Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 88

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==populatiegroei
Check title to add to marked list
Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2015/2016
Kuiters, A.T. ; Groot, G.A. de; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. ; Bovenschen. J., Jan - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 81) - 47
otters - lutra - populatiebiologie - monitoring - populatiegroei - inteelt - genetica - nederland - population biology - population growth - inbreeding - genetics - netherlands
Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatiegenetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden voor de ontwikkeling van degenetische status van de populatie. Deze vorm van monitoring, waarbij gebruik wordt gemaakt van DNAgeïsoleerd uit uitwerpselen en doodvondsten, maakt het tevens mogelijk veranderingen in de ruimtelijkeverspreiding en de populatieomvang te volgen. De monitoringsronde van 2015/2016 laat zien dat depopulatie verder is gegroeid naar ca. 185 individuen. Op populatieniveau is de genetische variatie weer wattoegenomen doordat op steeds meer plekken otters van Duitse origine in de Nederlandse populatie opduikendie hier op eigen kracht komen. De genetische variatie binnen individuen is niet verder afgenomen zoals deeerste periode van het herintroductieprogramma. Onderdeel van deze monitoring is ook autopsie van dodeotters, waarbij wordt gekeken naar de doodsoorzaak en de belangrijkste lichaamskenmerken. Verkeer isverreweg de belangrijkste doodsoorzaak. Het aantal verkeersslachtoffers neemt nog ieder jaar toe, waarbijde toename evenredig is aan de toename in de populatieomvang. Locaties waar otters worden doodgereden,worden geregistreerd en toegevoegd aan een database. Deze informatie is belangrijk om knelpuntlocatiesveiliger te maken om zo het aantal verkeersslachtoffers te beperken---The Ministry of Economic Affairs requires that the Dutch otter population is surveyed each year to monitorthe genetic status of the population using DNA isolated from spraints and tissue from dead individuals. Theresulting information is also used to detect changes in the spatial range and population size. The 2015/2016survey showed that the population size has further increased to about 185 individuals. The amount ofgenetic variation at the population level has further increased, mainly as the result of migration of otters ofGerman origin to the Dutch population. In contrast to previous years, genetic variation within individuals hasnot declined further. The survey includes autopsies of dead otters to assess body condition and the mostlikely cause of death. Traffic is by far the most important cause of mortality. The annual number of road killsis still increasing in proportion to the increase in population size. Locations where road kills occur areregistered and added to a database. This information is important to localise places where mitigatingmeasures have to be taken to improve the safety for otters
The European anchovy (Engraulis encrasicolus) increase in the North Sea
Raab, K.E. - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Adriaan Rijnsdorp, co-promotor(en): Mark Dickey-Collas; Leo Nagelkerke. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736826 - 207
ansjovissen - engraulis - voedingsgedrag - populatiegroei - populatiedynamica - visserijbiologie - mariene ecologie - noordzee - anchovies - engraulis - feeding behaviour - population growth - population dynamics - fishery biology - marine ecology - north sea

Small pelagic fish such as anchovy are of high socio-economic importance worldwide. They are known for strong fluctuations in abundance, for which the mechanisms are not always understood. European anchovy (Engraulis encrasicolus) increased its population in the North Sea starting in the mid-1990s while previously it was found in more southern waters in Europe. Changed food availability (resulting from plankton changes) or changed habitat availability (due to warmer waters) seemed likely candidate explanations for this increase, based on understanding of the species’ general ecology.

In order to compare the two likely explanations, first, the food of anchovy in the North Sea had to be determined. Analysing the contents of anchovy stomachs and comparing the results with other similar fish (herring and sprat), it appeared that anchovy was a generalist feeder. Observed patterns of anchovy distribution in fisheries surveys were compared to relevant environmental factors related to food availability and temperature. This showed that temperatures experienced by anchovies in the first months after birth was a better explanation for how many anchovy were caught than any measure of food availability was. Modelling their body growth in those months showed that during the past decades, the conditions for juvenile growth improved, probably leading to better overwinter survival.

This doctoral thesis contributed to an increased understanding of the ecology of anchovy in the North Sea, and the insights gained can support studies of small pelagic fish in other systems of the world where fisheries scientists wish to integrate more ecological understanding into their management practice.

