Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 1161

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Regulation of cucumber (Cucumis sativus) induced defence against the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae
  He, J. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Harro Bouwmeester; Marcel Dicke, co-promotor(en): Iris Kappers. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576810 - 211
  cucumis sativus - cucumbers - induced resistance - plant pests - tetranychus urticae - mites - defence mechanisms - herbivore induced plant volatiles - herbivory - metabolomics - terpenoids - genomics - cucumis sativus - komkommers - geïnduceerde resistentie - plantenplagen - tetranychus urticae - mijten - verdedigingsmechanismen - herbivoor-geinduceerde plantengeuren - herbivorie - metabolomica - terpenen - genomica

  Plants have evolved mechanisms to combat herbivory. These mechanisms can be classified as direct defences which have a negative influence on the herbivores and indirect defence that attracts natural enemies of the attacking herbivores. Both direct and indirect defences can be constantly present or induced upon attack. This study, using cucumber (Cucumis sativus) and the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae) as model, aimed to reveal the molecular mechanisms underlying the induced defence during herbivory, with emphasis on transcriptional changes and the involved TFs, the enzymatic function of the genes associated with volatile biosynthesis, and their promoters which regulate their expression.

  Bestrijding Echinothrips americanus met roofmijten en roofwantsen : groeiend probleem in sierteelt onder glas
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Gasemzadeh, Somayyeh - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)2. - p. 24 - 25.
  tuinbouw - glastuinbouw - plantenplagen - sierteelt - rosaceae - capsicum - groenten - snijbloemen - gerbera - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - thrips - frankliniella occidentalis - roofmijten - reduviidae - stuifmeel - plagenbestrijding - horticulture - greenhouse horticulture - plant pests - ornamental horticulture - rosaceae - capsicum - vegetables - cut flowers - gerbera - plant protection - agricultural research - thrips - frankliniella occidentalis - predatory mites - reduviidae - pollen - pest control
  Dat trips een enorm probleem is in de sierteelt onder glas is geen nieuws meer. In de meeste gevallen gaat het dan om de Californische trips, een soort met een sterke voorkeur voor bloemen. De laatste jaren duikt er steeds vaker een andere polyfage trips op, de Echinothrips americanus. Deze typische bladbewonende trips kan in sierteeltgewassen zoals gerbera en roos behoorlijk schade geven als er niet tijdig wordt ingegrepen. In onderzoek is nog eens nauwkeurig gekeken naar de bestrijding met een aantal soorten roofmijten en roofwantsen.
  Het effect van bemesting op de ontwikkeling van perenbladvlo : Technische rapportage van de waarnemingen
  Helsen, H.H.M. ; Elk, P.J.H. van; Piquet, M. ; Maas, M.P. van der - \ 2015
  Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 17
  fruitteelt - gewasbescherming - proeven op proefstations - peren - bemesting - kwaliteit na de oogst - hardheid - plantenplagen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - fruit growing - plant protection - station tests - pears - fertilizer application - postharvest quality - hardness - plant pests - cultural control
  Het hier beschreven onderzoek werd uitgevoerd in de proefboomgaard van PPO-Wageningen UR in Randwijk Daarvoor werd gebruik gemaakt van een volgroeid gewas Conference, waarop in 2012 een bemestingsproef was gestart waarbij de fosfaat- en stikstofgift werden gevarieerd. Op drie bemestingsregiems in die proef werd in 2013 en in 2014 het optreden van perenbladvlo gemeten. Op 13 juni 2013 had de behandeling N-hoog betrouwbaar meer perenbladvloeieren en -larven dan N-laag. N-middel was niet betrouwbaar verschillend van de beide andere behandelingen. De bemestingsbehandelingen hebben in de periode 2012 - 2014 geen verschil in productie tot gevolg gehad. Wel werd bij behandeling N-middel, die een grote fosfaat- (en stikstof-) bladbemesting kreeg, na lange bewaring een hogere hardheid vastgesteld. Dit kon worden verklaard door het effect van de fosfaatbladvoeding
  Op het spoor van de boktor
  Kleis, R. ; Copini, P. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 20 (2015)6. - ISSN 1874-3625 - p. 18 - 19.
  cerambycidae - plantgezondheid - plantenplagen - bossen - bomen - acer palmatum - jaarringen - dissertaties - cerambycidae - plant health - plant pests - forests - trees - acer palmatum - growth rings - theses
  Boktorren die uitvliegen laten sporen na in hun kraamkamer. Promovendus Paul Copini leest die sporen in jaarringen van bomen en kan zeggen wanneer de boktor is geboren. Een oordeel met gewicht.
