Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 631

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  It depends: : effects of soil organic matter in aboveground-belowground interactions in agro-ecosystems
  Gils, Stijn Herman van - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): W.H. van der Putten; D. Kleijn. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436526 - 176
  soil organic matter - agroecosystems - aphidoidea - fertilizers - wheat - rape - crop yield - ecosystem services - nutrient availability - pest control - organic farming - organisch bodemmateriaal - agro-ecosystemen - aphidoidea - kunstmeststoffen - tarwe - koolzaad - gewasopbrengst - ecosysteemdiensten - voedingsstoffenbeschikbaarheid - plagenbestrijding - biologische landbouw

  Over the last decades agricultural production increased drastically due to the use of external inputs. However, the use of external inputs has high environmental costs and may negatively influence ecosystem processes such as pollination and pest control that underpin agricultural production. Soil organic matter has been proposed as a potential alternative to external inputs as it relates to multiple yield promoting ecosystem processes. The aim of my thesis is to assess whether and how soil organic matter content alters the effect of some ecosystem processes and external inputs on crop yield. I examined whether soil organic matter alters biomass of wheat and oilseed rape under fertilizer supply. Other biotic and abiotic factors that operate at different spatial and temporal scales are also included in some of these experiments. I found that under controlled conditions soil organic matter may reduce the positive effect of mineral fertilizer supply on crop biomass. The reduction changed with the presence or absence of a pathogenic root fungus, but not with drought stress. Moreover, soil organic matter enhances performance of aphids under controlled greenhouse conditions, but the enhancement was less than fertilizer supply. None of these controlled experiments, however, showed that soil organic matter can be an alternative to mineral fertilizer supply. Under field conditions soil organic matter did not strongly affect plant nutrient availability or performances of aphid and its natural enemies. The relation between soil organic matter and plant biomass in a greenhouse experiment did not change with organic management or the duration of it, neither did it change with pollinator visitation rate, an ecosystem process that is managed on the landscape scale. These results suggest that soil organic matter may relate to ecosystem services that influence crop yield, whereas these relations might not be significant under field conditions. Collectively, all these results suggest that the relation between soil organic matter content and ecosystem processes that benefit crop yield is highly context dependent. I propose future research may focus on (1) the quality of soil organic matter rather than the content per se and (2) the relation between soil organic matter content and crop yield under realistic conditions in a longer term.

  Bestrijding Echinothrips americanus met roofmijten en roofwantsen : groeiend probleem in sierteelt onder glas
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Gasemzadeh, Somayyeh - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)2. - p. 24 - 25.
  tuinbouw - glastuinbouw - plantenplagen - sierteelt - rosaceae - capsicum - groenten - snijbloemen - gerbera - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - thrips - frankliniella occidentalis - roofmijten - reduviidae - stuifmeel - plagenbestrijding - horticulture - greenhouse horticulture - plant pests - ornamental horticulture - rosaceae - capsicum - vegetables - cut flowers - gerbera - plant protection - agricultural research - thrips - frankliniella occidentalis - predatory mites - reduviidae - pollen - pest control
  Dat trips een enorm probleem is in de sierteelt onder glas is geen nieuws meer. In de meeste gevallen gaat het dan om de Californische trips, een soort met een sterke voorkeur voor bloemen. De laatste jaren duikt er steeds vaker een andere polyfage trips op, de Echinothrips americanus. Deze typische bladbewonende trips kan in sierteeltgewassen zoals gerbera en roos behoorlijk schade geven als er niet tijdig wordt ingegrepen. In onderzoek is nog eens nauwkeurig gekeken naar de bestrijding met een aantal soorten roofmijten en roofwantsen.
  Ziekteweerbaarheid verhogen tegen wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.)
  Kolk, J.P. van der; Voogt, W. ; Streminska, M.A. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2016
  - 1
  tuinbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - meloidogyne - glastuinbouw - biologische bestrijding - compost - bodemvruchtbaarheid - tomaten - conferenties - biologische landbouw - plaagbestrijding met predatoren - vruchtgroenten - meloidogyne incognita - meloidogyne javanica - aaltjesdodende eigenschappen - plantenparasitaire nematoden - bodemweerbaarheid - horticulture - plant protection - pest control - meloidogyne - greenhouse horticulture - biological control - composts - soil fertility - tomatoes - conferences - organic farming - predator augmentation - fruit vegetables - meloidogyne incognita - meloidogyne javanica - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - soil suppressiveness
  In de biologische glastuinbouw zijn bodem gebonden ziektes een groot knelpunt. Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne incognita en M. javanica) zijn belangrijke pathogenen die in de vruchtgroententeelt voor problemen zorgen.
  Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Elfferich, Caroline ; Kruidhof, H.M. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1
  bestrijdingsmethoden - tuinbouw - glastuinbouw - plagenbestrijding - reduviidae - tomaten - gerbera - rosaceae - trialeurodes vaporariorum - thrips - tuta - cyrtopeltis tenuis - control methods - horticulture - greenhouse horticulture - pest control - reduviidae - tomatoes - gerbera - rosaceae - trialeurodes vaporariorum - thrips - tuta - cyrtopeltis tenuis
  Het doel van dit project is om tot robuuste bestrijdingsmethoden van meerdere plagen te komen door inzet van omnivore roofwantsen in de gewassen tomaat, gerbera en roos, waarbij eigenschappen van het gewas en de omgeving worden aangepast voor een optimale vestiging en plaagbestrijding met minimale risico’s op gewasschade. De bestrijding richt zich op de plagen witte vlieg (gerbera, roos, tomaat) en Echinothrips (gerbera en roos) en op de invasieve plagen Tuta aboluta en Nesidiocoris tenuis (tomaat), maar is ook van nut voor andere plagen zoals spint, mineervlieg en bladluis. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Verkennen van nieuwe mogelijkheden voor de bestrijding van wortelduizendpoot in de glastuinbouw
  Kruidhof, H.M. ; Bloemhard, C.M.J. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1381) - 18
  slasoorten - lactuca sativa - glasgroenten - scutigerella immaculata - gewasbescherming - plagenbestrijding - fusarium oxysporum - glastuinbouw - lettuces - lactuca sativa - greenhouse vegetables - scutigerella immaculata - plant protection - pest control - fusarium oxysporum - greenhouse horticulture
  In the autumn of 2014 many companies specialized in protected lettuce cultivation were confronted with severe plant damage. In several lettuce greenhouses garden centipedes were detected. This explorative study summarizes the available knowledge of garden centipedes, and describes new possibilities for their control (chapter 1). It also tested one of the new control options, i.e. luring the garden centipedes with CO2-capsules, in a laboratory set-up (chapter 2). At the concentration tested, no luring effect of the CO2-capsules on the garden centipedes could be detected.
  At the same time it was found that many damaged lettuce plants suffered from Fusarium root damage. From research by the NVWA (Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority) Fusarium was eventually identified as F. oxysporum lactucae. Finally, this seemed to be the most important culprit of the observed plant damage.
  Dossier Functionele Agrobiodiversiteit
  Alebeek, F.A.N. van - \ 2015
  Groen Kennisnet
  agrobiodiversiteit - agrarische productiesystemen - plagenbestrijding - biologische bestrijding - agrarisch natuurbeheer - gewasbescherming - bodemvruchtbaarheid - agro-biodiversity - agricultural production systems - pest control - biological control - agri-environment schemes - plant protection - soil fertility
  De diversiteit aan soorten organismen als planten, dieren, micro-organismen – in een woord biodiversiteit – is een samenhangend geheel. De soorten binnen een systeem kunnen elkaar op verschillende manieren beïnvloeden. Regenwormen en micro-organismen kunnen de bodemstructuur verbeteren, bijen zorgen voor bevruchting van planten en zweefvliegen kunnen de ontwikkeling van luizen onderdrukken.
  Aanpak van suzuki : hygiëne voor beperken oogstschade door de suzuki-fruitvlieg
  Helsen, H.H.M. ; Brouwer, G. - \ 2015
  Ekoland (2015)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 14.
  drosophila suzukii - invasieve exoten - fruitteelt - kleinfruit - plagenbestrijding - plantenplagen - bedrijfshygiëne - gewasbescherming - insectenbestrijding - waardplanten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische landbouw - drosophila suzukii - invasive alien species - fruit growing - small fruits - pest control - plant pests - industrial hygiene - plant protection - insect control - host plants - cultural control - organic farming
  Enkele jaren geleden dook in ons land de suzuki-fruitvlieg op. Deze invasieve soort veroorzaakte in 2014 aanzienlijke schade in de teelt van zachtfruit. Doordat op biologische fruitteeltbedrijven vaak veel opeenvolgende gewassen worden geteeld, zijn de risico’s daar extra groot. In het Praktijknetwerk ‘Probleemplagen divers aanpakken’ is aandacht besteed aan de vraag wat de biologische fruitteler kan doen om de aantasting te beperken.
