Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 58

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Maatregelen emissiebeperking, effectiviteit en bereik via borgingsinstrumenten
  Kool, S.A.M. de; Wijnands, F.G. ; Gooijer, Y.M. ; Leendertse, P.C. ; Brinks, H. - \ 2015
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (PPO publicatie 2015-665) - 67
  emissiereductie - emissie - chemische bestrijding - pesticiden - oppervlaktewater - grondwater - plantenkwekerijen - maïs - bloembollen - akkerbouw - tuinbouw - emission reduction - emission - chemical control - pesticides - surface water - groundwater - nurseries - maize - ornamental bulbs - arable farming - horticulture
  In 2012 is het project Water ABC gestart om waterkwaliteitsproblemen veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. In de volgende werkgebieden is in 2012-2013 gewerkt aan het vaststellen van de belangrijkste emissieroutes van de probleemstoffen en de selectie van mogelijke maatregelen en passende borgingsinstrumenten: Regio Boskoop, werkgebied Hoogheemraadschap van Rijnland: hier ligt het accent op de boomkwekerij. Zuidoost Nederland, werkgebied Waterschap Aa en Maas: accent op mais. Regio Noord en Zuid Holland, werkgebied van Hoogheemraadschap Rijnland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: accent bollenteelt. Friesland en Flevoland, werkgebied van Wetterskip Fryslân en Waterschap Zuiderzeeland: accent puntemissies akkerbouw. Brabant en Bommelerwaard, werkgebied van Brabant Water en Dunea: accent op kwetsbare gebieden (diverse sectoren: fruitteelt, akkerbouw), zowel oppervlaktewater als grondwater. Dit rapport documenteert de uitkomsten van het werk in de 5 gebieden. Achtereenvolgens komen per werkgebied aan de orde: de belangrijkste emissieroutes, de mogelijke maatregelen per route en de passende borgingsinstrumenten. Vervolgens wordt besproken hoe effectief het pakket geselecteerde maatregelen is in het beperken van de betreffende emissieroute. Daarna wordt ingezoomd op het bereik van de mogelijke borgingsinstrumenten. Zo ontstaat zicht op het werkelijke perspectief van beperking van emissie voor de verschillende werkgebieden en wordt duidelijk wat er eventueel nog gedaan moet worden.
  Drift van 95% driftreducerende spuitdoppen opveldspuit en bijbehorende teeltvrije zone
  Zande, J.C. van de - \ 2014
  Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 596) - 16
  verstuiven (insectenbestrijding) - spuitapparatuur - spuitstukken - emissiereductie - emissie - oppervlaktewater - chemische bestrijding - pesticiden - plantenkwekerijen - boomkwekerijen - drift spraying - spraying equipment - nozzles - emission reduction - emission - surface water - chemical control - pesticides - nurseries - forest nurseries
  In bepaalde Waterschappen is het eerder gehanteerde vergunningenstelsel over gegaan op de naleving volgens het Activiteitenbesluit. Hierdoor zijn in de vergunningen vermelde combinaties van driftreducerende spuittechnieken en de gebruikte spuitvrije zones veranderd in teeltvrije zones. Dit geeft verlies aan teeltoppervlak in gebieden met intensieve teelt grenzend aan oppervlaktewater (zoals de boomkwekerij sector in de regio Boskoop). Hierdoor verslechtert het rendement op de bedrijven door een minder goede ruimtebenutting. Voor veel gemechaniseerde spuittechnieken geldt voor intensief gespoten gewassen volgens het Activiteitenbesluit een teeltvrije zone van minimaal 1,0 m. Vanuit eerder uitgevoerd onderzoek en berekeningen is bekend dat er door op veldspuiten 95% driftreducerende spuitdoppen te gebruiken een versmalling van de teeltvrije zone tot 0,5 m mogelijk is. In deze rapportage is door middel van berekening aan eerder uitgevoerde metingen deze uitspraak onderbouwd. Uit de berekeningen blijkt dat bij bespuitingen van een kale grond of een gewas met een veldspuit uitgerust met 95% driftreducerende spuitdoppen en een kantdop in combinatie met een teeltvrije zone van 0,50 m de driftdepositie op wateroppervlak en op oppervlaktewater (insteek-insteek) vergelijkbaar of lager is dan door een bespuiting van een gewas met een DRT90 techniek en een 1,50 m teeltvrije zone en een DRT95 techniek met een 0,50 m teeltvrije zone. Dit biedt de mogelijkheid voor bespuitingen met een veldspuit uitgerust met 95% driftreducerende spuitdoppen en kantdoppen een smallere teeltvrije zone te definiëren van 0,50 m in plaats van de nu gebruikte 1,00 m bij DRT90 spuittechnieken
