Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 90

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==population growth
Check title to add to marked list
Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2015/2016
Kuiters, A.T. ; Groot, G.A. de; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. ; Bovenschen. J., Jan - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 81) - 47
otters - lutra - populatiebiologie - monitoring - populatiegroei - inteelt - genetica - nederland - population biology - population growth - inbreeding - genetics - netherlands
Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatiegenetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden voor de ontwikkeling van degenetische status van de populatie. Deze vorm van monitoring, waarbij gebruik wordt gemaakt van DNAgeïsoleerd uit uitwerpselen en doodvondsten, maakt het tevens mogelijk veranderingen in de ruimtelijkeverspreiding en de populatieomvang te volgen. De monitoringsronde van 2015/2016 laat zien dat depopulatie verder is gegroeid naar ca. 185 individuen. Op populatieniveau is de genetische variatie weer wattoegenomen doordat op steeds meer plekken otters van Duitse origine in de Nederlandse populatie opduikendie hier op eigen kracht komen. De genetische variatie binnen individuen is niet verder afgenomen zoals deeerste periode van het herintroductieprogramma. Onderdeel van deze monitoring is ook autopsie van dodeotters, waarbij wordt gekeken naar de doodsoorzaak en de belangrijkste lichaamskenmerken. Verkeer isverreweg de belangrijkste doodsoorzaak. Het aantal verkeersslachtoffers neemt nog ieder jaar toe, waarbijde toename evenredig is aan de toename in de populatieomvang. Locaties waar otters worden doodgereden,worden geregistreerd en toegevoegd aan een database. Deze informatie is belangrijk om knelpuntlocatiesveiliger te maken om zo het aantal verkeersslachtoffers te beperken---The Ministry of Economic Affairs requires that the Dutch otter population is surveyed each year to monitorthe genetic status of the population using DNA isolated from spraints and tissue from dead individuals. Theresulting information is also used to detect changes in the spatial range and population size. The 2015/2016survey showed that the population size has further increased to about 185 individuals. The amount ofgenetic variation at the population level has further increased, mainly as the result of migration of otters ofGerman origin to the Dutch population. In contrast to previous years, genetic variation within individuals hasnot declined further. The survey includes autopsies of dead otters to assess body condition and the mostlikely cause of death. Traffic is by far the most important cause of mortality. The annual number of road killsis still increasing in proportion to the increase in population size. Locations where road kills occur areregistered and added to a database. This information is important to localise places where mitigatingmeasures have to be taken to improve the safety for otters
Construction area expansion in relation to economic-demographic development and land resource in the Pearl River Delta of China
Liu, Zhijia ; Huang, Heqing ; Werners, Saskia E. ; Yan, Dan - \ 2016
Journal of Geographical Sciences 26 (2016)2. - ISSN 1009-637X - p. 188 - 202.
construction area expansion - GDP growth - land resource - Pearl River Delta - population growth

Since 1979, the Pearl River Delta (PRD) of China has experienced rapid socioeconomic development along with a fast expansion of construction area. Affected by both natural and human factors, a complex interdependency is found among the regional changes in construction area, GDP and population. A quantitative analysis of the four phases of the regional land use data extracted from remote sensing images and socioeconomic statistics spanning 1979 to 2009 demonstrates that the proportion of construction area in the PRD increased from 0.5% in 1979 to 10.8% in 2009, accompanied with a rapid loss of agricultural land. An increase of one million residents was associated with an increase of GDP of approximately 32 billion yuan before 2000 and approximately 162 billion yuan after 2000. Because the expansion of construction area has approached the limits of land resource in some cities of the PRD, a power function is found more suitable than a linear one in describing the relationship between GDP and construction area. Consequently, the Logistic model is shown to provide more accurate predictions of population growth than the Malthus model, particularly in some cities where a very large proportion of land resource has been urbanized, such as Shenzhen and Dongguan.

