Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 32

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Gedrag van chloorprofam en 3-chlooraniline in de bodem : bepaling van adsorptie, omzetting en uitloging met tarragrond van aardappelen
  Beltman, W.H.J. ; Matser, A.M. ; Linden, A.M.A. van der; Brand, E. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2523) - 65
  aardappelopslagplaatsen - aardappelen - opslag - kiemremmers - adsorptie - uitspoelen - grondwaterverontreiniging - potato stores - potatoes - storage - germination inhibitors - adsorption - leaching - groundwater pollution
  Bij de bewaring van aardappelen wordt als kiemremmer de werkzame stof chloorprofam gebruikt. Na verwerking van de aardappelen in de fabriek blijft chloorprofam en haar omzettingsprodukt 3-chlooraniline in de resterende tarragrond aanwezig. De tarragrond wordt hergebruikt in grootschalige bodemtoepassingen. Omzetting, adsorptie en uitloging van chloorprofam en haar metaboliet 3-chlooraniline zijn onderzocht met tarragrond van aardappelen (onbelast en belast met chloorprofam) en met bouwvoorgrond. De omzettingssnelheid van chloorprofam en 3-chlooraniline is bepaald in bouwvoorgrond, in onverzadigde onbelaste tarragrond en in waterverzadigde onbelaste tarragrond. De adsorptieparameters van de Freundlich sorptie isotherm zijn bepaald voor 3-chlooraniline in onbelaste tarragrond en in bouwvoorgrond. De uitloogproeven zijn gedaan met onverzadigde belaste tarragrond en met waterverzadigde belaste tarragrond. De omzettingssnelheden en adsorptieparameters uit deze studie worden gebruikt voor het bepalen van het risico van uitspoeling van chloorprofam en 3-chlooraniline uit grote bodemtoepassingen naar het grondwater.
  Bewaring aardappelen met koeling & ventileren
  Kamp, J.A.L.M. ; Montsma, M.P. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV - 22
  aardappelen - opslag - koudeopslag - energiegebruik - kunstmatige ventilatie - koelen - besparingen - aardappelopslagplaatsen - akkerbouw - potatoes - storage - cold storage - energy consumption - artificial ventilation - cooling - savings - potato stores - arable farming
  In de praktijk blijkt dat nogal wat telers de bewaring ondersteunen met koelapparatuur. Dit betreft vooral pootaardappelen (verlenging kiemrust), de lange bewaring van tafelaardappelen en fritesaardappelen. Dit resulteert in een hoger energieverbruik, maar wel in een betere kwaliteit bij aflevering. Aanvullend op het bestaande praktijknetwerk is er bij bewaarders behoefte aan meer inzicht in het energieverbruik van aardappelbewaring met een combinatie van ventilatie en koeling. Als doel van het project is geformuleerd: inventarisatie van energieverbruik in aardappelbewaarplaatsen met een combinatie van ventilatie en koeling; analyse van de verschillen en het doen van aanbevelingen ter verbetering van het energieverbruik.
  Air flow and chlorpropham (CIPC) emissions from a potato storage
  Bos, D. ; Schans, D.A. van der; Mosquera Losada, J. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 36
  aardappelen - aardappelopslagplaatsen - chloorprofam - opslag - kiemremming - emissie - ventilatie - potatoes - potato stores - chlorpropham - storage - sprout inhibition - emission - ventilation
  After having been harvested, potatoes are often stored at the farm. Chlorpropham (CIPC) is used in the potato storage to ensure potato sprout inhibition. This substance has a fairly low vapour pressure and easily attaches itself to material in the potato storage such as: potatoes, soil and construction materials. The structure of the potato storage often holds a large amount of CIPC. The extent to which CIPC is emitted through ventilation air is unknown. This study answers the question regarding the extent in which CIPC is emitted from the building to the outside environment via ventilation air and air leaks.
