Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 22

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten : een rekenplatform voor energie-efficiënte scenario's in de Poinsettiateelt
  Buwalda, F. ; Noort, F.R. van; Houter, G. ; Benninga, J. ; Rooij, E. de - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1167) - 62
  cultuurmethoden - teelt onder bescherming - potplanten - poinsettia's - energiebehoud - beslissingsondersteunende systemen - kwekers - nederland - glastuinbouw - energiebesparing - cultural methods - protected cultivation - pot plants - poinsettias - energy conservation - decision support systems - growers - netherlands - greenhouse horticulture - energy saving
  In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario’s te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario’s te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficiëntie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema’s en in het toepassen van de principes van ‘Het Nieuwe Telen’, door met name de temperatuur meer te laten variëren met het licht en het ontwikkelingsstadium van het gewas.
  Vitale potplanten in lange distributieketens : PT-eindrapport
  Harkema, H. ; Westra, E.H. ; Otma, E.C. ; Boerrigter, H.A.M. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Food & Biobased Research nr. 1312) - 15
  potplanten - agro-industriële ketens - transport - import - poinsettia's - kwaliteit - temperatuur - pot plants - agro-industrial chains - transport - imports - poinsettias - quality - temperature
  Pot- en perkplantenketens worden langer. Dit komt door de toename van de productie van halfwas en gerede planten in overzeese zuidelijke landen en de draaischijffunctie die Nederland daarbij vervult. De keten wordt ook langer door de ontwikkeling van de Oost-Europese markt. In de nabije toekomst zal de gemiddelde verblijfsduur in de keten mogelijk ook toenemen door de inzet van multimodale vervoersopties (m.n. trein- truck- en evt. binnenvaart varianten). Als bovendien in Oost-Europa zgn. “hubs” worden ingericht als een nieuw, waardevol logistiek element, heeft ook dat consequenties voor de verblijfsduur/kwaliteit, immers de voor planten stressvolle donkerperiode neemt daardoor toe. Kwaliteitsproblemen zeer nadrukkelijk aan de orde en is er een acute dringende noodzaak om de gevoeligheid voor transportstress te verlagen. De huidige uitval en de maximale haalbare transportafstand/-tijd beperken de ontwikkelingen van de markt. In dit project ‘Vitaplant’, zijn de optimale condities van lange importketens onderzocht. In het project is specifiek gekeken naar Dracaena marginata, areca en Ficus microcarpa. Parallel zijn in het project gevoelige seizoenplanten als perkplanten (Begonia, Impatiens, Petunia) onderzocht. Kwaliteitsbeheersing van Poinsettia is om onderzocht om te weten of (en hoe) verbetering mogelijk is.
  Focus op energie door krimpende marges poinsettia (interview met o.a. Fokke Buwalda)
  Zoumpoulis-Verbraeken, A. ; Buwalda, F. - \ 2011
  Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)7. - ISSN 0042-2223 - p. 46 - 48.
  bloementeelt - energiebesparing - poinsettia's - kastechniek - kassen - kwekers - kwaliteit na de oogst - floriculture - energy saving - poinsettias - greenhouse technology - greenhouses - growers - postharvest quality
  Hoewel de kwaliteit van poinsettia flink is toegenomen, leggen de energieprijzen nog altijd een zware druk op de kostprijs. Uit een proef met kouder telen hebben telers meer inzicht gekregen in het gedrag van het gewas. Bij de schakels na de teelt is meer aandacht voor houdbaarheid ontstaan.
  Biologische bestrijding van wittevlieg in de sierteelt
  Pijnakker, J. ; Ramakers, P.M.J. ; Leman, A. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport /GTB 1039) - 54
  biologische bestrijding - bloementeelt - trialeurodes vaporariorum - bemisia tabaci - aleyrodes proletella - rozen - gerbera - poinsettia's - roofmijten - sluipwespen - natuurlijke vijanden - teelt onder bescherming - gewasbescherming - biological control - floriculture - trialeurodes vaporariorum - bemisia tabaci - aleyrodes proletella - roses - gerbera - poinsettias - predatory mites - parasitoid wasps - natural enemies - protected cultivation - plant protection
  In de glastuinbouw vormen wittevliegen een oprukkend probleem. Naast de bekende kaswittevlieg, Trialeurodes vaporariorum, wordt ook tabakswittevlieg, Bemisia tabaci, steeds belangrijker. In de vruchtgroenteteelten wordt veel gebruik gemaakt van natuurlijke vijanden: de roofwants Macrolophus caliginosus en de sluipwespen Encarsia formosa en Eretmocerus eremicus. In de sierteelt stoelt de beheersing van deze plaag voornamelijk op het gebruik van insecticiden. In 2006 moesten zelfs geïntegreerde telers veelvuldig corrigeren met Admiral, Applaud, Actara, Calypso, Gazelle en Admire. Het Productschap Tuinbouw financiert in 2007 onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw naar de biologische bestrijding van wittevlieg. Via internationale contacten en producenten van natuurlijke vijanden werden natuurlijke vijanden opgespoord. In insectendichte kassen van de nieuwe vestiging te Bleiswijk werd de interactie tussen de verzamelde natuurlijke vijanden en wittevlieg bestudeerd. Predatoren zijn getest op gerbera, roos en poinsettia zowel op afzonderlijke planten in kooien als in een gewas. Er werd gewerkt met “haardopruimers” en “onderhoudsagenten”. Onderzocht werd in hoeverre geselecteerde natuurlijke vijanden bestand zijn tegen moderne chemische middelen, en hoe zij zich handhaven bij korter wordende dag. Uiteindelijk werden bestrijdingsstrategieën getoetst bij drie telers.
