Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 247

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Op veel punten afwijkend, maar geen aparte teeltmaatregelen vereist : varens buitenbeentjes in de tuinbouw
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)1. - p. 34 - 35.
  tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - varens als sierplanten - potplanten - sporulatie - kenmerken - plantenvermeerdering - vochtigheid - schaduwplanten - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - ornamental ferns - pot plants - sporulation - traits - propagation - humidity - shade plants
  Varens wijken in veel opzichten af van andere potplanten. Ze vormen geen bloemen en de voortplanting is een ingewikkelde zaak. Ook inwendig kennen ze tal van bijzonderheden. Daarom is het des te verwonderlijker dat ze op de bedrijven gewoon tussen andere groene planten kunnen worden geteeld.
  Risico op verspreiding van Xanthomonas tijdens CATT aardbeiplanten
  Evenhuis, B. ; Wolf, J.M. van der; Kastelein, P. ; Krijger, M.C. ; Mendes, O. ; Verstappen, E.C.P. ; Otma, E. ; Kruistum, G. van; Verschoor, J. - \ 2015
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Applied Plant Research) Business Unit AGV (PPO 3250293000) - 30
  aardbeien - plantenvermeerdering - xanthomonas fragariae - gecontroleerde omgeving - nematoda - gewasbescherming - plagenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - biologische bestrijding - strawberries - propagation - xanthomonas fragariae - controlled atmospheres - nematoda - plant protection - pest control - plant parasitic nematodes - meloidogyne hapla - pratylenchus penetrans - biological control
  Risico tijdens CATT op overdracht van Xanthomonas zeer gering De belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar de overdracht van Xanthomonas van plant naar plant tijdens CATT is dat dit risico uitermate klein is. Bij latent geïnfecteerd plantmateriaal werden geen aanwijzingen gevonden voor de verspreiding van Xanthomonas tijdens CATT. Dit suggereert dat in een partij zonder symptomatische planten het risico op verspreiding van Xanthomonas nagenoeg afwezig is. Werd zwaar besmet symptomatisch plantmateriaal blootgesteld aan CATT dan werd af en toe met de Bio-TaqMan een aanwijzing voor besmetting van doelplanten gevonden. Dit leidde overigens in geen van deze gevallen tot het daadwerkelijk isoleren van de Xanthomonas bacterie. Ook werd geen symptoomontwikkeling in de doelplanten waargenomen, nadat deze waren uitgeplant en nageteeld. Dit geeft aan dat hoewel verspreiding tijdens CATT niet geheel uit te sluiten is, het risico van infectie van Xanthomonas-vrije planten zeer klein is.
  CATT: a New and Non-Chemical Pest and Nematode Control Method in Strawberry Planting Stock
  Kruistum, G. van; Evenhuis, B. ; Hoek, J. ; Kastelein, P. ; Wolf, J.M. van der; Verschoor, J.A. - \ 2014
  aardbeien - biologische bestrijding - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - nematoda - plantenvermeerdering - vegetatieve vermeerdering - phytonemus pallidus - meloidogyne hapla - xanthomonas fragariae - strawberries - biological control - plant protection - plant parasitic nematodes - nematoda - propagation - vegetative propagation - phytonemus pallidus - meloidogyne hapla - xanthomonas fragariae
  As an alternative to MeBr fumigation a 48h Controlled Atmosphere Temperature Treatment (CATT) was developed and scaled up by Wageningen UR in cooperation with the Dutch plant propagating association Plantum. This results in an excellent de-infestation and 99.8 % mortality of the strawberry tarsonemid mite (Phytonemus pallidus). This non-chemical and sustainable method provides a healthy production of highly qualified strawberry runners in the field. From 2009 CATT is up scaled to a commercial level and widely applied by Dutch nurseries. In 2011 this CATT method was successfully modified to eradicate also the root knot nematode Meloidogyne hapla (>99.7% mortality), which was not effectively controlled by MeBr fumigation. For an effective killing of the root knot nematodes, temperature must be raised to 40 ºC. In several experiments the optimum conditions for a high mortality of both tarsonemids and nematodes was studied. This leads into an adapted CATT of 20 hours at a temperature of 35 ºC and 50 % CO2 followed by 20 hours at a temperature of 40 ºC. In 2012 this adapted CATT was successfully upgraded and tested under field conditions. Additional research in 2013 leads to the conclusion that cross infection of plants by the bacterial Q-disease Xanthomonas fragariae during CATT treatment is unlikely
  Beter zaad voor Afrika
  Boo, M. de; Thijssen, M.H. - \ 2014
  WageningenWorld (2014)4. - ISSN 2210-7908 - p. 28 - 31.
