Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 28

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Teelt van biologische zomertarwe in NKG
  Balen, D.J.M. van; Haagsma, W.K. - \ 2015
  PPO AGV
  zomertarwe - akkerbouw - teeltsystemen - biologische landbouw - ploegen als grondbewerking - cultuurmethoden zonder grondbewerking - onkruidbestrijding - spring wheat - arable farming - cropping systems - organic farming - ploughing - no-tillage - weed control
  In een teeltsysteem met vaste rijpaden wordt de standaard grondbewerking ploegen vergeleken met niet kerende grondbewerking (NKG) met woelen na oogst en zonder woelen na oogst. De 6-jarige vruchtwisseling van het biologische teeltsysteem is als volgt: aardappel, grasklaver, kool, zomertarwe, winterpeen, zomertarwe / veldboon. De publicatie geeft de resultaten weer voor zomertarwe.
  Teelt van biologische aardappel in NKG
  Balen, D.J.M. van; Haagsma, W.K. - \ 2015
  PPO AGV
  akkerbouw - aardappelen - consumptieaardappelen - teeltsystemen - biologische landbouw - ploegen als grondbewerking - cultuurmethoden zonder grondbewerking - arable farming - potatoes - table potatoes - cropping systems - organic farming - ploughing - no-tillage
  In een teeltsysteem met vaste rijpaden wordt de standaard grondbewerking ploegen vergeleken met niet kerende grondbewerking (NKG) met woelen na oogst en zonder woelen na oogst. De 6-jarige vruchtwisseling van het biologische teeltsysteem is als volgt: aardappel, grasklaver, kool, zomertarwe, winterpeen, zomertarwe / veldboon. De publicatie geeft de resultaten weer voor de aardappel.
  Teelt van biologische peen in NKG
  Balen, D.J.M. van; Haagsma, W.K. - \ 2015
  PPO AGV
  akkerbouw - teeltsystemen - daucus - biologische landbouw - ploegen als grondbewerking - cultuurmethoden zonder grondbewerking - onkruidbestrijding - arable farming - cropping systems - daucus - organic farming - ploughing - no-tillage - weed control
  In een teeltsysteem met vaste rijpaden wordt de standaard grondbewerking ploegen vergeleken met niet kerende grondbewerking (NKG) met woelen na oogst en zonder woelen na oogst. De 6-jarige vruchtwisseling van het biologische teeltsysteem is als volgt: aardappel, grasklaver, kool, zomertarwe, winterpeen, zomertarwe / veldboon. De publicatie geeft de resultaten weer voor peen.
  Effecten van grondbewerking op bodembiologie en ziektewerendheid van de bodem
  Postma, J. ; Schilder, M.T. ; Bloem, J. ; Scholten, O. ; Balen, D.J.M. van - \ 2015
  akkerbouw - ploegen als grondbewerking - cultuurmethoden zonder grondbewerking - groenbemesters - veldproeven - biologische landbouw - gereduceerde grondbewerking - bodemkwaliteit - gewasbescherming - arable farming - ploughing - no-tillage - green manures - field tests - organic farming - reduced tillage - soil quality - plant protection
  Op de Broekemahoeve in Lelystad loopt vanaf 2009 een meerjarig veldexperiment om de effecten van niet-kerende grondbewerking in een gangbare en biologische akkerbouwrotatie op klei te onderzoeken. Het grond-bewerkingssysteem met ploegen wordt vergeleken met niet-kerende grondbewerking waarbij ook groenbemesters worden toegepast om de bodem in de winter bedekt te houden.
  Ploegen of niet ploegen? : PPO Lelystad deed een vijfjarig praktijkonderzoek naar de resultaten van niet kerende grondbewerking
  Balen, D.J.M. van - \ 2013
  Ekoland 33 (2013)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 16.
  grondbewerking - ploegen als grondbewerking - akkerbouw - gereduceerde grondbewerking - vollegrondsteelt - veldproeven - bodemkwaliteit - groenbemesters - biologische landbouw - tillage - ploughing - arable farming - reduced tillage - outdoor cropping - field tests - soil quality - green manures - organic farming
  Heeft ploegen zijn langste tijd gehad? Om de effecten van niet-kerende grondbewerkingen te volgen en te meten heeft PPO Lelystad een proef gestart waarin de effecten van niet-kerende grondbewerking in een biologisch en gangbaar bedrijfssysteem worden gevolgd. Niet kerende grondbewerking levert niet altijd meer op. Hieronder de ervaringen van afgelopen vijf jaren.