  Sensorgerichte bespuitingen van de hoofdscheut van vruchtbomen in de opkweek
  Wenneker, M. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Groot, T.T. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 30
  malus pumila - appels - plantmateriaal - plantenkwekerijen - scheuten - plantengroeiregulatoren - spuiten - sensors - mechanisatie - haalbaarheidsstudies - nederland - malus pumila - apples - planting stock - nurseries - shoots - plant growth regulators - spraying - sensors - mechanization - feasibility studies - netherlands
  De arbeidsbehoefte van vruchtboom scheuttoppen spuiten is te hoog omdat iedere scheuttop individueel handmatig bespoten moet worden. De oorzaak hiervan ligt in de tijdigheid van de bespuitingen, en in de benodigde accuratesse. Door de tijdigheid en de accuratesse is de benodigde effectiviteit van de bespuitingen in gevaar. In de gewenste situatie worden alle vruchtbomen accuraat en op tijd bespoten. In dit project werd succesvol een geautomatiseerde sensorgerichte spuitunit voor de productie van vruchtbomen ontworpen. Het automatisch herkennen en precies bespuiten van de scheuttop is op dit moment realistisch en haalbaar voor praktijkonderzoek en implementatie in de vruchtboomkwekerij. Huidige sensoren bieden na implementatie in de vruchtboomkwekerij de mogelijkheid de bespuitingen gericht en precies gedoseerd en vergaand gemechaniseerd uit te voeren. Daarmee wordt flink bespaard op arbeid en wordt de snelheid van werkgangen vergroot.
  Duurzaam bioproduct in onderzoek voor substraatteelt
  Baltissen, A.H.M.C. ; Reuler, H. van - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)18. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 18.
  plantenkwekerijen - substraten - polymelkzuur - teeltsystemen - plantenplagen - biologische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - nurseries - substrates - polylactic acid - cropping systems - plant pests - biological control - agricultural research - biobased materials - biobased economy
  Onderzoekers en fabrikanten bekijken de toepassingsmogelijkheden van BioFoam, een nieuwe grondstof voor substraat. Uit een eerste test in het gotensysteem blijkt dat bomen er prima op groeien.
  Led's do it in the dark : Boerboom Stekcultures bewortelt boomkwekerijstek daglichtloos
  Jacobs, R. ; Dalfsen, P. van - \ 2012
  Boom in business 3 (2012)2. - ISSN 2211-9884 - p. 10 - 11.
  plantenkwekerijen - vasteplantenkwekerijen - geconditioneerde teelt - kunstlicht - lichtgevende dioden - vermeerderingsmateriaal - plantmateriaal - proeven - nurseries - perennial nurseries - conditioned cultivation - artificial light - light emitting diodes - propagation materials - planting stock - trials
  Boereboom Stekcultures in Eindhoven bewortelt met led onder daglichtlozen omstandigheden stekmateriaal en weefselkweek van boomkwekerijgewassen. Een primeur de boomkwekerijwereld. Naast Philips en Cultus is ook PPO projectdeelnemer. De rol van PPO in het onderzoeksproject ligt op het vlak van wetenschappelijke ondersteuning en begeleiding van het praktijknetwerk, uitgevoerd door Pieter van Dalfsen.
  Voor een gelijkmatige opkweek: Monitoring van de horizontale temperatuurverschillen bij plantenkwekerij Van der Lugt
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1154) - 33
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - temperatuurgradiënten - horizontale stroming - plantenkwekerijen - monitoring - nederland - greenhouse horticulture - protected cultivation - temperature gradients - horizontal flow - nurseries - monitoring - netherlands
  The horizontal temperature distribution in a compartment of a nursery company is monitored during a month. The temperature difference between the warmest and the coldest place averaged no more than 1 °C. The main cause of the differences laid in the heat transfer from the distribution pipes. The wind direction had no influence on the temperature distribution, probably because the compartment has no outside gables, so the wind can’t create much pressure differences. Also small screen openings did not to lead to undesirable horizontal air movements, possibly because of the relatively small area of the compartment (5000 m2).
