Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 33

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Precisieplaatsing van drijfmest en grondbewerking in maïs
  Vermeulen, G.D. ; Huijsmans, J.F.M. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 510) - 34
  bemesting - plaatsing (van meststoffen) - maïs - rijenbemesting - precisielandbouw - gereduceerde grondbewerking - grondbewerking - veldproeven - fertilizer application - placement - maize - band placement - precision agriculture - reduced tillage - tillage - field tests
  In dit rapport wordt verslag gedaan van een veldexperiment in 2012, waarin verschillende toedienmethoden (volveldsinjectie en rijenbemesting), verschillende grondbewerkingstrategieën (vóór of na de rijenbemesting) en de meerwaarde van het gebruik van woelpoten op de rijenbemester werden onderzocht bij twee mestgiften. Vergeleken met volveldstoediening van dierlijke mest was de drogestofopbrengst hoger als deze geconcentreerd werd in ondergrondse stroken waar de maïs vlak naast gezaaid werd (rijenbemesting). Daarbij benutte de maïs de N in de mest beter. Het bleek mogelijk om een niet kerende grondbewerking na de rijenbemesting uit te voeren, waarbij de mest maar weinig werd verspreid en het positieve effect van rijenbemesting behouden bleef. Het toepassen van woelpoten gaf wisselende resultaten. De bevindingen bieden goede perspectieven voor toepassing van het onderzochte syteem in de praktijk.
  Methode werkt in droog voorjaar : rijenbemesting met fosfaat: meer met minder
  Smit, A.L. - \ 2012
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 8 (2012)12. - ISSN 1871-0875 - p. 20 - 21.
  bemesting - fosfaat - plaatsing (van meststoffen) - akkerbouw - fosformeststoffen - fertilizer application - phosphate - placement - arable farming - phosphorus fertilizers
  De slagzin 'twee keer meer met twee keer minder' die tegenwoordig de ronde doet, lijkt in veel gevallen onrealistisch. Maar als het slaat op rijenbemesting met fosfaat, zou het wel eens opgeld kunnen doen.
  Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : Deel 1b: ontwerp van systemen en plan van aanpak veldonderzoek
  Geel, W.C.A. van; Kroonen-Backbier, B.M.A. ; Schans, D.A. van der; Malda, J.T. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV (PPO 459) - 25
  bemesting - aardappelen - stikstof - stikstofmeststoffen - mestbehoeftebepaling - plaatsing (van meststoffen) - zandgronden - lössgronden - akkerbouw - nutriëntengebruiksefficiëntie - fertilizer application - potatoes - nitrogen - nitrogen fertilizers - fertilizer requirement determination - placement - sandy soils - loess soils - arable farming - nutrient use efficiency
  In opdracht van het Productschap Akkerbouw onderzoeken PPO en Altic voor het Masterplan Mineralen Management (MMM) de mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbemestingssystemen. De doelstelling van MMM is om verliezen van nutriënten naar bodem, water en lucht in de akkerbouw sterk terug te dringen. De stikstofbenutting door aardappel is matig tot vrij slecht. Dit kan worden verbeterd door te zorgen voor een goede bodemkwaliteit (bewortelbaarheid, gezondheid en vochtvoorziening) en door overdosering van stikstof te voorkomen. Dit project is gericht op het laatst genoemde aspect: een goede afstemming van de stikstofgift op de gewasbehoefte en het stikstofaanbod uit andere bronnen, zoals mineralisatie in de bodem.
  Ammoniakemissie bij mesttoediening in wintertarwe op kleibouwland
  Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 446) - 24
  bemesting - plaatsing (van meststoffen) - wintertarwe - ammoniakemissie - veldproeven - akkerbouw - meting - bouwland - fertilizer application - placement - winter wheat - ammonia emission - field tests - arable farming - measurement - arable land
  In de graanteelt is mesttoediening in sleufjes een voor de hand liggende vorm voor de emissiearme mesttoediening. Het effect op de ammoniakemissie bij mesttoediening in stroken op de grond ten opzichte van mesttoediening in sleuven is onvoldoende bekend. Om hier inzicht in te krijgen zijn onder praktijkomstandigheden emissiemetingen verricht. In dit onderzoek gaf de mesttoediening in sleuven bij wintertarwe een gemiddelde ammoniakemissiereductie van meer dan 40% ten opzichte van mesttoediening in stroken op de grond.