Verkenning van mogelijkheden voor plantweerbaarheid tegen bladluis in paprika
Messelink, G.J. ; Bloemhard, C.M.J. ; Kok, L.W. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1242) - 22
biologische bestrijding - myzus persicae - reductie - paprika's - capsicum annuum - onderdrukking - insectenplagen - populatiegroei - immuniteitsreactie - glastuinbouw - nederland - biological control - myzus persicae - reduction - sweet peppers - capsicum annuum - suppression - insect pests - population growth - immune response - greenhouse horticulture - netherlands
Het doel van dit onderzoek was om maatregelen te vinden waarmee bladluis in paprika via de plant geremd kan worden. Hoewel er in de literatuur duidelijke aanwijzingen zijn dat de plantweerbaarheid verhoogd kan worden, is dit niet naar voren gekomen in dit onderzoek. Een verhoogde kaliumgift, wormenhumus en plantversterkers op basis van huminezuren of salicylzuur konden géén significante remming geven van bladluis. Wel is het omgekeerde gevonden: wanneer veen voor 20 procent werd gemengd met wormenhumus resulteerde dit in 35 procent meer populatiegroei van rode perzikluis ten opzichte van onbehandelde planten op alleen veen. Dit onderzoek heeft verder laten zien dat de reactie van bladluis op de plantbehandeling zelfs binnen een soort kan variëren. Het groene fenotype van perzikluis reageerde anders dan het rode fenotype, waarschijnlijk omdat de positie die deze bladluizen innemen op de plant ook anders is.
Technology and sustainability
Kroeze, C. ; Boersema, J.J. ; Tellegen, E. ; Cremers, A. - \ 2011
Amsterdam : Techne Press - ISBN 9789085940333 - 110
duurzaamheid (sustainability) - populatiegroei - technologie - duurzame ontwikkeling - duurzame energie - ecologische risicoschatting - milieutechnologie - sustainability - population growth - technology - sustainable development - sustainable energy - ecological risk assessment - environmental technology
In ten essays, this book addresses a broad range of issues related to the interplay of sustainability and technology. How do population growth and technology relate to sustainable development? Can globalization be reconciled with sustainable development? Is sustainability a subjective or an objective concept? And how can we find a balance between technological risk and ‘sustainable safety,’ for example when it comes to chemicals? What are the real environmental benefits of new technologies? Is “cradle to cradle” a solution? And what are the limits of renewable sources of energy? Sustainability and Technology is written in honour of Lucas Reijnders, a pioneer in the field of sustainability, many of whose perspectives have become common knowledge and whose work has influenced thinking and research on this subject. He is one of the few environmental scientists who poses fundamental criticisms of the economic system and modern technology, and is, at the same time an advocate of sustainable technologies. For this collection of essays, a number of leading environmentalists have been invited to present their vision, each in their own field of expertise. Sustainability and Technology invites the reader to critically think about these issues, and consider the implications that sustainability has on society, environment, and technology and its developments.
Macrolophus en CO2: Invloed van CO2-dosering op vestiging van de roofwants Macrolophus caliginosus in tomaat
Ramakers, P.M.J. ; Kok, L.W. - \ 2010
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1058) - 19
roofinsecten - macrolophus caliginosus - kooldioxideverrijking - impact - populatiegroei - glastuinbouw - tomaten - predatory insects - carbon dioxide enrichment - population growth - greenhouse horticulture - tomatoes