  Bestrijding van tabakswittevlieg, Bemisia tabaci, met roofmijten in poinsettia
  Pijnakker, J. ; Ramakers, P.M.J. ; Holstein, R. van; Kok, L.W. ; Groot, E.B. de; Leman, A. - \ 2008
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 178)
  poinsettia's - siergewassen - bemisia tabaci - plagenbestrijding - biologische bestrijding - natuurlijke vijanden - amblyseius - euseius - temperatuur - bloementeelt - glastuinbouw - poinsettias - ornamental crops - bemisia tabaci - pest control - biological control - natural enemies - amblyseius - euseius - temperature - floriculture - greenhouse horticulture
  Sinds 1987 wordt op meerdere sierteeltbedrijven en op een groeiend aantal groentebedrijven onder glas tabakswittevlieg, Bemisia tabaci (Gennadius) aangetroffen. De soort zorgt voor onrust in de tuinbouw omdat ze een groot aantal virusziekten kan overbrengen en wordt beschouwd als moeilijker te bestrijden dan kaswittevlieg. In pionsettia veroorzaakt tabakswittevlieg cosmetische schade, en bemoeilijkt zelfs bij lage dichtheden verhandelbaarheid en export. Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de effectiviteit van twee soorten roofmijten, Amblyseius swirskii e Euseius ovalis, op poinsettiaplanten bij twee temperatuurregimes. Zowel kaswittevlieg als tabakswittevlieg bleken een geschikte prooi voor beide roofmijten te zijn
  Energiebesparing poinsettia 2006-2007 : teelt bij lage temperatuur en 2 R.V. niveaus incl. houdbaarheidstest
  Kromwijk, J.A.M. ; Steenbergen, P. ; Schrama, P.M.M. ; Leeuwen, A.G.J. van; Broek, G.J. van den - \ 2007
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten / WUR Glastuinbouw ) - 49
  energiebehoud - kassen - poinsettia's - siergewassen - nederland - energiebesparing - glastuinbouw - energy conservation - greenhouses - poinsettias - ornamental crops - netherlands - energy saving - greenhouse horticulture
  Sortimentsvergelijking poinsettia : resultaten 2004
  Steenbergen, P. ; Kersten, M. ; Heij, G. - \ 2005
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO nr. 41717060) - 88
  poinsettia's - gebruikswaarde - rassen (planten) - cultivars - rassen (taxonomisch) - rassenproeven - potplanten - kwaliteit - poinsettias - use value - varieties - cultivars - races - variety trials - pot plants - quality
  13 jaar geleden startte voor het PPO de sortimentsvergelijkingen bij Poinsettia. De eerste jaren in nauwe samenwerking met de NTS (inmiddels LTO Groeiservice), daarna ook met de VBN. De aanleiding om bij Poinsettia onderzoek te doen is de grote verscheidenheid in kwaliteit van cultivars binnen het bestaande sortiment. De laatste jaren zijn meerdere nieuwe cultivars in verschillende potmaten op de markt verschenen die in het onderzoek waren opgenomen. Voor de teelt is een goede stuurbaarheid van het product een belangrijke eigenschap. Daarbij moet een goede plantopbouw worden verkregen met voldoende schermen en voldoende bessen per scherm. Een intensieve teeltregistratie, o.a. in de sortimentsopplanting, gecombineerd met een betrouwbaar advies van de veredelaar vormt hiervoor de basis. Het grootste probleem bij Poinsettia is de ‘houdbaarheid’ bij de consument thuis. De sierwaarde wordt sterk beïnvloed door de hoeveelheid geel blad, bladval, Botrytis en besval. Het is van groot belang om het bestaande sortiment en nieuwe cultivars in diverse potmaten te toetsen op kwaliteit na de oogst, zodat cultivars die het product een negatief imago geven niet op de markt zullen verschijnen.