  Ondiep ploegen : een inventarisatie; de huidige kennis en enkele praktijkervaringen
  Sukkel, W. ; Timmermans, S. - \ 2012
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 23
  grondbewerking - gereduceerde grondbewerking - ploegen als grondbewerking - bodemkwaliteit - akkerbouw - biologische landbouw - tillage - reduced tillage - ploughing - soil quality - arable farming - organic farming
  Deze verkenning zet de bestaande kennis over ondiep ploegen op een rijtje. Uit de bestudeerde literatuur blijkt dat een geringere ploegdiepte op verschillende onderdelen een positief effect heeft op de bodem. Uit de literatuur valt niet af te leiden of ondiep ploegen ook uiteindelijk leidt tot hogere opbrengsten. Ondiep ploegen heeft ook een aantal nadelen of beperkingen. Op basis van de literatuur en praktijkervaringen zijn er een aantal voorwaarden te noemen om ondiep ploegen tot een succes te maken.
  Ploegen, hoe diep moet ik gaan?: voor- en nadelen en de praktijk van minder en ondieper ploegen
  Wijnands, F.G. - \ 2012
  Ekoland 32 (2012)10. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 13.
  grondbewerking - gereduceerde grondbewerking - minimale grondbewerking - ploegen als grondbewerking - diepte - bodemkwaliteit - akkerbouw - vollegrondsteelt - tillage - reduced tillage - minimum tillage - ploughing - depth - soil quality - arable farming - outdoor cropping
  Bodemkwaliteit staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Grondbewerking is een bepalende factor voor bodemkwaliteit. Een aantal telers in Nederland is overgegaan op vormen van minimale en niet-kerende grondbewerking. Voor een grote groep telers is dit te ingrijpend of is het vanwege de grondsoort en/of de gewassen die ze telen moeilijk uitvoerbaar. Toch overwegen veel telers wel om hun grond minder intensief te bewerken door bijvoorbeeld minder te ploegen en/of ondieper te ploegen.
  Rainwater harvesting for dryland agriculture in the Rift Valley of Ethiopia
  Temesgen, B.B. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Leo Stroosnijder, co-promotor(en): Geert Sterk. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461732156 - 152
  dry farming - regenafhankelijke landbouw - regenwateropvang - bodemfysica - ploegen als grondbewerking - waterbescherming - landgebruik - participatie - ethiopië - dry farming - rainfed agriculture - water harvesting - soil physics - ploughing - water conservation - land use - participation - ethiopia

  The Ethiopian drylands occupy about 65% of the total land mass (close to 700,000km2) of the country. The predominantly rainfed agriculture in these drylands is highly constrained due to erratic rainfall, long dry-spells and excessive loss of rainwater through non-productive pathways (surface runoff, evaporation and deep drainage). Apart from this, deteriorated dryland soils have low infiltration and water holding capacity, shallow depths and are sensitive to crusting. Therefore, to keep in pace with the demand for food for the burgeoning population, the Ethiopian drylands should be made more productive through appropriate rainwater harvesting and management techniques. Therefore, the objective of this study was to develop appropriate rainwater harvesting and management techniques in the Central Rift Valley (CRV) drylands of Ethiopia through a participatory planning and development process.

  Primarily, an overview of the various rainwater harvesting and management techniques in sub-Saharan Africa was made. Moreover, the biophysical performances and socioeconomic implications of the most common practices were synthesized. The sub-Saharan Africa is actually the birthplace of a range of indigenous rainwater harvesting and management (RWHM) techniques. The micro-catchment and in situ RWHM techniques are more commonly applied than the macro-catchment techniques for supplemental irrigation on farm lands. Depending on rainfall patterns and local soil characteristics, appropriate application of in-situ and micro-catchment techniques could improve the soil water content of the rooting zone by up to 30%. Smart combinations of rainwater harvesting and soil improvements enable to increase crop yields by 200-600% as compared to the traditional farming without them. Following the implementation of rainwater harvesting techniques, the cereal-based smallholder farmers could shift to diversified crops, hence improving household food security, dietary status, and economic return.