Onderzocht werd of het kunstmatig verhogen van de CO2 een negatief effect heeft op de vestiging en populatiegroei van de roofwants Macrolophus caliginosus in een winterplanting van tomaat. In de maanden februari en maart werden in 6 proefkasjes overdag verschillende CO2 –concentraties aangebracht, te weten 400 (geen dosering), 600, 800, 1.000, 1.500 en 2.000 p.p.m. Vanaf week 5 werden herhaaldelijk grote aantallen volwassen roofwantsen losgelaten. Er werd gezorgd voor een overvloedig voedsel-aanbod: nimfen van wittevlieg en eitjes van meelmotten. Mogelijk remmende factoren werden achterwege gelaten: zwavelen, pesticidengebruik, blad plukken, dieven. De populatie-ontwikkeling werd bemonsterd in week 11 tot en met 13 met vangplaten, Berlese-trechters en spoelen. Hoewel de omstandigheden voor de roofwantsen optimaal waren gemaakt, werden relatief weinig nakomelingen teruggevonden, ook in “onbehandeld”. De cijfers suggereren een licht remmend effect van de CO2, maar de verschillen waren niet significant. Ook bij de extreem hoge doseringen plantten de roofwantsen zich voort. Zorgwekkend is de vaststelling dat ook zonder CO2 –dosering de roofwantsen zich slecht vestigden en de populatie-trend in deze tijd van het jaar zelfs negatief was. Geconcludeerd wordt dat er een nog onbekende factor is die het “aanslaan” van Macrolophus caliginosus
Exploring the potential of high technological and eco-efficient agriculture
Visser, C.L.M. de; Hengsdijk, H. ; Ittersum, M.K. van; Meijerink, G.W. ; Pol, A. van den; Slingerland, M.A. - \ 2010
Wageningen : Applied Plant Research (PPO publication 395) - 154
landbouwproductie - voedselzekerheid - populatiegroei - landbouwkundig onderzoek - duurzaamheid (sustainability) - systeemanalyse - agro-ecologie - agricultural production - food security - population growth - agricultural research - sustainability - systems analysis - agroecology
Demografische veranderingen en ontwikkelingssamenwerking
Ruijter, A. ; Berendsen, B.S.M. ; Borren, S. ; Etty, T. ; Loon, F.D. van; Mennes, L.B.M. ; Niehof, A. ; Velden, A. van der; Voorhoeve, J.J.C. ; Zoomers, E.B. - \ 2009
Den Haag : AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken) (Adviezen / Adviesraad Internationale Vraagstukken nr. 66) - 53
demografie - sociale verandering - populatiegroei - ontwikkelingsbeleid - ontwikkelingslanden - nederland - ontwikkelingssamenwerking - sociale problemen - demography - social change - population growth - development policy - developing countries - netherlands - development cooperation - social problems
Defragmentation measures and the increase of a local European badger (Meles meles) population at Eindegooi, the Netherlands
Vink, J. ; Apeldoorn, R.C. van; Bekker, G.J. - \ 2008
Lutra 51 (2008)2. - ISSN 0024-7634 - p. 75 - 86.
meles meles - dassen (zoogdieren) - populatiegroei - wildpassages - utrecht - meles meles - badgers - population growth - wildlife passages - utrecht
Ontsnipperingsmaatregelen en de groei van de lokale dassenpopulatie (Meles meles) op Eindegooi . Vanaf 1984 zijn gegevens verzameld op het landgoed Eindegoed en omgeving. De das koloniseerde nieuwe terreinen. In dezelfde periode zijn vele ontsnipperende maatregelen bij wegen getroffen.
Designing experimental protocols to investigate the impact of GM crops on non-target arthropods
Charleston, D.S. ; Dicke, M. - \ 2008
Bilthoven : Cogem (COGEM onderzoeksrapport CGM-2008-01) - 61
gewassen - geleedpotigen - transgene planten - genetische modificatie - biotechnologie - genetische transformatie - insecten - laboratoriumproeven - populatiegroei - proefopzet - insect-plant relaties - ecologische risicoschatting - protocollen - crops - arthropods - transgenic plants - genetic engineering - biotechnology - genetic transformation - insects - laboratory tests - population growth - experimental design - insect plant relations - ecological risk assessment - protocols
Long-term global availability of food: continued abundance or new scarcity?
Koning, N.B.J. ; Ittersum, M.K. van; Becx, G.A. ; Boekel, M.A.J.S. van; Brandenburg, W.A. ; Broek, J.A. van den; Goudriaan, J. ; Hofwegen, G. van; Jongeneel, R.A. ; Schiere, J.B. ; Smies, M. - \ 2008
NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2008)3. - ISSN 1573-5214 - p. 229 - 292.
