Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 29

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Warmer klimaat slecht voor veen in Friesland
  Osinga, T. ; Terwisscha Van Scheltinga, W. ; Medenblik, J. ; Jansen, P.C. ; Kwakernaak, C. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2015)2. - ISSN 0166-8439 - p. 74 - 75.
  veenweiden - bodemdaling - peilbeheer - drainage - grondwaterstand - klimaatverandering - droogte - pompstations - friesland - peat grasslands - subsidence - water level management - drainage - groundwater level - climatic change - drought - pumping stations - friesland
  Enkele jaren geleden is voor het westelijk veenweidegebied aangetoond dat een warmer klimaat leidt tot snellere afbraak van veenbodems. Nu zijn er ook gegevens over de Friese veenweiden. Als het echt opwarmt is in Friesland halverwege deze eeuw op veel plekken het veen praktisch verdwenen.
  Effecten van klimaatverandering op maaivelddaling en grondwaterstanden in Friesland
  Osinga, T. ; Terwisscha Van Scheltinga, W. ; Medemblik, J. ; Jansen, P.C. ; Kwakernaak, C. - \ 2014
  vakbladh20
  veenweiden - bodemdaling - peilbeheer - drainage - grondwaterstand - klimaatverandering - droogte - pompstations - friesland - peat grasslands - subsidence - water level management - drainage - groundwater level - climatic change - drought - pumping stations - friesland
  In het Friese veenweidegebied zijn de landbouwgebieden diep ontwaterd. Hierdoor oxideert het veen in hoog tempo, waardoor het maaiveld op veel plekken met 15 mm per jaar daalt. Bij een onveranderde drooglegging zal de maaivelddaling als gevolg van klimaatverandering nog verder toenemen, waardoor het veendek eind deze eeuw op veel plaatsen verdwenen zal zijn. De versnelde maaivelddaling en het verdwijnen van het veendek zullen gevolgen hebben voor de grondwaterstanden en de stijghoogte van het diepe grondwater in en rond het veenweidegebied. De uitgevoerde analyses vormen input voor de komende Veenweidevisie, de langetermijnvisie voor het veenweidegebied in de provincie Fryslân.
  Vrij baan voor schieraal: wering en geleiding van schieraal bij gemalen
  Kroes, M. ; Schreuders, R. ; Boer, M. de; Bruijs, M. ; Winter, H.V. - \ 2013
  Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 8 (2013)29. - ISSN 1569-7533 - p. 29 - 33.
  european eels - vismigratie - pompstations - fauna - monitoring - aquatische ecologie - european eels - fish migration - pumping stations - fauna - monitoring - aquatic ecology
  Een belangrijke maatregel uit het Nederlandse Beheerplan Aal is een gesloten tijd van drie maanden gedurende de trek van de schieraal. Het effect van deze maatregel is dat meer schieralen uit de polder en boezemgebieden bij gemalen arriveren en daar niet heelhuids doorheen kunnen. Schieraal weren en geleiden naar een alternatieve ontsnappingsroute is het onderwerp van onderzoek van een samenwerking tussen de Combinatie van Beroepsvissers, vijf waterschappen, Tauw, DNV KEMA, IMARES en de leveranciers van de systemen.
  Knelpunten inventarisatie voor de uittrek van schieraal t.b.v. 'Paling Over De Dijk'
  Winter, H.V. ; Griffioen, A.B. ; Wolfshaar, K.E. van de - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C134/13) - 20
  palingen - european eels - vismigratie - pompstations - eels - european eels - fish migration - pumping stations
  Deze rapportage is onderdeel van een VIP-project van de Stichting DUPAN dat beoogt met gerichte maatregelen middels ‘paling over de dijk’ (PODD) een bijdrage aan het herstel van de aalstand te leveren. Hierbij worden geslachtsrijpe palingen (schieraal) bij barrières die sterfte veroorzaken, zoals bijvoorbeeld gemalen of waterkrachtcentrales, of blokkering van de migratie van schieraal, weggevangen en achter de barrière weer uitgezet om hun migratie voort te kunnen zetten
  Silver eel behaviour in the vicinity of pumping stations: a telemetry study in Friesland
  Keeken, O.A. van; Winter, H.V. ; Griffioen, A.B. ; Graaf, M. de - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C120/13) - 44
  palingen - european eels - vismigratie - pompstations - dierecologie - telemetrie - friesland - dierenwelzijn - eels - european eels - fish migration - pumping stations - animal ecology - telemetry - friesland - animal welfare
  Het aandeel van de schieraalpopulatie dat veilig door gemalen naar zee migreert, is afhankelijk van het aandeel aal dat vanuit de polders wegtrekt naar zee en van de overleving bij het passeren van de gemalen. Migrerende aal kan door diverse oorzaken aarzelen om een gemaal te passeren. Hierdoor kan naast sterfte in het gemaal ook barrièrewerking van een gemaal uitgaan. De barrièrewerking door deze aarzeling kan variëren van beperkt blijven tot geringe vertraging in de migratie tot zelfs blokkering van de migratie. In deze studie onderzoeken we in hoeverre barrièrewerking bij gemalen optreedt tijdens de migratie van schieralen. In totaal zijn in 2011 125 alen uitgerust met zenders (transmitters) en uitgezet in de polders. Tevens zijn vier gemalen van zenders voorzien.
