Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 107

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==policy evaluation
  Check title to add to marked list
  The impact of agri-environmental policies and production intensification on the environmental performance of Dutch dairy farms
  Skevas, Ioannis ; Zhu, X. ; Shestalova, Victoria ; Emvalomatis, Grigorios - \ 2018
  Journal of Agricultural and Resource Economics 43 (2018)3. - ISSN 1068-5502 - p. 423 - 440.
  hyperbolic efficience - policy evaluation - subsidies
  This study examines the impact of policies and intensification on the environmental performance of Dutch dairy farms in the period 2001–2010 using a hyperbolic distance function. The results indicate that the change from the Mineral Accounting System to the combination of the Application Standards Policy with decoupled payments has not significantly changed farms’ hyperbolic efficiency. Farms receiving agri-environmental and animal welfare payments are less hyperbolically efficient than those that do not, highlighting greater decreases in desirable outputs than decreases in undesirable outputs. Finally, intensification increases hyperbolic efficiency,suggesting that intensive practices may increase production without harming the environment.
  A small wins framework to overcome the evaluation paradox of governing wicked problems
  Termeer, C.J.A.M. ; Dewulf, A.R.P.J. - \ 2018
  Policy and Society 38 (2018)2. - ISSN 1449-4035 - p. 298 - 314.
  wicked problems - small wins - policy evaluation - transformative change
  The evaluation of policy strategies to tackle wicked policy problems inevitably involves a paradox of trying to judge solutions for problems that have no solutions and for which additional efforts might increase the chances of finding better responses. This paper analyzes how the concept of small wins can contribute to evaluating progress in wicked problem areas in a way that energizes a variety of stakeholders instead of paralyzing them and embraces complexity instead of reverting to taming and overestimation. It presents a small wins evaluation framework that is rooted in the underlying policy perspective of making progress through accumulating small wins. It comprises three steps: 1) identifying and valuing small wins; 2) analyzing whether the right propelling mechanisms are activated so as to accumulate into transformative change; 3) organizing that results feed back into the policy process to activate new small wins. This framework will inevitably clash with unrealistic expectations of addressing wicked problems rapidly, radically and comprehensively.
  China’s grassland policies and the Inner Mongolian grassland system
  Liu, Min - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): Wim Heijman, co-promotor(en): J. Huang; Liesbeth Dries; Xueqin Zhu. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430241 - 156
  grassland management - livestock farming - china - rural development - policy evaluation - social systems - ecological restoration - sustainable agriculture - mongolia - nei mongol - normalized difference vegetation index - graslandbeheer - veehouderij - china - plattelandsontwikkeling - beleidsevaluatie - sociale systemen - ecologisch herstel - duurzame landbouw - mongolië - nei monggol - genormaliseerd verschil in de vegetatie-index

  Grasslands play a significant role in the global ecosystem, livestock production and millions of household livelihoods. However, grassland degradation has become a worldwide problem, and rural poverty has become exacerbated in some pastoral areas. The sustainable management and use of grasslands that maintain the productive and adaptive capacity of ecosystems while providing for the well-being of human communities are crucial concerns. In practice, various policy interventions have been initiated by governments all over the world to devote to grassland conservation, livestock production and improving local household livelihoods. This research aims to evaluate the effectiveness of the policy interventions for grassland ecosystems and livestock production in the pastoral areas of China. The conceptual framework for this research is based on Ostrom’s Social-Ecological Systems (SESs) framework. Four specific research questions are addressed. It is hoped that the research findings of this thesis can make a contribution to providing some references for policy development in light of the sustainable management and use of grasslands.

