Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 66

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Veenvrij substraat : Verkenning van de mogelijkheden van veenvrij substraat in de teelt van laanbomen (opzetters)
  Sluis, B.J. van der; Reuler, H. van - \ 2016
  Randwijk : Wageningen Plant Research, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport 2016-09) - 21
  substraten - kweekmedia - bomen - turf - potcultuur - cultuurmethoden - containerplanten - substrates - culture media - trees - peat - pot culture - cultural methods - container grown plants
  Kringlopen - Waterkringloop : Kennisclip Bogo-project e-learning
  Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
  Groen Kennisnet
  cycling - hydrological cycle - water - water reuse - pot culture - horticulture - biobased economy - teaching materials - kringlopen - hydrologische cyclus - water - hergebruik van water - potcultuur - tuinbouw - biobased economy - lesmaterialen
  Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased Economy van het CIV T&U.
  Consultancy: invloed tijdelijk lage nutriëntengehaltes
  Dalfsen, P. van - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 21
  potcultuur - houtachtige planten als sierplanten - voedingsstoffen - uitspoelen - stikstof - bemesting - voedingsstoffenopname (planten) - literatuuroverzichten - landbouwkundig onderzoek - pot culture - ornamental woody plants - nutrients - leaching - nitrogen - fertilizer application - nutrient uptake - literature reviews - agricultural research
  Afzet uit de pot- en containerteelt is voor een groot deel bestemd voor de consumentenmarkt. Deze producten moeten visueel aantrekkelijk zijn en daarom is een goede plantkwaliteit heel belangrijk. Voor een goede groei moet de plant voldoende nutriënten ter beschikking hebben. Anderzijds kan de wortel bij te hoge zoutconcentraties schade oplopen. Omdat pot- en containerteelt grotendeels plaatsvindt onder buitenomstandigheden, heeft het weer een belangrijke invloed op de teelt. In natte perioden treedt uitspoeling op. Dit wordt in de praktijk aangevuld door hogere mestgiften om een goede groei te behouden. Het doel van dit literatuuronderzoek is om na te gaan in hoeverre tijdelijk (1 dag tot ca. 1 week) lage nutriëntengehaltes uiteindelijk een verminderde productkwaliteit geeft van houtige siergewassen. Hierbij wordt gefocust op stikstof als meest uitspoelingsgevoelige nutriënt. Als bemestingsmethode wordt uitgegaan van oplosbare meststoffen. Er is een wisselwerking tussen bovengrondse groei, stikstofopname en wortelgroei. Tijdens sterke bovengrondse groei vindt nauwelijks stikstofopname plaats. De plant gebruikt dan reeds aangelegde stikstofvoorraden. Daarnaast leidt een tijdelijk stikstoftekort snel tot nieuwe wortelgroei. Hierdoor raakt de pot sneller doorworteld en zal beter bestand zijn tegen nieuwe stressomstandigheden (nutriënten- en of watertekort). Bovendien kan de plant na een tijdelijk stikstoftekort (enkele dagen) de opnamesnelheid van stikstof verhogen, zodat netto toch genoeg stikstof wordt opgenomen. In deze studie is uitspoelonderzoek bestudeerd en de neerslagintensiteit onder Nederlandse weersomstandigheden geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de kans klein is dat planten in een pot lang (> 4 dagen) te weinig stikstof tot hun beschikking hebben, als er in deze periode vanwege neerslag niet bemest wordt. Onder voorwaarde dat de planten buiten deze neerslagperioden van genoeg stikstof zijn voorzien, zal een tijdelijk laag stikstofniveau naar verwachting geen invloed hebben op de uiteindelijke gewaskwaliteit. In de praktijk worden de planten in neerslagrijke perioden meestal snel van extra stikstof voorzien. Uit deze literatuurstudie blijkt hiervoor geen grote noodzaak. Toediening van een lage dosis gecontroleerd vrijkomende meststoffen aan het begin van de teelt in plaats van intensief bijmesten tijdens regenrijke periode kan extra zekerheid geven dat een gewas in deze regenrijke perioden toch van stikstof wordt voorzien.