  Ammoniakemissie bij mesttoediening en inwerken in aardappelruggen bij mesttoediening in sleuven op niet beteeld geploegd kleibouwland
  Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 445) - 22
  bemesting - plaatsing (van meststoffen) - ammoniakemissie - akkerbouw - veldproeven - meting - aardappelen - ruggen - bouwland - fertilizer application - placement - ammonia emission - arable farming - field tests - measurement - potatoes - ridges - arable land
  Voor de mesttoediening in aardappelen is een methode ontwikkeld waarbij de mest kort na het poten (voor opkomst van het gewas) op de aardappelruggen wordt verspreid en met sterwielen intensief met de grond wordt gemengd. Onbekend is of deze methode van mesttoediening op aardappelruggen leidt tot een voldoende lage ammoniakemissie. Daarnaast is ook onbekend hoe hoog de ammoniakemissie is bij mesttoediening in sleufjes op niet beteeld bouwland. Om inzicht te krijgen in de hoogte van de ammoniakemissie bij deze methoden zijn in 2011 onder praktijkomstandigheden emissiemetingen verricht.
  Precisiebemester klaart klus in één dag : Interview met Willem van Geel
  Doorn, J. van; Geel, W.C.A. van - \ 2012
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 8 (2012)2. - ISSN 1871-0875 - p. 30 - 30.
  bemesting - akkerbouw - mestverspreiders - verdelers voor vloeibare meststoffen - precisielandbouw - plaatsing (van meststoffen) - mechanisatie - fertilizer application - arable farming - manure spreaders - liquid fertilizer distributors - precision agriculture - placement - mechanization
  De precisiebemestingsrobot moet in april 2012 zijn eerste rondjes draaien over akkerbouwland. De robot rijdt na elke werkgang zelfstandig naar een mobiel vulstation en wordt daar automatisch bijgevuld. Hij kan in één werkgang de volledige bemestingsbehoefte geven. Onderzoekers van PPO AGV en Wageningen UR Livestock Research deden op verzoek van NCOR in de zomer van 2011 proeven met de zodebemester-PPL op grasland.
  Aardappel krijgt mest op maat
  Schans, D.A. van der - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)dec. - p. 11 - 11.
  plaatsing (van meststoffen) - precisielandbouw - bemesting - aardappelen - sensors - akkerbouw - placement - precision agriculture - fertilizer application - potatoes - sensors - arable farming
  Aardappels krijgen doorgaans een basisbemesting en een nabemesting. In die nabemesting met stikstof worden nu voor het eerst in de praktijk sensoren gebruikt voor een advies over hoeveel een plant nodig heeft.
  Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : literatuurstudie
  Geel, W.C.A. van; Kroonen-Backbier, B.M.A. ; Schans, D.A. van der; Malda, J. - \ 2011
  Kennisakker.nl 2011 (2011)7-12-2011.
  bemesting - stikstof - aardappelen - nutriëntengebruiksefficiëntie - plaatsing (van meststoffen) - stikstofmeststoffen - zandgronden - lössgronden - akkerbouw - mestbehoeftebepaling - fertilizer application - nitrogen - potatoes - nutrient use efficiency - placement - nitrogen fertilizers - sandy soils - loess soils - arable farming - fertilizer requirement determination
  Voor het Masterplan Mineralen Management is een literatuurstudie uitgevoerd naar de stikstofbenutting van aardappel, de beschikbare kennis uit onderzoek over bijmestsystemen en –strategieën voor aardappel en de mogelijkheden om bestaande bemestingssystemen te verbeteren dan wel om nieuwe bemestingsystemen en –strategieën te ontwikkelen. Door controle en bijsturing van de stikstofvoorziening tijdens de teelt met behulp van een stikstofbijmestsysteem (NBS) kan worden ingespeeld op variatie in mineralisatie en stikstofverliezen tijdens de teelt, zowel tussen percelen als tussen jaren. Een NBS op basis van gewassensing is het meest perspectiefvol.