  Short term non-chemical approach to Tuta absoluta and thrips : CATT shows promise against quarantine pests
  Arkesteijn, M. ; Qiu, Y. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)4. - ISSN 2215-0633 - p. 40 - 41.
  tuinbouw - glastuinbouw - tomaten - temperatuur - fytosanitaire maatregelen - biologische bestrijding - thrips - chrysanthemum - innovaties - paprika's - certificering - landbouwkundig onderzoek - tetranychidae - plantenplagen - gewasbescherming - agromyzidae - horticulture - greenhouse horticulture - tomatoes - temperature - phytosanitary measures - biological control - thrips - chrysanthemum - innovations - sweet peppers - certification - agricultural research - tetranychidae - plant pests - plant protection - agromyzidae
  Pests such as insects, mites and nematodes don’t just cause damage, in the case of quarantine pests they can also limit exports. In cooperation with the sector, entomologist Yutong Qiu tested the possibility of using Controlled Atmosphere Temperature Treatment (CATT) in the post harvest phase to control these pests in a non-chemical way. Within the short term this approach is expected to successfully control Tuta absoluta in tomatoes and thrips in chrysanthemums and peppers.
  Development of probabilistic models for quantitative pathway analysis of plant pests introduction for the EU territory
  Douma, J.C. ; Robinet, C. ; Hemerik, L. ; Mourits, M.C.M. ; Roques, A. ; Werf, W. van der - \ 2015
  European Food Safety Authority - 435
  gewasbescherming - landen van de europese unie - plantgezondheid - siergewassen - stochastische modellen - bouwhout - vermeerderingsmateriaal - invasieve exoten - plantaardige producten - waarschijnlijkheid - risicoschatting - risicovermindering - plantenplagen - plant protection - european union countries - plant health - ornamental crops - stochastic models - building timbers - propagation materials - invasive alien species - plant products - probability - risk assessment - risk reduction - plant pests
  The aim of this report is to provide EFSA with probabilistic models for quantitative pathway analysis of plant pest introduction for the EU territory through non-edible plant products or plants. We first provide a conceptualization of two types of pathway models. The individual based PM simulates an individual consignment (or a population of such consignment) by describing the stochastic change in the state of the individual consignment over time and space. The flow-based PM, simulates the flow of infested product over time and space, without distinguishing individual consignments. We show how these two conceptualisations are mathematically related, and present, as a show case, both models for cut flowers. Second, we developed PMs for five product groups: round wood, sawn wood, cut flowers, plants for planting and seeds. For each product group we have developed a case-study (combination of product, origin and pest) to illustrate the use of the pathway models: (1) oak wood from the USA and Ceratocystis fagacearum, (2) Coniferous sawn wood from China and Bursaphelenchus xylophilus, (3) Cut orchids from Thailand and Thrips palmi, (4) Pot orchids from Thailand and Thrips palmi, and (5) Tomato seeds and Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis from outside the European Union. An uncertainty analysis on the models shows that the pest species-specific parameters appear to be sensitive and uncertain. Third, a practical guidance is provided on i) how to develop a PM, ii) the application of PMs in @Risk (a plugin for MS Excel), and iii) application in R. Finally, future research topics are defined. Further work is needed on interpretation of results, linking quantitative outcomes of pathway modelling to pest risk scoring guidance, and evaluation of management options using pathway models.
