Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 42

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Maize yields benefit from injected manure positioned in bands
  Schroder, J.J. ; Vermeulen, G.D. ; Schoot, J.R. van der; Dijk, W. van; Huijsmans, J.F.M. ; Meuffels, G.J.H.M. ; Schans, D.A. van der - \ 2015
  European Journal of Agronomy 64 (2015). - ISSN 1161-0301 - p. 29 - 36.
  field-grown maize - zea-mays l - cattle slurry - mineral fertilizer - soil-temperature - silage maize - nitrogen - phosphorus - placement - netherlands
  The use of positioned mineral fertilizer phosphorus (P) starters reduces the risk of yield penalties in maize production. However, it also increases the soil P surplus and attendant risk of P losses to the environment, in particular on farms with ample supplies of livestock manures. We examined whether routine applications of starter P can be refrained from if manure is injected in subsurface bands close to the anticipated position of the maize rows as an alternative to the conventional even injection at random lateral positions relative to the rows. Fourteen field experiments were executed on sandy soils in The Netherlands. In these experiments comparisons were made of the nitrogen (N) and P-concentrations in shoots and of dry matter (DM), N and P-yields over time, between evenly injected liquid manure (with and without starter P) and band-injected liquid manure. Silage yields of DM, N and P generally responded positively (P <0.05) to starter P applied at a rate of 9–31 kg per hectare where manure had been applied at rates of circa 120 kg N and circa 20 kg P per hectare, but less so when the manure was band-injected. This positive response to P was not reflected in the concentration of P in shoots. Positioning of manure via band-injection without extra starter P resulted in silage maize dry matter yields that were similar to yields after even injection combined with a P-starter. Band-injection improved the recovery of the N and P (P <0.05) supplied by the manure and reduced the soil surpluses of N and P. Planting maize close to bands where liquid manure had been injected, thus increased silage yields and contributed to a better balance between the inputs and outputs of plant nutrients.
  Rijenbemesting met drijfmest bij snijmaïs
  Geel, Willem van - \ 2013
  fertilizer application - band placement - maize - placement - phosphate - nitrogen - slurries - field tests
  Precisieplaatsing van drijfmest en grondbewerking in maïs
  Vermeulen, G.D. ; Huijsmans, J.F.M. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 510) - 34
  bemesting - plaatsing (van meststoffen) - maïs - rijenbemesting - precisielandbouw - gereduceerde grondbewerking - grondbewerking - veldproeven - fertilizer application - placement - maize - band placement - precision agriculture - reduced tillage - tillage - field tests
  In dit rapport wordt verslag gedaan van een veldexperiment in 2012, waarin verschillende toedienmethoden (volveldsinjectie en rijenbemesting), verschillende grondbewerkingstrategieën (vóór of na de rijenbemesting) en de meerwaarde van het gebruik van woelpoten op de rijenbemester werden onderzocht bij twee mestgiften. Vergeleken met volveldstoediening van dierlijke mest was de drogestofopbrengst hoger als deze geconcentreerd werd in ondergrondse stroken waar de maïs vlak naast gezaaid werd (rijenbemesting). Daarbij benutte de maïs de N in de mest beter. Het bleek mogelijk om een niet kerende grondbewerking na de rijenbemesting uit te voeren, waarbij de mest maar weinig werd verspreid en het positieve effect van rijenbemesting behouden bleef. Het toepassen van woelpoten gaf wisselende resultaten. De bevindingen bieden goede perspectieven voor toepassing van het onderzochte syteem in de praktijk.
  Methode werkt in droog voorjaar : rijenbemesting met fosfaat: meer met minder
  Smit, A.L. - \ 2012
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 8 (2012)12. - ISSN 1871-0875 - p. 20 - 21.
  bemesting - fosfaat - plaatsing (van meststoffen) - akkerbouw - fosformeststoffen - fertilizer application - phosphate - placement - arable farming - phosphorus fertilizers
  De slagzin 'twee keer meer met twee keer minder' die tegenwoordig de ronde doet, lijkt in veel gevallen onrealistisch. Maar als het slaat op rijenbemesting met fosfaat, zou het wel eens opgeld kunnen doen.