Balancing rural-urban water and resource needs
Rijnaarts, Huub - \ 2014
water supply - population growth - water resources - waste water - new sanitation - climatic change - europe - world
The European anchovy (Engraulis encrasicolus) increase in the North Sea
Raab, K.E. - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Adriaan Rijnsdorp, co-promotor(en): Mark Dickey-Collas; Leo Nagelkerke. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736826 - 207
ansjovissen - engraulis - voedingsgedrag - populatiegroei - populatiedynamica - visserijbiologie - mariene ecologie - noordzee - anchovies - engraulis - feeding behaviour - population growth - population dynamics - fishery biology - marine ecology - north sea

Small pelagic fish such as anchovy are of high socio-economic importance worldwide. They are known for strong fluctuations in abundance, for which the mechanisms are not always understood. European anchovy (Engraulis encrasicolus) increased its population in the North Sea starting in the mid-1990s while previously it was found in more southern waters in Europe. Changed food availability (resulting from plankton changes) or changed habitat availability (due to warmer waters) seemed likely candidate explanations for this increase, based on understanding of the species’ general ecology.

In order to compare the two likely explanations, first, the food of anchovy in the North Sea had to be determined. Analysing the contents of anchovy stomachs and comparing the results with other similar fish (herring and sprat), it appeared that anchovy was a generalist feeder. Observed patterns of anchovy distribution in fisheries surveys were compared to relevant environmental factors related to food availability and temperature. This showed that temperatures experienced by anchovies in the first months after birth was a better explanation for how many anchovy were caught than any measure of food availability was. Modelling their body growth in those months showed that during the past decades, the conditions for juvenile growth improved, probably leading to better overwinter survival.

This doctoral thesis contributed to an increased understanding of the ecology of anchovy in the North Sea, and the insights gained can support studies of small pelagic fish in other systems of the world where fisheries scientists wish to integrate more ecological understanding into their management practice.

Verkenning van mogelijkheden voor plantweerbaarheid tegen bladluis in paprika
Messelink, G.J. ; Bloemhard, C.M.J. ; Kok, L.W. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1242) - 22
biologische bestrijding - myzus persicae - reductie - paprika's - capsicum annuum - onderdrukking - insectenplagen - populatiegroei - immuniteitsreactie - glastuinbouw - nederland - biological control - myzus persicae - reduction - sweet peppers - capsicum annuum - suppression - insect pests - population growth - immune response - greenhouse horticulture - netherlands
Het doel van dit onderzoek was om maatregelen te vinden waarmee bladluis in paprika via de plant geremd kan worden. Hoewel er in de literatuur duidelijke aanwijzingen zijn dat de plantweerbaarheid verhoogd kan worden, is dit niet naar voren gekomen in dit onderzoek. Een verhoogde kaliumgift, wormenhumus en plantversterkers op basis van huminezuren of salicylzuur konden géén significante remming geven van bladluis. Wel is het omgekeerde gevonden: wanneer veen voor 20 procent werd gemengd met wormenhumus resulteerde dit in 35 procent meer populatiegroei van rode perzikluis ten opzichte van onbehandelde planten op alleen veen. Dit onderzoek heeft verder laten zien dat de reactie van bladluis op de plantbehandeling zelfs binnen een soort kan variëren. Het groene fenotype van perzikluis reageerde anders dan het rode fenotype, waarschijnlijk omdat de positie die deze bladluizen innemen op de plant ook anders is.