  Grondtoets niet de oplossing. Aanpak zwarte spikkel met ruime rotatie en teeltmaatregelen
  Bus, C.B. - \ 2009
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 5 (2009)6. - ISSN 1871-093X - p. 4 - 5.
  akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - aardappelen - colletotrichum coccodes - plantenziekteverwekkende schimmels - rotatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - aardappelopslagplaatsen - crop enterprises - potatoes - colletotrichum coccodes - plant pathogenic fungi - rotation - cultural control - potato stores
  Zwarte spikkel (Colletotrichum coccodes) is een aardappelziekte die aan het einde van het groeiseizoen in ernstige mate voor kan komen. Tijdens een workshop over de kwaliteit van consumptieaardappelen kwam naar voren dat het voor de handel moeilijk is om later in het bewaarseizoen nog voldoende hoogwaardige partijen tafelaardappelen in Nederland te vinden
  Specifiek herkennen en verwijderen van aardappelopslag
  Hofstee, J.W. ; Zande, J.C. van de; Henten, E.J. van; Nieuwenhuizen, A.T. - \ 2008
  Gewasbescherming. Supplement 39 (2008)Suppl.. - p. S24 - S25.
  phytophthora infestans - aardappelafval - aardappelopslagplaatsen - aardappelen - toedieningsapparatuur - spuitapparaten - kleinvolume spuitapparaten - spuitstokken - phytophthora infestans - potato waste - potato stores - potatoes - application equipment - sprayers - low volume sprayers - lances
  Doorwas in consumptieaardappelen in 2006 : hoe om te gaan met loofdoding, oogst en bewaring?
  Loon, C.D. van; Veerman, A. ; Bus, C.B. - \ 2006
  Kennisakker.nl 2006 (2006)15 sept.
  aardappelen - solanum tuberosum - bupleurum rotundifolium - gewasopbrengst - loofvernietiging - spuiten - oogsten - opslagkwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - aardappelopslagplaatsen - akkerbouw - potatoes - solanum tuberosum - bupleurum rotundifolium - crop yield - haulm destruction - spraying - harvesting - storage quality - keeping quality - potato stores - arable farming
  Doorwas is in 2006 op grote schaal opgetreden en stelt veel aardappeltelers voor lastige beslissingen. In dit artikel wordt aangegeven hoe omgegaan kan worden met aardappelpercelen met doorwas als het gaat om loofdoding, oogst en bewaring.
  Combinatie pootgoedbehandeling tegen Rhizoctonia en bewaarziekten
  Wijnholds, K.H. - \ 2006
  Kennisakker.nl 2006 (2006)15 feb.
  aardappelen - pootaardappelen - rassen (planten) - rhizoctonia - bewaarziekten - plantenziektebestrijding - aardappelopslagplaatsen - fabrieksaardappelen - akkerbouw - potatoes - seed potatoes - varieties - rhizoctonia - storage disorders - plant disease control - potato stores - starch potatoes - arable farming
  Bij de teelt en bewaring van het zelf geteelde TBM-pootgoed vragen de huidige (nieuwe) rassen in toenemende mate om een behandeling tegen bewaarziekten. Tevens is veelal een Rhizoctonia-behandeling in het voorjaar nodig bij de zetmeelaardappelteelt. Doel van het onderzoek was om te kijken, in welke mate de Rhizoctonia-behandeling eerder en/of de behandeling tegen bewaarziekten later kan worden uitgevoerd. Wellicht kunnen de verschillende behandelingen dan in combinatie worden uitgevoerd. Vragen waren vooral de werkingsduur, de effectiviteit, de mengbaarheid en het effect van de middelen op de verschillende ziekten. De effectiviteit van de behandelingen is zowel in het laboratorium als op het veld getoetst. Uitgegaan is van een voor Fusarium sulphureum gevoelig ras Mercator geteeld als pootaardappel op dalgrond. Om voldoende effect te krijgen heeft extra kunstmatige infectie met Fusarium sulphureum plaatsgevonden. Qua behandeling zijn een vijftal objecten (Blanco, Onbehandeld, Lirotect Super, Moncereen en de combinatie van Lirotect Super + Moncereen) op een viertal verschillende tijdstippen (september, oktober, december en maart) uitgevoerd. Combinatie van de middelen lijkt mogelijk, als de volgorde van mengen in acht wordt genomen. Als bewaarziekten zoals Fusarium en zilverschurft praktisch voorkomen kunnen worden door een goede bewaartechniek, dan heeft dat de voorkeur. De behandeling tegen zowel het uitbreiden van de Fusarium-aantasting als Rhizoctonia kan dan uitgesteld worden tot in het voorjaar. Het moment in maart is dan het meest praktisch en resulteerde ook in het hoogste uitbetalingsgewicht.