  A method for optimizing the location of wind farms
  McWilliam, M.K. ; Kooten, G.C. van; Crawford, C. - \ 2012
  Renewable Energy 48 (2012)Dec 2012. - ISSN 0960-1481 - p. 287 - 299.
  decision-support-system - placement - turbines
  The optimal location and configuration of wind farms in a large region is important information for policy makers, electricity system planners and wind farm developers. The model developed in this paper uses wind resource data, population data and transmission line locations to find the configuration that produces electricity at minimum cost. Several economic and regulatory scenarios were used to demonstrate the importance of each factor in siting optimally siting wind farms. We demonstrate how gradient based optimization could be applied to discover optimal wind farm location and size. Although the use of gradient based optimization makes the model sensitive to local minima, numerical smoothing is used to reduce this sensitivity.
  Emisiearme mesttoediening in het voorjaar : problemen en mogelijkheden op zwaardere gronden
  Huijsmans, Jan - \ 2012
  fertilizer application - clay soils - emission - placement - spring - winter wheat - potatoes - arable farming
  Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : Deel 1b: ontwerp van systemen en plan van aanpak veldonderzoek
  Geel, W.C.A. van; Kroonen-Backbier, B.M.A. ; Schans, D.A. van der; Malda, J.T. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV (PPO 459) - 25
  bemesting - aardappelen - stikstof - stikstofmeststoffen - mestbehoeftebepaling - plaatsing (van meststoffen) - zandgronden - lössgronden - akkerbouw - nutriëntengebruiksefficiëntie - fertilizer application - potatoes - nitrogen - nitrogen fertilizers - fertilizer requirement determination - placement - sandy soils - loess soils - arable farming - nutrient use efficiency
  In opdracht van het Productschap Akkerbouw onderzoeken PPO en Altic voor het Masterplan Mineralen Management (MMM) de mogelijkheden om de stikstofbenutting van aardappel te verbeteren door de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde stikstofbemestingssystemen. De doelstelling van MMM is om verliezen van nutriënten naar bodem, water en lucht in de akkerbouw sterk terug te dringen. De stikstofbenutting door aardappel is matig tot vrij slecht. Dit kan worden verbeterd door te zorgen voor een goede bodemkwaliteit (bewortelbaarheid, gezondheid en vochtvoorziening) en door overdosering van stikstof te voorkomen. Dit project is gericht op het laatst genoemde aspect: een goede afstemming van de stikstofgift op de gewasbehoefte en het stikstofaanbod uit andere bronnen, zoals mineralisatie in de bodem.
  Ammoniakemissie bij mesttoediening in wintertarwe op kleibouwland
  Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 446) - 24
  bemesting - plaatsing (van meststoffen) - wintertarwe - ammoniakemissie - veldproeven - akkerbouw - meting - bouwland - fertilizer application - placement - winter wheat - ammonia emission - field tests - arable farming - measurement - arable land
  In de graanteelt is mesttoediening in sleufjes een voor de hand liggende vorm voor de emissiearme mesttoediening. Het effect op de ammoniakemissie bij mesttoediening in stroken op de grond ten opzichte van mesttoediening in sleuven is onvoldoende bekend. Om hier inzicht in te krijgen zijn onder praktijkomstandigheden emissiemetingen verricht. In dit onderzoek gaf de mesttoediening in sleuven bij wintertarwe een gemiddelde ammoniakemissiereductie van meer dan 40% ten opzichte van mesttoediening in stroken op de grond.
  Ammoniakemissie bij mesttoediening en inwerken in aardappelruggen bij mesttoediening in sleuven op niet beteeld geploegd kleibouwland
  Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 445) - 22
  bemesting - plaatsing (van meststoffen) - ammoniakemissie - akkerbouw - veldproeven - meting - aardappelen - ruggen - bouwland - fertilizer application - placement - ammonia emission - arable farming - field tests - measurement - potatoes - ridges - arable land
  Voor de mesttoediening in aardappelen is een methode ontwikkeld waarbij de mest kort na het poten (voor opkomst van het gewas) op de aardappelruggen wordt verspreid en met sterwielen intensief met de grond wordt gemengd. Onbekend is of deze methode van mesttoediening op aardappelruggen leidt tot een voldoende lage ammoniakemissie. Daarnaast is ook onbekend hoe hoog de ammoniakemissie is bij mesttoediening in sleufjes op niet beteeld bouwland. Om inzicht te krijgen in de hoogte van de ammoniakemissie bij deze methoden zijn in 2011 onder praktijkomstandigheden emissiemetingen verricht.
