Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 587

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Losse bijlage bij rapport 'Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskuikens'
  Wiegel, J. ; Holstege, M.M.C. ; Bouwstra, R.J. ; Lauwere, C.C. de; Kluivers-Poodt, M. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 1065B) - 115
  dierenwelzijn - dierlijke productie - vleeskuikens - pluimvee - diergezondheid - animal welfare - animal production - broilers - poultry - animal health
  Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskuikens: rapport van het project Kritische Succesfactoren Pluimvee (KSF Pluimvee)
  Bokma-Bakker, M.H. ; Wiegel, J. ; Holstege, M.M.C. ; Lauwere, C.C. de; Kluivers-Poodt, M. ; Bouwstra, R.J. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 1065A) - 78
  dierenwelzijn - dierlijke productie - diergezondheid - pluimvee - vleeskuikens - animal welfare - animal production - animal health - poultry - broilers
  Commissioned by AVINED and the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, research is carried out to identify critical success factors for low antibiotic use in broilers. By analysis of sectoral databases, associations between farm and flock characteristics and antibiotics use are determined. With the results of an additional survey, differences in technical and social factors between structural low and high users of antibiotics are examined.
  Aanpak van fijnstof in stallen
  Winkel, A. - \ 2017
  Wageningen : Kennisonline
  dierenwelzijn - diergezondheid - pluimvee - dierlijke productie - animal welfare - animal health - poultry - animal production
  Sinds 2008 werken alle sectoren in Nederland aan het verlagen van hun uitstoot van fijnstof. In de veehouderij wordt gebruik gemaakt van speciale technieken zoals een strooiselschuif. Wageningen University & Research heeft deze technieken ontwikkeld.
  Validation of Meyn Footpad Inspection System
  Harn, J. van; Jong, I.C. de - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research report 1044B) - 42
  animal welfare - animal production - poultry - animal health - dierenwelzijn - dierlijke productie - pluimvee - diergezondheid
  The current report describes the results of a validation of the Meyn Footpad Inspection System, a video imaging system to score footpad lesions in broiler chickens at the slaughter plant. It was suggested that the system might assign a different score to footpad lesions compared to a trained manual scorer. Therefore, on the request of the Ministry of Economic Affairs, Wageningen Livestock Research performed a limited validation of the system during two days at a commercial plant in The Netherlands. During the validation, the footpad lesion score was determined in a sample of each flock slaughtered on that particular day, manually by a trained observer as well as by the camera system, and the results were compared. This reports describes the results of this validation.
  Stalboekje Pluimvee 2017 : Handboek voor natuurlijke pluimveegezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten
  Groot, Maria ; Puls-van der Kamp, Ineke ; Asseldonk, Tedje van - \ 2017
  Wageningen : RIKILT Wageningen University & Research (RIKILT uitgave 2017.701) - 107
  pluimveehouderij - pluimvee - diergezondheid - dierenwelzijn - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - dierziektepreventie - dierlijke productie - biologische landbouw - handboeken - vleeskuikens - hennen - poultry farming - poultry - animal health - animal welfare - medicinal plants - herbal drugs - animal disease prevention - animal production - organic farming - handbooks - broilers - hens
  De stalboekjes zijn oorspronkelijk gemaakt voor de biologische veehouderij (versies 2009 en 2011) in het kader van onderzoek voor Biokennis. Deze uitgave is in 2014 en 2015 aangevuld met nieuwe middelen en inzichten en aangepast voor toepassing in de gangbare pluimveehouderij. Dit betekent o.a. dat een hoofdstuk over vleeskuikens is toegevoegd en het leghennen stuk is uitgebreid. Het streven om het gebruik van antibiotica terug te dringen vraagt om een ander management. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn hierbij belangrijk. In dit boekje worden aanwijzingen gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.
  Stand van zaken achterwege laten van ingrepen bij pluimvee : Evaluatie september 2017
  Niekerk, T.G.C.M. van; Jong, I.C. de - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1051) - 57
  dierenwelzijn - pluimvee - dierlijke productie - diergezondheid - animal welfare - poultry - animal production - animal health
  Monitoring verduurzaming veehouderij 1.0 : een eerste proeve van een Monitorings-systematiek voor de 15 ambities van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, met initiële resultaten voor drie diersectoren en een aantal keteninitiatieven
  Bos, A.P. ; Puente-Rodríguez, Daniel ; Reijs, Joan W. ; Peet, G.F.V. van der; Groot Koerkamp, Peter W.G. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1045) - 113
  dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - varkens - pluimvee - huisvesting, dieren - diergezondheid - diergedrag - animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal housing - animal health - animal behaviour
  In 2013, the governance network UDV formulated fifteen ambitions towards a sustainable livestock production. In this way, the UDV’s stakeholders defined the long-term goals of an integrated and sustainable livestock production. To what extent have these 15 ambitions been achieved? And, how substantial is the contribution of supra-legal initiatives to this process? In this report, we present the first elaboration of a monitoring system that enables the visualization of the progress made. Moreover, it also enables comparing the different livestock production systems and creates the basis for a comparison between conventional animal production and supra-legal initiatives. In this concept-report the system is applied initially to the three larger livestock production sectors in the Netherlands (i.e., dairy, pigs, and poultry) and –as far as enough data is available– to four supra-legal initiatives. The system is currently under construction. Particularly because it involves interpretation and a number of value-laden choices that –notwithstanding their current support by arguments and references to the literature– should become shared and supported by (at least) the UDV stakeholders in the near future.
  Het effect van een verhoogde rustplaats op het gebruik en het gedrag bij opfok vleeskuikenouderdieren
  Emous, R.A. van; Gunnink, H. ; Binnendijk, G.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1047) - 19
  dierlijke productie - pluimvee - vleeskuikens - vleeskuikenouderdieren - huisvesting, dieren - diergedrag - animal production - poultry - broilers - broiler breeders - animal housing - animal behaviour
  Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016
  Bokma-Bakker, Martien ; Bokma, Sjoerd ; Ellen, Hilko ; Hagen, René ; Ruijven, Charlotte van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1035) - 80
  dierenwelzijn - dierlijke productie - diergezondheid - pluimvee - varkens - melkvee - schapen - geiten - paarden - stallen - brand - voorkomen van branden - veiligheid - animal welfare - animal production - animal health - poultry - pigs - dairy cattle - sheep - goats - horses - stalls - fire - fire prevention - safety
  Effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen
  Emous, R.A. van; Gunnink, H. ; Ogink, N.W.M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1036) - 20
  dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diergedrag - pluimvee - animal welfare - animal housing - animal behaviour - poultry
  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een experiment naar de effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen. Dit experiment is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken door Wageningen Livestock Research. Uit dit onderzoek blijkt dat de strooisellaagdikte slechts marginale effecten heeft op het gedrag van leghennen. In zijn totaliteit suggereren de resultaten van dit experiment dat een 2 cm dikke strooisellaag op gemiddelde basis niet tot minder stofbadgedrag leidt, maar dat er wel sprake is van een ander tijdspatroon waarbij sprake lijkt van uitgesteld stofbadgedrag.
  Monitoring integraal duurzame stallen : peildatum 1 januari 2017
  Peet, G.F.V. van der; Meer, R.W. van der; Docters van Leeuwen, H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1027) - 19
  huisvesting, dieren - stallen - monitoring - dierlijke productie - dierenwelzijn - rundvee - melkvee - pluimvee - duurzaamheid (sustainability) - animal housing - stalls - monitoring - animal production - animal welfare - cattle - dairy cattle - poultry - sustainability
  De overheid ambieert een integraal duurzame veehouderij in 2023. Daarom wordt jaarlijks een nieuw doel gesteld. Voor eind 2016 (peildatum 1 januari 2017) noemt het ministerie als ambitie dat minimaal 14% van de rundvee-, varkens- en pluimveestallen integraal duurzaam is. Deze studie laat zien dat op 1 januari 2017 in Nederland 13,6 % van alle stallen integraal duurzaam is.
  Actualisering ammoniak emissiefactoren pluimvee : advies voor aanpassing van ammoniak emissiefactoren van pluimvee in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)
  Ellen, H.H. ; Groenestein, C.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 1015) - 60
  pluimvee - pluimveehouderij - ammoniakemissie - regulatie - dierhouderij - poultry - poultry farming - ammonia emission - regulation - animal husbandry
  Advancing Integrated Pest Management for Dermanyssus gallinae in laying hen facilities
  Mul, Monique F. - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): Peter Groot Koerkamp; Marcel Dicke, co-promotor(en): Bastiaan Meerburg; D.R. George. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430036 - 194
  hens - integrated pest management - dermanyssus gallinae - chicken housing - poultry housing - cages - animal production - poultry - animal health - hennen - geïntegreerde plagenbestrijding - dermanyssus gallinae - huisvesting van kippen - pluimveehokken - kooien - dierlijke productie - pluimvee - diergezondheid

