Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 13 / 13

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Valorisatie van Pompoen reststromen : inventarisatie en aanbevelingen voor de keten
  Wijk, C.A.P. van - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV (PPO pub. 590) - 28
  pompoenen - vollegrondsgroenten - reststromen - voedselverwerking - rassenproeven - biologische landbouw - biobased economy - pumpkins - field vegetables - residual streams - food processing - variety trials - organic farming - biobased economy
  Een groot deel van de biologische pompoen wordt op enkele plaatsen in Nederland centraal bewaard en gedurende de winter afgezet. Hierbij wordt, (naast rot product) ook bruikbaar product uitgesorteerd omdat deze bijvoorbeeld buiten de gewenste sortering valt, misvormd is, dan wel beperkt aangetast is. Deze reststroom kan wellicht nog verwerkt worden tot sap, soep, babyvoeding of decoratief product. Bij verwerking komen ook zaden vrij, die wellicht tot waarde gemaakt kunnen worden in baksels, brood en notenmengsels of geperst kunnen worden voor de olie. Wat de mogelijkheden van valorisatie van de pompoen reststroom in Nederland is, is onvoldoende bekend. In 2012 en 2013 is daarom een ketenproject uitgevoerd met als doel: Inventarisatie van de valorisatie mogelijkheden van de pompoen reststromen in Nederland.
  Pompoen rassendemo voor verwerking : verkenning naar producteisen en geschiktheid voor teelt in Nederland
  Wijk, C.A.P. van - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV (Biokennis rapport 469) - 27
  pompoenen - cucurbita - rassenproeven - rassen (planten) - kwaliteit voor industriële verwerking - vruchtgroenten - vollegrondsgroenten - marktverkenningen - nederland - vollegrondsteelt - pumpkins - cucurbita - variety trials - varieties - industrial processing quality - fruit vegetables - field vegetables - market surveys - netherlands - outdoor cropping
  In 2011 is een demoteelt met pompoenrassen voor verwerking aangelegd en op basis daarvan met de ketenpartijen een discussie gevoerd over de afzet van verwerkt product. Eerst zijn daarbij de afzetniches voor verwerking benoemd en daar zijn de eisen voor verwerking aan gekoppeld. Tegen deze achtergrond zijn de rassen in de demoteelt vervolgens bediscussieerd. Ook zijn van de rassen een aantal meetbare eigenschappen vastgelegd.
  LCA analyse aardappel en pompoen : vergelijking duurzaamheid & milieuvriendelijkheid van biologische aardappel en pompoen: Nederlandse teelt & bewaring versus import
  Wijk, C.A.P. van; Stilma, E.S.C. - \ 2011
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 39
  aardappelen - consumptieaardappelen - pompoenen - levenscyclusanalyse - biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - ketenmanagement - energiegebruik - emissie - kooldioxide - potatoes - table potatoes - pumpkins - life cycle assessment - organic farming - organic foods - supply chain management - energy consumption - emission - carbon dioxide
  Voor een goed ketenbeheer in de biologische landbouw is het voor de sector van belang te weten welke optie het meest duurzaam en milieuvriendelijk is: in Nederland geteeld product met bewaring of import product ? Daarvoor zijn levenscyclusanalyses (LCA’s) uitgevoerd naar de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van in Nederland geteeld biologische product (inclusief bewaring) in vergelijking met biologisch importproduct. Het resultaat maakt het voor de biologische sector mogelijk ook in het ketenbeheer duurzame keuzes te maken. Het importproduct vraagt zowel bij aardappel als bij pompoen veel meer energie en veroorzaakt meer CO2 uitstoot dan Nederlands product uit bewaring. Bij beide gewassen wordt het hogere energiegebruik en de hogere emissie van het importproduct vooral veroorzaakt door de grotere transportafstand. De brede vraag en discussie voor de biologische sector is of men de tekorten van deze biologische producten via importen wil aanvullen, of dat aan de marktvraag gewoonweg niet voldaan moet worden door “nee” te verkopen.
  Het onderzoek in 2010
  Groot, S.P.C. ; Scholten, O.E. ; Raaijmakers, M. - \ 2010
  Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. (BioKennis bericht. Uitgangsmateriaal en veredeling 1 (aug. 2010)) - 4