  Risico op verspreiding van Xanthomonas tijdens CATT aardbeiplanten
  Evenhuis, B. ; Wolf, J.M. van der; Kastelein, P. ; Krijger, M.C. ; Mendes, O. ; Verstappen, E.C.P. ; Otma, E. ; Kruistum, G. van; Verschoor, J. - \ 2015
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Applied Plant Research) Business Unit AGV (PPO 3250293000) - 30
  aardbeien - plantenvermeerdering - xanthomonas fragariae - gecontroleerde omgeving - nematoda - gewasbescherming - plagenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - biologische bestrijding - strawberries - propagation - xanthomonas fragariae - controlled atmospheres - nematoda - plant protection - pest control - plant parasitic nematodes - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - biological control
  Risico tijdens CATT op overdracht van Xanthomonas zeer gering De belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar de overdracht van Xanthomonas van plant naar plant tijdens CATT is dat dit risico uitermate klein is. Bij latent geïnfecteerd plantmateriaal werden geen aanwijzingen gevonden voor de verspreiding van Xanthomonas tijdens CATT. Dit suggereert dat in een partij zonder symptomatische planten het risico op verspreiding van Xanthomonas nagenoeg afwezig is. Werd zwaar besmet symptomatisch plantmateriaal blootgesteld aan CATT dan werd af en toe met de Bio-TaqMan een aanwijzing voor besmetting van doelplanten gevonden. Dit leidde overigens in geen van deze gevallen tot het daadwerkelijk isoleren van de Xanthomonas bacterie. Ook werd geen symptoomontwikkeling in de doelplanten waargenomen, nadat deze waren uitgeplant en nageteeld. Dit geeft aan dat hoewel verspreiding tijdens CATT niet geheel uit te sluiten is, het risico van infectie van Xanthomonas-vrije planten zeer klein is.
  Options in dealing with marine alien species
  Pelt-Heerschap, H.M.L. van; Sneekes, A.C. ; Foekema, E.M. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C082/15) - 45
  mariene gebieden - invasieve exoten - moleculaire detectie - monitoring - preventie - plagenbestrijding - marine areas - invasive alien species - molecular detection - monitoring - prevention - pest control
  Invasive species can have strong impact on the local ecosystem, not only substantial impact on the local ecosystem, but also on economy and human health. This review on marine alien species outlines aspects of prevention, eradication and control strategies. When managing invasive species, prevention is preferable and less costly than controlling species. Especially for marine environments, invasive species can disperse rapidly and can be particularly hard to detect.
  Hoe zorgen zombierupsen voor een beter milieu?
  Vet, L.E.M. - \ 2015
  Universiteit van Nederland
  biodiversiteit - ecosystemen - sluipwespen - rupsen - plagenbestrijding - insectenplagen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - milieubeheersing - gewasbescherming - verdedigingsmechanismen - biodiversity - ecosystems - parasitoid wasps - caterpillars - pest control - insect pests - biological control agents - environmental control - plant protection - defence mechanisms
  Filmpje van de Universiteit van Nederland: Hoe zorgen zombierupsen voor een beter milieu? Als je verschillende soorten organismen in een ecosysteem hebt, houden ze elkaar in balans. Daarom is biodiversiteit goed voor het milieu. Dit is ook waarom insectenplagen soms erger kunnen worden door het gebruik van pesticiden. Prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR onderzoekt daarom hoe zombierupsen plagen kunnen bestrijden.
  Het nieuwe doen in plantgezondheid
  Verberkt, H. ; Kogel, W.J. de; Zweep, A. - \ 2015
  Wageningen UR
  gewasbescherming - tuinbouw - teeltsystemen - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - plagenbestrijding - conferenties - plantgezondheid - plant protection - horticulture - cropping systems - sustainability - innovations - pest control - conferences - plant health
  Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Ziekteweerbaarheid verhogen tegen wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.)
