Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==poplars
Check title to add to marked list
Spontaan herstel van zachthout-ooibos: complicaties door verspreiding en vermenging van genen bij populieren
Vanden Broeck, A. ; Vries, S.M.G. de - \ 2011
De Levende Natuur 112 (2011)2. - ISSN 0024-1520 - p. 73 - 78.
bosecologie - wetlands - populieren - uiterwaarden - natuurontwikkeling - forest ecology - poplars - river forelands - nature development
Langs de oevers van grote rivieren, zoals de Maas en de Waal, worden regelmatig kiemplanten en jonge boompjes van de populier aangetroffen. Natuurontwikkelingsprojecten in het rivierengebied, zoals het project langs de Gemeenschappelijke Maas, creëren nog meer geschikte kiemplaatsen voor de populier. Deze jonge populieren vormen de aanzet voor spontaan herstel van rivierbos. Maar hoe zit het met hun identiteit? Zijn ze afkomstig van de Europese zwarte populier, van de alom aangeplante cultuurpopulier of van een vermenging tussen beiden? Op basis van morfologische kenmerken is dit moeilijk te achterhalen. DNA-technieken laten toe om de genetische identiteit van de jonge populieren te ontrafelen en processen, zoals kruisen en genetische vervuiling of introgressie, te bestuderen. Via inzicht in deze processen kunnen we ons een beeld vormen van hoe spontaan ontwikkeld rivierbos er in de toekomst zou kunnen uitzien.
Stambreuk treft niet iedere populier
Kopinga, J. - \ 2011
De Boomkwekerij 24 (2011)8. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
landschap - populieren - stamkwaliteit - breuk - boomverzorging - boombeschermers - boomkwekerijen - landscape - poplars - log grade - breakage - tree care - tree guards - forest nurseries
Landschapsinrichters en boombeheerders vragen zich af of aanplant van populier nog wel verstandig is, omdat er wel eens stambreuk optreedt. Slechts enkele rassen zijn echter gevoeilig voor stambreuk. Er zijn voldoende alternatieve soorten en rassen van populier beschikbaar.
Lijnvormige beplanting Groene Woud : een studie naar het verdwijnen van lanen en perceelsrandbegroeiing in de Meierij
Straalen, F.M. van - \ 2005
Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 10) - 60
landschap - landschapsbescherming - landschapsarchitectuur - heggen - populieren - straatbomen - planning - nederland - noord-brabant - nationale landschappen - landscape - landscape conservation - landscape architecture - hedges - poplars - street trees - netherlands - national landscapes
WOT Natuur & Milieu landschapsanalyse in het kader van aanwijzing van het gebied als nationaal landschap. Het kleinschalige en groene karakter van het Groene Woud is aan het verdwijnen. Het onderzoek richt zich specifiek op het behoud van opgaande begroeiing als een van de dragers van de kernkwaliteiten van het Groene Woud, en de mate waarin met het bestaande ruimtelijk beleid behoud wordt gerealiseerd
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.