  Emissie van Chloor-IPC uit aardappelbewaarplaatsen
  Bos, D. ; Schans, D.A. van der; Mosquera Losada, J. - \ 2005
  Kennisakker.nl 2005 (2005)15 maart.
  kiemremmers - kiemremming - pootaardappelen - aardappelen - chemische behandeling - emissie - aardappelopslagplaatsen - akkerbouw - germination inhibitors - sprout inhibition - seed potatoes - potatoes - chemical treatment - emission - potato stores - arable farming
  Per jaar wordt naar schatting 40.000 kg actieve stof Chloor-IPC toegepast als kiemremmingsmiddel van aardappelen. Chloor-IPC is een stof die makkelijk verdampt en weer christalliseert. Waar deze stof na toediening blijft is niet bekend. Het doel van het onderzoek was na te gaan of puntemissies optreden bij deze toepassing. In 2002 en 2004 onderzochten PPO en A&F BV in een moderne aardappelbewaarplaats de Chloor-IPC gehalten in lucht en de luchtstroming tussen bewaarplaats en buitenlucht. De hoeveelheid Chloor-IPC die uit de aardappelbewaring ontsnapt werd berekend. Uit dit onderzoek bleek dat slechts 9% van de toegepaste hoeveelheid via ventilatie en lekkage van lucht de bewaarplaats verlaat. 50% Van deze emissie vindt binnen één week na toediening plaats. Het pas toepassen van Chloor-IPC na terugkoelen en een betere afdichting van kieren, in vloeren en wanden kan het percentage emissie terugdringen.
  Perspectieven van kwaliteitsgerichte zetmeelaardappelteelt
  Wijnholds, K.H. - \ 2004
  Kennisakker.nl 2004 (2004)15 okt.
  aardappelen - loofvernietiging - opslagverliezen - oogsten - gewaskwaliteit - gewasopbrengst - aardappelopslagplaatsen - fabrieksaardappelen - akkerbouw - potatoes - haulm destruction - storage losses - harvesting - crop quality - crop yield - potato stores - starch potatoes - arable farming
  In de jaren 2001 en 2002 is door het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) in opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) onderzoek uitgevoerd naar het perspectief van een meer op de kwaliteit gerichte zetmeelaardappelteelt. Verondersteld werd dat, door vervroeging van het tijdstip van loofdoding en het moment van de oogst, de bewaarverliezen zijn te beperken en de kwaliteit van de bewaarde zetmeelaardappelen is te verbeteren. Hierdoor zou het eventuele opbrengstverlies als gevolg van de vroegtijdige loofvernietiging mogelijk voldoende worden gecompenseerd. Het onderzoek heeft deze gedachte grotendeels bevestigd. Voor het bereiken van de maximale financiële opbrengst blijkt dat rooien voor bewaring omstreeks half oktober aan de late kant is en dat het beter is om eind september te rooien en het loof kort daarvoor te doden
  Luchtstromen en emissie van C-IPC uit een aardappelbewaarplaats
  Bos, D. ; Schans, D.A. van der; Mosquera Losada, J. - \ 2004
  Lelystad : PPO AGV - 35
  aardappelen - solanum tuberosum - aardappelopslagplaatsen - ventilatie - emissie - behandeling na de oogst - kiemremmers - kiemremming - chloorprofam - potatoes - solanum tuberosum - potato stores - ventilation - emission - postharvest treatment - germination inhibitors - sprout inhibition - chlorpropham
  Na de oogst worden aardappelen vaak op het bedrijf bewaard. Om kieming tegen te gaan wordt Chloor IPC toegepast. Dit onderzoek geeft een antwoord op de vraag in welke mate C-IPC via ventilatielucht en luchtlekkage uit het gebouw naar buiten treedt
  Kalibemesting van zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