  Inventarisatie van de belangrijkste knelpunten voor de uittrek van schieraal in Nederland
  Winter, H.V. ; Griffioen, A.B. ; Wolfshaar, K.E. van de - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C107/13) - 50
  palingen - european eels - vismigratie - stuwen - pompstations - dierecologie - inventarisaties - dierenwelzijn - eels - european eels - fish migration - weirs - pumping stations - animal ecology - inventories - animal welfare
  Bij de afname van de palingstand spelen migratiebelemmeringen zeker een rol. In de Nederlandse watersystemen zijn veel kunstwerken aanwezig, zoals gemalen, waterkrachtcentrales, stuwen en sluizen. Deze beïnvloeden zowel de intrekmogelijkheden voor de glasaal vanuit zee als ook de uittrekmogelijkheden van schieraal, vanuit het zoete water naar zee. In 2009 is er een overzicht van de belangrijkste migratieknelpunten voor paling in Nederland opgesteld, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen intrekproblemen voor glasaal en uittrekproblemen voor schieraal. Voor de beoordeling van aanvragen voor ontheffing van het gebruik van aalvistuigen voor schieraaloverzet in de gesloten tijd, is er vanuit het Ministerie van EZ behoefte aan een vernieuwde lijst met prioritaire migratieknelpunten voor schieraal. Op basis van de geschatte verliesposten schieraal is een top 58 lijst van knelpunten in Nederland opgesteld. De lijst wordt aangevoerd door beide stuwcomplexen met waterkrachtcentrales in de Maas, bij Lith en Linne. Ook het stuwcomplex met waterkrachtcentrale Amerongen staat in de top 12. Daarnaast bestaat een groot deel van de lijst uit knooppunten met een gemaal, voornamelijk boezemgemalen, die ofwel direct op zee uitkomen of op een rijkswater afwateren.
  Evaluatie stroboscooplampen en FishTrack bij gemaal Offerhaus : stroomafwaartse migratie
  Kroes, M.J. ; Boer, M. de; Winter, H.V. - \ 2013
  Utrecht : Tauw, BU Meten, Inspectie & Advies - 63
  vismigratie - european eels - lampen - diergedrag - geleiding - mortaliteit - pompstations - polders - friesland - fish migration - european eels - lamps - animal behaviour - guidance - mortality - pumping stations - polders - friesland
  Het onderzoeksproject heeft de volgende vraagstellingen: - Hoe is de toepassingsefficiëntie van de beide systemen (FishTrack en stroboscoop lampen) ten behoeve van visweren en visgeleiding bij gemalen voor schieraal? - Wat zijn de daarbij behorende waterhuishoudkundige en visecologische uitgangspunten en randvoorwaarden? - Hoe is de technische toepasbaarheid bij bestaande (Nederlandse) grote én kleine gemalen en wat is de kostenefficiëntie per systeem in zowel een grootschalige als kleinschalige toepassing? Doel daarbij is het verbeteren van de passeerbaarheid van gemalen, zodat schade en sterfte onder passerende (trek)vissen, en dan voornamelijk van de met uitsterven bedreigde Aal, aanzienlijk verminderd wordt.