  Putting food on the table : the European Union governance of the wicked problem of food security
  Candel, J.J.L. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Katrien Termeer, co-promotor(en): Gerard Breeman; Robbert Biesbroek. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576841 - 280
  food security - european union - governance - agricultural policy - agricultural development - food policy - policy - policy evaluation - voedselzekerheid - europese unie - governance - landbouwbeleid - landbouwontwikkeling - beleid inzake voedsel - beleid - beleidsevaluatie
  Monitoring en PAS : de les van het verleden
  Haveman, R. - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)2. - ISSN 0024-1520 - p. 49 - 50.
  natuurgebieden - luchtverontreiniging - stikstofdioxide - emissiereductie - monitoring - beleidsevaluatie - natural areas - air pollution - nitrogen dioxide - emission reduction - monitoring - policy evaluation
  Nadenkend over monitoring ten behoeve van natuurbeleid komt Haveman (adviseur ecologie bij vastgoedbeheer) met drie adviezen. Stop uniformeringsdrang; verschillende typen monitoring niet met elkaar verwarren; bij PAS ligt verantwoordelijkheid waar die hoort: bij de beleidsmaker, niet bij beheerder.
  Sturen op netwerkkenmerken in natuur- en landschapsbeleid
  Gerritsen, A.L. ; Kamphorst, D.A. ; Bouwma, I.M. ; Coninx, I. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)1. - ISSN 0169-6300 - p. 17 - 23.
  landscape management - nature management - nature conservation policy - policy evaluation - networking - decentralization - landschapsbeheer - natuurbeheer - natuurbeleid - beleidsevaluatie - netwerken (activiteit) - decentralisatie
  Het kabinet Rutte I heeft het natuur- en landschapsbeleid ingrijpend gewijzigd en daarmee ook de netwerken rond dit beleid. Ze zijn niet verdwenen, maar hebben zich aangepast. In dit artikel proberen we te achterhalen hoe dit kabinet - door netwerk framing, ontwerp en management en door terug te treden - de netwerken heeft kunnen veranderen.
  Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact
  Kuindersma, W. ; Boonstra, F.G. ; Arnouts, R. ; Folkert, R. ; Fontein, R.J. ; Hinsberg, A. van; Kamphorst, D.A. - \ 2015
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 35)
  natuurbeleid - beleidsevaluatie - provincies - decentralisatie - ecologische hoofdstructuur - natura 2000 - natuurontwikkeling - agrarisch natuurbeheer - nature conservation policy - policy evaluation - provinces - decentralization - ecological network - natura 2000 - nature development - agri-environment schemes
  In dit rapport staat het provinciaal natuurbeleid van na de decentralisatie van 2011/2011 centraal. Het natuurbeleid van de twaalf provincies is vergeleken aan de hand van vijf thema’s: (1) Natuurnetwerk Nederland; (2) agrarisch natuurbeheer; (3) soortenbeleid; (4) natuur en economie en (5) maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in het natuurbeleid van deze provincies in beeld gebracht. Ook zijn de belangrijkste vernieuwingen in dit beleid geïnventariseerd. Dit zijn: (1) de stelselvernieuwing agrarisch natuurbeheer; (2) procesbeheer natuur; (3) natuur op uitnodiging; (4) nieuwe uitvoeringsarrangementen en (5) natuur-inclusieve landbouw. In de evaluatie van het Natuurpact in 2016 zullen deze vernieuwingen nader worden geanalyseerd
  Evaluatie van het Natuurpact : een voorstel voor een evaluatiekader
  Folkert, R. ; Arnouts, R.C.M. ; Boonstra, F.G. ; Hinsberg, A. van; Kuindersma, W. - \ 2015
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatienummer 1633) - 17
  natuurbeleid - monitoring - decentralisatie - provincies - beleidsevaluatie - methodologie - nature conservation policy - monitoring - decentralization - provinces - policy evaluation - methodology
  In de afgelopen jaren is het natuurbeleid gedecentraliseerd. Het Rijk en de provincies hebben hierover afspraken vastgelegd in het Bestuursakkoord Natuur (2011) en het Natuurpact (2013). Het PBL evalueert eens in de drie jaar of het gevoerde natuurbeleid leidt tot het halen van de in het Natuurpact afgesproken doelen en of dit op een efficiënte wijze gebeurt. Om te bepalen waar de evaluatie over moet gaan, heeft het PBL samen met het Rijk en de provincies dit voorstel voor een evaluatiekader op hoofdlijnen ontwikkeld.