  Spuittechniek in potplanten krijgt te weinig aandacht : luchtwerveling geeft betere doordringing en gewasbedekking onderzijde (interview met Marieke van der Staaij)
  Staaij, M. van der - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)2. - p. 54 - 55.
  plantenkwekerijen - gewasbescherming - spuiten - toedieningswijzen - spuitapparatuur - optimalisatie - potplanten - glastuinbouw - nurseries - plant protection - spraying - application methods - spraying equipment - optimization - pot plants - greenhouse horticulture
  Het praktijkonderzoek naar optimalisatie van spuittechnieken in de potplantenteelt biedt zicht op aanzienlijk betere spuitresultaten. Afhankelijk van het gewas is met de juiste apparatuur en wat extra aandacht een veel betere gewasbedekking te realiseren. Yve Middelburg van D.C. van Geest Potplanten spreekt van een verdubbeling van het bestrijdingsresultaat na aanpassing van de spuitboom.
  Bergenia is breed inzetbaar
  Hop, M.E.C.M. - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)3. - ISSN 0923-2443 - p. 16 - 17.
  bergenia - rassen (planten) - cultivars - overblijvende planten - plantenkwekerijen - nieuwe soorten - bergenia - varieties - cultivars - perennials - nurseries - new species
  De vaste plant Bergenia past uitstekend in moderne toepassingen, zoals onderhoudsvriendelijke tuinen en openbaar groen. Een rassenproef in Engeland belichtte recent welke cultivars interessante vernieuwingen zijn voor vasteplantenkwekers. PPO zet de nieuwe rassen op een rij die voor Nederland interessant zijn.
  Bemoedigende resultaten bij onderzoek naar bestrijding bladaaltjes
  Abeelen, E. van; Elberse, I.A.M. - \ 2011
  De Boomkwekerij 24 (2011)49. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  plantenkwekerijen - plagenbestrijding - overblijvende planten - landbouwkundig onderzoek - programmaeffectiviteit - ultrasone apparatuur - nurseries - pest control - perennials - agricultural research - program effectiveness - ultrasonic devices
  DLV Plant en PPO Boomkwekerij hebben afgelopen twee jaar onderzoek uitgevoerd naar de bestrijding van blad- en stengelaaltjes. Een test met ultrasone geluidsgolven laat zien dat bladaaltjes moeilijk zijn te bestrijden. Hoewel het onderzoek nog geen pasklare oplossing biedt, zijn de resultaten van middelenonderzoek bemoedigend.
  Vasteplantenkwekers in Greenport Duin- en Bollenstreek verwachten geen personeelstekort
  Weijnen-Derkx, M.P.M. - \ 2011
  De Boomkwekerij 10 (2011)47. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
  plantenkwekerijen - bollen - arbeid (werk) - geschoolde personen - beroepsvaardigheden - werkgelegenheid - personeel - kansen op werk - agrarisch onderwijs - functieuitoefening - personeelsmanagement - nurseries - bulbs - labour - skilled persons - job skills - employment - personnel - employment opportunities - agricultural education - job performance - personnel management
  Ontgroening, vergrijzing, schaalvergroting en tekort aan arbeidskrachten zijn veel gehoorde termen die de vasteplantenteelt in Greenport Duin- en Bollenstreek kunnen raken. PPO onderzocht in opdracht van de Provincie Zuid-Holland hoe ondernemers nu zelf denken over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en welke stappen zij nodig vinden.