  Pest and diseases in agricultural systems reduce the yield and quality of available food and feed worldwide. To meet the global growing demand for these products, losses should be reduced, preferably in a sustainable way. Integrated Pest Management (IPM) is a sustainable method that aims to minimize economic losses due to pests and diseases. IPM is generally based on eight steps: 1) prevention, 2) monitoring, 3) Decision‐making based on monitoring and thresholds, 4) use of non‐chemical methods, 5) pesticide selection, 6) reduced pesticide use, 7) anti‐resistance strategies, and 8) evaluation. With these steps, it is possible to prevent and control pests and diseases whilst deploying pesticides only as a last resort, thus reducing issues with pesticide contamination and resistance. Implementation of IPM by farmers increases when it is clear that it is compatible with existing farm processes and that it results in benefits for them.

  Successful IPM is most commonly applied against pests and diseases in crop production. When comparing the number of research articles on IPM in crop production with the number of research articles on IPM in animal production, it becomes clear that a paucity of scientific papers have been published on the latter. In laying hen facilities, for example, the application of all but basic IPM is still rare, even though the benefits of IPM have been described for poultry pests and disease vectors. In laying hen facilities Dermanyssus gallinae (PRM=poultry red mite), an hematophagous parasite, is common in many parts of the world. This mite is hard to control and negatively affects hen health, ‐welfare and farm economics, with estimated costs of infestation reaching 130 million euro per year in Europe. Currently, implementation of IPM for D. gallinae in laying hen facilities is limited to some combination of cleaning between flocks, limited preventive measures, and application of chemically or physically acting products. Implementation of more advanced IPM programmes for D. gallinae should therefore be considered to improve control prospects for this pest in laying hen facilities.

  This thesis focuses on the knowledge necessary for advancing IPM for D. gallinae in laying hen facilities. More specifically it focuses on prevention, monitoring and population modelling of this significant pest, with preventive measures and monitoring being key in advancing IPM per se.

  Knowledge assessment. To develop IPM for D. gallinae in laying hen facilities, biological and ecological knowledge of D. gallinae and knowledge of the effects of biotic and a‐biotic factors on this pests’ population development are required (Chapter 2). Therefore, a seminar was organized with eighteen D. gallinae researchers, from eight different European countries, with the aim of amassing existing expertise. This seminar gave insight into the current knowledge and knowledge gaps, regarding D. gallinae, also informing future perspectives and required developments for improving control of D. gallinae in laying hen facilities. During four sessions, the researchers present discussed lifecycle issues, effects of D. gallinae on hen and egg production, monitoring methods for D. gallinae infestations in laying hen facilities and control methods for D. gallinae in laying hen facilities. It was concluded that, where the D. gallinae lifecycle is concerned, a lot is still unknown about the mites feeding behaviour and preferences, mating behaviour, survival and conditions required for reproduction, host finding, aggregation cues, and attractant and repellent substances. When focusing on the effects of D. gallinae on the hen and on egg production it was agreed that a D. gallinae infestation is likely to result in higher water intake, lower egg production, lower feed conversion, increase of the immune response and reduced feather quality. It was also suggested that these effects may be hen genotype dependent, and further noted that effects are rarely quantified and need further investigation. Though monitoring was considered to be most important to improve control of D. gallinae, it was concluded that the available monitoring methods only indicate trends and a robust monitoring plan is lacking. The participants considered heating the hen house combined with a chemical treatment to be the most promising control method. Future promising developments for control of D. gallinae were considered to be use of vaccination, predatory mites and entomopathogenic fungi. The effects of D. gallinae on human health were not extensively discussed, but it was concluded that D. gallinae can be of medical significance, either directly via reaction to mite bites, or indirectly via human exposure to the chemicals used to control D. gallinae.

