Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 433

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Werkgroep Fytobacteriologie : verslag van de bijeenkomst op 3 september 2015 : dead or alive
  Wolf, J.M. van der; Overbeek, L.S. van - \ 2015
  Gewasbescherming 46 (2015)4. - ISSN 0166-6495 - p. 124 - 124.
  plantenziekteverwekkende bacteriën - bacteriologie - werkgroepen - plantenziektekunde - voedselveiligheid - biologische technieken - bacillus cereus - komkommerbontvirus - nuttige organismen - plant pathogenic bacteria - bacteriology - working groups - plant pathology - food safety - biological techniques - bacillus cereus - cucumber green mottle mosaic virus - beneficial organisms
  Het thema van deze werkgroepbijeenkomst ‘dead or alive’ was al tijdens een eerder werkgroepoverleg gekozen. Het kunnen onderscheiden van dode en levende bacteriën is belangrijk, zowel voor pathogene bacteriën als voor ‘beneficials’, maar het onderscheid is vaak moeilijk te maken.
  Werkgroep Fytobacteriologie : activiteiten 2012 - 2013
  Raaijmakers, J.M. ; Doorn, J. van - \ 2013
  Gewasbescherming 44 (2013)2. - ISSN 0166-6495 - p. 49 - 50.
  plantenziekteverwekkende bacteriën - bacteriologie - werkgroepen - plantenziektekunde - plant pathogenic bacteria - bacteriology - working groups - plant pathology
  Verslag van de bijeenkomst 2012 en de bijeenkomst 2013.
  Battle of the Genes- de strijd tegen de aardappelziekte
  Blom, M. ; Sijbers, J.P.J. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen Universtiteit en Researchcentrum
  lesmaterialen - voortgezet onderwijs - aardappelen - phytophthora infestans - plantenziektebestrijding - plantenziektekunde - plantenveredeling - resistentieveredeling - solanum tuberosum - teaching materials - secondary education - potatoes - phytophthora infestans - plant disease control - plant pathology - plant breeding - resistance breeding - solanum tuberosum
  Deze onderwijsmodule is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT) op het VWO. Deze module beschrijft de strijd tussen de genen van Phytophthora infestans en die van de aardappel: de “battle of the genes”. De mens heeft een groot belang bij deze strijd en probeert er dus invloed op uit te oefenen.
  Fusarium Screen voor tulp: inzicht in de interactie - inzicht in voorkomen
  Boer, M. de; Breeuwsma, S.J. ; Duyvesteijn, R.G.E. ; Lee, T.A.J. van der; Jalink, H. ; Waalwijk, C. ; Dijksterhuis, J. - \ 2012
  fusarium oxysporum - tulpen - gastheer parasiet relaties - plantenziekteverwekkende schimmels - bloembollen - plantenziektekunde - fusarium oxysporum - tulips - host parasite relationships - plant pathogenic fungi - ornamental bulbs - plant pathology
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Afstandsonderwijs plantenziektekunde en plantenveredeling Ontwikkeling en eerste ervaringen
  Goud, J.C. ; Smant, G. ; Niks, R.E. ; Loon, J.J.A. van; Lent, J.W.M. van; Thiewes, H. ; Wit, P.J.G.M. de - \ 2011
  Gewasbescherming 42 (2011)4. - ISSN 0166-6495 - p. 179 - 179.
  onderwijsmethoden - plantenziektekunde - plantenveredeling - zelfstudie - teaching methods - plant pathology - plant breeding - self instruction
  Aan Wageningen University zijn digitale lesmodules ontwikkeld op het gebied van plantenziektekunde en plantenveredeling. In 2005 is hiermee een begin gemaakt, met subsidies van de KNPV, samen met de stichting Willie Commelin Scholten voor de fytopathologie. Dit project laat zien dat relatief kleine initiatieven de aanjager kunnen zijn voor veel grotere projecten, die uiteindelijk ten goede komen aan de hele sector.