  kwaliteit - zaden - plantenvermeerdering - rassen (planten) - zaadproductie - zaadkwaliteit - overheid - afrika - tuinbouw - plantenveredeling - pootknollen - geografische rassen - quality - seeds - propagation - varieties - seed production - seed quality - public authorities - africa - horticulture - plant breeding - seed tubers - geographical races
  Veel Afrikaanse boeren blijven verstoken van goed zaai- en pootgoed. Nationale overheden en bedrijven kunnen niet aan de vraag voldoen. Het Centre for Development Innovation in Wageningen werkt met boerengroepen om lokaal beter zaaizaad op de markt te brengen.
  PSTVd (aardappelspindelknolviroïde) in Dahlia : deskstudie
  Leeuwen, P.J. van - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bollen, bomen & fruit - 17
  sierteelt - dahlia - aardappelspindelknolviroïde - viroïden - verspreiding - plantenvermeerdering - preventie - bedrijfshygiëne - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - ornamental horticulture - dahlia - potato spindle tuber viroid - viroids - dispersal - propagation - prevention - industrial hygiene - plant protection - agricultural research
  PSTVd (potato spindle tuber viroid = aardappelspindelknollenviroïde) is een quarantaine organisme dat veel schade geeft in aardappel en tomaat. Dit viroïde is ook aangetroffen in Dahlia. Deze deskstudie is een eerste aanzet om aan te geven wat bekend is over dit viroïde, de waardplantenreeks, schade en symptomen, de wijze van verspreiding en variaties in PSTVd. Daarnaast is gekeken hoe met deze kennis een eerste aanzet is te geven over hoe met Dahlia moet worden omgegaan om verspreiding van dit viroïde in Dahlia te voorkomen. Verspreiding in andere gewassen vindt vooral plaats via vegetatieve vermeerdering en overdracht van sap. Dit lijkt ook voor Dahlia van belang. Bij andere gewassen zoals aardappel en/of tomaat is ook verspreiding via stuifmeel, zaad en luizen, soms onder specifieke omstandigheden, waargenomen. Deze aspecten lijken in eerste instantie voor Dahlia minder van belang.