  Verificatie remote versus near sensing voor toepassingen in precisie landbouw
  Kooistra, L. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen University (Eindrapport PPL ) - 27
  aftasten - precisielandbouw - plaatsing (van meststoffen) - landbouwtechniek - bemesting - aardappelen - akkerbouw - sensors - sensing - precision agriculture - placement - agricultural engineering - fertilizer application - potatoes - arable farming - sensors
  Dit rapport beschrijft de methode en resultaten van twee veld experimenten op het bedrijf van Van Den Borne Aardappelen in 2010 en 2011 waarbij hoog-frequente metingen van verschillende sensing instrumenten over het groeiseizoen met elkaar zijn vergeleken voor een aardappel perceel met verschillende bemestingsniveau ’s. De resultaten focussen op de vergelijking tussen de instrumenten en de relatie van de sensor metingen met gewaseigenschappen. In het laatste hoofdstuk van dit rapport worden een aantal aanbevelingen gegeven over de operationele inzet van sensoren voor (bij)bemesting in precisie landbouw.
  Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond. Deel 1a Deskstudie
  Geel, W.C.A. van; Kroonen-Backbier, B.M.A. ; Schans, D.A. van der; Malda, J. - \ 2011
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO-rapporten 439) - 87
  bemesting - aardappelen - stikstof - stikstofmeststoffen - mestbehoeftebepaling - plaatsing (van meststoffen) - zandgronden - lössgronden - akkerbouw - nutriëntengebruiksefficiëntie - fertilizer application - potatoes - nitrogen - nitrogen fertilizers - fertilizer requirement determination - placement - sandy soils - loess soils - arable farming - nutrient use efficiency
  Voor het Masterplan Mineralen Management is een literatuurstudie uitgevoerd naar de stikstofbenutting van aardappel, de beschikbare kennis uit onderzoek over bijmestsystemen en –strategieën voor aardappel en de mogelijkheden om bestaande bemestingssystemen te verbeteren dan wel om nieuwe bemestingsystemen en –strategieën te ontwikkelen. Dit is de deskstudie: Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond.
  Implementatie van sensorgestuurde stikstof-bijbemesting in pootaardappel
  Schans, D.A. van der; Blok, P.M. ; Kramer, R. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 39
  bemesting - pootaardappelen - aardappelen - veldproeven - precisielandbouw - plaatsing (van meststoffen) - sensors - stikstof - akkerbouw - fertilizer application - seed potatoes - potatoes - field tests - precision agriculture - placement - sensors - nitrogen - arable farming
  In 2010 en 2011 is de stikstofbijbemesting volgens verschillende strategieën op drie aparte stroken uitgevoerd op een praktijkperceel met aardappelpootgoed (ras Mustang) in Vierhuizen (Groningen). Op elke strook werden tevens twee stikstofvensters aan gelegd. Op één venster werd geen basisbemesting toegepast en het andere kreeg de dubbele hoeveelheid stikstof bij de basisbemesting. Op de stroken en de vensters werden netto waarnemingsvelden uitgezet waarop vier maal monsters werden genomen voor aardappelmonitoring (Altic). Op de velden werden tevens sensorwaarnemingen gedaan op de dag van monstername. Uit de sensorwaarnemingen en aardappelmonitoring werden N-bijmestadviezen afgeleid. Op de landbouwspuit van de ondernemer (de heer Claassen) zijn gewassensoren gemonteerd. Met deze sensoren werd in de periode van bijbemesting de gewasreflectie van het hele perceel opgenomen. Aan de hand van de handmetingen met de CropScan Sensor werd beoordeeld of de sensorgegevens van de CropCircle bruikbare informatie geven om een N bijmestadvies af te leiden. Bovendien is beoordeeld of de stappen om tot een stikstof bijmestadvies te komen uitvoerbaar en betrouwbaar zijn. De conclusie luidt dat de hoogte van de adviezen op basis van de CropScan in dezelfde orde van grootte liggen als de praktijkbemesting. De sensoren registreren plekken met een lagere en hogere bemesting en het advies dat daaruit wordt afgeleid (methode Booij) is realistisch. De praktijksensor bleek echter niet betrouwbaar. Het verband van de waarden van de geijkte en gekalibreerde CropScan sensor was slecht. Vermoedelijk is er een defect in één van de sensoren. Dit wijst op de hoge noodzaak van periodieke controle van de sensoren en een protocol voor ijking en kalibratie. Alleen dan is het mogelijk de sensor in te zetten voor bijmestsystemen.