  kaliummeststoffen - stikstofmeststoffen - mestgiften - toedieningshoeveelheden - aardappelen - opslagverliezen - houdbaarheid (kwaliteit) - aardappelopslagplaatsen - fabrieksaardappelen - akkerbouw - potassium fertilizers - nitrogen fertilizers - dressings - application rates - potatoes - storage losses - keeping quality - potato stores - starch potatoes - arable farming
  Het is bekend dat kali een grote invloed kan hebben op het OWG en het uitbetalingsgewicht. Bij een stikstofgift die op het ras is afgestemd, is het effect van een hogere kaligift op het uitbetalingsgewicht bij de oogst echter vrij gering. Na bewaring is er een lichte trend aanwezig dat een hogere kaligift resulteert in minder bewaarverlies en zodoende in een hoger uitbetalingsgewicht in het voorjaar. De geconstateerde verschillen zijn echter klein en gebaseerd op slechts één jaar onderzoek. De resultaten van het bewaarseizoen 2001/2002 zijn nog niet bekend, aangezien de aardappelen op dit moment nog in de bewaring zitten. Toch zijn de trends zodanig dat in de praktijk zonder risico een hogere kaligift kan worden aangeraden voor de aardappelen die voor langere tijd moeten worden bewaard.
  Ontwikkeling en evaluatie van een PCR-toets voor Fusarium-droogrot
  Kalkdijk, J.R. ; Lamers, J.G. ; Esselink, L.J. ; Huisman-de Lange, M. ; Berg, W. van den - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
  pootaardappelen - aardappelen - grondanalyse - fusarium - fungiciden - plantenziekteverwekkende schimmels - aardappelopslagplaatsen - koudeopslag - seed potatoes - potatoes - soil analysis - fusarium - fungicides - plant pathogenic fungi - potato stores - cold storage
  Door het toetsen van de grond op de aanwezigheid van Fusarium kan worden ingeschat of een fungicidenbehandeling tijdens inschuren dan wel tijdens het sorteren kan worden uitgespaard
  Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit van zandaardappelen
  Bos, D. ; Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 juli.
  aardappelen - ventilatie - regulatie - vochtigheid - koudeopslag - aardappelopslagplaatsen - gewaskwaliteit - potatoes - ventilation - regulation - humidity - cold storage - potato stores - crop quality
  Dit onderzoek spitste zich met name op het vóórkomen van drukplekken na bewaring en het optreden van blauw dat met drukplekken gepaard kan gaan. Hieruit bleek: Bij een hoge gevoeligheid en een lage tolerantie voor drukplekken is het beperken van de storthoogte een eerste advies; de hoeveelheid en de intensiteit van drukplekken op knollen onder in de aardappel hoop is minder indien er regelmatig intern wordt geventileerd. Wanneer er intern geventileerd werd bleek er meer blauw op te treden in vergelijking met niet intern ventileren. De som van blauw en drukplekken leek betrekkelijk constant te zijn
  Effect van de fysiologische ouderdom van het pootgoed op de opbrengst van poot- en zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. ; Wustman, R. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
  vermeerderingsmateriaal - pootknollen - pootaardappelen - aardappelen - verouderen - koelcellen - aardappelopslagplaatsen - gewasopbrengst - kiemkracht - fabrieksaardappelen - propagation materials - seed tubers - seed potatoes - potatoes - aging - cold stores - potato stores - crop yield - germinability - starch potatoes
  In zijn algemeenheid heeft voorkiemen van pootgoed voordelen. Ten opzichte van het "witte puntjesstadium" betekent voorkiemen echter wel, dat het pootgoed fysiologisch iets ouder wordt. Naarmate knollen fysiologisch ouder zijn, worden er minder kiemen en stengels en dus ook minder knollen aangelegd per plant.