  Twee witte en drie rode poinsettia's veelbelovend
  Kersten, M. - \ 2005
  Vakblad voor de Bloemisterij 60 (2005)23. - ISSN 0042-2223 - p. 50 - 51.
  potplanten - euphorbia pulcherrima - poinsettia's - rassenproeven - cultivars - gebruikswaarde - houdbaarheid (kwaliteit) - pot plants - euphorbia pulcherrima - poinsettias - variety trials - cultivars - use value - keeping quality
  Conclusie: de kwaliteit in het gebruikswaarde-onderzoek poinsettia was over het algemeen minder dan voorgaande jaren. Euroglory Red en Christmas Spirit in potmaten 10,5 en 13 cm waren goed in de teelt en scoorden goed op houdbaarheid. In potmaat 13 cm bleek ook Alreddy Red een goed te telen cultivar te zijn met een zeer goede houdbaarheid. Bij de witte cultivars scoorde Da Vinci (10,5 cm) goed in de teelt en redelijk op houdbaarheid; Artic White (13cm) scoorde redelijk qua teelt en zeer goed op houdbaarheid. In 10,5 cm deed Artic White het goed in de teelt, maar was veel minder lang houdbaar
  Planmatige remstrategie Poinsettia 2003 : vergelijking met traditionele remmethode en toetsing bij 10 cultivars
  Kromwijk, J.A.M. ; Bulle, A.A.E. ; Wurff, A.W.G. van der; Kouwenhoven, D. - \ 2004
  Aalsmeer : PPO Glastuinbouw - 89
  poinsettia's - siergewassen - cultivars - cultuurmethoden - plantengroeiregulatoren - groeivertragers - nederland - euphorbia pulcherrima - poinsettias - ornamental crops - cultivars - cultural methods - plant growth regulators - growth retardants - netherlands - euphorbia pulcherrima
  Sortimentsvergelijking Poinsettia: Resultaten 2003
  Elgersma, R. ; Wurff, A.A.M. van der; Heij, G. - \ 2004
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (Rapporten PPO ) - 73
  poinsettia's - sierplanten - cultivars - rassenproeven - nederland - poinsettias - ornamental plants - cultivars - variety trials - netherlands
  12 jaar geleden startten voor PPO de sortimentsvergelijkingen bij Poinsettia. De eerste jaren in nauwe samenwerking met de NTS (inmiddels LTO Groeiservice), daarna ook met de VBN. De aanleiding om bij Poinsettia onderzoek te doen is de grote verscheidenheid in kwaliteit van cultivars binnen het bestaande sortiment. De laatste jaren zijn meerdere nieuwe cultivars op de markt verschenen die in het onderzoek waren opgenomen. Voor de teelt is een goede stuurbaarheid van het product een belangrijke eigenschap. Daarbij moet een goede plantopbouw worden verkregen met voldoende schermen en voldoende bessen per scherm. Een intensieve teeltregistratie, o.a. in de sortimentsopplanting, gecombineerd met een betrouwbaar advies van de veredelaar vormen de basis. Het grootste probleem bij Poinsettia is de ‘houdbaarheid’ bij de consument thuis. De sierwaarde wordt sterk beïnvloed door de hoeveelheid geel blad, bladval, Botrytis en besval. Het is van groot belang om het bestaande sortiment en nieuwe cultivars te toetsen op kwaliteit na de oogst, zodat cultivars die het product een negatief imago geven niet op de markt verschijnen. Het onderzoek is uitgevoerd door een werkgroep van LTO- Groeiservice samen met PPO. Twee telers zorgden voor de teelt, daarin bijgestaan door een beoordelings-/begeleidingscommissie. Het PPO zorgde voor de begeleiding en verwerking van de teelregistratie, het houdbaarheidsonderzoek en de rapportage. LTO- Groeiservice verzorgde de communicatie naar de veredelaars. De resultaten zijn tussentijds besproken met de veredelaars en de beoordelingscommissie en zijn in voorlopige vorm gepresenteerd op een bijeenkomst op 23 januari 2004. Dit verslag bevat de eindresultaten van de teelt en de houdbaarheid.
  Effecten van bemesting op de houdbaarheid van Poinsettia
  Bulle, A.A.E. ; Wurff, A.A.M. van der; Schüttler, H. - \ 2003
  Aalsmeer : PPO Sector Glastuinbouw - 35
  poinsettia's - siergewassen - kunstmeststoffen - effecten - houdbaarheid (kwaliteit) - nederland - poinsettias - ornamental crops - fertilizers - effects - keeping quality - netherlands
  Sortimentsvergelijking Poinsettia: Resultaten 2002
  Elgersma, R. ; Wurff, A.A.M. van der; Heij, G. - \ 2003
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 75
  sierplanten - poinsettia's - rassenproeven - vergelijkingen - sortimenten - cultivars - rassen (planten) - kwaliteit - ornamental plants - poinsettias - variety trials - comparisons - assortments - cultivars - varieties - quality
  Verslag van resultaten van het jaar 2002 over de sortimentsopplantingen voor het gewas Poinsettia.