Technology and sustainability
Kroeze, C. ; Boersema, J.J. ; Tellegen, E. ; Cremers, A. - \ 2011
Amsterdam : Techne Press - ISBN 9789085940333 - 110
duurzaamheid (sustainability) - populatiegroei - technologie - duurzame ontwikkeling - duurzame energie - ecologische risicoschatting - milieutechnologie - sustainability - population growth - technology - sustainable development - sustainable energy - ecological risk assessment - environmental technology
In ten essays, this book addresses a broad range of issues related to the interplay of sustainability and technology. How do population growth and technology relate to sustainable development? Can globalization be reconciled with sustainable development? Is sustainability a subjective or an objective concept? And how can we find a balance between technological risk and ‘sustainable safety,’ for example when it comes to chemicals? What are the real environmental benefits of new technologies? Is “cradle to cradle” a solution? And what are the limits of renewable sources of energy? Sustainability and Technology is written in honour of Lucas Reijnders, a pioneer in the field of sustainability, many of whose perspectives have become common knowledge and whose work has influenced thinking and research on this subject. He is one of the few environmental scientists who poses fundamental criticisms of the economic system and modern technology, and is, at the same time an advocate of sustainable technologies. For this collection of essays, a number of leading environmentalists have been invited to present their vision, each in their own field of expertise. Sustainability and Technology invites the reader to critically think about these issues, and consider the implications that sustainability has on society, environment, and technology and its developments.
Macrolophus en CO2: Invloed van CO2-dosering op vestiging van de roofwants Macrolophus caliginosus in tomaat
Ramakers, P.M.J. ; Kok, L.W. - \ 2010
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1058) - 19
roofinsecten - macrolophus caliginosus - kooldioxideverrijking - impact - populatiegroei - glastuinbouw - tomaten - predatory insects - carbon dioxide enrichment - population growth - greenhouse horticulture - tomatoes
Onderzocht werd of het kunstmatig verhogen van de CO2 een negatief effect heeft op de vestiging en populatiegroei van de roofwants Macrolophus caliginosus in een winterplanting van tomaat. In de maanden februari en maart werden in 6 proefkasjes overdag verschillende CO2 –concentraties aangebracht, te weten 400 (geen dosering), 600, 800, 1.000, 1.500 en 2.000 p.p.m. Vanaf week 5 werden herhaaldelijk grote aantallen volwassen roofwantsen losgelaten. Er werd gezorgd voor een overvloedig voedsel-aanbod: nimfen van wittevlieg en eitjes van meelmotten. Mogelijk remmende factoren werden achterwege gelaten: zwavelen, pesticidengebruik, blad plukken, dieven. De populatie-ontwikkeling werd bemonsterd in week 11 tot en met 13 met vangplaten, Berlese-trechters en spoelen. Hoewel de omstandigheden voor de roofwantsen optimaal waren gemaakt, werden relatief weinig nakomelingen teruggevonden, ook in “onbehandeld”. De cijfers suggereren een licht remmend effect van de CO2, maar de verschillen waren niet significant. Ook bij de extreem hoge doseringen plantten de roofwantsen zich voort. Zorgwekkend is de vaststelling dat ook zonder CO2 –dosering de roofwantsen zich slecht vestigden en de populatie-trend in deze tijd van het jaar zelfs negatief was. Geconcludeerd wordt dat er een nog onbekende factor is die het “aanslaan” van Macrolophus caliginosus
Exploring the potential of high technological and eco-efficient agriculture
Visser, C.L.M. de; Hengsdijk, H. ; Ittersum, M.K. van; Meijerink, G.W. ; Pol, A. van den; Slingerland, M.A. - \ 2010
Wageningen : Applied Plant Research (PPO publication 395) - 154
landbouwproductie - voedselzekerheid - populatiegroei - landbouwkundig onderzoek - duurzaamheid (sustainability) - systeemanalyse - agro-ecologie - agricultural production - food security - population growth - agricultural research - sustainability - systems analysis - agroecology
Demografische veranderingen en ontwikkelingssamenwerking
Ruijter, A. ; Berendsen, B.S.M. ; Borren, S. ; Etty, T. ; Loon, F.D. van; Mennes, L.B.M. ; Niehof, A. ; Velden, A. van der; Voorhoeve, J.J.C. ; Zoomers, E.B. - \ 2009
Den Haag : AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken) (Adviezen / Adviesraad Internationale Vraagstukken nr. 66) - 53
demografie - sociale verandering - populatiegroei - ontwikkelingsbeleid - ontwikkelingslanden - nederland - ontwikkelingssamenwerking - sociale problemen - demography - social change - population growth - development policy - developing countries - netherlands - development cooperation - social problems
Defragmentation measures and the increase of a local European badger (Meles meles) population at Eindegooi, the Netherlands
Vink, J. ; Apeldoorn, R.C. van; Bekker, G.J. - \ 2008
Lutra 51 (2008)2. - ISSN 0024-7634 - p. 75 - 86.