  Overdracht en bestrijding fytoplasma’s (“Lissers”) in hyacint
  Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. ; Kock, M.J.D. de; Pham, K.T.K. ; Doorn, J. van; Vink, P. - \ 2011
  gewasbescherming - bloembollen - plantenziektekunde - plantenziekteverwekkende bacteriën - vectoren, ziekten - macrosteles - dalbulus - plant protection - ornamental bulbs - plant pathology - plant pathogenic bacteria - disease vectors - macrosteles - dalbulus
  Informatieposter over de overdracht en bestrijding van fytoplasma's ("Lissers") in hyacinth
  Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs: Lespakket gezond in de grond
  Anonymous, - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR - 1
  organisch bodemmateriaal - plantenziektekunde - chemische bestrijding - bodembiologie - soil organic matter - plant pathology - chemical control - soil biology
  Bodemweerbaarheid als alternatief voor chemie
  Dubbeldam, R. ; Postma, G. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)27. - p. 12 - 13.
  bodem - bodembiologie - tuinbouw - akkerbouw - landbouwplantenteelt - plantenziekten - plantenplagen - plantenziektekunde - bodemecologie - bodemkwaliteit - bodemweerbaarheid - soil - soil biology - horticulture - arable farming - crop husbandry - plant diseases - plant pests - plant pathology - soil ecology - soil quality - soil suppressiveness
  Bodems die planten beschermen tegen bodemziekten en -plagen? Ze bestaan. De kunst is om dit verschijnsel in alle bodems op te roepen. Stap voor stap ontrafelen onderzoekers van Wageningen UR het mechanisme en ontwikkelen ze praktische toepassingen.
  Bladschade bij Monocotylen: Verslag van een workshop/thema bijeenkomst
  Garcia Victoria, N. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw GTB-1023) - 36
  eenzaadlobbigen - plantenziekten - plantenziektekunde - misvormingen - sierplanten - monocotyledons - plant diseases - plant pathology - malformations - ornamental plants
  Veel siergewassen krijgen bladschade bij veranderende groeiomstandigheden (bv. overgang licht/donker bij CAM planten, geremde verdamping bij C3 planten). Bladschade vermindert de sierwaarde en is daarmee een belangrijke kostenpost in de sierteelt. In het verleden is veel onderzoek gedaan om methodes te vinden om de schade te verminderen. Voor veel gewassen is dit helaas nog niet met de gewenste reproduceerbaarheid gelukt. Onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven heeft aangetoond dat de gevoeligheid voor bladschade bij Aechmea tussen rassen varieert. Dit wordt in de praktijk ook bij andere gewassen gezien. Uit dit onderzoek blijkt dat de gevoeligheid voor een groot gedeelte bepaald wordt door de chemische samenstelling van de celwand. In planten bestaan wel grofweg twee type celwanden. In de dicotylen komen vooraal celwanden voor waarbij een cellulose net versterkt wordt door een pectine netwerk, die calcium ionen kunnen binden. Monocotylen planten blijken vaak celwanden te hebben waarbij pectine en calcium een heel beperkte rol spelen, en waar de functie van de pectine overgenomen wordt door andere stoffen, GAX’s genoemd. De mate waarin deze GAX’s vertakt zijn bepaalt de flexibiliteit van de celwand. Gevoelige rassen hebben minder flexibele celwanden, die breken als de inwendige spanning te hoog wordt, en dat geeft bladschade. Rassen met een flexibele celwand vangen veranderingen in de inwendige spanning beter op en hebben daarom veel minder bladschade.
  Sustainable potato production: guidelines for developing countries
  Lutaladio, N. ; Ortiz, O. ; Haverkort, A.J. ; Caldiz, D.O. - \ 2009
  Rome : FAO - ISBN 9789251064092 - 94
  solanum tuberosum - aardappelen - gewasproductie - agronomie - landbouwplantenteelt - plantenziektekunde - duurzaamheid (sustainability) - ontwikkelingslanden - tropen - subtropen - solanum tuberosum - potatoes - crop production - agronomy - crop husbandry - plant pathology - sustainability - developing countries - tropics - subtropics
  During the International Year of the Potato, celebrated in 2008, FAO and CIP helped forge partnerships worldwide to address critical aspects of sustainable potato production. This technical guide collates that experience to review technical, socio-economic, policy and institutional factors that currently constrain increased potato production and productivity in tropical and subtropical countries. It presents Good Agriculture Practices relevant to potato production, and indicators and recommendations for action in key areas, from the utilization of potato biodiversity and improvements in seed systems, to soil management, insect pest and disease control and opportunities for value addition. It outlines a new policy and research agenda for the potato subsector that aims at making a real contribution to the eradication of hunger and poverty.
