict into reflective conversations are of great value. They enable critique and empathy in conversations and consensus in outcomes. These are vital ingredients to create credible, innovative and democratic decisions.
  Analyse groen in verkiezingsprogramma’s Gemeenteraadsverkiezingen 2010
  Heutinck, L.B.M. ; Visschedijk, P.A.M. - \ 2010
  [S.l.] : S.n. - 26
  politiek - plaatselijk bestuur - sociaal welzijn - ideologie - attitudes - politieke partijen - openbaar groen - stemmen (verkiezingen) - gemeenten - politics - local government - social welfare - ideology - attitudes - political parties - public green areas - voting - municipalities
  Uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s in de 17 steden met krachtwijken blijkt dat groen een belangrijk onderwerp is. In ruim 85% van de bijna 250 partijprogramma’s zijn passages over groen opgenomen. Alterra (Wageningen UR) heeft gekeken naar de aandacht voor groen in de lokale verkiezingsprogramma’s. Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van groen in die programma’s vooral gekoppeld wordt aan de kwaliteit van de woonomgeving
  4D : de vierde dimensie : steden op weg naarmenselijk groen
  Woestenburg, M. ; Spönhoff, N. ; Visschedijk, P.A.M. - \ 2010
  Wageningen [etc.] : Alterra [etc.] - ISBN 9789032703837 - 79
  groene zones - beplantingen - stedelijke gebieden - openbare parken - plaatselijk bestuur - groenbeheer - openbaar groen - green belts - plantations - urban areas - public parks - local government - management of urban green areas - public green areas
  Groen in het stedelijk gebied is meer dan alleen make up. Het is de vierde dimensie van de stad. Een fundamentele dimensie voor het leefklimaat. Dat is de centrale boodschap in het boek ‘De Vierde Dimensie – steden op weg naar menselijk groen’. In het boek staan interviews met alle wethouders van deze 35 grootste gemeenten, waarop zij ingaan op de manier waarop zij in het verleden en in de toekomst aankeken tegen de functie van groen in de stad. Deze publicatie is afkomstig van de G35, Alterra en LNV
  Aansluiting van de kernkwaliteiten Rivierenland bij Farm & Fun : een quickscan van beleidsdocumenten
  Cornelissen, J.M.R. ; Migchels, G. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 40
  landschap - kwaliteit - recreatie op het platteland - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - maatschappelijke betrokkenheid - doelgroepen - plaatselijk bestuur - cultuurlandschap - multifunctionele landbouw - betuwe - landscape - quality - rural recreation - farm management - entrepreneurship - community involvement - target groups - local government - cultural landscape - multifunctional agriculture - betuwe
  Deze rapportage doet verslag van een verkenning naar de kernkwaliteiten van en beleid in het werkgebied van Farm & Fun. Hoe sluit het concept aan bij de diverse waarden die centraal staan in het beleid (zoals groen/gezondheid, kinderen, duurzaamheid, vitale lokale plattelandseconomie). En hoe kunnen deze waarden worden vertaald naar een Maatschappelijke Effect Rapportage (MAER) per type activiteit binnen het concept Farm & Fun. Er is in dit project gekeken naar de beleidsdocumenten van de regio Rivierenland. Het samenspel van uiterwaarden, dijken, oeverwallen, stroomruggen, rivierduinen en kommen zijn in sterke mate beeld-en sfeerbepalend. Dijk-en kerkdorpen bevinden zich in slingerende linten door het landschap, met op veel plaatsen schilderachtige doorzichten naar de weidse en open gebieden die zich tussen de nederzettingen bevinden. Het gebied heeft veel natuurwaarde, zoals natuurlijke bossen, stroomdalgraslanden, natte en vochtige schrale graslanden, moerassen en wateren met uitzonderlijke, ecologisch waardevolle, waterkwaliteit. Slingerende landweggetjes en authentieke pontverbindingen over de traag meanderende rivieren bieden toegevoegde waarde voor het concept. Waardevolle monumentale bouwwerken, zoals kastelen, forten, burchten, landhuizen en boerderijen, kunnen het decor van activiteiten vormen of wellicht zelfs de plaats van handeling
  LOP's in de gemeentelijke praktijk : een beknopte analyse naar de doorwerking van LOP's in 30 gemeenten
  Wielen, P. van der; Fontein, R.J. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport LEI ) - 22
  landschap - regionale planning - investering - plaatselijk bestuur - inventarisaties - landschapsplanning - gemeenten - landscape - regional planning - investment - local government - inventories - landscape planning - municipalities
