Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 72

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Energiebesparing varkens : benutten dierwarmte met rondpompsysteem
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2012
  Lelystad : Animal Sciences Group Wageningen UR, Business Unit Veehouderij
  varkenshouderij - varkensstallen - energiebesparing - warmteproductie - warmte - pompen - warmtepompen - pig farming - pig housing - energy saving - heat production - heat - pumps - heat pumps
  Een rondpompsysteem in een vleesvarkensstal is een relatief eenvoudige voorziening om minder te hoeven stoken voor verwarming van de afdelingen met jonge varkens. Zware varkens warmen de vloer op. Met een rondpompsysteem is deze warmte elders in de stal te benutten.
  Process description of SWQN : A simplified hydraulic model
  Smit, A.A.M.F.R. ; Siderius, C. ; Gerven, L.P.A. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1226.1) - 54
  hydraulica - modellen - peilbeheer - stuwen - duikers - pompen - waterlopen - waterstroming - hydraulics - models - water level management - weirs - culverts - pumps - streams - water flow
  SWQN is a simplified hydraulic model for surface water systems which computes water levels and flows in a network of nodes labelled as ‘volumes’ and segments labelled as ‘connectors’. The user can specify a variety of connectors like open water courses or structures such as weirs, gates, culverts or pumps. Water levels are calculated in the ‘volumes’ driving the one dimensional flows through the ‘connectors’ linking up the ‘volumes’. The assumption is that the flow between two nodes with an open connection in between is linearly dependent on the difference in water level, if necessary augmented with the difference in velocity head, the wetted profile, and a given resistance.
  Weinig effect pulsatie-instelling op speenzwelling
  Klungel, G. ; Minderman, J. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)3. - ISSN 1386-8470 - p. 26 - 27.
  melkmachines - pulsators - melkveehouderij - melkvee - melken - tepels - pompen - vacuüm - milking machines - pulsators - dairy farming - dairy cattle - milking - teats - pumps - vacuum
  Bij het melken van een koe gaat het erom de aanwezige melk vlot af te voeren, waarbij de speen niet te zwaar belast mag worden. Om aan beide doelen tegemoet te komen zijn eisen gesteld aan de lengte van de zuig- en rustfase in een pulsatiecyclus. Een pulsatie-instelling waarbij snel wordt gemolken, hoeft niet te leiden tot extra speenzwelling.
  Waterkwaliteit in open drinkbakken kan veel beter !
  Buisonjé, F.E. de; Bolder, N.M. ; Putirulan, F.F. ; Enting, H. - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 53 - 58.
  drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - water - waterkwaliteit - kiemgetal - bacteriologie - eenden - slachtdieren - vleesproductie - drinkers - bowl drinkers - pumps - water - water quality - bacterial count - bacteriology - ducks - meat animals - meat production
  In een proef met 1400 vleeseenden die het water onbeperkt via open drinkbakken verstrekt kregen, is het effect onderzocht van verschillende drinkwatertoevoegingen op de technische resultaten van de eenden en op de microbiologische waterkwaliteit in dedrinkbakken.
  Melkend energie besparen
  Klungel, G. ; Koning, K. de - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)6. - ISSN 1386-8470 - p. 9 - 11.
  melkmachines - componenten - lucht - vacuümpompen - energiebehoud - pompen - vacuüm - gassen - verdunning - regulatie - milking machines - components - air - vacuum pumps - energy conservation - pumps - vacuum - gases - dilution - regulation
  De vacuümregulateur zorgt ervoor dat het vacuüm in de melkinstallatie stabiel blijft. Omdat de meeste vacuümpompen altijd op vol vermogen draaien, wordt voortdurend onnodig veel lucht door de regulateur ingelaten. Het afstemmen van de pompcapaciteit op het luchtverbruik van de installatie betekent besparing van energie.
  Energiebesparing en vacuümstabiliteit
  Soede, H.J. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)1. - ISSN 1386-8470 - p. 18 - 19.
  energiebehoud - melkmachines - componenten - lucht - gassen - verdunning - pompen - vacuümpompen - vacuüm - energy conservation - milking machines - components - air - gases - dilution - pumps - vacuum pumps - vacuum
  De vacuümregulateur in moderne melkinstallaties speelt een belangrijke rol in het stabiel houden van het vacuüm. Echter de lucht die door de regulateur wordt ingelaten, is grotendeels verspilling van energie. Het PR onderzocht de energiebesparingsmogelijkheden van een frequentieregelaar op de vacuümpomp. Uiteraard moet bij een dergelijke regeling het bedrijfsvacuüm stabiel blijven.