  Virusoverdracht in Canna
  Leeuwen, P.J. van; Kock, M. de; Trompert, J.P.T. ; Pham, K.T.K. - \ 2012
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
  canna - plantenvirussen - canna yellow mottle virus - potcultuur - plantenziektebestrijding - teelt - canna - plant viruses - canna yellow mottle virus - pot culture - plant disease control - cultivation
  Het gewas Canna lijkt de laatste jaren in toenemende mate besmet te zijn met virussen. Het gewas was in het verleden ook vaak virusbesmet maar dit leidde niet tot onacceptabele problemen. De laatste jaren is te zien dat planten naast ernstige virussymptomen ook bladnecrose vertonen waardoor de gebruikswaarde sterk afneemt. De Cannatelers willen komen tot een virusarme teelt met een kwalitatief goed product. Voor de teelt van Canna als kuipplant op een pot lijkt virusvrij materiaal noodzakelijk om ernstige symptomen te voorkomen. De virusproblemen lijken vooral veroorzaakt te worden door het CaYMV (Canna Yellow Mottle Virus) dat sinds een aantal jaren bekend is. Dit virus is afkomstig uit de groep van Badna-virussen. Over de verspreiding van dit virus bij Canna is niets bekend. Verspreiding van andere virussen uit de badna-groep die vooral in tropische gewassen voorkomen vindt plaats via wolluizen, bladluizen, witte vlieg, plantensap en vegetatieve vermeerdering. Om te komen tot een virusvrije/arme teelt in Nederland moet bekend zijn hoe dit virus zich in Canna verspreidt. In dit project is onderzocht of het virus zich verspreidt via plantcontact (bladeren en wortels), op het open veld, via spoelen of via het snijden met een mes. Het virusvrije/arme materiaal dat voor dit onderzoek is gebruikt (vier cultivars) was afkomstig van het enige bedrijf in Nederland dat dergelijk materiaal teelt. Tijdens het onderzoek bleek dat dit materiaal reeds besmet was met het CaYMV zodat helaas geen harde uitspraken gedaan kunnen worden over de wijze van verspreiding van dit virus. Wel is duidelijk geworden dat het CaYMV symptoomloos aanwezig kan zijn in planten. Indien het virus symptomen geeft zullen dit veelal vlekken zijn (mottle) maar soms ook strepen. Tijdens het onderzoek is ook gebleken dat het CaYSV (Canna Yellow Streak Virus) veelal streperige symptomen geeft maar soms ook vlekken. Op basis van de bladsymptomen is daardoor nooit met zekerheid vast te stellen welk virus aanwezig is. Omdat in spoelwater CaYMV is aangetroffen kan verspreiding van het virus via spoelen niet worden uitgesloten.
  Wortelbederf bij potplantenteelt van Zantedeschia
  Vink, P. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)242. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
  zantedeschia - potplanten - potcultuur - wortels - afwijkingen, planten - fusarium - landbouwkundig onderzoek - zantedeschia - pot plants - pot culture - roots - plant disorders - fusarium - agricultural research
  Sinds een aantal jaren kennen we bij de potplantenteelt van Zantedeschia het fenomeen wortelbederf waardoor deze planten vervroegd afsterven. Uit diagnostisch onderzoek is gebleken dat met name de wortels die langs de potwand groeien glazig kunnen worden, waarna toevallig aanwezige schimmels in de grond de wortels kunnen gaan koloniseren. Een aantal van deze schimmels bleek echter niet in staat om vitale wortels van Zantedeschiaplanten direct aan te tasten.
  Teelt de grond uit : Boomteelt in goten en grote containers rendabel
  Reuler, H. van - \ 2011
  teeltsystemen - straatbomen - boomteelt - potcultuur - goten - uitspoelen - cropping systems - street trees - arboriculture - pot culture - ducts - leaching
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Teelt de grond uit : Perspectief voor blauwe bes in containers
  Maas, M.P. van der - \ 2011
  teeltsystemen - blauwe bessen - potcultuur - kleinfruit - fruitteelt - substraten - plantenvoeding - cropping systems - blueberries - pot culture - small fruits - fruit growing - substrates - plant nutrition
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Teelt de grond uit : Groei van appel in potten en sleuven vergelijken
  Maas, M.P. van der - \ 2011
  teeltsystemen - appels - fruitteelt - potcultuur - proefopzet - cropping systems - apples - fruit growing - pot culture - experimental design
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Boomkwekers waarderen vinding (interview met Ton Baltissen)
  Dijkema, W. ; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2011
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 7 (2011)17. - ISSN 1871-093X - p. 8 - 9.
  boomteelt - teeltsystemen - potcultuur - tensiometers - onkruidbestrijding - innovaties - arboriculture - cropping systems - pot culture - tensiometers - weed control - innovations
  Pot-in-potsysteem, tensiometers en onkruidbestrijding kwamen aan bod tijdens de drukbezocht PPO Kennismiddag over actuele ontwikkelingen in de boomkwekerij bij De Buurte Kwekerijen in Oene.