  Verkenning meerwaarde vergroening GLB voor doelen agrarisch natuurbeheer
  Doorn, A.M. van; Melman, T.C.P. ; Griffioen, A.J. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2607) - 29
  agrarisch natuurbeheer - gemeenschappelijk landbouwbeleid - houding van boeren - beleidsevaluatie - agri-environment schemes - cap - farmers' attitudes - policy evaluation
  Dit rapport verkent in hoeverre in hoeverre de vergroening van pijler 1 van GLB en het agrarisch natuurbeheer van pijler 2 op elkaar zijn afgestemd, zowel ruimtelijk, inhoudelijk als wat betreft de bereidheid bij boeren om vergroeningsmaatregelen en agrarisch natuurbeheer te combineren op hun bedrijf. Hiertoe worden kansen en bedreigingen voor de optimale afstemming van de vergroeningsmaatregelen (EFA) met agrarisch natuurbeheer(ANB) geïdentificeerd, en verder uitgewerkt tot handvatten voor beleidsimplementatie van zowel 1e pijler vergroeningsmaatregelen als het agrarisch natuurbeheer.
  Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : ex ante evaluatie provinciale natuurbeheerplannen
  Melman, T.C.P. ; Doorn, A.M. van; Schotman, A.G.M. ; Zee, F.F. van der; Blanken, H. ; Martens, S. ; Sierdsema, H. ; Smidt, R.A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2633) - 65
  natuurbeleid - soortendiversiteit - habitats - provincies - beleidsevaluatie - nature conservation policy - species diversity - habitats - provinces - policy evaluation
  De (ontwerp-)provinciale natuurbeheerplannen, onderdeel van het stelsel ANLb-2016, zijn geanalyseerd op hun doelbereik voor het beleid rond agrarisch natuurbeheer. Gehanteerde criteria zijn: aandacht voor soorten uit het landelijke doelenkader (67 soorten); criteria voor de geschiktheid van de leefgebieden; topografische begrenzingen van de leefgebieden
  Nationale monitoring en evaluatie van de vergroening van het GLB : systematiek en nulmeting
  Doorn, A.M. van; Vullings, L.A.E. ; Smidt, R.A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2606) - 37
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - agrarisch natuurbeheer - akkerranden - indicatorsoorten - beleidsevaluatie - cap - agri-environment schemes - field margins - indicator species - policy evaluation
  In 2015 is de vergroening van het GLB geeffectueerd. Effecten en resultaten worden op EU niveau gemonitord. Voorliggend rapport stelt een systematiek voor monitoring en evaluatie voor die op nationaal niveau betekenisvol is. Met het toepassen van de voorgestelde systematiek en de resultaten van de nul meting kan de voortgang en effectiviteit van de vergroening geanalyseerd worden en biedt een basis om te kijken in hoeverre de vergroeningsmaatregelen van het GLB doeltreffend zijn. De resultaten kunnen gebruikt worden voor de EU mid-term review van het GLB in 2017.
  The value of field margins for farmland birds
  Kuiper, M.W. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Geert de Snoo; Frank Berendse, co-promotor(en): Jasper van Ruijven. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572393 - 163
  akkerranden - biodiversiteit - habitats - vogels - agrarisch natuurbeheer - natuurwaarde - beleidsevaluatie - landbouwgrond - oost-groningen - field margins - biodiversity - habitats - birds - agri-environment schemes - natural value - policy evaluation - agricultural land - oost-groningen
  De afgelopen 60 jaar is de landbouw sterk geïntensiveerd. Dit bracht veranderingen teweeg in zowel de agrarische werkzaamheden als de samenstelling van het landschap: het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest nam toe, percelen werden groter, de diversiteit aan gewassen liep terug en natuurlijke elementen werden uit het landschap verwijderd. Om het nog altijd doorgaande verlies van biodiversiteit te stoppen is het agrarisch natuurbeheer ingevoerd in Nederland en andere Europese landen. In akkerbouwgebieden komt met name de akkerrand veel voor, een strook langs de akker die is ingezaaid met grassen en bloeiende planten. Het doel van deze beheersmaatregel is onder meer het bieden van foerageer- en broedgelegenheid voor vogels. In dit proefschrift wordt de waarde van akkerranden voor vogels geëvalueerd, met speciale aandacht voor de Veldleeuwerik.