meles meles - dassen (zoogdieren) - populatiegroei - wildpassages - utrecht - meles meles - badgers - population growth - wildlife passages - utrecht
Ontsnipperingsmaatregelen en de groei van de lokale dassenpopulatie (Meles meles) op Eindegooi . Vanaf 1984 zijn gegevens verzameld op het landgoed Eindegoed en omgeving. De das koloniseerde nieuwe terreinen. In dezelfde periode zijn vele ontsnipperende maatregelen bij wegen getroffen.
Designing experimental protocols to investigate the impact of GM crops on non-target arthropods
Charleston, D.S. ; Dicke, M. - \ 2008
Bilthoven : Cogem (COGEM onderzoeksrapport CGM-2008-01) - 61
gewassen - geleedpotigen - transgene planten - genetische modificatie - biotechnologie - genetische transformatie - insecten - laboratoriumproeven - populatiegroei - proefopzet - insect-plant relaties - ecologische risicoschatting - protocollen - crops - arthropods - transgenic plants - genetic engineering - biotechnology - genetic transformation - insects - laboratory tests - population growth - experimental design - insect plant relations - ecological risk assessment - protocols
Long-term global availability of food: continued abundance or new scarcity?
Koning, N.B.J. ; Ittersum, M.K. van; Becx, G.A. ; Boekel, M.A.J.S. van; Brandenburg, W.A. ; Broek, J.A. van den; Goudriaan, J. ; Hofwegen, G. van; Jongeneel, R.A. ; Schiere, J.B. ; Smies, M. - \ 2008
NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2008)3. - ISSN 1573-5214 - p. 229 - 292.
voedselzekerheid - voedselprijzen - productiemogelijkheden - voedselvoorziening - honger - armoede - populatiegroei - biobrandstoffen - food security - food prices - production possibilities - food supply - hunger - poverty - population growth - biofuels - precision agriculture - use efficiency - climate-change - bioenergy production - developing-countries - economic-development - production systems - specialized dairy - green-revolution - soil degradation
During the 20th century hunger has become a problem of poverty amidst plenty rather than absolute food scarcity. The question is whether this will remain so or whether the hunger of the poor will once more be exacerbated by rising food prices. In this paper we discuss biophysical conditions, social forces and non-linear interactions that may critically influence the global availability of food in the long term. Until 2050, the global demand for primary phytomass for food will more than double, while competing claims to natural resources for other purposes (including biobased non-foods) will increase. A sober assessment of the earth¿s biophysical potential for biomass production, which recognizes competing claims and unavoidable losses, suggests that this is in itself still large enough for accommodating this rising demand. However, the exploitation of this biophysical potential proceeds through technical paradigms that set a relative maximum to food production. In addition, socio-economic mechanisms make the food economy run up against a ceiling even before this maximum is reached. As a consequence, current developments may well entail a new trend change in international markets. These developments include the depletion of land and water reserves, the stagnation of the potential yields of major crops, the rise in energy prices, and the way in which systemic socio-economic factors lead to a strong underutilization of production possibilities in the developing world. Given these conditions, the avoidance of steep rises in food prices may depend on the timely relaxation of socio-economic constraints in developing countries and on timely breakthroughs in sustainable yield increases, biorefinement and non-farm production systems. Myopic expectations make it doubtful whether spontaneous market forces will provide the necessary incentives for this, which may be reason for societal actors to consider the need for more active policies
Why are current world food prices so high? : a memo
Banse, M.A.H. ; Nowicki, P.L. ; Meijl, H. van - \ 2008
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI : International policy ) - 27
agrarische economie - wereldmarkten - landbouwprijzen - voedselprijzen - voedselproductie - natuurlijke hulpbronnen - landbouwbeleid - marktprijzen - consumentenprijzen - goederenmarkten - basisproducten - aanbod - vraag - economische groei - populatiegroei - gewasproductie - marktstructuur - economische aspecten - biobased economy - agricultural economics - world markets - agricultural prices - food prices - food production - natural resources - agricultural policy - market prices - consumer prices - commodity markets - commodities - supply - demand - economic growth - population growth - crop production - market structure - economic aspects - biobased economy
World agricultural prices are very volatile which is due to traditional characteristics of agricultural markets such as inelastic (short run) supply and demand curves. A combination of record low global inventory levels, weather induced supply side shocks, surging outside investor influence, record oil prices and structural changes in demand for grains and oilseeds due to biofuels have created the high prices. The question is whether it is a coincidence that the past and current high price levels coincide with high oil prices or whether other reasons for the current price peak are more important.