  Stimulering mestgebruik
  Paauw, Jan - \ 2012
  fertilizer application - manure spreaders - placement - field tests - animal manures - arable farming - farm machinery
  Precisiebemester klaart klus in één dag : Interview met Willem van Geel
  Doorn, J. van; Geel, W.C.A. van - \ 2012
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 8 (2012)2. - ISSN 1871-0875 - p. 30 - 30.
  bemesting - akkerbouw - mestverspreiders - verdelers voor vloeibare meststoffen - precisielandbouw - plaatsing (van meststoffen) - mechanisatie - fertilizer application - arable farming - manure spreaders - liquid fertilizer distributors - precision agriculture - placement - mechanization
  De precisiebemestingsrobot moet in april 2012 zijn eerste rondjes draaien over akkerbouwland. De robot rijdt na elke werkgang zelfstandig naar een mobiel vulstation en wordt daar automatisch bijgevuld. Hij kan in één werkgang de volledige bemestingsbehoefte geven. Onderzoekers van PPO AGV en Wageningen UR Livestock Research deden op verzoek van NCOR in de zomer van 2011 proeven met de zodebemester-PPL op grasland.
  Interactive effects of nutrient heterogeneity and competition: implications for root foraging theory?
  Mommer, L. ; Ruijven, J. van; Jansen, C. - \ 2012
  Functional Ecology 26 (2012)1. - ISSN 0269-8463 - p. 66 - 73.
  below-ground competition - size asymmetry - plant - placement - plasticity - ability - proliferation - communities - responses - patterns
  1. Plants are known to respond to heterogeneous distribution of nutrients in the soil, and they also respond to the presence of neighbouring roots. However, it is unclear whether plants are able to distinguish between these factors and adjust their root responses accordingly. 2. We investigated whether the simultaneous response to nutrient heterogeneity and competition could be predicted from the responses to these factors separately. As a null model, we hypothesized that the responses to nutrients and competition are additive and thus no interactions occur. We performed a short-term competition experiment in the greenhouse with two floodplain species in homogeneous and heterogeneous conditions. The consequences of different root distributions for nutrient uptake were tested using 15N pulse-labelling. 3. Both species responded to nutrient heterogeneity by investing significantly more roots in the nutrient-rich patch, and both species showed a significant reduction in root growth in response to competition, albeit that the reduction was much more pronounced for the grass species. For Rumex palustris, the effects of heterogeneity and competition were additive. However, the response to nutrient heterogeneity of Agrostis stolonifera was reversed by competition: instead of proliferating in the nutrient-rich patch, it significantly increased root investments in the ‘empty’ (nutrient-poor) patches. As the partitioning of total N was less asymmetric than 15N uptake from the nutrient-rich patch, it appears that these altered root investments of A. stolonifera in the ‘empty’ patches have also been functional with respect to compensating N uptake. 4. Our results suggest that root responses to nutrient distribution in a competitive environment depend on the competitive strength of the neighbouring species. The foraging response of the superior species (R. palustris) was hardly affected, but that of the inferior species (A. stolonifera) was greatly inhibited and even reversed by competition: instead of proliferating in the nutrientrich patch, it increased root growth and foraging activity in less favourable patches. Incorporating competitive hierarchy into root foraging studies may help to explain the ambiguous results found in previous studies. Key-words: Agrostis stolonifera, below-ground competition, competitive hierarchy, 15N labelling, root foraging, Rumex palustris, selective root placement, soil heterogeneity,
  Aardappel krijgt mest op maat
  Schans, D.A. van der - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)dec. - p. 11 - 11.
  plaatsing (van meststoffen) - precisielandbouw - bemesting - aardappelen - sensors - akkerbouw - placement - precision agriculture - fertilizer application - potatoes - sensors - arable farming
  Aardappels krijgen doorgaans een basisbemesting en een nabemesting. In die nabemesting met stikstof worden nu voor het eerst in de praktijk sensoren gebruikt voor een advies over hoeveel een plant nodig heeft.
  Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond : literatuurstudie
  Geel, W.C.A. van; Kroonen-Backbier, B.M.A. ; Schans, D.A. van der; Malda, J. - \ 2011
  Kennisakker.nl 2011 (2011)7-12-2011.
  bemesting - stikstof - aardappelen - nutriëntengebruiksefficiëntie - plaatsing (van meststoffen) - stikstofmeststoffen - zandgronden - lössgronden - akkerbouw - mestbehoeftebepaling - fertilizer application - nitrogen - potatoes - nutrient use efficiency - placement - nitrogen fertilizers - sandy soils - loess soils - arable farming - fertilizer requirement determination
  Voor het Masterplan Mineralen Management is een literatuurstudie uitgevoerd naar de stikstofbenutting van aardappel, de beschikbare kennis uit onderzoek over bijmestsystemen en –strategieën voor aardappel en de mogelijkheden om bestaande bemestingssystemen te verbeteren dan wel om nieuwe bemestingsystemen en –strategieën te ontwikkelen. Door controle en bijsturing van de stikstofvoorziening tijdens de teelt met behulp van een stikstofbijmestsysteem (NBS) kan worden ingespeeld op variatie in mineralisatie en stikstofverliezen tijdens de teelt, zowel tussen percelen als tussen jaren. Een NBS op basis van gewassensing is het meest perspectiefvol.