  Onderzoek naar viswering en visgeleiding bij 7 gemalen in Nederland (met bijdragen van M.C.M. Bruijs en H.V. Winter)
  Kroes, M.J. ; Boer, M.B.E. de; Bruijs, M.C.M. ; Winter, H.V. - \ 2013
  Utrecht : Tauw - 55
  vismigratie - pompstations - diergedrag - nadelige gevolgen - monitoring - innovaties - fish migration - pumping stations - animal behaviour - adverse effects - monitoring - innovations
  Gemalen vormen een barrière voor vismigratie van met name schieraal. De vraag is in welke mate schade en sterfte optreedt onder vis die pogingen onderneemt om het opvoerwerk te passeren of juist onvrijwillig door poimpen wordt ingezogen. In opdracht van STOWA is een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de visschade door gemalen bij stroomafwaartse vismigratie
  Field test for mortality of eel after passage through the newly developed turbine of Pentair Fairbanks Nijhuis and FishFlow Innovations
  Winter, H.V. ; Bierman, S.M. ; Griffioen, A.B. - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C111/12) - 14
  pompstations - veldproeven - vismigratie - palingen - mortaliteit - dierenwelzijn - pumping stations - field tests - fish migration - eels - mortality - animal welfare
  Sterfte van vis tijdens het passeren van turbines in waterkrachtcentrales is een wereldwijd probleem, met name voor migrerende vissoorten. In deze studie testen we een nieuw type turbine die is ontwikkeld om visvriendelijk te zijn door Pentair Fairbanks Nijhuis/FishFlow Innovations. In een gecontroleerd experiment zijn groepen Europese paling Anguilla anguilla gedwongen blootgesteld aan passage via deze nieuwe turbine en zijn de directe en vertraagde sterfte van deze groepen vergeleken met controle groepen paling die afgezien van turbine passage een gelijke behandeling hebben gehad.
  Effecten van Gemaal IJmuiden op de uittrek van schieraal: integratie van de onderzoeken tijdens de periode 2007 - 2011
  Winter, H.V. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C153/11) - 43
  palingen - european eels - vismigratie - pompstations - sluizen - monitoring - noord-holland - eels - european eels - fish migration - pumping stations - sluices - monitoring - noord-holland
  Het Noordzeekanaal is een belangrijke uittrekroute voor schieraal. Om succesvol de zee te bereiken moet het schutsluizen-, spuisluis- en maalcomplex bij IJmuiden worden gepasseerd. Schieraal die via het gemaal (met 260 m3/s het grootste van Europa) migreert loopt kans op dodelijke schade. Om een inschatting te maken van het schadelijke effect van het gemaal op de uittrek van schieraal en op welke wijze deze verminderd zou kunnen worden, is gedurende 2007-2011 multidisciplinair onderzoek uitgevoerd door verschillende onderzoeksinstellingen. In deze rapportage wordt een integratie en evaluatie van deze onderzoeken uitgevoerd, waarbij de nadruk ligt op beperking van de schade aan schieraal door het gemaal en het identificeren van ontbrekende kennis.
  Grootschalige irrigatie voor kleinschalige boeren in Mozambique
  Oord, A. ; Beekman, P.W. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)21. - ISSN 0166-8439 - p. 12 - 13.
  watervoorziening - irrigatie - pompstations - stroomgebieden - ontwikkelingsplannen - mozambique - water supply - irrigation - pumping stations - watersheds - development plans - mozambique
  Mozambique werd in 2001 getroffen door grote overstromingen. In Nante, een landbouwgebied aan de rivier de Licungo, zijn toen onder andere dijken en wegen vernietigd. Na de overstromingen begonnen vrij snel herstelwerkzaamheden, die ervoor moeten gaan zorgen dat deze regio een belangrijk rijstproductiegebied wordt. Een duurzame watervoorziening is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Om inzicht te krijgen in de waterhuishouding is een hydrologische studie uitgevoerd van dit deel van het stroomgebied van de Licungo. Hieruit blijkt dat het irrigatiesysteem onder vrij verval gevoed kan worden door de rivier; een haalbaar en goedkoop alternatief voor het installeren van een nieuw pomphuis
  DIDSON observaties van gedrag van vis rond lozingspluimen
  Keeken, O.A. van; Burggraaf, D. ; Winter, H.V. ; Foekema, E.M. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C079/11) - 31