  Efficiëntere bemestingsstrategie mogelijke opslossing Lyprauta in potorchidee : gezonde plant toont minder schade van potworm
  Rodenburg, J. ; Kruidhof, H.M. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)2. - p. 29 - 31.
  orchidaceae - phalaenopsis - plantenplagen - potplanten - insectenplagen - effecten - bemesting - landbouwkundig onderzoek - mestgiften - glastuinbouw - orchidaceae - phalaenopsis - plant pests - pot plants - insect pests - effects - fertilizer application - agricultural research - dressings - greenhouse horticulture
  Zijn potwormen in orchidee misschien minder schadelijk dan altijd werd gedacht? Adviseur René ‘t Hoen denkt van wel. Hij claimt dat ondanks de aanwezigheid van potwormen, een gezonde plant zonder problemen kan uitgroeien tot een prima verkoopbaar product. Dit zou betekenen dat de teeltstrategie belangrijker is dan bestrijding van de schadelijke muggenlarven. Tegelijkertijd vindt hij dat zijn waarnemingen moeten worden gestaafd door onderzoek. Er is namelijk nog zeer weinig bekend over de biologie van potwormen.
  Effectiviteit predatoren en sluipwespen tegen plagen kan beter : getrainde natuurlijke vijanden zoeken effectiever naar slachtoffers
  Arkesteijn, M. ; Kruidhof, H.M. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)4. - p. 32 - 33.
  glastuinbouw - plantenplagen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - sluipwespen - entomologie - thrips - plaagbestrijding met predatoren - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - plant pests - biological control agents - parasitoid wasps - entomology - thrips - predator augmentation - agricultural research
  Natuurlijke vijanden om plagen in kassen te bestrijden zijn niet meer weg te denken. Maar de effectiviteit waarmee ze hun werk doen, kan volgens entomoloog Marjolein Kruidhof van Wageningen UR Glastuinbouw een stuk beter. Ze deed onderzoek naar het leergedrag van sluipwespen. De vertaalslag van fundamentele kennis naar een praktische toepassing is volgens haar echter nog niet gemaakt. Ze ziet wel potentie. Bijvoorbeeld getrainde sluipwespen die wolluishaarden opsporen. Of een ‘standing army’ van getrainde tripspredatoren in chrysant.
  Aanpak van suzuki : hygiëne voor beperken oogstschade door de suzuki-fruitvlieg
  Helsen, H.H.M. ; Brouwer, G. - \ 2015
  Ekoland (2015)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 14.
  drosophila suzukii - invasieve exoten - fruitteelt - kleinfruit - plagenbestrijding - plantenplagen - bedrijfshygiëne - gewasbescherming - insectenbestrijding - waardplanten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische landbouw - drosophila suzukii - invasive alien species - fruit growing - small fruits - pest control - plant pests - industrial hygiene - plant protection - insect control - host plants - cultural control - organic farming
  Enkele jaren geleden dook in ons land de suzuki-fruitvlieg op. Deze invasieve soort veroorzaakte in 2014 aanzienlijke schade in de teelt van zachtfruit. Doordat op biologische fruitteeltbedrijven vaak veel opeenvolgende gewassen worden geteeld, zijn de risico’s daar extra groot. In het Praktijknetwerk ‘Probleemplagen divers aanpakken’ is aandacht besteed aan de vraag wat de biologische fruitteler kan doen om de aantasting te beperken.
  DNA-diagnostiek maakt fytosanitaire controles beter en sneller : hightech gereedschap voor inspectie- en keuringsdiensten
  Staalduinen, J. van; Bonants, P.J.M. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)6/7. - p. 48 - 49.
  glastuinbouw - quarantaine organismen - detectie - technieken - innovaties - analytische methoden - fytosanitaire maatregelen - plantenplagen - polymerase-kettingreactie - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - quarantine organisms - detection - techniques - innovations - analytical methods - phytosanitary measures - plant pests - polymerase chain reaction - agricultural research
  Als vooraanstaand in- en exporteur van plantaardig uitgangsmateriaal en eindproducten heeft Nederland ook de taak om ongewenste organismen die met de handelswaar kunnen meereizen buiten of juist binnen de deur te houden. Wageningen UR ontwikkelt samen met partners in binnen- en buitenland nieuwe diagnose- en screeningsmethoden waarmee inspectie- en keuringsdiensten hun taken beter en efficiënter kunnen vervullen. DNA-analyse op de plaats van inspectie speelt daarin een belangrijke rol.