  The interplay between drought vulnerability and the changing trends in land-use/cover and land management in the CRV drylands of Ethiopia was made using a combination of GIS/remote sensing, meteorological drought analyses and surveying techniques. Given late onset of rainfall seasons (for both livestock farming and crop cultivation) and long dry-spells (for crop cultivation only) as the perceived causes of drought, pastoral system was vulnerable to severe drought once in seven years while mixed crop-livestock farming was vulnerable to severe drought once in twenty eight years. Over the last 5 decades, cultivated lands increased to threefold while the dense acacia coverage declined from 42% in 1965 to 9% in 2010. Although conversion from pastoral life to mixed crop-livestock system was perceived important to cope with drought, long-term tillage using the traditional Maresha cultivation caused deteriorates of the soil water properties. Infiltration rate of the surface soil layer increases significantly immediately after conversion of acacia-based grasslands to cultivation. However, there is a weak decreasing trend in infiltration rate and a significant increase in soil evaporation with increases in cultivation durations. Thus, it was implied that improved soil management and appropriate tillage are needed to maximize rainwater use efficiency and achieve sustainable agricultural production in the CRV of Ethiopia.

  Two-year field experimentation was undertaken to calibrate and examine the role of the FAO’s AquaCrop model in simulating the effect of rainwater harvesting techniques in response to different rainfall patterns and soil fertility levels in the CRV of Ethiopia. After proper calibration of the FAO’s AquaCrop model, it was possible to simulate the effect of tied-ridges and soil fertility improvements on maize yield and water use efficiency in response to different rainfall patterns. The model simulation revealed that the effect of tied-ridges alone performed better than soil fertility improvements during below-average rainfall seasons. During above-average rainfall seasons, the combined use of tied-ridges and soil fertility improvement was found very effective to substantially improve maize yield. This is because the excess water held in the tied-ridges can be best utilized due to the enhanced water uptake capacity of maize growing in the fertilized soils. Depending on the seasonal rainfall patterns, the combined use of tied-ridges and optimum level of soil fertilizer doubles the rainwater use efficiency of maize. A field experiment during a normal rainfall in 2010 revealed that the combined use of farmyard manure (4.5 Mg ha-1) and tied-ridges increased maize yield by 47% while tied-ridges in isolation increased maize yield by 26%. Moreover, long-term simulation revealed that the effect of tied-ridges on yield improvements was higher for sowing in April than for sowing in May.

  Finally, this study enabled to develop a participatory planning approach for rainwater harvesting and management. The approach starts with investigation of the priority agro-meteorological determinants for crop production and identification of the existing knowledge and opportunities. The proposed approach also enables to plan an integrated rainwater harvesting and soil improvement techniques. The application of this new approach in the CRV implied that any effort on the introduction of new in situ rainwater harvesting techniques should assess existing tillage, hoeing and associated land management practices. The existing Dirdaro furrow system could be taken as a basis to introduce and develop tied-ridges using the Maresha-modified ridger. Overall, this approach may augment the recent efforts of dissemination of rainwater harvesting and management techniques for improved agricultural development in the vast drylands of Ethiopia.

  Bodembreed interreg : alternatieven voor niet kerende grondbewerking : literatuurstudie erosiebestrijding in combinatie met ploegen op lössgronden
  Vermeulen, G.D. - \ 2011
  Wageningen : Plant Research International - 32
  erosiebestrijding - grondbewerking - ploegen als grondbewerking - lössgronden - watererosie - waterverzadiging - akkerbouw - erosion control - tillage - ploughing - loess soils - water erosion - waterlogging - arable farming
  Niet kerende grondbewerking (NKG) en groenbedekking van de grond buiten het groeiseizoen bieden perspectief voor de bestrijding van bodemerosie en wateroverlast in heuvelachtig lössgebied. Er zijn echter situaties waarbij toepassing nog niet verantwoord of zelfs onmogelijk is. De hier beschreven deskstudie richt zich op de vraag welke maatregelen of pakketten van maatregelen ten aanzien van waterafvoer en bodemerosie in combinatie met ploegen eenzelfde effect hebben als NKG en groenbedekking.
  Biodiversiteit is hard nodig. bodemleven geeft boer steuntje in de rug
  Wientjes, E. ; Bloem, J. ; Rutgers, M. ; Guldemond, A. - \ 2010
  Boerderij 95 (2010)32. - ISSN 0006-5617 - p. 6 - 8.
  ploegen als grondbewerking - grondbewerking - soortenkeuze - biodiversiteit - ploughing - tillage - choice of species - biodiversity
  Wereldwijd neemt de soortenrijkdom af. Dat kan hele ecosystemen ontwrichten. Ook de boer is gebaat bij een grote biodiversiteit, op en vooral in zijn grond.