  Precisie plaatsing van drijfmest in maïs : veldproeven met precieze plaatsing van mest ten opzichte van de maïsrij bij bemesten en zaaien in aparte werkgangen en het effect op bodemdichtheid en mineralenbenutting
  Schans, D.A. van der; Meuffels, G.J.H.M. ; Schoot, J.R. van der; Dijk, W. van; Vermeulen, G.D. - \ 2011
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 28
  bemesting - plaatsing (van meststoffen) - rijenbemesting - precisielandbouw - precisiezaai - akkerbouw - veldproeven - maïs - fertilizer application - placement - band placement - precision agriculture - precision drilling - arable farming - field tests - maize
  In 2009 is er ter oriëntatie een proefveld aangelegd om na te gaan of rijenbemesting met drijfmest in snijmaïs op zandgrond met behulp van RTK GPS tractor besturing in twee afzonderlijke werkgangen realiseerbaar is. Naast afstemming van de verschillende werkzaamheden is toen ook onderzocht of het berijden van de grond na de hoofdgrondbewerking invloed heeft op de groei en ontwikkeling van maïs. In 2010 is de proefopzet aangepast en is een gangbare drijfmestinjecteur voorzien van 8 mestinjectietanden met een onderlinge afstand van 75 cm om de objecten beter te kunnen aanleggen. Er werden twee proeven aangelegd, één voor effecten van verschillende methoden van mestplaatsing en één voor de effecten van berijding. Ruim een week na de mestinjectie is maïs gezaaid met een 8-rijige precisie zaaimachine. Bij de mestplaatsingsproef werd het zaad bij twee objecten recht boven de mest en bij twee objecten 10 cm naast de mest werd gezaaid. Bij elke mestinjectievariant werden twee mesthoeveelheden, 20 en 35 ton varkensdrijfmest, toegepast. Van de objecten werden ontwikkeling, opbrengst en gehalten N en P vastgesteld. Tussen de verschillende bemestingsvarianten waren de verschillen in productie, stikstof- en fosfaat-opname nauwelijks significant. Dit wijst erop dat er sprake is van een hoge N mineralisatie op het perceel, veroorzaakt door jarenlange bemesting met dierlijke mest. Proeven met dit systeem zullen wellicht op schralere percelen tot andere resultaten komen.
  Naar een efficiëntere fosfaatbemesting, thema: duurzame mineralen BO-12.03-002-010
  Smit, A.L. - \ 2011
  S.n.
  fosfaat - bemesting - efficiëntie - plaatsing (van meststoffen) - kunstmeststoffen - phosphate - fertilizer application - efficiency - placement - fertilizers
  Informatieposter over het efficiënter maken van fosfaatbemesting in de landbouw. In het kader van strengere regelgeving is het essentieel om te komen tot een betere benutting van kunstmest P. Via plaatsing van meststoffen kan dit gerealiseerd worden. Het plaatsen van meststoffen betekent het geconcentreerd aanbrengen van kleinere hoeveelheden in de onmiddellijke omgeving van de plant, bijvoorbeeld via een rijentoepassing. Dit project beoogt de praktijktoepassing van plaatsing te ontwikkelen en te demonstreren
  Plaatsing als strategie voor een efficiënte fosfaatbemesting
  Smit, A.L. ; Willigen, P. de; Pronk, A.A. ; Ruijter, F.J. de; Meurs, E.J.J. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)21 feb..