  Extensive literature search on cropping practices of host plants of some harmful organisms listed in Annex II A II of Directive 2000/29/EC
  Derkx, M.P.M. ; Brouwer, J.H.D. ; Breda, P.J.M. van; Heijerman-Peppelman, G. ; Heijne, B. ; Hop, M.E.C.M. ; Wubben, C.F.M. - \ 2014
  Parma, It. : EFSA (EFSA supporting publication 2014:EN-600) - 118
  fruitgewassen - vruchtbomen - hopbellen - teeltsystemen - teelt - gewasbescherming - plantenvermeerdering - landen van de europese unie - literatuuroverzichten - fruit crops - fruit trees - hops - cropping systems - cultivation - plant protection - propagation - european union countries - literature reviews
  The European Commission is currently seeking advice from EFSA (Mandate M-2012-0272) to assess for Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry crinkle virus, Daktulosphaira vitifoliae, Eutetranychus orientalis, Parasaissetia nigra, Clavibacter michiganensis spp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, Didymella ligulicola and Phytophthora fragariae the risk to plant health for the EU territory and to evaluate the effectiveness of risk reduction options in reducing the level of risk. In addition, the Panel is requested to provide an opinion on the effectiveness of the present EU requirements against these organisms laid down in Council Directive 2000/29/EC. As a consequence EFSA needs insight in the cropping practices of Citrus spp., Fragaria x ananassa, Ribes spp., Rubus spp., Vaccinium spp., Humulus lupulus, Vitis vinifera, Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica and P. persica, which are host plants for these pests. An extensive and systematic literature search was done in which scientific and grey/technical literature was retrieved from the 28 EU Member States, Iceland and Norway. All references were stored in EndNote libraries, separately for scientific literature and grey/technical literature. For each reference information is provided on the source/search strategy, the crop, the country, the topic (cropping practice, propagation, protection or irrigation (only for Citrus)) and protected cultivation vs. field production. Yields of references depended on the crop and on the country. Over 27,000 references were provided to EFSA. This allows EFSA to quickly find information on crop production, both indoors and outdoors, of all crops that were studied in this extensive literature search. The data can be used by EFSA for the present mandate, but are also an excellent basis for other current and future mandates.
  'Aansluiting plug en substraat geeft wortelproblemen miltonia': Onderzoeker: opkweekmateriaal zuigt vocht aan (interview met Chris Blok)
  Velden, P. van; Blok, C. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)4. - p. 27 - 27.
  glastuinbouw - miltonia - plantmateriaal - plantenvermeerdering - landbouwkundig onderzoek - plantenziekten - potplanten - greenhouse horticulture - miltonia - planting stock - propagation - agricultural research - plant diseases - pot plants
  Aanhoudende ziekteproblemen in het wortelmilieu waren voor miltoniatelers aanleiding om bij Wageningen UR Glastuinbouw aan de bel te trekken. Uit onderzoek blijkt dat het fijne materiaal waaruit een plug bestaat het water uit de bark trekt en vasthoudt. Daardoor blijven de wortels in de plug te lang nat.
  Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. ; Booij, J.A. - \ 2014
  Kennisakker.nl
  aardappelen - akkerbouw - zetmeelgewassen - fabrieksaardappelen - vegetatieve vermeerdering - proeven op proefstations - vermeerderingsmateriaal - opbrengst - plantenvermeerdering - plantmateriaal - opslagkwaliteit - potatoes - arable farming - starch crops - starch potatoes - vegetative propagation - station tests - propagation materials - outturn - propagation - planting stock - storage quality
  In opdracht van Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Afhankelijk van het perspectief van een ras voor de zetmeelteelt en de beschikbaarheid van pootgoed bij de kweekbedrijven, is er elk jaar in de periode 2008 tot en met 2012 een rasvermeerdering met verschillende rassen aangelegd op de PPO-locaties Kooijenburg of ‘t Kompas
  Zonder transport staat alles stil, ook in weefselkweek : oplossing ligt in bevordering verdamping
  Klerk, G.J.M. de; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)9. - p. 18 - 19.
  glastuinbouw - plantenvermeerdering - weefselkweek - kweektechnieken - in vitro kweek - transpiratie - tca - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - propagation - tissue culture - culture techniques - in vitro culture - transpiration - tca - plant development
  Nuchter beschouwd is het opmerkelijk dat planten in staat zijn in kweekbuizen te groeien. Het is daarom niet verwonderlijk dat zich regelmatig problemen voordoen. De oplossing daarvan is van groot belang voor de praktijk. Dat maakt snelle vermeerdering door weefselkweek voor veel meer gewassen toegankelijk.