  Verificatie remote versus near sensing voor toepassingen in precisie landbouw
  Kooistra, L. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen University (Eindrapport PPL ) - 27
  aftasten - precisielandbouw - plaatsing (van meststoffen) - landbouwtechniek - bemesting - aardappelen - akkerbouw - sensors - sensing - precision agriculture - placement - agricultural engineering - fertilizer application - potatoes - arable farming - sensors
  Dit rapport beschrijft de methode en resultaten van twee veld experimenten op het bedrijf van Van Den Borne Aardappelen in 2010 en 2011 waarbij hoog-frequente metingen van verschillende sensing instrumenten over het groeiseizoen met elkaar zijn vergeleken voor een aardappel perceel met verschillende bemestingsniveau ’s. De resultaten focussen op de vergelijking tussen de instrumenten en de relatie van de sensor metingen met gewaseigenschappen. In het laatste hoofdstuk van dit rapport worden een aantal aanbevelingen gegeven over de operationele inzet van sensoren voor (bij)bemesting in precisie landbouw.
  Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond. Deel 1a Deskstudie
  Geel, W.C.A. van; Kroonen-Backbier, B.M.A. ; Schans, D.A. van der; Malda, J. - \ 2011
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO-rapporten 439) - 87
  bemesting - aardappelen - stikstof - stikstofmeststoffen - mestbehoeftebepaling - plaatsing (van meststoffen) - zandgronden - lössgronden - akkerbouw - nutriëntengebruiksefficiëntie - fertilizer application - potatoes - nitrogen - nitrogen fertilizers - fertilizer requirement determination - placement - sandy soils - loess soils - arable farming - nutrient use efficiency
  Voor het Masterplan Mineralen Management is een literatuurstudie uitgevoerd naar de stikstofbenutting van aardappel, de beschikbare kennis uit onderzoek over bijmestsystemen en –strategieën voor aardappel en de mogelijkheden om bestaande bemestingssystemen te verbeteren dan wel om nieuwe bemestingsystemen en –strategieën te ontwikkelen. Dit is de deskstudie: Nieuwe bijmestsystemen en -strategieën voor aardappel op zand- en lössgrond.
  Implementatie van sensorgestuurde stikstof-bijbemesting in pootaardappel
  Schans, D.A. van der; Blok, P.M. ; Kramer, R. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 39
  bemesting - pootaardappelen - aardappelen - veldproeven - precisielandbouw - plaatsing (van meststoffen) - sensors - stikstof - akkerbouw - fertilizer application - seed potatoes - potatoes - field tests - precision agriculture - placement - sensors - nitrogen - arable farming
  In 2010 en 2011 is de stikstofbijbemesting volgens verschillende strategieën op drie aparte stroken uitgevoerd op een praktijkperceel met aardappelpootgoed (ras Mustang) in Vierhuizen (Groningen). Op elke strook werden tevens twee stikstofvensters aan gelegd. Op één venster werd geen basisbemesting toegepast en het andere kreeg de dubbele hoeveelheid stikstof bij de basisbemesting. Op de stroken en de vensters werden netto waarnemingsvelden uitgezet waarop vier maal monsters werden genomen voor aardappelmonitoring (Altic). Op de velden werden tevens sensorwaarnemingen gedaan op de dag van monstername. Uit de sensorwaarnemingen en aardappelmonitoring werden N-bijmestadviezen afgeleid. Op de landbouwspuit van de ondernemer (de heer Claassen) zijn gewassensoren gemonteerd. Met deze sensoren werd in de periode van bijbemesting de gewasreflectie van het hele perceel opgenomen. Aan de hand van de handmetingen met de CropScan Sensor werd beoordeeld of de sensorgegevens van de CropCircle bruikbare informatie geven om een N bijmestadvies af te leiden. Bovendien is beoordeeld of de stappen om tot een stikstof bijmestadvies te komen uitvoerbaar en betrouwbaar zijn. De conclusie luidt dat de hoogte van de adviezen op basis van de CropScan in dezelfde orde van grootte liggen als de praktijkbemesting. De sensoren registreren plekken met een lagere en hogere bemesting en het advies dat daaruit wordt afgeleid (methode Booij) is realistisch. De praktijksensor bleek echter niet betrouwbaar. Het verband van de waarden van de geijkte en gekalibreerde CropScan sensor was slecht. Vermoedelijk is er een defect in één van de sensoren. Dit wijst op de hoge noodzaak van periodieke controle van de sensoren en een protocol voor ijking en kalibratie. Alleen dan is het mogelijk de sensor in te zetten voor bijmestsystemen.