  Prevention. To acquire knowledge on the routes of introduction and spread of D. gallinae in laying hens facilities, the Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) system was used (Chapter 3). The structure of this system allows the user to identify the risk factors and the critical control points for the introduction and spread of pathogens and parasites. This method was further used to identify preventive and corrective actions against D. gallinae. Four experts identified 41 hazards for introduction and spread of D. gallinae in laying hen facilities. To prevent these hazards, these experts made several suggestions for corrective actions. The risks of 41 hazards were calculated by multiplying the likelihood (1= occurring seldomly/theoretically; 2= occurring approximately once a year; 3= occurring repeatedly/more than once a year) by the severity (1 = low / single place in the facility becomes infested with D. gallinae; 2= moderate/ facility becomes infested at more than one location; 3= high/ D. gallinae infestation occurs at almost all places within the laying hen facility) of infestation. Hazards with a risk above 3, or with a severity of 3, were regarded as Critical Control Points (CCP’s). The CCP’s with the highest risks (risk of 6 and higher) for introduction of D. gallinae in laying hen facilities were: introduction of new flocks, containers and crates, the farmer and their employees. The CCP’s with the highest risks (risk of 6 and higher) for spread of D. gallinae between laying hen facilities were mice, rats and flies, wild birds, the feeding system, shared material and equipment, the egg conveyer belt, manure aeration pipes, removal of cadavers, visitors and external personnel, the farmer and their employees. The critical limits, a procedure step of the HACCP system which will be followed by a corrective action when the limit is exceeded, could not be determined as a result of lack of knowledge about thresholds. Subsequently, suggestions were made for monitoring the mite population and for documentation and validation. A checklist was devised using the corrective action from the CCP’s with the highest risks. This management tool for layer farmers was evaluated by UK and Dutch layer farmers as feasible and useful.

  Monitoring. The approach of Reflexive Interactive Design (RIO) was used to design an automated monitoring tool for D. gallinae, including an automated mite detection sensor (Chapter 6). The approach generated effective and technically feasible solutions for the key functions of the automated mite detection sensor, these being 1) the assessment of the D. gallinae population, 2) localizing the location and assessing the time of detection and 3) removal of mites from the detection area. Three different design concepts were designed using these solutions. As an additional, albeit proven essential step to the RIO approach, the main solutions were tested with live mites ensuring the alignment of solutions with the biology and behaviour of D. gallinae in vivo. A combination of the best solutions were developed in two different prototypes. These prototypes were subsequently tested in the laboratory and on farm. The prototype situated under the perch, with a through beam sensor and a pump to remove mites from the sensor after recording, was the most successful model. The designed automated mite detection sensor, or automated mite counter, for D. gallinae was subsequently validated in experimental laying hen cages with live birds and a growing population of D. gallinae (Chapter 5). The study resulted in 17 data points, each being a combination of ‘number of mites counted’ by the automated mite counter and the ‘number of mites present’ in the experimental laying hen cages. The regression line between the ‘number of mites counted’ and the ‘number of mites present’ demonstrated that the automated mite counter was able to track the D. gallinae population effectively.