  Opkweekbedrijven kunnen energie besparen met behoud van kwaliteit: Horizontale temperatuurverdeling belangrijk voor plantenkwekers
  Arkesteijn, M. ; Kromdijk, J. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)8. - p. 66 - 67.
  glastuinbouw - energiebesparing - schermen - temperatuur - klimaatregeling - groenteteelt - plantenkwekerijen - groenten - potplanten - greenhouse horticulture - energy saving - blinds - temperature - air conditioning - vegetable growing - nurseries - vegetables - pot plants
  Uit een inventariserend onderzoek van Wanne Kromdijk bij plantenkwekers blijkt dat de uitrusting van deze bedrijven over het algemeen op een redelijk hog niveau is. Ze hebben allemaal twee schermen, waarvan de helft op een dubbel dradenbed. De plantenkwekers verwachten zelf het meest van de meer en scherper schermen en geforceerde ventilatie en dan niet alleen om energie te besparen, maar vooral voor een betere horizontale temperatuurverdeling.
  Het Nieuwe Telen voor groente-opkweek
  Kromdijk, J. ; Gelder, A. de - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1088) - 35
  glastuinbouw - cultuurmethoden - plantenvermeerdering - plantenkwekerijen - energiebesparing - temperatuurprofiel - groenteteelt - planning - logistiek - haalbaarheidsstudies - greenhouse horticulture - cultural methods - propagation - nurseries - energy saving - temperature profile - vegetable growing - planning - logistics - feasibility studies
  Het Nieuwe Telen (HNT) is als systeem ontwikkeld voor de primaire productie bedrijven. Voor de opkweekbedrijven, die in korte teelten het basis uitgangsmateriaal maken is dit systeem niet één op één toepasbaar. Om de in Kas als Energiebron opgedane kennis te laten landen bij plantenkwekerijen moet een analyse en een vertaalslag gemaakt worden. In het project ‘Het Nieuwe Telen voor groente-opkweek’ is door middel van gesprekken met 10 opkweekbedrijven, een workshop en literatuurstudie in kaart gebracht waar de kansen en knelpunten liggen.
  Kweker kan zelf toetsen op Xanthomonas in Prunus
  Doorn, J. van; Martin, W.S. ; Kuik, A.J. van; Beckhoven, J.R.C.M. van; Raaij, H.M.G. van - \ 2011
  De Boomkwekerij 24 (2011)23/24. - ISSN 0923-2443 - p. 13 - 13.
  plantenkwekerijen - prunus - plantenplagen - xanthomonas arboricola pv. pruni - diagnostische technieken - methodologie - testen - nurseries - prunus - plant pests - xanthomonas arboricola pv. pruni - diagnostic techniques - methodology - testing
  Prime Diagnostics uit Wageningen heeft een methode ontwikkeld waarmee kwekers eenvoudig kunnen bepalen of Prunus is aangetast door de bacterie Xanthomonas arboricola pv pruni. Voor een officiële uitslag is nog steeds wel een test uitgevoerd door de nVWA of Naktuinbouw nodig.
  Uitleverlogistiek in de boomkwekerij
  Verdouw, C.N. ; Hennen, W.H.G.J. ; Splinter, G.M. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086155033 - 72
  boomkwekerijen - plantenkwekerijen - leveringen - werkplanning - marketing - simulatiemodellen - technieken - agrarische bedrijfsplanning - aanpassing van de productie - boomteelt - forest nurseries - nurseries - supplies - work planning - marketing - simulation models - techniques - farm planning - adjustment of production - arboriculture
  In de boomkwekerij is sprake van een grote diversiteit in soorten en vindt de teelt voor het overgrote deel buiten plaats waardoor uitlevering gevoelig is voor weersinvloeden. Een snel en efficiënt uitleversysteem is een grote uitdaging waar veel boomkwekers mee worstelen. LEI en DLV Plant deden in opdracht van het Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie, het Productschap Tuinbouw en de zes boomkwekerijen onderzoek. Doel was om inzicht te krijgen in welke uitlevermethode of comibinatie van uitlevermethodes het meest geschikt is voor elk afzonderlijk bedrijf.
  De Kaderrichtlijn Water & de boomkwekerijsector
  Gent, H. van; Reuler, H. van - \ 2011
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving [etc.]
  boomkwekerijen - plantenkwekerijen - waterkwaliteit - oppervlaktewater - kwaliteitscontroles - kaderrichtlijn water - beleid - boomteelt - forest nurseries - nurseries - water quality - surface water - quality controls - water framework directive - policy - arboriculture
  Brochure van Productschap Tuinbouw over de gevolgen van de Kaderrichtlijn Water. Hierin sstaat voor de boomkwekerijsector beschreven welke maatregelen nu al genomen kunnen worden. De Kaderrichtlijn Water is bedoeld om te zorgen dat de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is.