  Extensive literature searches soil and growing media inventories : (RC/EFSA/PLH/2013/01-SC1)
  Bremmer, J. ; Holeva, M. ; Breukers, M.L.H. ; Brouwer, J.H.D. - \ 2015
  Brussels : IBF International Consulting (EFSA supporting publication 2015- EN-834) - 49
  bodem - groeimedia - basisproducten - plantenziekteverwekkers - plantenplagen - onkruiden - gastheerreeks - inventarisaties - risicoschatting - soil - growing media - commodities - plant pathogens - plant pests - weeds - host range - inventories - risk assessment
  In this project two inventories by means of extensive literature searches have been executed: Inventory 1 of all types of soil and growing media (if relevant components thereof) to be elaborated considering (i) the soil and growing medium imported as commodities (i.e. not in association with plants intended for planting), (ii) the soil and growing medium attached to plants for planting, and (iii) the soil and growing medium attached as a contaminant to imported goods (ranging from ware potatoes to agricultural machinery). Inventory 2, based on interceptions data and scientific and technical literature, of plant pests, plant diseases and weeds that can be associated with soil and growing medium (if relevant components thereof). Execution of Inventory 1 resulted in a list of 956 soils and growing media. Execution of Inventory 2 resulted in Excel tables for each taxonomic group separately in which the pests and diseases are linked to the soil and growing media. Additional information has been provided for processes applied to produce growing media and the impact on harmful organisms and private certification schemes applied in Europe to control the trade and use of growing media.
  Detectie en bestrijding van wol- en schildluis in de sierteelt onder glas
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Vijverberg, R. ; Kruidhof, H.M. ; Woning, J. ; Bruin, A. de; Mumm, R. ; Kogel, W.J. de - \ 2015
  Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1339) - 52
  glastuinbouw - plantenplagen - sierteelt - glasgroenten - organismen ingezet bij biologische bestrijding - bestrijdingsmethoden - planococcus citri - detectie - methodologie - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - plant pests - ornamental horticulture - greenhouse vegetables - biological control agents - control methods - planococcus citri - detection - methodology - agricultural research
  Mealybugs and armoured scales are major pest species in ornamental crops in greenhouses. The first part of this report focuses on mealybug detection. The research presented here builds on previous study in which it was shown on laboratory scale that the odour profile released by plants after damage by mealybugs differs from the odour profile released by undamaged plants and plants that suffer from spider mite or mechanical damage. In the present study the change of several compounds in response to mealybug infection was shown to depend on a number of different factors: the growth stage of the plant (flowering/non-flowering), the time of the day sampling took place, the mealybug density and the duration of the mealybug infection. Although in each of the laboratory experiments several plant volatiles were found to significantly differ between mealybug-infested plants and control plants, so far no candidate indicator-volatiles have been found that always reacted significantly and in the same manner to a mealybug infection. The screening of new pesticides showed one pesticide to be effective against both the citrus mealybug Planococcus citri and the rose scale Aulacapsis rosae. Several isolates of entomopathogenic fungi were able to infect mealybugs in the laboratory, but results obtained in the greenhouse were disappointing. Lacewing larvae of the species Chrysoperla lucasina were able to control mealybugs when released repeatedly. The addition of Ephestia eggs disrupted this control in some cases.
  Naar een Plantgezondheidsfonds voor de glastuinbouw : Analyses van risico's en inrichting van het fonds
  Bremmer, J. ; Benninga, J. ; Asseldonk, M.A.P.M. van; Hennen, W.H.G.J. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2014-043) - ISBN 9789086157006 - 58
  tuinbouw - glastuinbouw - plantenziekten - plantenplagen - glasgroenten - financiële ondersteuning - risicoanalyse - schade - fytosanitaire maatregelen - quarantaine organismen - horticulture - greenhouse horticulture - plant diseases - plant pests - greenhouse vegetables - financial support - risk analysis - damage - phytosanitary measures - quarantine organisms
  Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van: De fytosanitaire kosten in de productie- en handelsketen van de glasgroenteteelt en de mogelijkheden om via een plantgezondheidsfonds een tegemoetkoming te verstrekken bij een eventuele schade als gevolg van fytosanitaire maatregelen gericht op het weren, uitroeien en beheersen van quarantaine (waardige) organismen.