voedselzekerheid - voedselprijzen - productiemogelijkheden - voedselvoorziening - honger - armoede - populatiegroei - biobrandstoffen - food security - food prices - production possibilities - food supply - hunger - poverty - population growth - biofuels - precision agriculture - use efficiency - climate-change - bioenergy production - developing-countries - economic-development - production systems - specialized dairy - green-revolution - soil degradation
During the 20th century hunger has become a problem of poverty amidst plenty rather than absolute food scarcity. The question is whether this will remain so or whether the hunger of the poor will once more be exacerbated by rising food prices. In this paper we discuss biophysical conditions, social forces and non-linear interactions that may critically influence the global availability of food in the long term. Until 2050, the global demand for primary phytomass for food will more than double, while competing claims to natural resources for other purposes (including biobased non-foods) will increase. A sober assessment of the earth¿s biophysical potential for biomass production, which recognizes competing claims and unavoidable losses, suggests that this is in itself still large enough for accommodating this rising demand. However, the exploitation of this biophysical potential proceeds through technical paradigms that set a relative maximum to food production. In addition, socio-economic mechanisms make the food economy run up against a ceiling even before this maximum is reached. As a consequence, current developments may well entail a new trend change in international markets. These developments include the depletion of land and water reserves, the stagnation of the potential yields of major crops, the rise in energy prices, and the way in which systemic socio-economic factors lead to a strong underutilization of production possibilities in the developing world. Given these conditions, the avoidance of steep rises in food prices may depend on the timely relaxation of socio-economic constraints in developing countries and on timely breakthroughs in sustainable yield increases, biorefinement and non-farm production systems. Myopic expectations make it doubtful whether spontaneous market forces will provide the necessary incentives for this, which may be reason for societal actors to consider the need for more active policies
Why are current world food prices so high? : a memo
Banse, M.A.H. ; Nowicki, P.L. ; Meijl, H. van - \ 2008
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI : International policy ) - 27
agrarische economie - wereldmarkten - landbouwprijzen - voedselprijzen - voedselproductie - natuurlijke hulpbronnen - landbouwbeleid - marktprijzen - consumentenprijzen - goederenmarkten - basisproducten - aanbod - vraag - economische groei - populatiegroei - gewasproductie - marktstructuur - economische aspecten - biobased economy - agricultural economics - world markets - agricultural prices - food prices - food production - natural resources - agricultural policy - market prices - consumer prices - commodity markets - commodities - supply - demand - economic growth - population growth - crop production - market structure - economic aspects - biobased economy
World agricultural prices are very volatile which is due to traditional characteristics of agricultural markets such as inelastic (short run) supply and demand curves. A combination of record low global inventory levels, weather induced supply side shocks, surging outside investor influence, record oil prices and structural changes in demand for grains and oilseeds due to biofuels have created the high prices. The question is whether it is a coincidence that the past and current high price levels coincide with high oil prices or whether other reasons for the current price peak are more important.
PRODUS 1 d: Overleving van MZI zaad en sublitoraal bodemzaad op een perceel in de Waddenzee 2006
Kamermans, P. ; Bakker, A.G. ; Dekker, A. ; Kaag, N.H.B.M. ; Perdon, K.J. - \ 2007
Yerseke/Texel : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES no. C079/07) - 22
schaaldieren - schaal- en schelpdierenteelt - mosselteelt - mossels - populatie-ecologie - populatiedichtheid - populatiegroei - bescherming - nederland - populatiebiologie - waddenzee - shellfish - shellfish culture - mussel culture - mussels - population ecology - population density - population growth - protection - netherlands - population biology - wadden sea
Onderzoeksproject Duurzame schelpdiervisserij (PRODUS). deeplroject 1A : bepaling bestand op de mosselpercelen in de Waddenzee najaar 2006
Wijsman, J.W.M. ; Jol, J.G. - \ 2007
Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C080/07) - 30
schaal- en schelpdierenvisserij - duurzaamheid (sustainability) - mossels - populatiedichtheid - distributie - populatiegroei - tellingen - nederland - waddenzee - shellfish fisheries - sustainability - mussels - population density - distribution - population growth - censuses - netherlands - wadden sea
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2007
Kesteloo-Hendrikse, J.J. ; Stralen, M.R. van; Fey-Hofstede, F.E. ; Jol, J.G. ; Goudswaard, P.C. - \ 2007
Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C071/07) - 44
schaal- en schelpdierenvisserij - kokkels - populatiedichtheid - bevolkingsspreiding - populatiegroei - statistiek - nederland - visvangsten - visgronden - waddenzee - schelde - zuidwest-nederland - shellfish fisheries - clams - population density - population distribution - population growth - statistics - netherlands - fish catches - fishing grounds - wadden sea - river scheldt - south-west netherlands
In opdracht van LNV is (tbv het beleid voor kokkelvisserij, zoals neergelegd in EVA II) in voorjaar 2007 het kokkelbestand in de Oosterschelde, Westerschelde, Waddenzee en de Voordelta geïnventariseerd
The mechanisms behind stress: from populations to genes in nematodes