  Amendments for the second stage of the North Sea sole and plaice multi-annual plan (EC regulation 2007/676)
  Miller, D.C.M. ; Coers, A. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C088.14) - 26
  schol - tong (vis) - noordzee - visserijbeheer - visbestand - beleidsevaluatie - programma-evaluatie - milieu-analyse - plaice - dover soles - north sea - fishery management - fishery resources - policy evaluation - program evaluation - environmental analysis
  A multiannual plan for sole and plaice in the North Sea was adopted by the EU Council in 2007. It describes two stages: a recovery plan during its first stage and a management plan during its second stage. This report compiles information from a number of studies subsequent to the implementation of the plan, which have been conducted by ICES and STECF in relation to the management of the North Sea sole and plaice stocks. These studies included management strategy evaluations aimed at investigating the effects of specific amendments to the current management plan and analyses to establish appropriate reference points for exploitation of the stocks in accordance with MSY.
  Procesevaluatie initiatief Marke Mallem
  Breman, B.C. ; Fontein, R.J. ; Salverda, I.E. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2601) - 31
  gebiedsgericht beleid - waterschappen - particulier eigendom - erfpacht - beleidsevaluatie - burgers - participatief management - achterhoek - integrated spatial planning policy - polder boards - private ownership - heritable leases - policy evaluation - citizens - participative management - achterhoek
  Met de oprichting van de Stichting Marke Mallem (2010), de overdracht van de zeggenschap over het waterschapseigendom in de vorm van een erfpachtconstructie (2010) en de formele overdracht van de verantwoordelijkheid voor het dagelijks onderhoud op basis van overeenstemming over een beheerplan Marke Mallem (2014) is een initiatief concreet geworden. Op basis van interviews en documentenanalyse en confrontatie van de bevindingen ten opzichte van andere burgerinitiatieven en theoretische inzichten over de veranderende (samenwerkings)relatie tussen burgers en overheid in het publieke domein, komt de studie tot aanbevelingen. Bestemd voor de stichting en het waterschap voor het vervolg van het initiatief Marke Mallem.
  Juridische aspecten van gebiedsgericht natuurbeleid (Natura 2000)
  Kistenkas, F.H. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 17) - 51
  natura 2000 - habitats - natuurbeleid - beleidsevaluatie - natura 2000 - habitats - nature conservation policy - policy evaluation
  De huidige interpretatie van de habitattoets voor Natura 2000-gebieden vormt door zijn eenzijdige toetsing op enkele nauw omschreven en vaste ecologische instandhoudingsdoelstellingen een juridische belemmering voor duurzame groei en evenwichtige gebiedsontwikkeling. Deze rechtswetenschappelijke belemmeringen zijn terug te voeren op de Europese wettekst zelf en op de (rechterlijke) interpretatie en vertaling daarvan. Dit rapport gaat op zoek naar alternatieve rechtsvindingsmethodieken die duurzame gebiedsontwikkeling niet blokkeren doch juist faciliteren
  Scenario’s voor grondgebondenheid : een verkenning van de varianten binnen het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij
  Koeijer, T.J. de; Blokland, P.W. ; Daatselaar, C.H.G. ; Helming, J.F.M. ; Luesink, H.H. - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI 14-128) - 31
  melkveehouderij - productiegroei - groeiregulatoren - scenario-analyse - fosfaat - beleidsevaluatie - grondprijzen - dairy farming - production growth - growth regulators - scenario analysis - phosphate - policy evaluation - land prices
  De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) heeft op 6 november 2014 een Nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij aan de Tweede Kamer verzonden. Deze nota biedt de mogelijkheid om aanvullende voorwaarden te stellen aan de mate van grondgebondenheid van bedrijven met melkvee bij groei van de fosfaatproductie. Het ministerie van EZ heeft drie varianten geformuleerd om de grondgebondenheid te bevorderen. Dit rapport presenteert een verkenning van de effecten van deze drie beleidsvarianten.
  Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7 : natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept
  Dirkx, G.H.P. ; Knegt, B. de; Bodegraven, J. van; Bredenoord, H. ; Hinsberg, A. van; Hoek, D.J. van der; Oorschot, M. van; Vixseboxse, E. ; Wiertz, J. ; Belder, E. den; Bouwma, I.M. ; Gerritsen, A.L. ; Hendriks, C.M.A. ; Sanders, M.E. ; Vos, B.I. de - \ 2014
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - 26
  ecosysteemdiensten - natuurlijke hulpbronnen - landgebruik - recreatie - natuurbeheer - erosiebestrijding - bodemvruchtbaarheid - inventarisaties - beleidsevaluatie - ecosystem services - natural resources - land use - recreation - nature management - erosion control - soil fertility - inventories - policy evaluation
  Keuzes nodig bij invulling nieuw beleidsconcept natuurlijk kapitaal Het kabinet introduceert met natuurlijk kapitaal een beleidsconcept waarin de baten van natuur centraal staan. Om het beoogde behoud en duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal te realiseren is het nodig dat het kabinet aangeeft welke keuzes het hierin wil maken. Omvang van een aantal Nederlandse ecosysteemdiensten gedaald Het aanbod van enkele diensten die het natuurlijk kapitaal in Nederland levert, nam de afgelopen jaren af. Dit geldt voor de voorziening van drinkwater, gebruik van niet-drinkwater in bijvoorbeeld landbouw en industrie, bodemvruchtbaarheid, koolstofvastlegging en plaagonderdrukking. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de ‘Graadmeter goederen en diensten uit ecosystemen’, die het PBL in deze balans presenteert. Het kabinet wil de Nederlandse ecosysteemdiensten in kaart brengen om ze een volwaardige plaats te geven in de afwegingen van overheden en bedrijven. Daar kan deze graadmeter bij helpen. Nederlandse economie is afhankelijk van natuurlijk kapitaal in buitenland De Nederlandse economie gebruikt veel grondstoffen uit ecosystemen buiten Nederland. Dat maakt de Nederlandse economie afhankelijk van natuurlijke systemen buiten Nederland en tegelijkertijd medeverantwoordelijk voor de wereldwijde aantasting ervan. Een voorhoede van bedrijven maakt zich zorgen over deze afhankelijkheid en erkent haar verantwoordelijkheid, maar vraagt de overheid aan te geven waar het met verduurzaming heen wil en een gelijk speelveld te creëren. Natuurbeleid werpt vruchten af, maar er is nog veel te doen Het tot nu toe uitgevoerde natuurbeleid begint vruchten af te werpen. Planten en dieren profiteren van het herstel, het beheer en de ontwikkeling van de natuur. Het aantal planten en dieren op de Rode Lijsten van bedreigde soorten neemt af, evenals de mate waarin zij worden bedreigd. De staat van instandhouding van veel soorten en habitats is echter nog onvoldoende om de doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn te kunnen realiseren. Ook als de plannen voor het Natuurnetwerk Nederland in 2027 zijn gerealiseerd, zal het niet lukken deze doelstellingen volledig te halen. Ambitie voor verduurzaming landbouw ruimtelijk specificeren De generieke ambitie tot verduurzaming van de landbouw zou ruimtelijk specifiek kunnen worden uitgewerkt. Dan kunnen ecosysteemdiensten worden geleverd op de plaats waar er vraag naar is en kan de landbouw zich elders blijven concentreren op de voedselproductie. De intensiteit waarmee de landbouw natuurlijk kapitaal in Nederland gebruikt, beperkt immers de mogelijkheden om het voor iets anders te benutten dan voedselproductie. En meer ruimte voor andere ecosysteemdiensten, zoals waterberging of recreatie, zal vaak ten koste gaan van die voedselproductie. Innovatiebeleid inzetten om ambities natuurlijk kapitaal te verwezenlijken Een meer duurzame benutting van natuurlijk kapitaal vraagt om innovatie van bijvoorbeeld productieprocessen. Het innovatiebeleid is nog maar beperkt toegespitst op een duurzame benutting van natuurlijk kapitaal. Het zou bovendien meer gebruik kunnen maken van de ervaringskennis van voorlopers op dit gebied, door in te zetten op de vorming van netwerken waarin kennisinstellingen, producenten, ketenpartijen en ngo’s kennis en ervaring kunnen delen. Particuliere financiering van natuurlijk kapitaal komt niet vanzelf tot stand Het kabinet verwacht dat burgers en bedrijven die baat hebben bij natuurlijk kapitaal, er in zullen willen investeren om dit in stand te houden. In de praktijk blijkt dat echter nog nauwelijks te gebeuren. Dat komt deels door gewenning aan de ‘gratis’ beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal, maar ook doordat het niet mogelijk is degenen die niet meebetalen aan het behoud uit te sluiten van het profijt ervan.