  Population modelling. Step 2 of IPM describes not only pest monitoring in the field, but also ‘scientifically sound warning, forecasting and early diagnosis systems, where feasible, as well as the use of advice from professionally qualified advisors’. To advance this step for D. gallinae we developed and demonstrated an operational model, forecasting the mite population dynamics and evaluating and forecasting the effect of a treatment application for D. gallinae in laying hen facilities. For IPM this model and the required inputs need to be 1) labour‐extensive with minimal staff input, preferably automatically implementing “real time” measurement data into models; 2) operational, providing easily interpretable data, forecasting pest population dynamics and the moment a threshold will be exceeded; 3) able to compensate for different locations and time‐specific‐interactions and variables (e.g. management and temperature), enabling the handling of variability of the parameters of interest; 4) able to identify pest hotspots; 5) able to estimate and forecast treatment efficacy; and 6) applicable for different monitoring methods and therefore able to correct for monitoring measurement errors. Prior to the development of the population dynamics model a high variation in population growth was found which could be only partly explained by temperature, flock age, treatment, and compartment/laying hen facility. A substantial part of the total variation remained unexplained, or was found to be temporal. As a result of this partly temporal variation, a dynamic approach was suggested to improve the forecasting quality of a population dynamics model. With the input of population monitoring data, temperature data and information of the dates of any D. gallinae treatment interventions, the developed model was able to forecast the population dynamics of D. gallinae post treatment and without treatment while compensating for location and time specific interactions, handling the variability of the parameters. Moreover, this population dynamics model was able to forecast the D. gallinae population using data from different monitoring methods. Together with the models compatibility with different housing systems and its ability to forecast the mite population dynamics (requiring only three relative easy obtainable parameters), this model is an improvement over existing approaches for forecasting D. gallinae that could contribute to steps 2 and 8 of IPM for D. gallinae in laying hen facilities.

  The results from this study directly facilitate advanced IPM programmes for D. gallinae in laying facilities. The new ‘products’ developed are tools for prevention, monitoring, forecasting population dynamics and evaluating treatment effects, representing the requirements of IPM steps 1, 2, and 8. Indirectly the results may accelerate the development of new control measures, with knowledge acquired through use of the developed products it also is likely to contribute to IPM steps 3, 4, 6 and 8 in the future; e.g. the determination of an action threshold, and a tool advising farmers on the most effective and economic time for applying a corrective action or hotspot treatment for D. gallinae.

  With the obtained knowledge and new products implemented to control D. gallinae in laying hen farms, major advances can be made in IPM for this pest. More specifically, as a result of this work IPM for D. gallinae in laying hen facilities can be advanced by the identification of preventative control measures, the development of an automated monitoring tool and a model forecasting mite population dynamics and evaluating applied treatments. Consequently, the results of this study can be expected to improve hen health, welfare and farm economics for the egg production industry. In the future, advances in other IPM programmes can be expected when the obtained knowledge, tools and methods are transferred to other pest species in multiple sectors.