  De regeling ter subsidiëring van Landschapsontwikkelingsplannen (LOP's) wordt herzien. Eén van de door LNV gewenste verbeterpunten – op basis van een uitgevoerde evaluatie - voor het functioneren van LOP's is een betere inbedding in de lokale planvorming. Onduidelijk voor LNV is hoe de afgelopen 10 jaar de LOP's zijn ingebed in bestemmingsplannen of andere lokale en/of gemeentelijke plannen. Elementair inzicht hierin is belangrijk voor een effectieve herziening van de subsidieregeling. Welke overwegingen speelden een rol bij de verschillende keuzes die gemeenten hebben gemaakt in de wijze van doorwerking van het LOP en kan hieruit een les worden getrokken voor de herziening van de nieuwe regeling. Dit vormt de aanleiding voor dit onderzoek uitgevoerd in oktober 2009 als kortlopende vraag in het kader van de Helpdesk Vitaal Landelijk Gebied
  De Bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief
  Breeman, G.E. ; Noort, W.J. van; Rutgers, M.R. - \ 2008
  Bussum : Coutinho - ISBN 9789046901175 - 234
  bestuur - overheidsbeleid - organisaties - instellingen - handboeken - regering - regionaal bestuur - rijksoverheid - plaatselijk bestuur - openbare instanties - samenleving - europese unie - nederland - europa - bestuurskunde - organisatie - staatsorganisatie - administration - government policy - organizations - institutions - handbooks - government - regional government - central government - local government - public agencies - society - european union - netherlands - europe - public administration - organization - state organization
  De verpaarding van Nederland
  Agricola, H.J. - \ 2008
  Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 89 (2008)1. - ISSN 1384-6531 - p. 22 - 23.
  landschap - kwaliteit - veehouderij - paarden - plaatselijk bestuur - landscape - quality - livestock farming - horses - local government
  De hobbypaardhouders worden door gemeenten vaak als freeriders gezien. Ze trekken zich weinig van gemeentelijke bepalingen aan. Grote vraag is feitelijk hoe deze hobbyhouders bereikt kunnen worden. Afhankelijk van de regio zijn er tussen gemeenten grote verschillen: in kleinschalige gebieden op de zandgronden en in de stadsranden zijn ze het meest te vinden
  Agua y Derecho. Políticas Hídricas, Derechos Consuetudinarios e Identidades Locales
  Boelens, R.A. ; Getches, D. ; Guevara Gil, A. - \ 2006
  Lima : Instituto de Estudios Peruanos (Agua y sociedad : Walir / Water Law and Indigenous Rights ) - ISBN 9789972511523 - 436
  water - waterbeleid - wettelijke rechten - eigendomsrechten - toegangsrecht - plaatselijk bestuur - plaatselijke bevolking - peru - latijns-amerika - waterrechten - water - water policy - legal rights - property rights - right of access - local government - local population - peru - latin america - water rights
  Provinciaal instrumentarium voor groenrealisatie
  Vreke, J. ; Dam, R.I. van; Kistenkas, F.H. - \ 2005
  Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 15) - 80
  groene zones - overheidsbeleid - plaatselijk bestuur - nederland - wetgeving - ruimtelijke ordening - openbaar groen - provincies - green belts - government policy - local government - netherlands - legislation - physical planning - public green areas - provinces
  Nagegaan is in hoeverre het huidige en toekomstige provinciale planologische en juridische instrumentarium adequaat is/zal zijn om het door Rijk en provincie gewenste bovenwijkse en regionale groen te realiseren. Dit betreft zowel planvorming (ruimtelijke ordening) als uitvoering van vastgestelde plannen (grondbeleid), sectoren met eigen problemen en eigen formele middelen (instrumenten) om deze op te lossen. Een conclusie is dat de provincie doorgaans wel de macht heeft om ongewenste acties te voorkomen, maar niet de macht om gewenste acties af te dwingen. Daarom wordt aanbevolen: (i) het provinciale goedkeuringsinstrument te handhaven als stok achter de deur voor planhiërarchie en provinciale regie; en (ii) de provincie de mogelijkheid te geven voor baatbelasting en een aan een regionaal bestemmingsplan te koppelen exploitatieplan. Trefwoorden: Wet ruimtelijke ordening, grondbeleid, bovenwijks en regionaal groen, provincie, planologische en juridische instrumenten
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.