  Bewaring van zetmeelaardappelrassen
  Wijnholds, K.H. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
  aardappelen - solanum tuberosum - rassen (planten) - resistentie van variëteiten - plaagresistentie - opslagverliezen - aardappelopslagplaatsen - fabrieksaardappelen - potatoes - solanum tuberosum - varieties - varietal resistance - pest resistance - storage losses - potato stores - starch potatoes
  Naast resistentie tegen aardappelmoeheid en wratziekte zijn meerdere factoren van belang om op perceelsniveau een verantwoorde rassenkeuze te maken. Met name bewaarbaarheid wordt voor de teler van steeds groter belang. In opdracht van de Stichting Interprovinciaal Onderzoek (SIO) is daarom onderzoek uitgevoerd naar het bewaarverlies bij nieuwe zetmeelaardappelrassen: Ook zonder het optreden van rot is er een groot verschil in bewaarverlies; Goed bewaarbaar zijn de nieuwe rassen Valiant en Festien; De rassen Aviala, Valiant en Mercator zijn iets kiemlustig, echter minder dan het in de praktijk wel bekende kiemlustige ras Seresta
  Measuring techniques to determine the air exchange rate during the storage of potatoes for consumption
  Mosquera, J. ; Scheer, A. ; Wagemans, M.J.M. ; Schans, D.A. van der - \ 2002
  Wageningen : IMAG (IMAG rapport 2002-08) - ISBN 9789054062127 - 28
  aardappelen - solanum tuberosum - aardappelopslagplaatsen - emissie - carbamaten - ventilatie - gasuitwisseling - windmeters - potatoes - solanum tuberosum - potato stores - emission - carbamates - ventilation - gas exchange - anemometers
  Wilgenchips in aardappelschuur drogen niet mogelijk
  Gigler, J.K. ; Sonneveld, C. - \ 1999
  Landbouwmechanisatie 50 (1999)9. - ISSN 0023-7795 - p. 34 - 35.
  salicaceae - biomassa - bio-energie - planten - energie - nuttig gebruik - opslag - aardappelopslagplaatsen - salicaceae - biomass - bioenergy - plants - energy - utilization - storage - potato stores
  In het kader naar de mogelijkheden van wilgenteelt als energiegewas, wordt in deze bijdrage het drogen van wilgenchips in aardappelbewaarplaatsen nader bekeken
  Stootblauw in de keten van tafelaardappelen
  Molema, G.J. ; Berg, J.V. van de; Bouman, A. ; Klooster, J.J. ; Verwijs, B.R. - \ 1995
  Wageningen : IMAG-DLO - ISBN 9789054061311 - 43
  solanum tuberosum - aardappelen - aardappelopslagplaatsen - oogstschade - mechanische schade - brand - intern transport op landbouwbedrijven - solanum tuberosum - potatoes - potato stores - crop damage - mechanical damage - fire - intrafarm transport
  Some interesting aspects of recent and expected developments in potato storage and utilization in Europe
  Hesen, J.C. - \ 1988
  Wageningen : IBVL (Publikatie / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten 377)
  cassave - europa - voedselbewaring - voedingsmiddelen - aardappelopslagplaatsen - aardappelen - wortelgewassen - wortelgewassen als groente - pootaardappelen - opslag - fabrieksaardappelen - cassava - europe - food preservation - foods - potato stores - potatoes - root crops - root vegetables - seed potatoes - storage - starch potatoes
  Een eerste toetsing van het mathematisch-fysisch rekenmodel met meetgegevens uit de bewaarproef 1983-1984
  Brabander, W.H. de; Eck, C. van; Pluijgers, H.G. - \ 1985
  Wageningen : Instituut voor Mechanistie, Arbeid en Gebouwen (IMAG-nota 177 (HAB))
  aardappelen - aardappelopslagplaatsen - geventileerde voorraadbakken - ventilatie - behandeling na de oogst - modellen - wiskundige modellen - fysische modellen - potatoes - potato stores - ventilated bins - ventilation - postharvest treatment - models - mathematical models - physical models
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.