Alda Alvarez, O. - \ 2006
Wageningen University. Promotor(en): Jaap Bakker, co-promotor(en): Jan Kammenga. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085044369 - 120
nematoda - caenorhabditis elegans - acrobeloides - stressfactoren - stressreactie - toxische stoffen - risicoschatting - populatiegroei - genexpressie - temperatuur - nematoda - caenorhabditis elegans - acrobeloides - stress response - stress factors - toxic substances - temperature - risk assessment - population growth - gene expression
The increasing presence of abiotic stress factors in ecosystems over the past few decades has become an issue of major concern. The growing awareness of the detrimental effects that processes such as climatic change or chemical contamination can have on ecosystems and the species that inhabit them has been the driving force of research that focus on environmental risk assessment approaches. These approaches are often based on naive and descriptive models, disregarding to a great extent the underlying mechanisms of stress response. In this thesis I have addressed the need for a fundamental understanding of the stress response mechanisms in order to develop new rationales for risk assessment procedures.. I focus on the mechanisms underlying the effect of different abiotic stress factors such as those imposed by toxic compounds and temperature changes on various species of nematodes. Nematodes are a relevant study object to this respect because they play an important role in biological soil processes and they can easily be studied under laboratory conditions. The study cross cuts through a range of different organizational levels; from the level of populations which holds the greatest relation to the protection goal itself (a population or ecosystem), to the most basic level of gene expression where the initial stress response takes place.

Whole life cycle toxicity tests were performed using various toxic compounds with nematodes having different life history strategies. A mechanistic model based on the Dynamic Energy Budget (DEB) theory was used to analyze the data. In Chapter 2, the data from two strains of Caenorhabditis elegans with different reproductive strategies (hermaphroditic and sexual), in exposure to pentachlorobenzene and carbendazim, were used for the analysis of the temporal dynamics of a widely used summary statistic in effect assessment; the ECx(where x is a time unit). The analysis revealed that the behavior in time of this parameter depended on the life cycle trait and the characteristics of the compound thus hampering the comparability between different traits, compounds and time points. This suggests that the correct interpretation and comparability of toxicity data generated with current ECx approaches would greatly benefit from the incorporation of ECx or LCx versus time curves, or alternatively focusing on parameters that do not suffer from these problems (i.e. NEC, population growth rate which are time invariant). In Chapter 3 I focused on the differences in the response of diverging life history strategies to a toxic stressor (in this case cadmium), and investigated how these differences are reflected at the level of population growth rate. The results show that certain traits respond differently to stress depending on the life history strategy (hermaphroditic or sexually reproducing C. elegans ). Overall, sexually reproducing individuals appeared to be more sensitive to cadmium than hermaphrodites. The different responses of the two life history strategies were clearly reflected at the population level where sexually reproducing individuals yielded lower populations growth rates than that of hermaphrodites. The differences in the life history strategies of organisms even within one species can therefore lead to very diverse responses implying that toxicity parameters generated for a particular life history scenario might not hold for another. In order to gain further insight into the mechanisms of these toxic stress scenarios, in Chapter 4 another nematode species ( Acrobeloides nanus ) was used to dissect the physiological mode of action of the three previously mentioned compounds, and to model their effects at the population level. The resulting physiological modes of action of these compounds were compared to those observed in C. elegans and it appeared that the modes differed in every case ??? which case??. This indicates that the life history characteristics in each case had a clear influence on the resulting physiological mode of action of the compounds and consequently lead to very different effects on the population growth rates. Classifications of compounds according to their mode of action, currently based mainly on their chemical structure, should also consider that interactions with the life history characteristics of the organism may lead to different mechanisms of toxic action.

In Chapter 5 I studied the effects of temperature as the abiotic stress factor at the gene expression level. We used a 79???80 recombinant inbred line (RIL) panel derived from a C. elegans N2 x CB4856 cross to extract RNA from each RIL grown at 16°and 24°C and subsequently hybridized it to whole genome microarrays (approximately 22,000 transcripts). We then used QTL mapping to detect expression linkage patterns across the genome for each temperature. Using different analysis approaches (separate and combined analysis of the temperatures) we found that 28% of the detected expression QTL were temperature sensitive and comprised mainly by trans QTL. These QTLxT interactions were in many cases below detection level in genome wide analyses. These results present the first validation of thephenomenon of " expression linkage plasticity " in response to different environmental conditions, showing that the control of gene expression is sensitive to environmental cues such as temperature changes.