  bemesting - plaatsing (van meststoffen) - fosfaat - akkerbouw - veldproeven - fosformeststoffen - fertilizer application - placement - phosphate - arable farming - field tests - phosphorus fertilizers
  Fosfaatplaatsing is een bemestingsstrategie waarbij relatief kleine hoeveelheden fosfaat lokaal aangeboden worden in de nabijheid van plantenwortels. In het kader van strengere regelgeving (aanscherping van gebruiksnormen) is onderzocht in hoeverre fosfaatplaatsing een mogelijkheid is om evenwichtsbemesting te realiseren.
  De ondernemer : 'Gebruiksnormen voor bemesting zijn net haalbaar'
  Dubbeldam, R. - \ 2009
  Telen met toekomst
  bemesting - plaatsing (van meststoffen) - akkerbouw - agrarische bedrijfsvoering - voedingsstoffen - mineralenboekhouding - fertilizer application - placement - arable farming - farm management - nutrients - nutrient accounting system
  Bodem en bemesting staan centraal in de bedrijfsvoering van Detmer Wage uit het Groningse Wedde. De akkerbouwer die in maatschap met zijn ouders op 172 hectare zandgrond boert, vindt het een uitdaging om onder scherpe bemestingsregels gezonde gewassen te telen en goede opbrengsten te halen. Daarvoor experimenteert hij volop met de nieuwste technieken, maar hij duikt ook bijna ‘vergeten’ kennis op.
  Pulstec schiet mest afgepast op juiste plek de grond in
  Geel, W.C.A. van - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)20. - ISSN 0925-9694 - p. 28 - 29.
  tuinbouwbedrijven - tuinbouw - groenteteelt - vloeibare meststoffen - schieten - plaatsing (van meststoffen) - dosering - bemesting - market gardens - horticulture - vegetable growing - liquid manures - bolting - placement - dosage - fertilizer application
  Meststoffen vlakbij planten toedienen, en dan vooral fosfaat, leidt vaak tot een betere benutting van de meststof dan wanneer deze volvelds wordt aangebracht. Het levert bovendien een besparing op meststof op, terwijl productie en kwaliteit van het product behouden blijven
  Stikstofbemesting bij andijvie : timing (start, bijmesting) en plaatsing (plant, rij, bed)
  Ruijter, F.J. de - \ 2007
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 164) - 21
  cichorium endivia - andijvie - mestgift bij het zaaien - stikstofmeststoffen - stikstofbalans - gebruiksefficiëntie - plaatsing (van meststoffen) - rijenbemesting - cichorium endivia - endives - starter dressings - nitrogen fertilizers - nitrogen balance - use efficiency - placement - band placement
  In een demoproef met meststoffen werd in 2006 gevonden dat een startgift een positief effect had op de opbrengst van andijvie, ondanks een hoge Nmin-voorraad in de bodem. Dit sloot aan bij ervaringen van telers, en discussie hierover in de bladgewassenwerkgroep van Telen Met Toekomst leidde tot de huidige proef, waarin het effect van timing en plaatsing van stikstofkunstmest op de productie van andijvie bekeken is. De proef is uitgevoerd in twee plantingen: begin juli (proef 1) en begin augustus (proef 2). In proef twee is meer bemest dan in proef 1 en is er gevarieerd met de verdeling van de meststof (Kas) tussen planttijdstip en drie weken na planten. Een gift bij start blijkt een snellere weggroei te hebben en kan een hogere opbrengst bij oogst. Wanneer een startgift volvelds gegeven wordt, komt er veel N tussen de planten en tussen de rijen, dus nog buiten bereik van de pas geplante plantjes. Om het risico op uitspoeling te beperken kan volstaan worden met een kleiner startgift specifiek toegediend bij de plantjes
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Het stikstof-overschot als maat voor emissies II. Residuaire minerale stikstof in N-trappenproeven
  Berge, H.F.M. ten - \ 2005
  Wageningen : Plant Research International (Informatieblad / Plant Research International 398.29) - 2