  akkerbouw - zaadproductie - koolsoorten - penen - pompoenen - aardappelen - uien - preien - lupinen - biologische plantenveredeling - vollegrondsgroenten - kiemkracht - arable farming - seed production - cabbages - carrots - pumpkins - potatoes - onions - leeks - lupins - organic plant breeding - field vegetables - germinability
  Biologische telers zijn verplicht biologisch uitgangsmateriaal te gebruiken, maar daarvan is niet altijd voldoende beschikbaar. Onderzoek op het gebied van uitgangsmateriaal, gerichte veredeling en samenwerking in de keten moeten het aanbod en het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal stimuleren. Dit bioKennisbericht geeft een tussenstand van de lopende onderzoeksprojecten.
  Pompoenen - biologische teelt : de teelt van A tot Z
  Minderhoud, J. ; Troost, A.J. - \ 2008
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO publicatie 376) - 43 p.
  pompoenen - vruchtgroenten - biologische landbouw - onkruidbestrijding - groei - ontwikkeling - rassen (planten) - landbouwplantenteelt - vollegrondsteelt - bemesting - vollegrondsgroenten - teelthandleidingen - pumpkins - fruit vegetables - organic farming - weed control - growth - development - varieties - crop husbandry - outdoor cropping - fertilizer application - field vegetables - cultivation manuals
  In deze teelthandleiding wordt de teelt en de afzet van de biologische pompoen besproken. Deze teelthandleiding is tot stand gekomen als onderdeel van het project Leren met Toekomst. De auteurs, studenten aan de Christelijke Agrarische Hogeschool ,hebben deze teelthandleiding geschreven voor de biologische pompoenenteler.
  Teelt van courgette en pompoen
  Wijk, C.A.P. van; Bosch, H.K.J. ; Meier, R. ; Schepers, H.T.A.M. ; Ester, A. - \ 1995
  Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Teelthandleiding / Proefstation voor de Akkerbouw en Groenteteelt in de Vollegrond nr. 67) - 55
  Cucurbita - Cucurbita pepo - courgettes - Nederland - pompoenen - teelt - vollegrondsgroenten - teelthandleidingen - Cucurbita - Cucurbita pepo - marrows - Netherlands - pumpkins - cultivation - field vegetables - cultivation manuals
  Courgette en pompoen
  Wijk, C. van; Bosch, H. ; Meier, R. ; Ester, A. ; Jonkers, J. - \ 1988
  Lelystad : PAGV (Korte teeltbeschrijving / Proefstation en Consulentschap in Algemene Dienst voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 7) - 29
  Cucurbita - Cucurbita pepo - teelt - cultuurmethoden - courgettes - pompoenen - groenteteelt - Cucurbita - Cucurbita pepo - cultivation - cultural methods - marrows - pumpkins - vegetable growing
  Geintegreerde en biologische bestrijding van ziekten en plagen van peulvruchten
  Anonymous, - \ 1979
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4328)
  bibliografieën - biologische bestrijding - bestrijdingsmethoden - cucurbita - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - plantenziekten - plantenplagen - gewasbescherming - pompoenen - bibliographies - biological control - control methods - cucurbita - integrated control - integrated pest management - plant diseases - plant pests - plant protection - pumpkins
  Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van vroege en late stooktomaten, stookkomkommers, paprika's (onverwarmd) en meloenen (licht verwarmd) in Delft en het Westland
  Anonymous, - \ 1974
  Den Haag : [s.n.] (Overzicht / Landbouw-economisch instituut no. 626) - 17
  komkommers - cucumis melo - cucumis sativus - cucurbita - solanum lycopersicum - meloenen - pompoenen - statistiek - tomaten - nederland - zuid-holland - cucumbers - cucumis melo - cucumis sativus - cucurbita - solanum lycopersicum - melons - pumpkins - statistics - tomatoes - netherlands - zuid-holland
  Pseudoperonospora cubensis bij komkommer en andere cucurbitaceae
  Anonymous, - \ 1973
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3519)
  bibliografieën - komkommers - cucumis melo - cucumis sativus - cucurbita - meloenen - plantenziekten - afwijkingen, planten - plantenziektekunde - plantenplagen - gewasbescherming - pompoenen - bibliographies - cucumbers - cucumis melo - cucumis sativus - cucurbita - melons - plant diseases - plant disorders - plant pathology - plant pests - plant protection - pumpkins
  Rhythms in stomatal opening of bean leaves = Ritmen in de opening van de huidmondjes bij de boon
  Hopmans, P.A.M. - \ 1971
  Wageningen University. Promotor(en): S.J. Wellensiek. - Wageningen : Veenman - 86
  cucurbita - pompoenen - transpiratie - evapotranspiratie - cucurbita - pumpkins - transpiration - evapotranspiration