  Interview met Henny van Kesteren
  Goud, J.C. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)1. - ISSN 0166-6495 - p. 17 - 18.
  plantenziektekunde - plantenziekten - beroepen - interviews - diagnostiek - plant pathology - plant diseases - occupations - interviews - diagnostics
  De KNPV was op 18 en 19 oktober 2008 aanwezig op de Paddenstoelenmanifestatie van de honderdjarige Nederlandse Mycologische Vereniging, waar ook spreekuur was van een plantendokter. Een interview
  Dynamische ziekteverwekkers; wat we (willen) weten over oömyceten
  Govers, F. - \ 2009
  Wageningen, the Netherlands : Wageningen University - ISBN 9789085852780 - 32
  plantenziekteverwekkers - phytophthora - dna - plantenziektekunde - oömycota - openbare redes - plant pathogens - phytophthora - dna - plant pathology - oomycota - public speeches
  Inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van persoonlijk hoogleraar bij het Laboratorium voor Fytopathologie aan Wageningen Universiteit op 11 juni 2009: "Dynamische ziekteverwekkers : Wat we (willen) weten over oömyceten". In deze rede over oömyceten wordt ingegaan op de plaats van deze ziekteverwekker in de evolutie. Daarna op de oömoceet Phytophthora infestans, de verwekker van de aardappelziekte, ziektebestrijding en resistentieveredeling, de diversiteit van Phytophthora en zijn gastheren en de genetische blauwdruk: het DNA, de genen, de effectoren en de resistentiegenen
  Kwistig met kennis : onderzoekers en docenten werken samen aan goed gewasbeschermingsonderwijs
  Noorduyn, L. ; Rijk, E.H. de; Os, G.J. van - \ 2009
  Wageningen : Plant Sciences Group Wageningen UR
  agrarisch onderwijs - onderwijsmiddelen - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - informatiesystemen - databanken - landbouwkundig onderzoek - lesmaterialen - plantenziektekunde - beleidsondersteuning - didactiek - kennisoverdracht - agricultural education - educational resources - plant protection - plant disease control - information systems - databases - agricultural research - teaching materials - plant pathology - policy support - didactics - knowledge transfer
  Resultaten van de samenwerking van onderzoekers en docenten die een speciale vorm gevonden om kennis en deskundigheid van het onderzoek over te dragen aan het onderwijs
  How to bridge the gap between farmers and NGO's
  Buurma, J.S. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)3. - ISSN 0166-6495 - p. 131 - 131.
  landbouwbedrijven - boeren - plantenziektekunde - bodemvruchtbaarheid - voedselproductie - overheidsbeleid - gewasbescherming - farms - farmers - plant pathology - soil fertility - food production - government policy - plant protection
  Bijdrage aan de KNPV-voorjaarsvergadering
  The internationalization of the Royal Netherlands Society of Plant Pathology
  Kema, G.H.J. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)3. - ISSN 0166-6495 - p. 112 - 113.
  plantenziektekunde - samenleving - globalisering - gewasbescherming - plant pathology - society - globalization - plant protection
  The Royal Netherlands Society of Plant Pathology (KNPV) is the oldest plant pathology society in the world and was founded by prof. Ritzema Bos in 1891
  On the political economy of plant disease epidemics : capita selecta in historical epidemiology
  Zadoks, J.C. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860869 - 249
  plantenziekten - plantenziektekunde - epidemiologie - voedselzekerheid - geschiedenis - politieke economie - plant diseases - plant pathology - epidemiology - food security - history - political economy
  Food security has been and always will be a human concern. Food security has always been fragile, threatened by a variety of factors including plant disease epidemics. Several plant disease epidemics of the past lead to questions like: What happened? How did people deal with these epidemics? What were the social and political consequences?