  De Es mag niet weg! Onderzoek essenresistentie: nu sector en gebruiker aan zet
  Raats, S. ; Kuik, A.J. van; Hiemstra, J.A. - \ 2013
  Boom in business 2013 (2013)7. - ISSN 2211-9884 - p. 22 - 24.
  fraxinus - straatbomen - genetische bronnen van plantensoorten - rassen (planten) - cultivars - klonen - plantenvermeerdering - boomkwekerijen - resistentie van variëteiten - plantenziekten - chalara fraxinea - fraxinus - street trees - plant genetic resources - varieties - cultivars - clones - propagation - forest nurseries - varietal resistance - plant diseases - chalara fraxinea
  Op de Nederlandse Boominfodag 2012 maakte Jitze Kopinga bekend dat het WUR-CGN (Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland) een aantal redelijk resistente essenklonen bezit en dat de Wageningen Universiteit deze klonen vrijgeeft voor vermeerdering door kwekers. In november bezocht Kopinga in Vilnius een Europese projectbijeenkomst op het gebied van onderzoek naar essentaksterfte. Alle belangrijke onderzoekers in Europa waren daar aanwezig. Als het aan Kopinga ligt, overleeft de es met verve.'Maar dan moeten de sector en de gebruikers wel inzetten op vertrouwen', aldus de onderzoeker.
  Geen last van onverenigbaarheid : aantal kwekers specialiseert zich in bomen op eigen wortel (interview met J. Hiemstra en B.J. van der Sluis)
  Doorn, J. van; Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  Boom in business 4 (2013)1. - ISSN 2211-9884 - p. 46 - 50.
  boomteelt - stekken - vermeerderingsmateriaal - plantenvermeerdering - oculeren - straatbomen - wortelstekken - arboriculture - cuttings - propagation materials - propagation - budding - street trees - root cuttings
  Een aantal laanboomkwekerijen in Nederland specialiseert zich steeds meer in het kweken van bomen op eigen wortel. Voordeel is dat er nooit onverenigbaarheid kan optreden en er minder of geen sprake is van opslag aan de onderstam. Ook de vraag van afnemers naar bomen op eigen wortel groeit. Wel is het bij stekken belangrijk dat een voldoende fijn vertakt en gelijkmatig wortelstelsel wordt ontwikkeld.
  Verbetering weefselkweek met pilotgewas Alstroemeria
  Klerk, G.J.M. de - \ 2012
  Plant Breeding Wageningen UR : Wageningen - 31
  alstroemeria - plantenvermeerdering - weefselkweek - landbouwkundig onderzoek - plantenontwikkeling - apicale dominantie - groei - optimalisatiemethoden - alstroemeria - propagation - tissue culture - agricultural research - plant development - apical dominance - growth - optimization methods
  Alstroemeria is een van de siergewassen die op grote schaal in weefselkweek vermeerderd wordt. Vergeleken met andere in vitro vermeerderde gewassen is de vermeerdering echter onder de maat. Paweena Pumisutapon deed promotieonderzoek van april 2007 tot eind 2011 vanuit twee invalshoeken om de vermeerdering te verbeteren: verbetering van de groei (=gewichtstoename) van de rizomen en stimulering van de uitgroei van okselknoppen. In dit verslag wordt het promotieonderzoek van Paweena Pumisutapon samengevat.