  Rijenbemesting op bouwland : algeheel beeld uit een halve eeuw onderzoek
  Geel, Willem van - \ 2011
  band placement - fertilizer application - precision agriculture - nitrogen - nitrogen fertilizers - phosphate - phosphorus fertilizers - placement - arable land
  Precisie plaatsing van drijfmest in maïs : veldproeven met precieze plaatsing van mest ten opzichte van de maïsrij bij bemesten en zaaien in aparte werkgangen en het effect op bodemdichtheid en mineralenbenutting
  Schans, D.A. van der; Meuffels, G.J.H.M. ; Schoot, J.R. van der; Dijk, W. van; Vermeulen, G.D. - \ 2011
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 28
  bemesting - plaatsing (van meststoffen) - rijenbemesting - precisielandbouw - precisiezaai - akkerbouw - veldproeven - maïs - fertilizer application - placement - band placement - precision agriculture - precision drilling - arable farming - field tests - maize
  In 2009 is er ter oriëntatie een proefveld aangelegd om na te gaan of rijenbemesting met drijfmest in snijmaïs op zandgrond met behulp van RTK GPS tractor besturing in twee afzonderlijke werkgangen realiseerbaar is. Naast afstemming van de verschillende werkzaamheden is toen ook onderzocht of het berijden van de grond na de hoofdgrondbewerking invloed heeft op de groei en ontwikkeling van maïs. In 2010 is de proefopzet aangepast en is een gangbare drijfmestinjecteur voorzien van 8 mestinjectietanden met een onderlinge afstand van 75 cm om de objecten beter te kunnen aanleggen. Er werden twee proeven aangelegd, één voor effecten van verschillende methoden van mestplaatsing en één voor de effecten van berijding. Ruim een week na de mestinjectie is maïs gezaaid met een 8-rijige precisie zaaimachine. Bij de mestplaatsingsproef werd het zaad bij twee objecten recht boven de mest en bij twee objecten 10 cm naast de mest werd gezaaid. Bij elke mestinjectievariant werden twee mesthoeveelheden, 20 en 35 ton varkensdrijfmest, toegepast. Van de objecten werden ontwikkeling, opbrengst en gehalten N en P vastgesteld. Tussen de verschillende bemestingsvarianten waren de verschillen in productie, stikstof- en fosfaat-opname nauwelijks significant. Dit wijst erop dat er sprake is van een hoge N mineralisatie op het perceel, veroorzaakt door jarenlange bemesting met dierlijke mest. Proeven met dit systeem zullen wellicht op schralere percelen tot andere resultaten komen.
  Contrasting root behaviour in two grass species: a test of functionality in dynamic heterogeneous conditions
  Mommer, L. ; Visser, E.J.W. ; Ruijven, J. van; Caluwe, H. de; Pierik, R. ; Kroon, H. de - \ 2011
  Plant and Soil 344 (2011)1-2. - ISSN 0032-079X - p. 347 - 360.
  soil nutrient heterogeneity - foraging traits - plants bother - rich patches - proliferation - plasticity - placement - precision - responses - growth
  Root systems are highly plastic as they express a range of responses to acquire patchily distributed nutrients. However, the ecological significance of placing roots selectively in nutrient hotspots is still unclear. Here, we investigate under what conditions selective root placement may be a significant functional trait that determines belowground competitive ability. We studied two grasses differing in root foraging behaviour, Festuca rubra and Anthoxanthum odoratum. The plants were grown in stable and more dynamic heterogeneous environments, by switching nutrient patches halfway through the experiment. A. odoratum was a factor of two less selective in placing its roots into nutrient-rich patches than F. rubra. A. odoratum produced overall higher root length densities with higher specific root length than F. rubra and acquired more nutrients. A. odoratum appeared to be the superior competitor, irrespective of the nutrient dynamics. Our results suggest that root behaviour consisting of producing high root length densities at relatively low biomass investments can be a more effective foraging strategy than placing roots selectively in nutrient hotspots. When understanding the functionality of root traits among different species, specific root length may play a key role
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.