  Balans van de leefomgeving 2014 : de toekomst is nú
  Gerwen, O.J. ; Hoogervorst, N.J.P. ; Brandes, L. ; Hollander, G. de; Eskinasi, M. ; Dam, F. ; Ros, J. ; Grinsven, H. van; Nijland, H. ; Ligtvoet, W. ; Gaalen, F. van; Dirkx, G.H.P. - \ 2014
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - 104
  landbouw - voedselvoorziening - energiebeleid - milieubeleid - waterbeheer - hoogwaterbeheersing - ecosysteemdiensten - beleidsevaluatie - agriculture - food supply - energy policy - environmental policy - water management - flood control - ecosystem services - policy evaluation
  De Balans van de Leefomgeving geeft parlement, kabinet en samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De Balans is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de politiek zelf ten doel gestelde leefomgevingskwaliteit tijdig wordt bereikt. De Balans van de Leefomgeving 2014 heeft als motto meegekregen: de toekomst is nú.
  Juridica: groene decentralisatie, verschillen leiden tot geschillen
  Kistenkas, F.H. - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)106. - ISSN 1572-7610 - p. 30 - 30.
  natuurbeleid - decentralisatie - nadelige gevolgen - beleidsevaluatie - nature conservation policy - decentralization - adverse effects - policy evaluation
  We leven weer in tijden van decentralisme. In diverse beleidssectoren treedt de rijksoverheid terug en wordt er gedecentraliseerd naar gemeenten of provincies. Je ziet dat in de zorgsector, de cultuursector en nu dus ook in de natuursector. We leven staatsrechtelijk gezien in een hybride gedecentraliseerde eenheidsstaat. Onze Grondwet hinkt op twee gedachten en gaat uit van zowel centralistische eenheid als decentrale autonomie en altijd zal er dus een slingerbeweging zijn van decentralistische tijden naar meer centralistische tijden en vice versa.
  Herijking van de EHS voor drie verschillende provincies
  Wamelink, G.W.W. ; Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Grift, E.A. van der - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)106. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 26.
  natuurbeleid - natuurgebieden - ecologische hoofdstructuur - beleidsevaluatie - gelderland - overijssel - limburg - nature conservation policy - natural areas - ecological network - policy evaluation - gelderland - overijssel - limburg
  Bij het aantreden in 2010 van het kabinet Rutte I is het natuurbeleid drastisch veranderd. De plannen voor de Ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk van Nederland, werden versoberd. De herziening van het natuurbeleid bood echter ook kansen om na ruim twintig jaar werken aan de EHS te kijken waar verbetering mogelijk is. Provincies ontwikkelden daarom plannen voor een ‘herijkte EHS’. Vijf provincies vroegen aan Alterra om uit te zoeken in hoeverre deze herijkte EHS tot ecologische verbeteringen leidt. In dit artikel beschrijven we de aanpak van de evaluaties van de provinciale plannen voor een herijkte EHS, waarbij we de studies voor Gelderland, Overijssel en Limburg in meer detail beschrijven.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.