  Alternatieve grondbewerkingssystemen voor een duurzame landbouw : niet meer ploegen in combinatie met rijpaden!!!
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, - \ 2010
  ploegen als grondbewerking - bodemstructuur - bodemvruchtbaarheid - akkerbouw - rijpadensysteem - bodemkwaliteit - ploughing - soil structure - soil fertility - arable farming - controlled traffic farming - soil quality
  Poster met onderzoeksinformatie van het project BASIS (Broekemahoeve Applied Soil Innovation Systems).
  En de boer, hij ploegde niet meer? : literatuurstudie naar effecten van niet kerende grondbewerking versus ploegen
  Weide, R.Y. van der; Alebeek, F.A.N. van; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2008
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenteteelt - 45
  ploegen als grondbewerking - grondbewerking - bodembeheer - bodemstructuur - bodembiologie - nederland - literatuur - ploughing - tillage - soil management - soil structure - soil biology - netherlands - literature
  Teeltsystemen met minimale grondbewerking maken wereldwijd een stormachtige ontwikkeling door. Ook in Nederland is er aandacht voor een meer duurzaam bodembeheer. In dat kader is er volop discussie over de mogelijkheden en noodzaak voor niet kerende grondbewerkingssystemen. Telers op erosiegevoelige gronden in Limburg brengen dit vooralsnog het meeste in praktijk. Binnen de biologische landbouw is er een brede belangstelling om minder intensief de grond te bewerken. Gevoed door de overtuiging, dat dit het bodemleven bevordert, de bodemstructuur verbetert, het gehalte aan organische stof verbetert
  Aan de slag met erosie : ploegloze grondbewerking in beweging 2006
  Paauw, J.G.M. - \ 2006
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 20
  erosiebestrijding - grondbeweging - gereduceerde grondbewerking - ploegen als grondbewerking - akkerbouw - maïs - rundveehouderij - zuid-limburg - veldproeven - erosion control - soil movement - reduced tillage - ploughing - arable farming - maize - cattle husbandry - zuid-limburg - field tests
  In 2004 is er op Proefboerderij Wijnandsrade een demonstratie gestart in het kader van de erosiebestrijding. Het doel van deze demonstratie was om kleine en middelgrote akkerbouwers, als ook rundveehouders met maïsteelt, te stimuleren erosiebeperkende maatregelen op het eigen bedrijf uit te voeren. Het is de bedoeling dat ze dan gebruik maken van trekkers en machines die op het eigen bedrijf aanwezig zijn. Er zijn twee demonstraties opgezet. In één demonstratie is gewerkt met een vruchtwisseling van aardappelen, graan, suikerbieten en snijmaïs. Daarnaast was er een demonstratie met de continuteelt van snijmaïs. In 2006 waren er in de beproefde gewassen aardappelen, suikerbieten en snijmaïs grotere verschillen in opbrengst tussen de objecten dan in beide voorgaande jaren. Bij de snijmaïs in vruchtwisselingsverband waren er twee objecten die een betrouwbaar lagere opbrengst hadden dan bij ploegen. In vergelijk met de beide andere jaren waren de opbrengstverschillen bij de aardappelen vrij groot. Er waren dit jaar betrouwbare verschillen tussen meerdere objecten. De suikerbieten lieten in 2006 vrij grote verschillen zien in financiële opbrengst. Ten opzichte van het ploegen waren er twee objecten met een lagere opbrengst. De snijmaïs in continuteelt liet bij ploegen de hoogste opbrengst zien. Ten opzichte van verschillende andere objecten was de opbrengst betrouwbaar hoger. Het effect van de groenbemester was niet éénduidig.