  stikstofmeststoffen - mestgiften - agrarische bedrijfsvoering - milieuwetgeving - overbemesting - plaatsing (van meststoffen) - nutriëntenuitspoeling - bemesting - mestoverschotten - Nederland - nitrogen fertilizers - dressings - farm management - environmental legislation - top dressings - placement - nutrient leaching - fertilizer application - manure surpluses - Netherlands
  In Infoblad 398.28 werd betoogd dat een hoger N-leverend vermogen van de bodem - bij gelijkblijvende N-gift - weliswaar leidt tot een lager overschot op de bodembalans, maar dat tegelijkertijd op die 'rijkere' bodem de verliezen toch groter kunnen zijn. Dat verschijnsel werd de 'overschot-paradox' genoemd, en treedt op in datasets die van meerdere lokaties betrokken zijn. Deze paradox vertaalt zich meestal niet in een volledige omkering van de relatie tussenoverschot en verlies (dus: hoge verliezen bij lage overschotten) omdat variatie in de N-gift en in de 'N-recovery' binnen een dataset kan overheersen, of tenminste even belangrijk kan zijn als variatie in N-leverend vermogen. De mechanismen die de paradox veroorzaken blijven echter wel bestaan, en zorgen dan op zijn minst voor forse ruis in de relatie tussen overschot en verliesindicatoren. Bedoelde mechanismen worden hier verder toegelicht aan de hand van experimentele data
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Fosfaatverliezen op graslandpercelen
  Salm, C. van der; Middelkoop, J.C. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Informatieblad / Alterra 398.24) - 2
  fosfaat - mestgiften - landbouwgrond - agrarische bedrijfsvoering - plaatsing (van meststoffen) - fosfaatuitspoeling - mestbeleid - bemesting - mineralenboekhouding - phosphate - dressings - agricultural land - farm management - placement - phosphate leaching - manure policy - fertilizer application - nutrient accounting system
  In 1995 is de fosfaatdeskstudie uitgevoerd die onder andere inzicht moest geven in de landbouwkundig onvermijdbare fosfaatverliezen. Uit deze studie kwam naar voren dat er een grote onzekerheid bestaat over de hoogte van het fosfaatoverschot dat noodzakelijk is om de fosfaattoestand van landbouwgronden op niveau te houden. In het najaar van 1996 is daarom een proef gestart die meer inzicht moet geven in de lange termijn effecten van verschillende fosfaatoverschotten op de fosfaattoestandvan de bodem. Met de resultaten van de proef kunnen de effecten van het ingezettefosfaatbeleid beter worden onderbouwd. De proef wordt in samenwerking met PV en NMI uitgevoerd op de proefbedrijven Cranendonck en Aver Heino (zandgrond), Waiboerhoeve (klei) en Zegveld (veen). In 2001 is de eerste fase van de proef afgesloten en in 2002 zijn de resultaten van deze eerste vier jaar verwerkt. Binnenkort zal het rapport van de eerste fase verschijnen
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) verder uitgebreid; meer complete monitoring van invloeden van bedrijfsvoering op milieukwaliteit
  Leeuwen, T.C. van; Hoop, D.W. de - \ 2003
  Den Haag : LEI (Informatieblad / LEI 398.32) - 2
  dierlijke meststoffen - veehouderij - intensieve veehouderij - plaatsing (van meststoffen) - overbemesting - agrarische bedrijfsvoering - emissie - uitspoelen - bemesting - nutriëntenuitspoeling - animal manures - livestock farming - intensive livestock farming - placement - top dressings - farm management - emission - leaching - fertilizer application - nutrient leaching
  Belangrijk thema in de drie 398 onderzoeksprogramma’s betreft de verdere ontwikkeling van monitoringsystemen voor het meten van de effecten van mest- en mineralenbeleid; zowel op de landbouwpraktijk als op de kwaliteit van de diverse milieucompartimenten. In dit informatieblad wordt ingegaan op recente uitbreidingen binnen het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid van RIVM en LEI
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.