  Techniek heeft de toekomst
  Vroegindeweij, Bastiaan - \ 2016
  pluimvee - poultrybot - eierraaprobot
  WUR onderzoekt de mogelijkheden van Precision Livestock Farming in de pluimveehouderij en vraagt informatie van pluimveehouders. Johan van Riel: 'Uit reacties blijkt dat er veel interesse is voor nieuwe vormen van automatisering. Wij vragen pluimveehouders om hun ideeën te delen en de enquête in te vullen.' Wageningen UR Livestock Research onderzoekt momenteel de interesse en mogelijkheden voor een nieuwe generatie van Precision Livestock Farming (PLF) tools in de pluimveehouderij. Deze tools zijn gericht op het ondersteunen van het management van de pluimveehouder en het uit handen nemen van eenvoudige handelingen door pluimveehouder. WUR onderzoekt de mogelijkheden van Precision Livestock Farming in de pluimveehouderij en vraagt informatie van pluimveehouders. Johan van Riel: 'Uit reacties blijkt dat er veel interesse is voor nieuwe vormen van automatisering. Wij vragen pluimveehouders om hun ideeën te delen en de enquête in te vullen.' Wageningen UR Livestock Research onderzoekt momenteel de interesse en mogelijkheden voor een nieuwe generatie van Precision Livestock Farming (PLF) tools in de pluimveehouderij. Deze tools zijn gericht op het ondersteunen van het management van de pluimveehouder en het uit handen nemen van eenvoudige handelingen door pluimveehouder.
  Effect van strooiselverwijdering bij leghennen in volièrehuisvesting op de emissie van ammoniak, geur, broeikasgassen en fijnstof
  Mosquera, J. ; Emous, R. van; Hattum, Theo van; Nijeboer, G. ; Hol, J.M.G. ; Dooren, H.J. van; Ogink, N.W.M. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 995) - 69
  dierenwelzijn - dierlijke productie - pluimvee - hennen - huisvesting, dieren - diergezondheid - animal welfare - animal production - poultry - hens - animal housing - animal health
  This report summarizes the results of measurements performed in the framework of the programmatic Approach nitrogen (PAS) to determine the effect of removing litter from livestock housing of laying hens (to maintain a thin layer of litter in the animal building) on the emission of ammonia, fine dust, odour and greenhouse gases (methane, nitrous oxide). Removing the litter led to significantly lower emissions of NH3 and PM10 (on average 20-22% lower emissions). Although in seven of all nine measurements removing the litter resulted in lower odour emissions (~25% emission reduction), no significant effect was found of removing the litter on odour removal. For CH4 and N2O, removing litter did not result in significantly lower emissions. When a thin litter layer (less than 2-3 cm) can be maintained, a reduction of 25-35% in NH3 and PM10 emissions may be achieved.
  De keerzijde van precisieboeren
  Bos, J.M. - \ 2016
  Vork 3 (2016)2. - ISSN 2352-2925 - p. 48 - 53.
  dierenwelzijn - dierlijke productie - huisvesting, dieren - diergedrag - diergezondheid - rundvee - pluimvee - animal welfare - animal production - animal housing - animal behaviour - animal health - cattle - poultry
  De inzet van nieuwe technologie in de veehouderij draagt bij aan het verhogen van opbrengsten, het verminderen van de milieubelasting en het verbeteren van dierenwelzijn. Volgens Jacqueline Bos heeft precisieboeren echter ook een keerzijde. Het kan leiden tot verdere schaalvergroting en vervreemding en verlies aan zelfstandigheid van de boer.
  Pikkerij bij kalkoenen : een stap terug naar het natuurlijk gedrag en soortspecifieke eigenschappen
  Niekerk, Thea van; Bracke, Marc B.M. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 974) - 42
  kalkoenen - verenpikken - diergedrag - gedragsbiologie - gedragsstoornissen - abnormaal gedrag - pluimveehouderij - dierenwelzijn - pluimvee - diergezondheid - turkeys - feather pecking - animal behaviour - behavioural biology - behaviour disorders - abnormal behaviour - poultry farming - animal welfare - poultry - animal health
  With the upcoming ban on beak treatments in the Netherlands alternative measures have to be found to prevent injurious pecking behaviour in turkeys. The measures that are successful for chickens do not seem to have a lot of effect in turkeys. In this report the natural behaviour of turkeys has been reviewed to get more insight in the causes of injurious pecking in turkeys. This insight is used to find possible solutions for preventing injurious pecking in turkeys.
  Gezonde vleeskuikens - Een goede start: belang van voer en water : Kennisclip
  Ruis, M.A.W. - \ 2016
  Dierenwelzijnsweb
  dierenwelzijn - dierlijke productie - diergezondheid - antibiotica - pluimvee - vleeskuikens - animal welfare - animal production - animal health - antibiotics - poultry - broilers
  Een gezond kuiken kan onder optimale omstandigheden zijn voordeel doen van directe beschikking over voer en water. Het kuiken kan de dooierrest dan beter benutten voor ontwikkeling, immuniteit en groei. De juiste temperatuur van de omgeving is hierbij een zeer belangrijke factor, want als kuikens het koud of te warm hebben eten ze niet en zal van een goede start geen sprake zijn.