PRODUS 1 d: Overleving van MZI zaad en sublitoraal bodemzaad op een perceel in de Waddenzee 2006
Kamermans, P. ; Bakker, A.G. ; Dekker, A. ; Kaag, N.H.B.M. ; Perdon, K.J. - \ 2007
Yerseke/Texel : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES no. C079/07) - 22
schaaldieren - schaal- en schelpdierenteelt - mosselteelt - mossels - populatie-ecologie - populatiedichtheid - populatiegroei - bescherming - nederland - populatiebiologie - waddenzee - shellfish - shellfish culture - mussel culture - mussels - population ecology - population density - population growth - protection - netherlands - population biology - wadden sea
Onderzoeksproject Duurzame schelpdiervisserij (PRODUS). deeplroject 1A : bepaling bestand op de mosselpercelen in de Waddenzee najaar 2006
Wijsman, J.W.M. ; Jol, J.G. - \ 2007
Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C080/07) - 30
schaal- en schelpdierenvisserij - duurzaamheid (sustainability) - mossels - populatiedichtheid - distributie - populatiegroei - tellingen - nederland - waddenzee - shellfish fisheries - sustainability - mussels - population density - distribution - population growth - censuses - netherlands - wadden sea
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2007
Kesteloo-Hendrikse, J.J. ; Stralen, M.R. van; Fey-Hofstede, F.E. ; Jol, J.G. ; Goudswaard, P.C. - \ 2007
Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C071/07) - 44
schaal- en schelpdierenvisserij - kokkels - populatiedichtheid - bevolkingsspreiding - populatiegroei - statistiek - nederland - visvangsten - visgronden - waddenzee - schelde - zuidwest-nederland - shellfish fisheries - clams - population density - population distribution - population growth - statistics - netherlands - fish catches - fishing grounds - wadden sea - river scheldt - south-west netherlands
In opdracht van LNV is (tbv het beleid voor kokkelvisserij, zoals neergelegd in EVA II) in voorjaar 2007 het kokkelbestand in de Oosterschelde, Westerschelde, Waddenzee en de Voordelta geïnventariseerd
The mechanisms behind stress: from populations to genes in nematodes
Alda Alvarez, O. - \ 2006
Wageningen University. Promotor(en): Jaap Bakker, co-promotor(en): Jan Kammenga. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085044369 - 120
nematoda - caenorhabditis elegans - acrobeloides - stressfactoren - stressreactie - toxische stoffen - risicoschatting - populatiegroei - genexpressie - temperatuur - nematoda - caenorhabditis elegans - acrobeloides - stress response - stress factors - toxic substances - temperature - risk assessment - population growth - gene expression
Mestoverschot probleem in ontwikkelingslanden
Buisonjé, F.E. de - \ 2005
De Pluimveehouderij 35 (2005)21. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
dierlijke meststoffen - pluimveemest - ontwikkelingslanden - probleemoplossing - populatiegroei - consumptie per hoofd van de bevolking - dierlijke productie - mestoverschotten - mestverwerking - animal manures - poultry manure - developing countries - problem solving - population growth - consumption per caput - animal production - manure surpluses - manure treatment
Om in Nederland milieuverantwoord mest te kunnen afzetten, is onder meer Minas in het leven geroepen. Hoewel het een kostbaar systeem is, functioneert het in grote lijnen goed. Het dumpen van mest komt niet of nauwelijks meer voor. Heel anders is dat in een aantal andere landen. Met name de dichtbevolkte en realtief arme kustgebieden van Azië en Afrika kennen enorme mestoverschotten. Mogelijk dat Nederland in de toekomst kan helpen om die weg te werken