  vissen - diergedrag - afvalwaterbehandelingsinstallaties - pompstations - rioolafvalwaterverwijdering - onderwaterakoestiek - nederland - vismigratie - fishes - animal behaviour - waste water treatment plants - pumping stations - sewage effluent disposal - underwater acoustics - netherlands - fish migration
  Binnen het project 'een pluim voor vismigratie’ zijn twee technieken toegepast om het gedrag van vis rond lozingspunten te onderzoeken: telemetrisch en akoestisch. Bij het telemetrisch onderzoek worden (lokaal) gevangen vissen van kleine zenders voorzien en teruggeplaatst in het water. Elke zender zend met regelmaat een uniek signaal uit dat door strategisch onder water opgestelde ontvangers kan worden opgevangen. Wanneer een signaal door meerdere ontvangers wordt opgevangen kan door middel van een kruispeiling de positie van de vis worden bepaald. Het voordeel van deze methode is dat individuele vissen voor een langere periode over een groot gebied kunnen worden gevolgd. Nadelen zijn: dat de te volgen vis vooraf een (beperkte) operatie moet ondergaan; dat het aantal individuele vissen dat kan worden gevolgd beperkt is; en dat te kleine vis niet met een zender kan worden uitgerust. Bovendien zijn de materiaalkosten (m.n. de zenders) van dit type onderzoek erg hoog en is de uitwerking van de data specialistisch en tijdrovend. Voor de akoestische methode wordt gebruikgemaakt van een akoestische camera, waarmee ook in troebel water en ’s nachts onder water opnames gemaakt kunnen worden. De kwaliteit van de beelden is dusdanig dat soorten doorgaans kunnen worden onderscheiden en ook een schatting van de lengte van de vis mogelijk is. Op deze wijze kan een goede indruk worden verkregen van het gedrag van de lokale visgemeenschap, zonder dat de vis daadwerkelijk ‘gehanteerd’ hoeft te worden. Ook kleine vis(soorten) zijn met deze techniek zichtbaar. Na aanschaf van de camera zijn de kosten van het onderzoek beperkt. Het gezichtsveld van de akoestische camera is echter beperkt waardoor het niet mogelijk is individuele vissen gedurende een langere periode te volgen. Dit rapport presenteert de resultaten van het akoestisch onderzoek van visgedrag bij een aantal lozingspluimen (bij drie rioolzuiveringsinstallaties en een poldergemaal) met een akoestische camera (de DIDSON) opgenomen zijn. Het doel van de DIDSON metingen was te onderzoeken of vissen in of nabij een lozingspluim afwijkend/vermijdend gedrag vertonen. In de bijlagen van dit rapport zijn de waarnemingen in tabelvorm opgenomen. Tevens zijn ter illustratie enkele opvallende beelden weergegeven, zoals deze met de DIDSON zijn gemaakt.
  Gedrag van schieraal rond een viswering met stroboscooplampen bij gemaal IJmuiden. DIDSON metingen
  Keeken, O.A. van; Burggraaf, D. ; Winter, H.V. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C072.11) - 45
  vismigratie - pompstations - european eels - palingen - anguilla - sluizen - mortaliteit - diergedrag - kunstmatige verlichting - noord-holland - fish migration - pumping stations - european eels - eels - anguilla - sluices - mortality - animal behaviour - artificial lighting - noord-holland
  Om de sterfte van uittrekkende schieraal in het gemaal van IJmuiden in het Noordzeekanaal te verminderen heeft Rijkswaterstaat Noord-Holland een meerjarig en multidisciplinair onderzoek uitgezet om effectieve maatregelen te kunnen nemen en te testen op effectiviteit.
  Buienradar brengt kans op extreme regenval in kaart
  Overeem, A. - \ 2010
  Het weer magazine : magazine voor de weerliefhebber 2010 (2010)4. - ISSN 1568-1629 - p. 31 - 33.
  neerslag - regen - weersvoorspelling - radar - internet - meteorologische waarnemingen - riolering - pompstations - precipitation - rain - weather forecasting - meteorological observations - sewerage - pumping stations
  De KNMI-neerslagradars maken elke vijf minuten scans over heel Nederland, waarna vrijwel gelijk de neerslagintensiteitsbeelden kunnen worden bekeken op internet. Aangetoond is dat deze buienradars ook geschikt zijn om de kans op extreme hoeveelheden neerslag te bepalen. Handige informatie voor de ontwerpers van rioleringen en gemalen.
  Gedrag van schieraal rond het krooshek voor gemaal IJmuiden. DIDSON metingen.