Mestoverschot probleem in ontwikkelingslanden
Buisonjé, F.E. de - \ 2005
De Pluimveehouderij 35 (2005)21. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
dierlijke meststoffen - pluimveemest - ontwikkelingslanden - probleemoplossing - populatiegroei - consumptie per hoofd van de bevolking - dierlijke productie - mestoverschotten - mestverwerking - animal manures - poultry manure - developing countries - problem solving - population growth - consumption per caput - animal production - manure surpluses - manure treatment
Om in Nederland milieuverantwoord mest te kunnen afzetten, is onder meer Minas in het leven geroepen. Hoewel het een kostbaar systeem is, functioneert het in grote lijnen goed. Het dumpen van mest komt niet of nauwelijks meer voor. Heel anders is dat in een aantal andere landen. Met name de dichtbevolkte en realtief arme kustgebieden van Azië en Afrika kennen enorme mestoverschotten. Mogelijk dat Nederland in de toekomst kan helpen om die weg te werken
Damherten op de kop van Schouwen; aanwijzingen voor het beheer
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Kuiters, A.T. ; Griffioen, A.J. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1142) - 80
damherten - populaties - populatiegroei - natuurbescherming - jagen - nederland - zeeuwse eilanden - zeeland - fallow deer - populations - population growth - nature conservation - hunting - netherlands
Recent vestigde zich een populatie damherten in het natuurmonument de Kop van Schouwen in de provincie Zeeland. De populatie groeit snel. Uit oogpunt van beperking van de risico s van verlies van diversiteit in het natuurgebied en een toename van de overlast in de landbouw en het verkeer, wordt aanbevolen de aantallen door middel van jacht op een kunstmatig laag niveau te handhaven. Alleen in dat geval wordt recht gedaan aan het standpunt van de provincie die de populatie slechts onder die conditie wil handhaven
Populatiebeheer van verwilderde kippen : onderzoek naar effectieve en diervriendelijke methoden om vrije kippenpopulaties te beheren
Willard, C. ; Koene, P. - \ 2004
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 203) - ISBN 9789067548199 - 48
kippen - stedelijke bevolking - industrieterreinen - openbare parken - diergedrag - wildbeheer - populatiegroei - vangen van dieren - dierenwelzijn - dierenbescherming - fowls - urban population - industrial sites - public parks - animal behaviour - wildlife management - population growth - capture of animals - animal welfare - animal protection
Stadskippen of kippen die verwilderen in de omgeving van mensen kunnen een probleem vormen. Zo bezorgde een populatie verwilderde kippen in de omgeving van het Amsterdamse Amstelpark zoveel overlast dat de gemeente besloot dieren weg te vangen. Een groep verontruste burgers richtte daarop de Werkgroep Park en Fauna op om zich te verzetten tegen deze, in hun ogen weinig duurzame manier van beheer. Immers, de populatie zou zeker weer toenemen. De werkgroep vroeg de Wetenschapswinkel meer duurzame en diervriendelijke beheersmethoden aan te reiken. De onderzoekers doen literatuuronderzoek naar de geschiedenis van de kip in de westerse samenleving en naar de leefwijze van wilde kippen. Aan de hand van twee voorbeelden (het Amstelpark en het industrieterrein van Alkmaar) schetsen zij vervolgens een aantal beheers-technieken. Zij onderscheiden in hun rapport de volgende mogelijkheden om overlast tegen te gaan: (i) het voorkómen van vrijlopende populaties (tegengaan dat mensen kippen vrijlaten door bijvoorbeeld voorlichting of verbodsbepalingen); (ii) het belemmeren van de voortplanting door eimanipulatie (bijvoorbeeld het schudden of lekprikken van eieren zodat deze niet meer uitkomen). Wel moet daarbij nestmogelijkheid wordt aangeboden om controle en manipulatie mogelijk te maken; (iii) slechts in noodgevallen gebruik maken van 'curatieve' maatregelen, zoals wegvangen van kippen en het tegengaan van het voederen van kippen op ongewenste plekken door de bevolking.Wet- en regelgeving bieden nauwelijks aanknopingspunten om het probleem met wilde kippenpopulaties op te lossen. Wel kunnen gemeentes die dit probleem serieus willen aanpakken, onderzoeken welke van de genoemde maatregelen voor de eigen gemeente het beste zijn en vervolgens een beheersplan opstellen, voorzien van budget
Criteria to assess the degree of endangerment of livestock breeds in Europe
Gandini, G.C. ; Ollivier, L. ; Danell, B. ; Distl, O. ; Georgoudis, A. ; Groeneveld, E. ; Martyniuk, E. ; Arendonk, J.A.M. van; Woolliams, J.A. - \ 2004
Livestock Production Science 91 (2004)1-2. - ISSN 0301-6226 - p. 173 - 182.