  Phosphorylation and proteome dynamics in pathogen-resistant tomato plants
  Stulemeijer, I.J.E. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Pierre de Wit, co-promotor(en): Matthieu Joosten. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085048855 - 208
  solanum lycopersicum - passalora fulva - plantenziektekunde - signaaltransductie - fosforylering - eiwitsynthese - kinasen - verdedigingsmechanismen - plant-microbe interacties - gastheer-pathogeen interacties - eiwitexpressieanalyse - resistentieveredeling - solanum lycopersicum - passalora fulva - plant pathology - signal transduction - phosphorylation - protein synthesis - kinases - defence mechanisms - plant-microbe interactions - host pathogen interactions - proteomics - resistance breeding
  Microbial plant pathogens impose a continuous threat on global food production. Similar to disease resistance in mammals, an innate immune system allows plants to recognise pathogens and swiftly activate defence. For the work described in this thesis, the interaction between tomato and the extracellular fungal pathogen Cladosporium fulvum serves as a model system to study host resistance and susceptibility in plant-pathogen interactions. Resistance to C. fulvum in tomato plants follows the gene-for-gene hypothesis, which requires the presence of a Cf resistance gene in tomato and presence of the cognate avirulence gene (Avr) in C. fulvum. Upon perception of the Avr by a tomato plant, a typical hypersensitive response (HR) is induced that renders the plant resistant to C. fulvum. In the years preceding this thesis work, most research was focussed on understanding which Avrs are produced by C. fulvum and how these Avrs are actually perceived by resistant plants (Chapter 1). The goal of the work described in this thesis is to reveal downstream signalling cascades triggered upon Avr perception. Therefore, the HR was studied by using a model system in which the Cf-4 protein of tomato and the Avr4 protein from C. fulvum were simultaneously expressed in tomato seedlings. Since the Cf-4/Avr-induced responses are inhibited at 33°C and high humidity, these Cf-4/Avr4 seedlings initiate a synchronized and reproducible HR after incubation at 33°C and a subsequent shift to 20°C, which allows studying downstream responses.
  To prevent pathogen proliferation in the resistant plant, defence signalling cascades need to be activated extremely fast upon pathogen recognition. Therefore, many downstream signalling cascades depend on post-translational modifications (PTMs) that allow a rapid, reversible, controlled and highly specific transduction of perceived signals. An overview of the various types of PTMs and their role in the resistance response of plants to pathogens is provided in Chapter 2. In addition, examples are provided of successful pathogens that manipulate PTMs.
  Protein phosphorylation seems to play an important role in the Cf-4/Avr4-triggered HR, since Avr4 perception leads to the specific activation of at least three mitogen-activated protein kinases, LeMPK1, -2 and -3, which requires phosphorylation by an upstream kinase (Chapter 3). Each of these three kinases seems to have a different role in downstream defence signalling, since the kinases were shown to have different phosphorylation specificities and therefore most likely have different downstream target substrates. Furthermore, these kinases appear to play a different role with regard to HR and full resistance to C. fulvum in tomato (Chapter 3).
  Since protein phosphorylation was shown to play an important role in Cf-4/Avr4-induced defence signalling, the phosphoproteome of Cf-4/Avr4 and control seedlings after HR initiation was studied using a new approach (Chapter 4). This approach led to the identification of 50 phosphoproteins, most of which have not been described in tomato before. Quantification revealed 13 phosphoproteins with an altered abundance in the Cf-4/Avr4 seedlings as compared to the control, which implies HR-induced differential phosphorylation of these proteins. Phosphorylation-mediated regulation of the activity of these proteins pointed to a swift decrease in photosynthetic activity upon HR-initiation, which was confirmed by experiments in which the actual efficiency of the photosynthesis in the Cf-4/Avr4 seedlings was determined upon induction of the HR. Furthermore, a shift from aerobic to anaerobic respiration, which possibly results from oxygen depletion caused by a massive oxidative burst consuming large amounts of oxygen, seems to take place upon initiation of the HR. Finally, differential phosphorylation of the four cytoplasmic isoforms of the Hsp90 chaperone protein was observed, suggesting that they play distinct roles during defence signalling (Chapter 4).
  In addition to the HR, other associated defence responses are initiated upon recognition of C. fulvum. One of these responses is the secretion of defence-related proteins into the apoplast, which is the environment where C. fulvum operates. Therefore, the dynamics of the apoplastic proteome of resistant, Cf-4-expressing plants and susceptible tomato plants lacking Cf-4, were studied after inoculation with a strain of C. fulvum that secretes Avr4 (Chapter 5). Analysis of the apoplastic proteome revealed a slow accumulation of defence proteins in the apoplast of susceptible plants, which is most likely the result of perception of general elicitors of C. fulvum by tomato. In resistant plants, the same set of proteins accumulates in the apoplast, but this occurs much faster and to higher levels. The accelerated response is caused by the Cf-4/Avr4-initiated HR that also leads to cell death. The HR, in combination with the accelerated protein secretion, renders the plants resistant to C. fulvum. In addition, in susceptible plants C. fulvum seems to specifically downregulate genes encoding cell wall proteins of which the accumulation possibly hampers nutrient and water uptake and thereby proliferation of the pathogen in the tomato apoplast. Possibly, an effector of C. fulvum targets a receptor for general elicitors, thereby suppressing transcription of these genes (Chapter 5).