  Keeken, O.A. van; Burggraaf, D. ; Tribuhl, S.V. ; Winter, H.V. - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. C049/10) - 34
  waterbeheer - vismigratie - dierenbescherming - beschadigingen - diergedrag - palingen - european eels - pompstations - monitoring - noord-holland - water management - fish migration - animal protection - injuries - animal behaviour - eels - european eels - pumping stations - monitoring - noord-holland
  In opdracht van Rijkswaterstaat wordt door meerdere onderzoeksinstellingen onderzoek gedaan naar de passeerbaarheid van het gemaal in het Noordzeekanaal bij IJmuiden en vermindering van visschade door aangepaste gemaalregimes. In deze rapportage wordt het gedrag van schieraal bij het krooshek voor het gemaal gepresenteerd, wat gemeten is met behulp van de akoestische camera DIDSON. DIDSON staat voor 'Dual frequency IDentification SONar' en is een hoge resolutie sonar die akoestiek (geluid) gebruikt om akoestische beelden te maken met veel meer detail dan de conventionele sonars.
  Trekgedrag van schieraal rondom het Zaangemaal in Zaandam. DIDSON metingen
  Keeken, O.A. van; Winter, H.V. - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR no. C018/10) - 16
  waterbouwkunde - palingen - european eels - vismigratie - pompstations - waterschappen - noord-holland - hydraulic engineering - eels - european eels - fish migration - pumping stations - polder boards - noord-holland
  Het Zaangemaal is één van de twee gemalen, die het belangrijkste boezemsysteem van Hollands Noorderkwartier, de Schermerboezem, bemalen. Parallel aan het gemaal ligt een historisch sluisje, welke mogelijk gebruikt kan worden om aal voor het gemaal op te vangen en door het sluisje langs het gemaal te sturen, om op deze manier schade aan vis te voorkomen. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een proef van het Hoogheemraadschap om te onderzoeken of vismigratie via deze historische sluis kan worden omgeleid langs het gemaal. Met behulp van de akoestische camera DIDSON is tijdens twee dagen gemeten of schieraal intrekt in dit historische sluisje in Zaandam.
  Debietmeetstations op de Schipbeek: Kloosterstuw te Deventer; Inlaatgemaal Twentekanaal te Markelo
  Boiten, W. - \ 2000
  Wageningen : Wageningen Universiteit (Rapport / Sectie Waterhuishouding, [Departement] Omgevingswetenschappen, Wageningen Universiteit 96)
  waterbeheer - stuwen - pompstations - waterlopen - afvoerwater - meting - kalibratie - waterschappen - overijssel - water management - weirs - pumping stations - streams - effluents - measurement - calibration - polder boards - overijssel
  Op 18 november 1999 verleende het Waterschap Rijn en IJssel opdracht aan de Sectie Waterhuishouding, Wageningen Universiteit tot het bepalen van nieuwe afvoerrelaties voor twee debietmeetstations langs de Schipbeek. Het betrof de volgende werkzaamheden: - ijking van de Kloosterstuw met behulp van twee hydraulische modellen; - het uitvoeren van controle-metingen ter plaatse van de vijzeluitgang van het inlaatgemaal Twentekanaal.
  Women and water-pumps in Bangladesh: the impact of participation in irrigation groups on women's status.
  Koppen, B. van; Mahmud, S. - \ 1996
  London : Intermediate Technology Publications - ISBN 9781853393365 - 173
  bangladesh - irrigatie - waterbeheer - participatie - vrouwen - pompstations - water management - participation - women - bangladesh - irrigation - pumping stations
  Polderbemaling met windenergie
  Zwietering, F.W. - \ 1983
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1425) - 59
  drainage - polders - windenergie - pompstations - drainage - polders - wind power - pumping stations
  In het kader van mogelijke energiebesparing in de landbouw is onderzoek gedaan naar de perspectieven voor het gebruik van windenergie bij moderne polderbemaling.
  WINE : een computerprogramma voor de simulatie van het verloop van het peil en de bemaling van een polder
  Zwietering, F.W. - \ 1982
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1391) - 30
  drainage - polders - pompstations - computer software - drainage - polders - pumping stations - computer software
  In het onderzoek naar de perspectieven voor toepassing van windenergie bij polderbemaling bleek een computerprogramma gewenst te zijn om het bemalingsproces te kunnen simuleren. Deze nota is bedoeld als handleiding bij het gebruik van het programma WINE
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.