  A systematic and extensive literature search on crop production of host plants of seven organisms harmful to horticulture
  Derkx, M.P.M. ; Brouwer, J.H.D. ; Breda, P.J.M. van; Helm, F.P.M. van der; Hop, M.E.C.M. ; Landzaat, K.M. ; Wubben, C.F.M. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR/DLO - 85
  tuinbouwgewassen - veldgewassen - teelt onder bescherming - gewasproductie - landbouwplantenteelt - teeltsystemen - teelt - plantenvermeerdering - gewasbescherming - landen van de europese unie - horticultural crops - field crops - protected cultivation - crop production - crop husbandry - cropping systems - cultivation - propagation - plant protection - european union countries
  The European Commission is currently seeking advice from EFSA, on the risk to plant health for the EU territory including the evaluation of the effectiveness of risk reduction options of seven organisms harmful to horticulture (both food- and non food) plants: Liriomyza trifolii, Liriomyza huidobrensis, Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (updated taxonomic name: Dickeya dianthicola), Pseudomonas caryophylli (updated taxonomic name: Burkholderia caryophylli). Phialophora cinerescens, Puccinia horiana and Chrysanthemum stunt viroid. In addition, the Plant Health Panel is requested to provide an opinion on the effectiveness of the present EU requirements against those organisms laid down in the Council Directive 2000/29/EC. As a preparatory work for the scientific opinions an extensive and systematic literature search was done on crop production practices of 21 food- and non-food crops that are host crops of these seven harmful organisms. This search resulted in nearly 20,000 relevant references, which were grouped per crop and per EU Member State. All references are stored in two EndNote files, one with scientific literature, retrieved from CAB Abstracts and Scopus and one with technical/grey literature, retrieved from AGRIS, ARTIK and website searches from stakeholder associations, extension services, national/regional authorities and national libraries. Each reference in the EndNote files has a label (cropping practice, propagation or protection). Moreover, information is provided on protected cultivation/field production. The storage of all references in EndNote files, in which each reference is accompanied by the name of the crop, the country, the label (cropping practice, propagation and protection), the search strategy/source) and information on protected cultivation/field production allows EFSA to quickly find information on crop production, both indoors and outdoors, of the 21 food- and non-food crops that were studied in this extensive literature survey. These data can be used by EFSA for the present mandate, but are also an excellent basis for other current and future mandates.
  Toekomst voor de iep : Resistentie, vermeerdering en gebruikswaarde van het huidige sortiment
  Hiemstra, J.A. ; Buitenveld [sic], J. ; Kopinga, J. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 59
  straatbomen - ulmus - rassen (planten) - boomveredeling - resistentieveredeling - plantenziekten - plantenvermeerdering - gebruikswaarde - nieuwe cultivars - street trees - ulmus - varieties - tree breeding - resistance breeding - plant diseases - propagation - use value - new cultivars
  De iep was aan het begin van de 20e eeuw de belangrijkste laanboomsoort in Nederland. Door de problemen met iepziekte nam het belang van de iep in de loop van de 20e eeuw sterk af. De iep is echter een ideale laan-en straatboom die in grote delen van Nederland niet gemist kan worden. Inmiddels zijn er nieuwe rassen die veel beter bestand zijn tegen de iepziekte. Deze rassen worden door onbekendheid en gebrek aan vertrouwen bij de beheerders nog te weinig gebruikt. Om de iep in Nederland weer toekomst te geven is in 2006 door PPO i.s.m. Alterra, de gemeente Amsterdam en Boomkwekerij de Bonte Hoek een project gestart wat zich richtte op het testen en vergelijken van de nieuwe rassen uit Nederland en Amerika onder Nederlandse omstandigheden. Daarbij zijn drie aspecten onderzocht: de resistentie tegen iepziekte, de gebruikswaarde en de invloed van de wijze van vermeerdering op de beworteling en stabiliteit.
  Innovation in seed potato systems in Eastern Africa
  Gildemacher, P.R. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Struik; Cees Leeuwis. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461733108 - 184
  solanum tuberosum - aardappelen - plantenvermeerdering - pootaardappelen - plantenvirussen - kenya - uganda - ethiopië - oost-afrika - solanum tuberosum - potatoes - propagation - seed potatoes - plant viruses - kenya - uganda - ethiopia - east africa

  Keywords: Potato, positive selection, viruses, seed potato systems, East Africa, Kenya,
  Uganda, Ethiopia

  Potato (Solanum tuberosum L.) is a crop with a high potential to contribute to poverty
  reduction in Eastern Africa through income increase and improved food security. It is
  largely grown by smallholders, has a high production per hectare, stable prices and a
  steadily growing demand. Average yields in Eastern Africa of 10.5 t/ha are much below
  the world average and yields observed in the fields of better performing smallholders.
  There is both a need and a potential for increased potato productivity.