  In de kuikenbroederij komen kuikens niet allemaal tegelijk uit. De kuikens die het eerst uit komen, moeten wachten totdat alle kuikens uit zijn, en dat kan nog wel een dag duren. Daarna worden de kuikens verwerkt en geteld, en worden ze naar de boerderij gebracht. Zo kan het wel 36 uur duren voordat de eerst uitgekomen kuikens voer en water krijgen.

  Innovaties in de pluimveehouderij richten zich op vroege voeding als pluspunt onder optimale omstandigheden: direct verstrekken van water en voer in de uitkomstkast, en het laten uitkomen van broedeieren in de stal.

  In opdracht van Wageningen UR Livestock Research en het Ontwikkelcentrum, project 'Naar gezonde kalveren en kippen' (BO-20-011-032). Meer informatie over diergezondheid en dierenwelzijn: www.dierenwelzijnsweb.nl
  Gezonde vleeskuikens - hygiëne troef: een beetje preventie is geen preventie : Kennisclip
  Ruis, M.A.W. - \ 2016
  Dierenwelzijnsweb
  dierenwelzijn - dierlijke productie - diergezondheid - antibiotica - pluimvee - vleeskuikens - animal welfare - animal production - animal health - antibiotics - poultry - broilers
  Ziekteverwekkers bij vleeskuikens kun je indelen in virussen, bacteriën en parasieten. Antibiotica werken alleen tegen bacteriën. De voornaamste bacteriën bij vleeskuikens zijn E-coli en enterococcen. De meest voorkomende virussen zijn ademhalingsvirussen. Van de parasieten komt de darmparasiet Eimera veelvuldig voor, veroorzaker van coccidiose.

  Ziekteverwekkers kunnen op een bedrijf en in de stal worden binnengebracht door personen, voertuigen, het pluimvee zelf, voer, water, ongedierte, materialen en de lucht. Ze kunnen ook al aanwezig zijn in de stal. Er moet dus aandacht besteed worden aan zowel bedrijfshygiëne (externe biosecurity) als stalhygiëne (interne biosecurity).

  In opdracht van Wageningen UR Livestock Research en het Ontwikkelcentrum, project 'Naar gezonde kalveren en kippen' (BO-20-011-032). Meer informatie over diergezondheid en dierenwelzijn: www.dierenwelzijnsweb.nl
  Gezonde vleeskuikens - Schoon en smakelijk: belang van goede kwaliteit drinkwater : Kennisclip
  Ruis, M.A.W. - \ 2016
  Dierenwelzijnsweb
  dierenwelzijn - dierlijke productie - diergezondheid - antibiotica - pluimvee - vleeskuikens - animal welfare - animal production - animal health - antibiotics - poultry - broilers
  Goede kwaliteit drinkwater is essentieel voor een gezond vleeskuiken. Niet alleen aan de bron, maar ook daar waar de dieren het water opnemen: bij de nippel dus. Goed drinkwater is niet alleen belangrijk voor optimale bedrijfsresultaten, maar ook voor voedselveiligheid en diergezondheid.

  Van onderzochte watermonsters uit de drinknippel bleek bijna 8 procent ongeschikt en bijna 20 procent minder geschikt als drinkwater voor pluimvee! De kwaliteit van drinkwater wordt vooral beïnvloed door de mogelijke aanwezigheid van biofilm aan de binnenzijde van de drinkleiding. Deze bestaat uit micro-organismen die groeien op afzettingen van vuil en mineralen.

  In opdracht van Wageningen UR Livestock Research en het Ontwikkelcentrum, project 'Naar gezonde kalveren en kippen' (BO-20-011-032). Meer informatie over diergezondheid en dierenwelzijn: www.dierenwelzijnsweb.nl
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.