  Alternatieve teeltsystemen : duurzaam, maar rendabel?
  Reuler, H. van; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2010
  De Boomkwekerij 23 (2010)37. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 12.
  boomkwekerijen - teeltsystemen - potplanten - potcultuur - containerplanten - goten - cultuurmethoden - houtachtige planten als sierplanten - vollegrondsteelt - forest nurseries - cropping systems - pot plants - pot culture - container grown plants - ducts - cultural methods - ornamental woody plants - outdoor cropping
  In de boomkwekerijsector zijn alternatieve teeltsystemen voor vollegrondsteelt in ontwikkeling, met name een gotensysteem en een pot-in-potsysteem. tot nu toe lijken de systemen allerlei voordelen te bieden. Maar voor kwekers is rendabel kweken minstens zo belangrijk als duurzaam kweken.
  Watergift sturen met sensoren voor vochtgehalte en EC bij containerteelten (FLOW-AID)
  Balendonck, J. ; Pardossi, A. ; Incrocci, L. ; Marzialetti, P. - \ 2010
  irrigatie - zoutgehalte - waterbeheer - emissie - potcultuur - irrigation - salinity - water management - emission - pot culture
  Poster met onderzoeksinformatie: doelstellingen, methode, resultaten en toepassing.
  Beheersen van de pottemperatuur
  Hop, M.E.C.M. - \ 2008
  Lisse : PPO BBF Wageningen UR - 1
  houtachtige planten als sierplanten - struiken - potcultuur - bodemtemperatuur - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - potplanten - ornamental woody plants - shrubs - pot culture - soil temperature - cultural control - pot plants
  Hoge pottemperaturen kunnen problemen veroorzaken op hete zomerdagen. Vooral de wortels van containerplanten kunnen beschadigd raken; ziektes krijgen daardoor meer kans. Ook de gewasgroei kan geremd worden bij hoge pottemperatuur.
  Plantweging in de boomkwekerij : optimale vochtvoorziening van pot- en containerplanten gebaseerd op het weegsysteem in de buitenteelt boomkwekerij
  Baltissen, A.H.M.C. ; Dalfsen, P. van; Aendekerk, T.G.L. - \ 2008
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 65
  irrigatie - houtachtige planten als sierplanten - vollegrondsteelt - potcultuur - teeltsystemen - irrigation - ornamental woody plants - outdoor cropping - pot culture - cropping systems
  De verdamping is, na de fotosynthese, een van de belangrijkste plantprocessen, met invloed op de opname en het transport van water en voeding en de bladtemperatuur. In de praktijk groeit de behoefte aan een water verbruiksmeting. De weeggoot is een instrument om wateraanvoer, gewasgewichtsverandering en verdamping te volgen. Wateraanvoer wordt daarbij opgemerkt als een gewichtstoename, verdamping als een gewichtsafname. In de glastuinbouw is hiermee de nodige ervaring opgedaan en nu wordt ook in de boomkwekerij dit instrument geïntroduceerd. Onderzoek en praktijk werken samen om versneld informatie te verzamelen om zo de (on)mogelijkheden van het instrument in de boomkwekerij aan te tonen. Meten is weten en door een stap te zetten naar het kwantificeren van de waterstromen in de pot wordt een stap gezet naar het automatiseren van de watergift. Inzicht in het vochtgehalte in de pot is van belang om de plant in goede conditie te houden. Het doel van het project is het ontwikkelen, testen en optimaliseren van de weegapparatuur (weegsysteem) voor in pot en container gekweekte buitenproducten ten behoeve van de geautomatiseerde sturing van de watergift. Op basis van het gewenste vochtgehalte (gewas, groeistadium, potgrondmengsel, potmaat, watergeefsysteem) en de weersomstandigheden (verdamping, neerslag) wordt de optimale watergift (frequentie en hoeveelheid) vastgesteld. De computer regelt de watergift per vastgestelde planteenheid.