  An analytical study of the cyclic stomatal behaviour in leaves of bean, Phaseolus vulgaris L. 'Vroege Wagenaar', was made in order to explore the cycling, to study different aspects of plant water relations and of the action mechanism of the stomata. A general method of investigation was recording of the difference of temperature of leaf and air with thermocouples in a constant environment.

  Introductory observations

  Plants grown at low light intensity showed a higher tendency to sustained cycling (higher instability of the stomatal apparatus) than those grown at higher light intensity. At the higher light intensity non-aeration of the nutrient solution increased the tendency to cycling with a more than additive effect. It is suggested that the lower capacity to take up water of non-aerated roots was involved in the higher tendency to cycling. Cycling over the whole plant was frequently disturbed by bringing cycling of a part of the active stomata out of phase. Cycling was induced by changing abruptly any factor that affected stomatal opening, by entrainment with cycling air vapour pressure, by entrainment with cycling plant water potential, and apparently spontaneously.

  Younger leaves showed shorter free-running periods than older ones. When both were attached on the same plant, cycling in the younger leaves entrained cycling in the older ones.

  Water relations of cycling

  Amplitudes of cycling increased by decreasing air humidity and by increasing the water potential in the root medium. A time delay in the adjustment of the turgor of the guard cells to the plant water potential is assigned to be the cause of overshooting of the active stomatal movement and as to be the factor amplifying both passive opening and closing movement. Cycling only occurred when an important resistance to water uptake was present in the transpiration stream. In intact plants this resistance was located in the roots. The water potential cycled in the whole plant down to this resistance, synchronizing cycling in the whole plant. During each cycle the root resistance increased during the sub-period with low rates of water uptake and decreased delayed at subsequently decreasing plant water potential. Due to the fact that the fall of root resistance was enhanced by increasing root temperature, both cycling of stomatal opening and cycling of root resistance were intensified.

  A diagrammatic conceptual model is presented, showing the pathway of the transpiration stream, of the transfer of water within the leaf, and of the stomatal control system of the water balance of the leaf. A negative feedback control circuit in it indicates how active stomatal movements function, while a positive feedback circuit shows how passive stomatal movements function during cycling.

  Circadian rhythm in steady and cycling stomatal openings

  In continuous light a circadian rhythm in non-cycling stomatal opening was found, which phase could be caused to shift. Cycling was most intense at the time that in similarly treated plants the maximum was attained in the circadian rhythm in the opening in non-cycling stomata and least intense half a circadian period later. In continuous darkness during the first day after the last photoperiod, stomata opened in a cyclic way with a daily pattern in the amplitudes as well as in the number of cycles. During photoperiods of 17 hours the noncycling stomatal opening in leaves, attached to plants with and without root systems, as well as in isolated leaves followed a daily pattern. During these photoperiods the modulation of amplitudes and periods showed the same daily pattern as during the circadian rhythm in continuous light. During the daily dark periods stomata remained closed. A daily pattern was observed in the onset of stomata] opening after short dark periods in the course of the daily photoperiod. The data suggest that one endogenous circadian oscillator, situated in the leaves, caused the circadian rhythm in non-cycling stomatal opening and modulated stomatal cycling in continuous light, continuous darkness and during the daily photoperiods.

  Environmental effects on cycling stomata

  The time between the onset of light and the beginning of stomatal opening increased with increasing length of the. preceding dark period at equal phases of the circadian rhythm. After 1 hour in the light the effect of the preceding dark period had almost disappeared. After removal of the trifoliates the periods in the primary leaves gradually shortened in the course of some days. It is suggested that this increased activity was caused by a reduced competition for minerals, enzymes and proenzymes from the root.