  Aan de slag met erosie : ploegloze grondbewerking in beweging 2004-2006
  Paauw, J.G.M. - \ 2006
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 18
  erosiebestrijding - grondbewerking - gereduceerde grondbewerking - akkerbouw - maïs - rundveehouderij - ploegen als grondbewerking - zuid-limburg - veldproeven - erosion control - tillage - reduced tillage - arable farming - maize - cattle husbandry - ploughing - zuid-limburg - field tests
  Van 2004-2006 is op Proefboerderij Wijnandsrade een demonstratie uitgevoerd in het kader van erosiebestrijding. Het doel van deze demonstratie was om kleine en middelgrote akkerbouwers, als ook rundveehouders met maïsteelt, te stimuleren erosiebeperkende maatregelen op het eigen bedrijf uit te voeren met mechanisatie, die op deze bedrijven aanwezig is. Uiteindelijk zijn er twee demonstraties aangelegd: 1. demonstratie in akkerbouwrotatie met de gewassen aardappelen, graan, suikerbieten en snijmaïs; 2. demonstratie in een continuteelt snijmaïs voor de veehouderij. In de demonstratie vruchtwisseling van gewassen (aardappelen, suikerbieten, graan en snijmaïs) zaten geen of slechts enkele betrouwbare verschillen tussen de objecten. De niet kerende grondbewerkingssystemen lieten dan meestal een vergelijkbaar of beter resultaat zien in opbrengst en kwaliteit ten opzichte van ploegen. Dit betekent dat het voor de opbrengst en kwaliteit niet uitmaakt op welke wijze de grond bewerkt wordt. Uit oogpunt van erosie is het verstandig te kiezen voor niet kerende grondbewerking, daar niet kerende grondbewerking zich in de praktijk heeft bewezen als zijnde erosiebeperkend. Bij de continuteelt van snijmaïs zijn de resultaten tegengesteld aan die van de gewassen in vruchtwisselingverband. Ploegen geeft hier betrouwbaar hogere opbrengsten dan de niet kerende grondbewerkingen.
  Aan de slag met erosie : ploegloze grondbewerking in beweging 2005
  Paauw, J.G.M. - \ 2005
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 24
  erosiebestrijding - grondbewerking - gereduceerde grondbewerking - ploegen als grondbewerking - akkerbouw - maïs - rundveehouderij - zuid-limburg - veldproeven - erosion control - tillage - reduced tillage - ploughing - arable farming - maize - cattle husbandry - zuid-limburg - field tests
  In 2004 is er op Proefboerderij Wijnandsrade een demonstratie gestart in het kader van de erosiebestrijding. Het doel van deze demonstratie is om kleine en middelgrote akkerbouwers, als ook rundveehouders met maïsteelt, te stimuleren erosiebeperkende maatregelen op het eigen bedrijf uit te voeren. Het is de bedoeling dat ze dan gebruik maken van trekkers en machines die op het eigen bedrijf aanwezig zijn. Er zijn twee demonstraties opgezet. In één demonstratie wordt gewerkt met een vruchtwisseling van aardappelen, graan, suikerbieten en snijmaïs. Daarnaast is een demonstratie met de continuteelt van snijmaïs. In 2005 waren er in zomergerst, aardappelen, suikerbieten en snijmaïs geen of slechts enkele betrouwbare verschillen tussen de objecten. Erosiebeperkende grondbewerkingen lieten dan meestel een beter resultaat zien dan ploegen. Dit betekent dat het voor de opbrengst niet uitmaakt op welke wijze de grond bewerkt wordt. Uit oogpunt van erosie is het dan verstandig te kiezen voor een grondbewerking die weinig erosie veroorzaakt. De resultaten van 2005 bieden goede perspectieven voor erosiebestrijdende grondbewerkingen op de kleine en middelgrote akkerbouwbedrijven en rundveebedrijven.
  Trillingen : acht uur ploegen mag straks niet meer
  Oude Vrielink, H.H.E. - \ 2005
  Landbouwmechanisatie 56 (2005)7/8. - ISSN 0023-7795 - p. 14 - 15.
  trekkers - ploegen als grondbewerking - arbeidsomstandigheden - ergonomie - richtlijnen (directives) - eu regelingen - trilling van het hele lichaam - landbouwwerktuigen - kaderrichtlijn water - tractors - farm machinery - ploughing - working conditions - ergonomics - whole body vibration - directives - eu regulations - water framework directive
  Op 6 juli 2005 treedt de Europese richtlijn voor trillingen in werking die grenzen stelt aan de maximale dosis trillingen, waaraan een werknemer mag blootstaan. Wageningen UR heeft een vooronderzoek uitgevoerd om de gevolgen van de nieuwe rchtlijn voor de landbouw te beoordelen
  Trillingen: twee uur zagen mag straks niet meer
  Vink, A. ; Oude Vrielink, H.H.E. - \ 2005
  Tuin en Park Techniek 12 (2005)4. - ISSN 1380-3212 - p. 66 - 67.