  A diagnosis of the potato systems of Kenya, Uganda and Ethiopia identified
  integrated management of bacterial wilt (Ralstonia solanacearum) and late blight
  (Phytophthora infestans), soil fertility management, and improving seed potato quality as
  technology-based opportunities for innovation. Improvement of potato supply chains and
  the knowledge exchange in the sector were identified as systemic opportunities for
  improvement. Analysis of the seed potato system confirms that both virus diseases and
  bacterial wilt are likely contributors to the low yields. In only 3% of seed potato tubers
  sold in rural markets was free of PVY, PLRV, PVX and PVA. Ralstonia solanacearum was
  found in 74% of potato farms sampled in Kenya.
  Less than 5% of the seed potatoes used are sourced from specialized multipliers
  (specialized chain). Farmers rely on seed potatoes from neighbours and farm-saved seed
  potatoes (local chain). This often makes economic sense in the absence of affordable high
  quality seed potatoes and limited market security. Seed potato system interventions need
  to tackle the local and specialized chain simultaneously. Private investment in specialized
  multiplication could stimulate the production of affordable high-quality seed potatoes.
  For local chain improvement training on seed quality maintenance and on bacterial wilt
  and virus management is needed. Research into the mitigation of yield-reducing effects
  of indiscriminate seed potato recycling, such as research on virus resistance and positive
  selection deserves attention.
  Positive selection, the selection of healthy looking mother plants for the production
  of seed potatoes, can contribute to improving quality management in the local chain. In
  farmer managed trials in Kenya it gave an average yield increase of 34% which
  corresponded to a 284 Euro profit increase per ha. It requires no cash and only 4 man-days
  12
  per hectare and is an important alternative and complementary technology to regular
  seed replacement.
  In 18 replicated trials it was shown that positive selection lowered the incidence of
  PLRV, PVY and PVX with 35%, 35% and 39%, respectively, and increased yields irrespective
  of the agro-ecology, crop management, soil fertility, variety, and quality of the starting
  material with an average 30%, compared to current farmer practice. Regression analysis
  showed that this reduction in virus incidence contributed to the higher yields, but did not
  fully account for the effect. Probably other, not tested, virus diseases and other seed borne
  diseases also played a role. It can be concluded that positive selection can benefit all
  smallholder potato producers who select seed potatoes from their own fields, and should
  thus be incorporated routinely in agricultural extension efforts.
  In retrospect the research trajectory can be considered a successful contribution of
  agricultural research to innovation. It shows that it is worthwhile to search for opportunities
  for incremental innovation that do not require institutional change and that these
  opportunities can be of a surprising simple nature, and based on old technology. Essential
  for researchers to contribute to innovation is room to manoeuvre and opportunity to
  immerse in practical collaborative partnerships with practitioners. Most importantly,
  innovation needs to be made a central objective, rather than research results, and the
  mandate of research needs to be broadened and allow for the active engagement in
  training, communication and scaling-up.

  Optimalisatie en teeltversnelling in de teelt van stamrozen : de mogelijkheden van stenten
  Derkx, M.P.M. ; Smits, A.P. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Kohrman, E. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 40
  houtachtige planten als sierplanten - rosa - rassen (planten) - teelt onder bescherming - enten - stekken - cultuurmethoden - landbouwkundig onderzoek - plantenvermeerdering - ornamental woody plants - rosa - varieties - protected cultivation - scions - cuttings - cultural methods - agricultural research - propagation
  Uit eerder onderzoek was gebleken dat het stekken van stamrozen een goed alternatief is voor de traditionele teelt van stamrozen, waarbij een teler in de zomer oculeert op een getrokken onderstam (stammentrekker) en een leverbare stamroos heeft in het najaar van het daaropvolgende jaar. Het stekken moet in de winter in een kas gebeuren. Onder plastic folie bewortelen de ‘Pfänder’-stekken in de winter en in het voorjaar kunnen de stekken naar buiten, om vervolgens in de zomer geoculeerd te worden. Ruim een jaar later is er dan een leverbare stamroos. In vergelijking met de traditionele stamrozenteelt is dan een tijdwinst gerealiseerd van een jaar. Ook heeft een gestekte onderstam een mooier wortelstelsel. PPO en Cultus Agro Advies hebben samen met enkele bedrijven onderzocht of een verdere teeltversnelling en teeltoptimalisatie mogelijk is. Hiertoe zijn de mogelijkheden van enten direct na beworteling in de kas en van gelijktijdig stekken en enten (= stenten) onderzocht.