  Toetsing planmatige teeltstrategie poinsettia
  Kromwijk, J.A.M. ; Wurff, A.A.M. van der - \ 2002
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 42 p.
  poinsettia's - euphorbia pulcherrima - siergewassen - cultuurmethoden - teelt - teelt onder bescherming - poinsettias - euphorbia pulcherrima - ornamental crops - cultural methods - cultivation - protected cultivation
  Bedrijfsvergelijkend onderzoek houdbaarheid Poinsettia: invloed van de teelt op de houdbaarheid van Poinsettia
  Bulle, Annette - \ 2002
  Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapporten PPO ) - 33
  poinsettia's - siergewassen - potplanten - teelt - houdbaarheid (kwaliteit) - nederland - poinsettias - ornamental crops - pot plants - cultivation - keeping quality - netherlands
  Optimalisering teeltomstandigheden poinsettia
  Leeuwen, G.J.L. van - \ 2001
  Klazienaveen : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, vestiging Klazienaveen (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 323) - 19
  poinsettia's - siergewassen - cultuurmethoden - prestatie-onderzoek - temperatuur - houdbaarheid (kwaliteit) - nederland - poinsettias - ornamental crops - cultural methods - performance testing - temperature - keeping quality - netherlands
  Gebruikswaardeonderzoek poinsettia : resultaten 2000
  Elgersma, R. - \ 2001
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, vestiging Naaldwijk (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, vestiging Naaldwijk 332) - 64
  poinsettia's - siergewassen - rassen (taxonomisch) - cultivars - gebruikswaarde - kwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - teelt onder bescherming - poinsettias - ornamental crops - races - cultivars - use value - quality - keeping quality - storage quality - protected cultivation
  In de reeks rapporten van sortiments-opplantingen voor het gewas Poinsettia is dit het tiende verslag. Vergeleken met het eerste verslag zijn er duidelijke veranderingen in het sortiment Poinsettia te constateren. Het continue onderzoek, waarin telers, veredelaars en het PP&O samenwerken, geeft een beeld van een positieve kwaliteitsontwikkeling van nieuwe cultivars. Cultivars, die geen verbetering of aanvulling van het sortiment vormen, worden niet verder geïntroduceerd. Dit verslag beschrijft de resultaten van het seizoen 2000.
  Gebruikswaardeonderzoek poinsettia : resultaten 1999
  Wurff, A.A.M. v.d.; Berents, A.J.H. ; Brabander, E. - \ 2000
  Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 265) - 48
  poinsettia's - siergewassen - teelt onder bescherming - beschaduwen - groeivertragers - kwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - opslag - opslagkwaliteit - poinsettias - ornamental crops - protected cultivation - shading - growth retardants - quality - keeping quality - storage - storage quality
  Gebruikswaardeonderzoek poinsettia : resultaten 1998
  Ettema, J.M. ; Berents, A.J.H. ; Gelder, A. de - \ 1999
  Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 178) - 60
  euphorbia pulcherrima - poinsettia's - cultivars - gebruikswaarde - nederland - euphorbia pulcherrima - poinsettias - cultivars - use value - netherlands
  Herkomst - opplanting poinsettia 1994
  Brandts, A. - \ 1995
  Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 7) - 11
  euphorbia pulcherrima - poinsettia's - bloementeelt - nederland - euphorbia pulcherrima - poinsettias - floriculture - netherlands
  Op twee praktijkbedrijven zijn drie belangrijke poinsettiarassen afkomstig van vijf of zes veredelaars/vermeerderaars opgezet. Beoordeeld zijn de planten van de verduisterde teelt tijdens het veilstadium op een aantal voor de kweker belangrijke plantkenmerken. De beoordeling is uitgevoerd door de deelnemers aan de sortimentsopplanting. Herkomst 5 werd als beste gewaardeerd, gevolgd door een middengroep met de herkomsten 2, 4 en 6. De herkomsten 1 en 3 kregen de laagste waardering. Het ras 'Ria' kreeg van de drie geselecteerde rassen de hoogste waardering.
  Euphorbia pulcherrima (poinsettia) : sortimentsvergelijking 1992 - 1993
  Brandts, A. ; Gelder, A. de; Hoope, M. ten - \ 1994
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij 169) - 16
  euphorbia pulcherrima - poinsettia's - cultivars - rassen (planten) - gebruikswaarde - economische impact - nederland - euphorbia pulcherrima - poinsettias - cultivars - varieties - use value - economic impact - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.