  Preventie steeds belangrijker bij stengelaaltje
  Dwarswaard, A. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2014
  BloembollenVisie (2014)296. - ISSN 1571-5558 - p. 52 - 53.
  tulpen - plantenplagen - ditylenchus dipsaci - grondsterilisatie - bestrijdingsmethoden - ziektepreventie - bemonsteren - maatregelen - tulips - plant pests - ditylenchus dipsaci - soil sterilization - control methods - disease prevention - sampling - measures
  Elk voorjaar is het schrikken voor een aantal telers van tulpen. Er is stengelaaltje gevonden. Sinds het wegvallen van het Produktschap Tuinbouw is een schadevergoeding niet vanzelfsprekend en is er minder geld voor onderzoek. Aan de teler om vooral preventieve maatregelen te nemen. In dit artikel is de laatste stand van zaken te lezen.
  Kwaliteit hyacint : Ontwikkeling van een dipstick-test om Dickeya aan te tonen : Bestrijding van trips in hyacint door middel van een CATT-behandeling
  Vreeburg, P.J.M. ; Wichers, J. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 23
  plantenziekten - bloembollen - plantenplagen - tests - proeven op proefstations - detectors - innovaties - snelle methoden - dickeya - thrips - plant diseases - ornamental bulbs - plant pests - tests - station tests - detectors - innovations - rapid methods - dickeya - thrips
  Samenvatting In dit project, dat is gefinancierd vanuit het restant van het surplusfonds van de hyacintentelers, zijn twee onderwerpen opgenomen, namelijk: ontwikkeling van een snelle goedkope test om aan te tonen of een hyacint met snotsymptomen aangetast is door Dickeya (agressief snot) en een CATT behandeling tegen trips. Dipstick-test In samenwerking met FBR WUR is een protocol met een dipstick ontwikkeld waarmee binnen een uur bekend is of de snotsymptomen van een hyacintenbol veroorzaakt worden door de Dickeya-bacterie. Als de test negatief is, is de oorzaak waarschijnlijk Pectobacterium (witsnot), maar dat geeft deze test niet aan. Dit protocol is nog niet geschikt om door een teler zelf uit te voeren, maar kan wel op PPO uitgevoerd worden voor de teler of exporteur. Deze toets is sneller en goedkoper dan de huidige PCR –toets. De test is iets minder gevoelig dan de PCR-toets, maar bij normale snotbollen zal de lagere gevoeligheid geen nadeel zijn. Voordat een teler de test op het eigen bedrijf kan uitvoeren is nog aanvullend onderzoek noodzakelijk. Hiervoor moet dan nog financiering worden gevonden. Tripsbestrijding Binnen een PPS project “Met CATT maken wij producten duurzaam plaagvrij” wordt in samenwerking met andere partijen onderzocht of een CATT-behandeling (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) in staat is tripsen in holbollen en leverbare bollen te bestrijden zonder schade te geven. De eerste voorlopige resultaten geven aan dat er een goede bestrijding mogelijk is, waarbij er effecten zijn van de duur en temperatuur van de behandeling en van de samenstelling van de lucht (gehalte O2 en CO2). Er is geen schade gezien bij holbollen; of de leverbare bollen schade hebben ondervonden van de CATT-behandeling is nog niet bekend (afbroei februari). Dit onderzoek loopt nog door tot in 2016.
  Handboek snijmaïs
  Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 27) - 198
  maïs - handboeken - grondbewerking - bemesting - rassenkeuze (gewassen) - zaaien - onkruidbestrijding - plantenplagen - gewasopbrengst - diervoeding - agrarische economie - melkveehouderij - voedergewassen - akkerbouw - teelthandleidingen - maïskuilvoer - zea mays - maize - handbooks - tillage - fertilizer application - choice of varieties - sowing - weed control - plant pests - crop yield - animal nutrition - agricultural economics - dairy farming - fodder crops - arable farming - cultivation manuals - maize silage - zea mays
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Een optimale teelt en benutting van dit gewas zijn daarmee van belang voor het rendement van de sector. Een actueel en compleet overzicht van de nieuwste informatie kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De nieuwe informatie en ontwikkelingen over teelt en gebruik van maïs komen vaak nogal versnipperd en soms beperkt bij de melkveehouders. Dit heeft tot gevolg dat het lastig is voor de gebruiker om de juiste informatie te vinden. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs. Jaarlijks wordt het handboek geactualiseerd met de nieuwste informatie.