  Loopafstand en groepsgrootte bij vleeseenden
  Buisonjé, F.E. de - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)2. - ISSN 0924-9087 - p. 32 - 35.
  diervoedering - jonge dieren - vleesproductie - voerverdelers - drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - groei - ontwikkeling - bezettingsdichtheid - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - animal feeding - young animals - meat production - feed dispensers - drinkers - bowl drinkers - pumps - growth - development - stocking density - productivity - profitability - animal husbandry
  In een proef met 1680 Peking-eenden is het effect onderzocht van verschil in loopafstand tussen voer en water (3 of 12 meter) en van verschil in groepsgrootte (85 of 340 eenden). Het onderzoek had betrekking op de technische resultaten, de toestand van het verenpak en de mate van botvorming in het scheenbeenbotje.
  Combinatie van drinknippels en ronddrinkers lijkt bruikbaar bij eenden
  Buisonjé, F.E. de; Kiezebrink, M.C. - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)1. - ISSN 0924-9087 - p. 18 - 22.
  drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - eenden - drinken - drinkwater - diergedrag - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - drinkers - bowl drinkers - pumps - ducks - drinking - drinking water - animal behaviour - animal welfare - animal housing - productivity - profitability - animal husbandry
  Praktijkonderzoek Pluimveehouderij heeft het effect onderzocht van verschillende manieren van badwaterverstrekking aan eenden. Hierbij werd gezocht naar een werkbaar compromis tussen een noodzakelijk geachte welzijnsverbetering voor de eenden en minder gewenste gevolgen op milieutechnisch, hygiënisch en economisch gebied. Gezien de proefresultaten, lijkt verstrekking van dagelijkse porties badwater via ronddrinkers naast een onbeperkte drinkwatervoorziening via nippels bruikbaar te zijn in de praktijk.
  IJzertoediening aan zuigende biggen via het drinkwater
  Bruininx, E.M.A.M. ; Swinkels, J.W.G.M. ; Binnendijk, G.P. ; Broekman, E.J.A.J. ; Straaten, A. van der; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.196) - 28
  biggen - drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - spenen - toevoegingen - voedersupplementen - ijzer - chelaten - piglets - drinkers - bowl drinkers - pumps - weaning - additives - feed supplements - iron - chelates
  Drik-O-Mat drinkbakje: hygienisch, duurzaam en bedrijfszeker
  Hoofs, A. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)4. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 15.
  drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - varkens - kwaliteit - prestatieniveau - drinkers - bowl drinkers - pumps - pigs - quality - performance
  Het Drik-0-Mat drinkbakje is op het Varkensproefbedrijf in Sterksel op gebruikswaarde onderzocht. Ten aanzien van alle onderdelen luidt de beoordeling: zeer goed!
  R.ddrinkers boven stro: de beste resultaten en de hoogste mestproductie
  Buisonjé, F.E. de - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)1. - ISSN 0924-9087 - p. 26 - 31.
  huisvesting, dieren - dierlijke meststoffen - dierenwelzijn - drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - drinken - drinkwater - eenden - ligstro - pompen - drijfmest - animal housing - animal manures - animal welfare - bowl drinkers - drinkers - drinking - drinking water - ducks - litter - pumps - slurries
  In een aanbeveling van de Raad van Europa komt waarschijnlijk te staan dat eenden ten behoeve van het welzijn 'de kop in het water moeten kunnen steken'. Dit kan door toepassing van ronddrinkers met voldoende waterdiepte. Het doel van deze proef was het vaststellen van het meest geschikte type ronddrinker voor Peking-eenden, waarbij goede resultaten gepaard gaan met minimale watervermorsing, en dat aansluit bij de behoeften van de eend met betrekking tot de watervoorziening. Alle typen drinkers zijn getest boven zowel een volledige strooiselvloer (tarwestro) als boven gedeeltelijk rooster, om het effect van de verschillende combinaties van vloer- en drinksystemen te kunnen vaststellen.
  Brijbakken met verwarmd drinkwater voor gespeende biggen
  Loo, D.J.P.H. van de - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.15) - 8
  drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - biggen - pompen - bowl drinkers - drinkers - piglets - pumps
  Op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel is van augustus 1990 tot juli 1994 onderzoek verricht naar het verstrekken van verwarmd drinkwater in brijbakken bij gespeende biggen.