  Plant Resources of Tropical Africa 16 Fibres
  Brink, M. ; Achigan-Dako, E.G. - \ 2012
  Wageningen, Netherlands : PROTA Foundation/CTA (Plant resources of tropical Africa 16) - ISBN 9789290814818 - 602
  vezelgewassen - plantenvezels - soorten - genetische bronnen van plantensoorten - plantengeografie - plantenmorfologie - biologische naamgeving - taxonomie - plantenvermeerdering - tropisch afrika - fibre plants - plant fibres - species - plant genetic resources - phytogeography - plant morphology - biological nomenclature - taxonomy - propagation - tropical africa
  This volume deals with the fibres of Tropical Africa. 515 ‘primary use’ fibres are described in 248 review articles. Many of the articles are illustrated with a geographic distribution map and a line drawing of the habit.
  Plant reproduction materials: A Dutch motor for export and innovation
  Bakker, T. ; Dijkxhoorn, Y. ; Galen, M.A. van - \ 2012
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI publication 12-012)
  plantenveredeling - plantenvermeerdering - economie - vermeerderingsmateriaal - innovaties - export - agrarische handel - internationale handel - nederland - plant breeding - propagation - economics - propagation materials - innovations - exports - agricultural trade - international trade - netherlands
  This brochure provides insight into the economic significance of the plant breeding and propagation industry for the Dutch economy. The results were gained by means of a questionnaire distributed among members of Plantum, supplemented by desk research.
  Uitvoeringsagenda 2012-2016 : bron voor Groene Economie Wereldoplossingen voor werelduitdagingen
  Knijff, A. van der; Kralt, P. - \ 2012
  [S.l.] : Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen - 63
  tuinbouw - innovaties - nieuwe producten - strategisch management - vermeerderingsmateriaal - plantenvermeerdering - toekomst - voedselveiligheid - volksgezondheid - ketenmanagement - internationale samenwerking - horticulture - innovations - new products - strategic management - propagation materials - propagation - future - food safety - public health - supply chain management - international cooperation
  Met een duidelijke visie op de toekomst zijn vier innovatiethema's voor de komende vijf jaar op basis van economische, maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen voor 2020 benoemd. Dit zijn :'Meer met minder'; ‘Voedselveiligheid en -zekerheid'; ‘Gezondheid en welbevinden’; en‘Samenwerkende waardeketen’. Deze vormen de basis voor de Uitvoeringsagenda 2012-2016. Ze zijn leidend voor alle onderdelen, namelijk de vier Innovatiecontracten (in het vervolg: Innovatieprogramma’s), het Buitenlandbeleid en de Human Capital Agenda. Met bijlage: Internationaliseringsoffensief behorende bij H4.
  Uitgangsmaterialen; Motor voor export en innovatie
  Bakker, T. ; Dijkxhoorn, Y. ; Galen, M.A. van - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-publicatie / LEI Wageningen UR 11-091) - 23
  vermeerderingsmateriaal - plantenvermeerdering - weefselkweek - zaden - innovaties - export - rendement - kwekersrecht - nederland - onderzoek - propagation materials - propagation - tissue culture - seeds - innovations - exports - returns - breeders' rights - netherlands - research
  In deze brochure wordt inzicht verschaft in de economische betekenis van de sector uitgangsmaterialen voor de Nederlandse economie. De resultaten zijn verkregen door middel van een vragenlijst die is verspreid onder de leden van Plantum, aangevuld met deskresearch.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.