  Cycling was frequently damped by increasing the irradiation intensity. Irradiation intensity beyond 34,000 erg cm -2sec -1affected the rate of CO 2 exchange, but not the period or amplitude of sustained cycling. When the irradiation intensity on the lower surface of the leaf during the diurnal photoperiod was decreased from 2100 to 800 erg cm -2sec -1, cycling continued. The amplitude decreased and the period increased, mainly due to the increase of the sub-period with minimal stomatal opening. During the photoperiod 150 erg cm -2sec -1on the upper surface of the leaf induced overshooting stomatal opening. The sub-period with minimal stomatal opening, being similar to STÅLFELT'S 'Spannungsphase' (build-up period), increased at decreasing irradiation intensity due to an increase in time required for the guard cells to exceed the counterpressure from the surrounding cells, hence, the product rule of STÅLFELT applied here.

  The build-up period of stomatal opening increased by decreasing the CO 2 -concentration of the air from 300 to 200 to 0 ppm.

  Enhancing the temperature in light decreased the period. This effect was clearly distinguished from the effect of increasing vapour pressure gradient. The Q 10 of decrease fell gradually from approximately 4 between 17° and 20°C to approximately 1.5 between 25° and 29°C. The sub-period with minimal stomatal opening was mainly affected. In light the same effect of temperature on cycling was found in CO 2 -free air as in normal air and the same on cycling in detached leaves as in attached leaves. A temperature increase in darkness induced stomatal cycling; this was assigned for the major part to the stimulation of the active opening component. Temperature is concluded to exert an influence independent of the effect of CO 2 -concentration and of the water balance.

  The effects of light and temperature on cycling support the existing hypothesis for an active ATP using potassium pump as a mechanism for stomatal opening.

  Conclusive remarks

  Several internal plant factors play a part in causing instability of the stomatal apparatus, but also the habit of the plant. Cycling must be expected to occur in the field and in the glasshouse, especially at low air humidity, when these factors favour instability. Severe stomatal cycling is suggested to decrease mean assimilation rate.

  Phytochrome in seeds of some curcurbitaceae: in vivo spectrophotometry
  Malcoste, R. ; Boisard, J. ; Spruit, C.J.P. ; Rollin, P. - \ 1970
  Wageningen : Veenman (Mededelingen Landbouwhogeschool Wageningen 70-16) - 16
  cucurbita - pompoenen - fytochroom - plantenpigmenten - analyse - spectrofotometrie - wetenschap - natuurwetenschappen - cucurbita - pumpkins - phytochrome - plant pigments - analysis - spectrophotometry - science - natural sciences
  Studies on the nature of the incompatibility in a cucurbitaceous graft
  Stigter, H.C.M. de - \ 1956
  Wageningen University. Promotor(en): S.J. Wellensiek. - Wageningen : Veenman - 51
  cucurbitaceae - cucumis melo - meloenen - cucurbita - pompoenen - cucumis sativus - komkommers - plantenfysiologie - cucurbitaceae - cucumis melo - melons - cucurbita - pumpkins - cucumis sativus - cucumbers - plant physiology - cum laude
  Musk melon (M), cucumber (C) and Cucurbita ficifolia (F) could succesfully be grafted in all single combinations, except for M/F which required foliage on the stock to survive. Defoliation of this stock caused the plant to wilt and die, generally in 4-5 days; necrosis started in the stock: a rapid and specific collapse of its sieve tubes occurred before any visible symptom was evident in the melon scion. With stock foliage present, a good union between xylem and phloem of the partners was formed.

  Growth and other phenomena reacted strongly to the number of leaves on a stock. The effect of these leaves depended largely on light intensity. M/F plants could recover from advanced stages of incompatibility, by renewed contact with leaves of the stock species.

  From these and experiments with double grafting it was concluded that the stock leaves provided the stock with some specific substance (enzymic or hormonal) enabling the stock phloem to function normally.

  Shortage or complete absence of this substance might have influenced some enzymic process in the complex of sieve tube and companion cell, upsetting metabolism as shown by local accumulation of starch. The stock leaves depended on root vitality, which in turn was determined by interaction with the scion. The growth-regulating activity of the stock leaves thus proved to be connected with the nature of the interactions between M and F.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.