  Drinkwater: bron van aandacht
  Loo, D. van de - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)3. - ISSN 1382-0346 - p. 2 - 3.
  drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - drinken - drinkwater - voer - biggen - pompen - zeugen - toxische stoffen - bowl drinkers - drinkers - drinking - drinking water - feeds - piglets - pumps - sows - toxic substances
  Het traditionele systeem van drinkwaterverstrekking via voorraadvaten in de afdelingen heeft enkele nadelen, die met name de hygiëne betreffen. Op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' te Sterksel is daarom voor de drinkwaterverstrekking aan kraamzeugen en gespeende biggen overgegaan op een doseersysteem.
  Voeren van bijproducten via de drinknippel
  Scholten, R. ; Loo, D. van de - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)2. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 7.
  drinkbakken, schaalvormig - ontwikkeling - drinkbakken - voedingsrantsoenen - voer - groei - biggen - varkens - pompen - spenen - vloeibare voedering - bowl drinkers - development - drinkers - feed rations - feeds - growth - piglets - pigs - pumps - weaning - liquid feeding
  Voordat op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' te Sterksel het onderzoek is gestart naar de mogelijkheden van het drinknippelsysteem bij vleesvarkens en gespeende biggen zijn enkele proefronden gedraaid.
  Een goede start is belangrijk bij eenden!
  Buisonjé, F.E. de - \ 1996
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 7 (1996)2. - ISSN 0924-9087 - p. 29 - 31.
  diervoedering - drinkbakken, schaalvormig - ontwikkeling - drinkbakken - drinken - drinkwater - eenden - afmesten - groei - pompen - jonge dieren - animal feeding - bowl drinkers - development - drinkers - drinking - drinking water - ducks - finishing - growth - pumps - young animals
  Soms treedt in de eerste week van de mestperiode verhoogde uitval onder de eendjes op. De oorzaak hiervan is niet bekend, maar zou volgens sommigen te maken kunnen hebben met de wijze van verstrekking van water en/of voer. Hiernaar is een oriënterend onderzoek gedaan.
  Bergings- en bemalingscapaciteit van polders
  Schuurmans, W. ; Hamaker, P. ; Kolff, J. van de; Bentschap Knook, L.A. - \ 1996
  Het Waterschap 81 (1996)5. - ISSN 1380-4251 - p. 164 - 167.
  analogen - drainage - drainage uitrusting - duur - hydrologie - modellen - polders - neerslag - pompen - noord-holland - analogues - drainage equipment - duration - hydrology - models - precipitation - pumps
  Vergelijkend onderzoek drinkwatersystemen vleeskuikens
  Middelkoop, J.H. van; Harn, J. van - \ 1995
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 23) - 47
  drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - vleeskuikens - drinkers - bowl drinkers - pumps - broilers
  Gedurende vier rondes is onderzoek gedaan naar de invloed van het drinkwatersysteem op technische resultaten en ammoniakemissie bij vleeskuikens. De onderzochte drinkwatersystemen waren: ronddrinkers, drip cups, drinknippels, swish cups en aquatrack drinknippels.
  Waterverbruik van dragende zeugen in verschillende bedrijfssystemen
  Vermeer, H. ; Peet-Schwering, C. van der; Spruit, E. - \ 1995
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 9 (1995)6. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 15.
  drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - drinken - drinkwater - embryotransplantatie - schadepreventie - eiceltransplantatie - zwangerschap - pompen - zeugen - watergebruik - groepshuisvesting - bowl drinkers - drinkers - drinking - drinking water - embryo transfer - loss prevention - ova transfer - pregnancy - pumps - sows - water use - group housing
  In Rosmalen vindt onderzoek plaats om het waterverbruik van dragende zeugen in verschillende bedrijfssystemen te bepalen en vast te stellen of een gezamenlijke drinkbak in groepshuisvestingssystemen noodzakelijk is.
  Natte bijproducten via drinknippels
  Brakel, C. van; Backus, G. ; Scholten, R. - \ 1995
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 9 (1995)3. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 10.
  drinkbakken, schaalvormig - kostenanalyse - drinkbakken - voer - investering - varkens - pompen - bedrijfskapitaal - vloeibare voedering - bowl drinkers - cost analysis - drinkers - feeds - investment - pigs - pumps - working capital - liquid feeding
  Het verstrekken van alleen wei via drinknippels is meestal niet rendabel. Vanaf 800 tot 900 vleesvarkenplaatsen is het voeren van twee of drie bijproducten via drinknippels interessant.
  Pumps and pumping stations
  Wijdieks, J. ; Bos, M.G. - \ 1994
  In: Drainage principles and applications / Ritzema, H.P., ILRI (ILRI publication 16) - p. 965 - 999.
  drainage - pompen - transport - drainage - pumps - transport
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.