  Koppeling groeimodellen en logistieke modellen voor optimale sturing, Thema: Innovatieve tuinbouw BO-12.03-006-005
  Marcelis, L.F.M. ; Noort, F.R. van - \ 2011
  S.n.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - plantenkwekerijen - logistiek - planning - monitoring - groeimodellen - computertechnieken - agrarische bedrijfsplanning - greenhouse horticulture - protected cultivation - nurseries - logistics - planning - monitoring - growth models - computer techniques - farm planning
  Onderzoek naar het ontwikkelen en koppelen van groeimodellen met logistieke modellen bij potplantenkwekerijen om teelt en logistiek beter op elkaar te kunnen afstemmen.
  Kruiden lokken en weren engerlingen ook in de praktijk, Thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-010
  Tol, R.W.H.M. van; Wiegers, G.L. ; Kogel, W.J. de - \ 2011
  boomkwekerijen - plantenkwekerijen - gewasbescherming - duurzaamheid (sustainability) - biologische bestrijding - kruidachtige planten als sierplanten - melolontha melolontha - forest nurseries - nurseries - plant protection - sustainability - biological control - ornamental herbaceous plants - melolontha melolontha
  Doelstelling is om te onderzoeken of aantrekkelijke planten met werkzame biologische bestrijders als synergist de engerlingen lokken en bestrijden en of afstotende kruiden op praktijkniveau effectief zijn bij het werenvan engerlingen uit het gewas en het verhinderen van eileg door de meikevers.
  Stenten biedt perspectief bij traditionele stamrozen
  Derkx, R. ; Smits, A.P. ; Kohrman, E. - \ 2010
  De Boomkwekerij 43 (2010)48. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  houtachtige planten - rozen - enten - stekken - vermeerderingsmateriaal - plantenkwekerijen - woody plants - roses - scions - cuttings - propagation materials - nurseries
  PPO en Cultus Agro Advies voeren onderzoek uit om de teelt van stamrozen verder te optimaliseren. Proeven met het stenten van Pfänder-stammen zijn hoopgevend.
  Naar een professioneel middenkader op agrarische bedrijven
  Koppen, K. van; Splinter, G.M. - \ 2010
  Den Haag : LEI (LEI-nota : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - 72
  akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - boomkwekerijen - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - vakbekwaamheid - professionaliteit - managementvaardigheden - inventarisaties - plantenkwekerijen - agrarisch onderwijs - ontwikkeling van leidinggevenden - glastuinbouw - kwalitatieve methoden - glasgroenten - middenkader - crop enterprises - forest nurseries - farm management - entrepreneurship - professional competence - professionalism - management skills - inventories - nurseries - agricultural education - management development - greenhouse horticulture - qualitative methods - greenhouse vegetables - middle management
  Rapportage over de belangrijkste bevindingen over de ontwikkeling van middenkader op tuinbouw- en boomkwekerijbedrijven in Nederland.
  WUR Glastuinbouw onderzoekt bodemweerbaarheid: Niet tegen, maar mét de bodem (interview met André van der Wurff)
  Sleegers, J. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2010
  Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)21. - ISSN 0042-2223 - p. 28 - 29.
  tuinbouw - plantenkwekerijen - teelt onder bescherming - bodembiologie - bodemvruchtbaarheid - ziektebestrijding - landbouwkundig onderzoek - sierteelt - bodemkwaliteit - bodemweerbaarheid - glastuinbouw - horticulture - nurseries - protected cultivation - soil biology - soil fertility - disease control - agricultural research - ornamental horticulture - soil quality - soil suppressiveness - greenhouse horticulture
  Bodems met de juiste organismen en een goede structuur zijn meer weerbaar tegen ziekten dan bodems die dat niet hebben. Als telers daarop sturen, hoeven ze misschien minder te stomen. WUR Glastuinbouw werkt hiervoor aan een bodemadviessysteem.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.