dierveredeling - rundvee - rundveerassen - bedreigde rassen - uitsterven - conservering - genetische bronnen van diersoorten - genetische variatie - genetische bronnen - veredelingsprogramma's - fokwaarde - demografie - populatiegroei - europa - animal breeding - cattle - cattle breeds - endangered breeds - extinction - conservation - animal genetic resources - genetic variation - genetic resources - breeding programmes - breeding value - demography - population growth - europe - overlapping generations - predicting rates - populations - selection - diversity
The degree to which a breed is exposed to becoming extinct, i.e. its degree of endangerment (DE), is an essential information to orient conservation policies. Assessing DE properly is a difficult task, as numerous factors are involved. Several methods are currently used in Europe and the paper first discusses the development of some objective criteria to promote the creation of a uniform system. Both demographic and genetic aspects of population decline are considered. It is proposed to estimate the number of years needed to reach a critical population size, which is also a measure of time available to evaluate options and undertake action before extinction. Thresholds of endangerment for both the demographic and genetic aspects are discussed. In addition, the population growth rate of 110 European cattle breeds is analysed. Growth rate is normally distributed with a mean of 1.00 (S.D. 0.09, range 0.77-1.27). Population size at the beginning of the analysed period and country of breeding affect growth rate significantly
The degree to which a breed is exposed to becoming extinct, i.e. its degree of endangerment (DE), is an essential information to orient conservation policies. Assessing DE properly is a difficult task, as numerous factors are involved. Several methods are currently used in Europe and the paper first discusses the development of some objective criteria to promote the creation of a uniform system. Both demographic and genetic aspects of population decline are considered. It is proposed to estimate the number of years needed to reach a critical population size, which is also a measure of time available to evaluate options and undertake action before extinction. Thresholds of endangerment for both the demographic and genetic aspects are discussed. In addition, the population growth rate of 110 European cattle breeds is analysed. Growth rate is normally distributed with a mean of 1.00 (S.D. 0.09, range 0.77-1.27). Population size at the beginning of the analysed period and country of breeding affect growth rate significantly. (C) 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.
Populatieontwikkeling wortelknobbelaaltjes in aardappel : Meloidogyne chitwoodi en M. fallax
Brommer, E. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2001
PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 20 - 22.
meloidogyne chitwoodi - meloidogyne - nematoda - plantenparasitaire nematoden - plagenbestrijding - nematodenbestrijding - voortplanting - nematodenjuvenielen - generaties - levenscyclus - populatiedichtheid - populatiegroei - populatiedynamica - seizoenontwikkeling - ontwikkelingsstadia - aardappelen - solanum tuberosum - seizoenvariatie - plant parasitic nematodes - pest control - nematode control - reproduction - nematode juveniles - generations - life cycle - population density - population growth - population dynamics - seasonal development - developmental stages - potatoes - seasonal variation
PPO onderzocht de levenscyclus en ontwikkeling van de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) en M. fallax (bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje) op aardappel, om vast te stellen hoeveel generaties van deze aaltjessoorten onder Nederlandse omstandigheden per groeiseizoen mogelijk zijn en welke generatie de nieuw gevormde knollen daadwerkelijk infecteert. Er worden minimaal twee generaties gevormd en de tweede generatie is verantwoordelijk voor de schade aan de knollen. Bestrijdingsstrategieën die uitgaan van het voorkomen van de tweede generatie juvenielen bieden de beste mogelijkheden
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.