  zagen (activiteit) - ploegen als grondbewerking - arbeidsomstandigheden - ergonomie - trilling van het hele lichaam - beroepsgevaren - richtlijnen (directives) - eu regelingen - kaderrichtlijn water - sawmilling - ploughing - working conditions - ergonomics - whole body vibration - occupational hazards - directives - eu regulations - water framework directive
  Blootstelling aan trillingen kan op de lange termijn gezondheidsklachten veroorzaken. Daarom treedt op 6 juli 2005 de Europese richtlijn voor trillingen in werking die grenzen stelt aan de maximale dosis trillingen waaraan een werknemer per dag mag blootstaan. Twee uur zagen per dag zou dan bijvoorbeeld niet meer mogen
  Net zo goed als ploegen
  Paauw, J.G.M. - \ 2005
  Boerderij/Akkerbouw 90 (2005)7. - ISSN 0169-0116 - p. 8 - 9.
  grondbewerking - grondbewerking gericht op bodemconservering - ploegen als grondbewerking - frezen als grondbewerking - woelen - erosiebestrijding - opbrengst - kwaliteit - werktuigen - akkerbouw - veehouderijbedrijven - demonstraties (vertoning) - limburg - tillage - conservation tillage - ploughing - rotary cultivation - ripping - erosion control - outturn - quality - implements - arable farming - livestock enterprises - demonstrations - limburg
  Erosiebeperkende grondbewerking met boerenmachines in Zuid-Limburg kan het gangbare ploegen vervangen. Uit proeven blijkt geen verschil in opbrengst - wel in effect op erosie
  Aan de slag met erosie : ploegloze grondbewerking in beweging 2004
  Paauw, J.G.M. - \ 2004
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 23
  erosiebestrijding - grondbewerking - gereduceerde grondbewerking - akkerbouw - maïs - rundveehouderij - zuid-limburg - ploegen als grondbewerking - veldproeven - erosion control - tillage - reduced tillage - arable farming - maize - cattle husbandry - zuid-limburg - ploughing - field tests
  In 2004 is er op Proefboerderij Wijnandsrade een demonstratie gestart in het kader van de erosiebestrijding. Het doel van deze demonstratie is om kleine en middelgrote akkerbouwers, als ook rundveehouders met maïsteelt, te stimuleren erosiebeperkende maatregelen op het eigen bedrijf uit te voeren. Het is de bedoeling dat ze dan gebruik maken van trekkers en machines die op het eigen bedrijf aanwezig zijn. Er zijn twee demonstraties opgezet. In één demonstratie wordt gewerkt met een vruchtwisseling van aardappelen, graan, suikerbieten en snijmaïs. Daarnaast is een demonstratie met de continueteelt van snijmaïs. De resultaten van 2004 zijn bemoedigend. In de suikerbieten en snijmaïs zijn er geen betrouwbare verschillen gevonden tussen de bewerkingsmethoden. In de aardappelen was er slechts één betrouwbaar verschil. Dit betekent dat het voor de opbrengst niet uitmaakt op welke wijze de grond bewerkt wordt. Uit oogpunt van erosie is het dan verstandig te kiezen voor een systeem dat weinig erosie veroorzaakt.
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Een beslismodel voor graslandvernieuwing
  Conijn, J.G. - \ 2003
  Wageningen : Plant Research International (Informatieblad / Plant Research International 398.22) - 2
  graslanden - agrarische bedrijfsvoering - fosfaat - stikstof - ploegen als grondbewerking - mineralenboekhouding - nutriëntenuitspoeling - grasslands - farm management - phosphate - nitrogen - ploughing - nutrient accounting system - nutrient leaching
  Grasland in Nederland wordt in de praktijk vaak gescheurd en opnieuw ingezaaid met gras of een ander gewas, zoals maïs, aardappelen of bloembollen. In totaal wordt in Nederland ca. 13% van het graslandareaal jaarlijks omgezet. Door het onderploegen van de graszode wordt een grote hoeveelheid makkelijk afbreekbaar organisch materiaal aan de bodem toegevoegd. Dit leidt tot een toename van het risico op stikstof- en fosfaatverliezen naar het milieu. Het onderzoek in het project "Effecten van scheuren van grasland op stikstof- en fosfaatverliezen" van programma 398-II, is gericht op het ontwikkelen van adviezen en richtlijnen voor de praktijk, zodat de nutriëntenverliezen beperkt kunnen worden. Bestaande kennis wordt gesynthetiseerd en omgezet in een beslismodel. In het project wordt ook 'nieuwe' kennis gegenereerd (proeven in Nederland en België), die voor toetsing van het model gebruikt wordt
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.