Damherten op de kop van Schouwen; aanwijzingen voor het beheer
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Kuiters, A.T. ; Griffioen, A.J. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1142) - 80
damherten - populaties - populatiegroei - natuurbescherming - jagen - nederland - zeeuwse eilanden - zeeland - fallow deer - populations - population growth - nature conservation - hunting - netherlands
Recent vestigde zich een populatie damherten in het natuurmonument de Kop van Schouwen in de provincie Zeeland. De populatie groeit snel. Uit oogpunt van beperking van de risico s van verlies van diversiteit in het natuurgebied en een toename van de overlast in de landbouw en het verkeer, wordt aanbevolen de aantallen door middel van jacht op een kunstmatig laag niveau te handhaven. Alleen in dat geval wordt recht gedaan aan het standpunt van de provincie die de populatie slechts onder die conditie wil handhaven
Populatiebeheer van verwilderde kippen : onderzoek naar effectieve en diervriendelijke methoden om vrije kippenpopulaties te beheren
Willard, C. ; Koene, P. - \ 2004
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 203) - ISBN 9789067548199 - 48
kippen - stedelijke bevolking - industrieterreinen - openbare parken - diergedrag - wildbeheer - populatiegroei - vangen van dieren - dierenwelzijn - dierenbescherming - fowls - urban population - industrial sites - public parks - animal behaviour - wildlife management - population growth - capture of animals - animal welfare - animal protection
Stadskippen of kippen die verwilderen in de omgeving van mensen kunnen een probleem vormen. Zo bezorgde een populatie verwilderde kippen in de omgeving van het Amsterdamse Amstelpark zoveel overlast dat de gemeente besloot dieren weg te vangen. Een groep verontruste burgers richtte daarop de Werkgroep Park en Fauna op om zich te verzetten tegen deze, in hun ogen weinig duurzame manier van beheer. Immers, de populatie zou zeker weer toenemen. De werkgroep vroeg de Wetenschapswinkel meer duurzame en diervriendelijke beheersmethoden aan te reiken. De onderzoekers doen literatuuronderzoek naar de geschiedenis van de kip in de westerse samenleving en naar de leefwijze van wilde kippen. Aan de hand van twee voorbeelden (het Amstelpark en het industrieterrein van Alkmaar) schetsen zij vervolgens een aantal beheers-technieken. Zij onderscheiden in hun rapport de volgende mogelijkheden om overlast tegen te gaan: (i) het voorkómen van vrijlopende populaties (tegengaan dat mensen kippen vrijlaten door bijvoorbeeld voorlichting of verbodsbepalingen); (ii) het belemmeren van de voortplanting door eimanipulatie (bijvoorbeeld het schudden of lekprikken van eieren zodat deze niet meer uitkomen). Wel moet daarbij nestmogelijkheid wordt aangeboden om controle en manipulatie mogelijk te maken; (iii) slechts in noodgevallen gebruik maken van 'curatieve' maatregelen, zoals wegvangen van kippen en het tegengaan van het voederen van kippen op ongewenste plekken door de bevolking.Wet- en regelgeving bieden nauwelijks aanknopingspunten om het probleem met wilde kippenpopulaties op te lossen. Wel kunnen gemeentes die dit probleem serieus willen aanpakken, onderzoeken welke van de genoemde maatregelen voor de eigen gemeente het beste zijn en vervolgens een beheersplan opstellen, voorzien van budget
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.