  Aziatisch vliegje zet fruitteelt op stelten
  Sikkema, A. ; Helsen, H.H.M. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)7. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 10.
  drosophila suzukii - fruitteelt - insectenplagen - plantenplagen - epidemiologie - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - drosophila suzukii - fruit growing - insect pests - plant pests - epidemiology - plant protection - control methods
  De Suzuki-fruitvlieg uit Azië is een ramp voor de Nederlandse fruitsector: ‘We raken dit Aziatische vliegje nooit meer kwijt.’
  Ecologie stengelaaltjes
  Vreeburg, P.J.M. ; Dees, R.H.L. ; Doorn, J. van; Boer, F.A. de - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 27
  bloembollen - plantenplagen - nematoda - ditylenchus dipsaci - detectie - methodologie - identificatie - levenscyclus - dierecologie - ornamental bulbs - plant pests - nematoda - ditylenchus dipsaci - detection - methodology - identification - life cycle - animal ecology
  Bij een besmetting met stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) in bolgewassen is de economische schade groot, omdat het een quarantaine-organisme betreft. Binnen deze aaltjessoort zijn verschillende rassen te onderscheiden, met elk een andere waardplantenreeks. Het tulpenstengelaaltje heeft de breedste waardplantenreeks en is daarmee ook het meest gevreesde ras. Om onderzoek te doen naar de overleving, verspreiding en bestrijding van stengelaaltjes, zijn technieken nodig voor rassenidentificatie, in stand houding en vermeerdering van de aaltjes. Het ontbreken van geschikte technieken vormt een grote belemmering voor het onderzoek. Dit project heeft nieuwe methoden opgeleverd voor de bewaring en detectie van (tulpen-)stengelaaltjes.
  'Gereedschapskist aan maatregelen nodig voor bestrijding rouwmug' : Veel schade bij opkweek jonge planten
  Hoogstraten, K. van; Messelink, G.J. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)10. - p. 32 - 33.
  glastuinbouw - potplanten - plantenplagen - sciara - bestrijdingsmethoden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - klimaatregeling - chemische bestrijding - bedrijfshygiëne - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - pot plants - plant pests - sciara - control methods - augmentation - air conditioning - chemical control - industrial hygiene - agricultural research
  Varenrouwmuggen zijn voor potplantentelers en plantenkwekers een beruchte plaag. De larven van deze Sciaridae, in de praktijk sciara’s genoemd, doen zich tegoed aan de jonge plantenwortels en richten zo grote schade aan. Eén probaat middel bestaat er niet tegen. “Het is én-én. Ik combineer wel vier maatregelen om ze te voorkomen en bestrijden”, vertelt Gerrit van Dop van Solisplant uit ’s Gravenzande. Onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw naar deze plaag bood hem aanknopingspunten.
  Testen van stoffen met een mogelijk afwerende werking op trips
  Pijnakker, J. ; Leman, A. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1325) - 22
  frankliniella occidentalis - plantenplagen - waardplanten - etherische oliën - insectenplagen - lokstoffen - vangmethoden - proeven - frankliniella occidentalis - plant pests - host plants - essential oils - insect pests - attractants - trapping - trials
  Secundaire plantenstoffen, zoals essentiële oliën, hebben het vermogen om te interfereren met het selectieproces van een geschikte waardplant door een plaaginsect. In het eerste gedeelte van dit verslag worden de resultaten beschreven van laboratorium- en kasproeven waarin een aantal mogelijk afwerende plantenstoffen zijn getest tegen Californische trips (Frankliniella occidentalis). In het tweede gedeelte van dit verslag is aandacht besteed aan de extrinsieke en intrinsieke factoren die de werking van de commercieel verkrijgbare lokstof Lurem-TR op Californische trips kunnen beïnvloeden
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.