  Most data described in this thesis have been obtained from Cf-4/Avr4 seedlings in which the HR can be inhibited by incubating the plants at 33°C. The present data suggest that this temperature-sensitivity occurs at the site of signal perception. Possibly, cytoplasmic Hsp90 stabilizes R protein complexes localized at the plasma membrane. Upon high temperature stress, an increased demand for Hsp90 occurs in the cells to stabilize unfolding proteins that play a role in basal cellular processes, which could lead to the release and subsequent degradation of R protein complexes, rendering defence signalling temperature-sensitive (Chapter 6). The temperature-sensitivity of the Cf-4/Avr4-initiated HR provides a very clean and reproducible tool to study the HR, in the absence of the fungus that produces the Avr. Furthermore, the data described in this thesis provide evidence that the Cf-4/Avr4 seedlings recover from the temperature stress before the specific Cf-4/Avr4-triggered HR is initiated. The possibility to separate the events directly associated with the HR from the full resistance response of the plant to the invading fungus, provides new insight into the complexity of plant defence responses and their specific suppression upon successful colonization by C. fulvum (Chapter 6). Comparison of the defence response to other processes that occur in the cell underlines that resistance and HR execution cannot be seen as an independent and separate process in resistant plants that have recognized a pathogen. On the contrary, signalling cascades seem to depend on similar components and on cascades that possibly converge, eventually leading to a similar response (Chapter 6). Finally, an up to date model for the Cf-4/Avr4-triggered HR and resistance is proposed, based on data that have been published before and the results obtained with the research described in this thesis (Chapter 6).

  Meloidogyne minor: een nieuw beschreven Meloidogyne-soort
  Lammers, W. ; Karssen, G. ; Hendriks, H. - \ 2007
  Gewasbescherming 38 (2007)1. - ISSN 0166-6495 - p. 1 - 3.
  gewasbescherming - meloidogyne - plantenziektekunde - plantenziekten - plantenziekteverwekkers - quarantaine - ziektepreventie - onderzoek - aardappelen - plant protection - meloidogyne - plant pathology - plant diseases - plant pathogens - quarantine - disease prevention - research - potatoes
  De nieuwe nematode soort Meloidogyne minor veroorzaakte in 2000 wortelknobbelsymptomen bij aardappelen op een perceel in Drenthe. Deze soort blijkt ook yellow patch disease te verookzaken in Engeland en Ierland. De plantenziektekundige dienst besloten hierom in samenwerking met de diensten in Engeland een pest risk analysis (PRA) uit te voeren om te zien of quarantaineregelingen wel of niet nodig zijn. Een reportage over het onderzoek naar M. minor en de uitkomsten van de PRA
  Meloidogyne minor Reëel gevaar voor golfbanen?
  Karssen, G. ; Sommen, A.T.C. van der - \ 2006
  Groen & Golf : vakblad voor golf, natuur en greenkeeping 4 (2006)6. - ISSN 1573-529X - p. 29 - 29.
  golfbanen - sportterreinen - gewasbescherming - meloidogyne - plantenziektekunde - plantenziekteverwekkers - ziektepreventie - plantenplagen - plantenparasitaire nematoden - golf courses - sports grounds - plant protection - meloidogyne - plant pathology - plant pathogens - disease prevention - plant pests - plant parasitic nematodes
  Slechte grasgroei met gele vlekken door aaltjes, ofwel nematoden, komt voor in Engeland. We schreven er eerder over in het juninummer dit jaar. Uit recent onderzoek blijkt dat het aaltje Meloidogyne minor al in twee grote gebieden in Nederland voorkomt. Is dit een mogelijk bedreiging voor onze golfbanen?
  Virus X is een infectie
  Sonnenberg, A.S.M. - \ 2006
  Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 2006 (2006)1. - ISSN 1380-359X - p. 7 - 7.
  paddestoelen - plantenziektekunde - plantenziekten - niet-geclassificeerde plantenvirussen - symptomen - diagnostische technieken - onderzoek - oogstschade - mushrooms - plant pathology - plant diseases - unclassified plant viruses - symptoms - diagnostic techniques - research - crop damage
  Virus X komt sinds acht jaar in champignonsteelten in Engeland en Ierland voor. Omdat er veel verkeer over en weer is, is het belangrijk meer over dit virus te weten te komen. Inmiddels zijn er Europese onderzoekstrajecten opgestart om meer over dit virus te weten te komen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.