  Kolk, J.P. van der; Voogt, W. ; Streminska, M.A. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2015
  Wageningen UR
  tuinbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - meloidogyne - glastuinbouw - biologische bestrijding - compost - bodemvruchtbaarheid - tomaten - conferenties - horticulture - plant protection - pest control - meloidogyne - greenhouse horticulture - biological control - composts - soil fertility - tomatoes - conferences
  In de biologische glastuinbouw zijn bodem gebonden ziektes een groot knelpunt. Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne incognita en M. javanica) zijn belangrijke pathogenen die in de vruchtgroententeelt voor problemen zorgen. Is de effectiviteit van een stapeling van werkingsmechanismen hoger dan wanneer elk van de factoren afzonderlijk worden toegepast tegen de schade veroorzaakt door wortelknobbelaaltjes in biologische tomatenteelt? Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Weerbaarheid, ook tegen plantenvirussen!
  Stijger, C.C.M.M. ; Verbeek, M. - \ 2015
  Wageningen UR
  gewasbescherming - tuinbouw - plagenbestrijding - virussen - bodemweerbaarheid - verbetering - conferenties - biologische bestrijding - plant protection - horticulture - pest control - viruses - soil suppressiveness - improvement - conferences - biological control
  Minder virus (schade) in een economisch rendabele en duurzame teelt door: 1. Afbraak virusdeeltjes door bacteriën/schimmels. 2. Vatbaar wordt onvatbaar door genetische aanpassing van de plant. 3. Symptoomonderdrukking. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Kleine stappen vooruit tegen Fusarium in paprika
  Beerens, N. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Noordam, M. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2015
  Wageningen UR
  gewasbescherming - tuinbouw - fusarium - vruchtrot - conferenties - capsicum - plagenbestrijding - kasproeven - plant protection - horticulture - fusarium - fruit rots - conferences - capsicum - pest control - greenhouse experiments
  Doelstellingen van dit onderzoek: Effect toetsen van biologische en oxidatieve producten met een contactwerking op jonge gewasscheuten. Effect toetsen van diverse producten die de natuurlijke afweerreacties kunnen versterken tegen Fusarium op jonge planten in een kasproef. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Toepassing van plasma geactiveerd water tegen plantenziekten
  Broek, R.C.F.M. van den; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Noordam, M. ; Hollinger, T.C. ; Leenders, P. - \ 2015
  Wageningen UR
  gewasbescherming - tuinbouw - conferenties - plagenbestrijding - biociden - glastuinbouw - botrytis - erwinia - proeven - gerbera - plant protection - horticulture - conferences - pest control - biocides - greenhouse horticulture - botrytis - erwinia - trials - gerbera
  Doelstellingen van dit onderzoek: Effectiviteit testen van plasmawater als biocide in labtesten met een bacterie, Erwinia en een schimmel, Botrytis. Effectiviteit in de naoogst tegen Botrytis op gerberabloemen. Ontwikkelen van praktijkmeting van plasmawater die gerelateerd is aan biocidewerking (nog in uitvoering).Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Beheersing van meeldauw in de sierteelt
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Breeuwsma, S.J. ; Noordam, M. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2015
  Wageningen UR
  tuinbouw - glastuinbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - duurzaamheid (sustainability) - meeldauw - sierteelt - conferenties - gerbera - kalanchoe - stikstof - kasproeven - horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - pest control - sustainability - mildews - ornamental horticulture - conferences - gerbera - kalanchoe - nitrogen - greenhouse experiments
  Doelstellingen: Effect toetsen van systemisch werkende producten die de natuurlijke afweer versterken tegen meeldauw onder praktijkcondities. Effect toetsen van stikstof op meeldauw. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Mogelijkheden voor bladluisbestrijding met schimmels
  Messelink, G.J. ; Holstein-Saj, R. van; Dinu, M.M. ; Bloemhard, C.M.J. - \ 2015
  gewasbescherming - tuinbouw - glastuinbouw - capsicum - plagenbestrijding - biologische bestrijding - aphididae - natuurlijke vijanden - kasproeven - entomopathogene schimmels - conferenties - plant protection - horticulture - greenhouse horticulture - capsicum - pest control - biological control - aphididae - natural enemies - greenhouse experiments - entomogenous fungi - conferences
  Doelstelling: Bepalen welke soorten entomopathogene schimmels het meest kansrijk zijn voor de bestrijding van bladluizen in kasteelten en wat de randvoorwaarden zijn voor een geslaagde bestrijding. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen
  Kruidhof, H.M. ; Bloemhard, C.M.J. ; Leman, A. - \ 2015
  gewasbescherming - tuinbouw - glastuinbouw - zomerbloemen - plagenbestrijding - biologische bestrijding - chemische bestrijding - enchytraeidae - sciaridae - tipula - scarabaeidae - conferenties - plant protection - horticulture - greenhouse horticulture - summer flowers - pest control - biological control - chemical control - enchytraeidae - sciaridae - tipula - scarabaeidae - conferences
  Bodemplagen vormen een zeer diverse groep van insecten en andere geleedpotigen en kunnen in verschillende gewassen in de glastuinbouw problemen geven. Recentelijk is een nieuwe PPS “Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen” gehonoreerd voor Topsector T&U subsidie. Binnen deze PPS zal onderzoek naar verschillende bodemplagen worden gedaan: Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Ziektebeheersing substraatloze teeltsystemen : naar een robuust systeem tegen ziekten en plagen
  Stijger, C.C.M.M. ; Janse, J. ; Vermeulen, T. ; Weel, P.A. van - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1335) - 45
  bladgroenten - slasoorten - teeltsystemen - hydrocultuur - vloeibare kunstmeststoffen - ziektebestrijding - nutrientenbeheer - risicofactoren - monitoring - reductie - plagenbestrijding - leafy vegetables - lettuces - cropping systems - hydroponics - liquid fertilizers - disease control - nutrient management - risk factors - monitoring - reduction - pest control
  De belangrijkste kennislacune rond substraatloze teeltsystemen is het beheersen van de kwaliteit van het voedingswater. Hoge kwaliteit vergt, naast een goede balans van nutriënten, vooral het voorkomen van ziekte- en plaagontwikkeling. Het voorkomen of beheersen van de verspreiding speelt daarbij een grote rol. De bedrijfszekerheid van nieuwe teeltsystemen staat of valt bij de beheersbaarheid van ziekten en plagen. De ziekte- en plaagbeheersing in substraatloze systemen volgen andere principes dan de reguliere (steenwol of grondgebonden) teelt. De gebruikte watervolumes zijn enorm, fysieke barrières ontbreken maar ook een buffer/balans ontbreekt waarmee een direct effect is te benoemen op het risico op ziekte( en plaagverspreiding. De ziekte- en plaagrisico’s bepalen het gebruik van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen, spui, maar bovenal het succes van een substraatloze teelt. Het verlagen van het risico op ziekten en plagen en het voorkomen, monitoren en vertragen van een snelle verspreiding daarvan is onderwerp van dit project. Het onderzoek waarin in dit verslag wordt gerapporteerd heeft zich gericht op de kennisvragen rond ziektebeheersing en de ontwikkeling van indicatoren en teeltstrategieën ter voorkoming van ziekten in een robuust substraatloos (water) systeem. Behalve dat een chemische aanpak vanwege het gebruik van grote volumes water in deze nieuwe teeltsystemen vaak geen economisch haalbare oplossing is, is een chemische aanpak voor ziekte- en plaagproblematiek bovendien geen toekomstgerichte oplossing. Daarom heeft het onderzoek zich gericht, naast het voorkomen van aantastingen, vooral op mogelijke natuurlijke en fysische bestrijdingsmaatregelen. In het onderzoek dat heeft gelopen van juni 2013 tot en met mei 2014 zijn in totaal vier achtereenvolgende slateelten uitgevoerd.
  Biodiversity and ecosystem services: does species diversity enhance effectiveness and reliability?
  Vos, C.C. ; Grashof-Bokdam, C.J. ; Opdam, P.F.M. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 25) - 63
  ecosysteemdiensten - biodiversiteit - bodemecologie - broeikasgassen - plagenbestrijding - landschapsbeleving - ecosystem services - biodiversity - soil ecology - greenhouse gases - pest control - landscape experience
  In this report recent scientific literature was analysed, focussing on systematic review papers to clarify the relationship between species diversity and the effectiveness and reliability of seven ecosystem services. For those services where a relation with species diversity was found, the importance of the Dutch National Nature Network (NNN) and the network of small natural elements (green infrastructure, GI) in the landscape was assessed. Results indicate that species diversity is important for ecosystem service effectiveness. However, reliability is not well studied. NNN and GI are important for ecosystem service effectiveness, but it is not yet possible to derive concrete guidelines on the required amount and spatial configuration of NNN and GI for optimal ecosystem service provisioning. Several suggestions have been made to acquire knowledge on ecosystem services that is needed to improve the implementation of ecosystem services in local landscape planning
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.