  Onderzoek naar de oorzaak van wortelbederf bij de teelt van Zantedeschia op potten
  Vink, P. ; Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2008
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 13
  zantedeschia - potplanten - potcultuur - wortels - afwijkingen, planten - plantenziekteverwekkende schimmels - diagnose - zantedeschia - pot plants - pot culture - roots - plant disorders - plant pathogenic fungi - diagnosis
  Sinds een aantal jaren zijn bij DiagnostiekService regelmatig monsters Zantedeschiaplanten, geteeld als potplant, aangeboden voor onderzoek omdat sprake was van bladvergeling en achterblijvende groei of omdat sprake was van afkeuringen bij het veilen vanwege niet gezonde wortels. Uit het diagnostisch onderzoeken dat tot nu toe is gedaan aan de Zantedeschiaplanten blijkt dat veelal sprake is van een wortelbederf waarbij glazige wortels ontstaan op die plaatsen waar de wortels niet zijn omringd met substraat (dus voornamelijk langs de potwanden). Uit deze glazige wortels zijn een aantal plantpathogene schimmels geïsoleerd waarvan tot nu toe niet bekend is of ze ook werkelijk verantwoordelijk zijn voor de ziekteverschijnselen. Dit maakt het moeilijk om een exacte oorzaak te benoemen voor de ziekteverschijnselen en een gefundeerd advies te geven over teeltmaatregelen of een eventuele bestrijding. Daarom is in het kader van het voortgezet diagnostisch onderzoek een infectieproef uitgevoerd met als doel om na te gaan of de uit Zantedeschia geïsoleerde schimmels ook werkelijk primair verantwoordelijk zijn voor een wortelbederf in de pottenteelt van dit gewas.
  De succesfactoren voor een geslaagde productinnovatie : de theorie gekoppeld aan een praktijkvoorbeeld
  Verhees, F.J.H.M. ; Starre, B. van der - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)8. - p. 11 - 13.
  tuinbouwbedrijven - marketing - marketingtechnieken - innovaties - nieuwe producten - productontwikkeling - sierplanten - potplanten - potcultuur - creativiteit - glastuinbouw - market gardens - marketing - marketing techniques - innovations - new products - product development - ornamental plants - pot plants - pot culture - creativity - greenhouse horticulture
  Productinnovatie is belangrijk voor de marketing van tuinbouwbedrijven. Productinnovatie is kostbaar en risicovol maar gelukkig zijn succesfactoren voor nieuwe producten bekend: een superieur, innovatief product dat gebruik maakt van technologische en marketingvaardigheden van het bedrijf en dat tot stand komt in een marktgericht ontwikkelingsproces. Hoewel succesfactoren het succes van een productinnovatie goed voorspellen, circuleren er allerlei smoezen om de succesfactoren niet toe te passen. De ervaringen van Boomkwekerij Van der Starre laten zien dat succesvolle productinnovatie mogelijk is wanneer de succesfactoren worden toegepast
  Sturing van de ontwikkeling en de kwaliteit van narcis in de bloementeelt. Onderzoek aan diverse aspecten van de broei van Tete-a-Tete, waterbroei snijnarcis, potgrondaspecten bij potnarcis en screening van middelen voor houdbaarheid snijnarcis en korthouden potnarcis
  Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2006
  Lisse : PPO Bloembollen - 96
  narcissus - opslag - forceren van planten - potcultuur - bloembollen - narcissus - storage - forcing - pot culture - ornamental bulbs
  Overjarige droge bewaring voor bloei van Tête-à-Tête en andere cultivars in volgende najaar en winter Een goede kwaliteit Tête-à-Tête van in Nederland geteelde bollen is vòòr januari niet goed mogelijk. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een heel goede kwaliteit in het najaar van het volgende jaar mogelijk is door middel van een langdurige droge bewaring. Er kan echter uitval optreden door verdroging en Botrytis en/of Penicillium. Veel stelen bleken meer dan één bloem te hebben, soms kwamen zelfs stelen voor met drie of meer bloemen. In dit onderzoek zijn de mogelijkheden van een ruimere aanvoerperiode onderzocht. Belangrijk is een ruim sortiment zonder kwaliteitsproblemen. Daarom zijn in latere jaren ook de mogelijkheden voor andere cultivars nagegaan. Het onderzoek bevestigde dat overjarig bewaren van narcissen zoals Tête-à-Tête in het najaar tot een zeer goede kwaliteit kan leiden. De bloei bleek daarbij zeer rijk te kunnen zijn met meer stelen dan normaal en meer (maar kleinere) bloemen per steel. De kans op verdroging van de bijstelen en de bloemen op de bijstelen was echter groot. Ook kwam enige uitval van de bollen voor t.g.v. verdrogen en/of ziekten, Het verdrogen van de stelen en bloemen kon alleen worden voorkomen door de potten onder (zeer) veel licht en/of lage temperatuur in bloei te laten komen. Aangepaste droge bewaring, ULO en langer opgeplant koelen voorkwamen verdroging niet of nauwelijk. Dat gold ook voor het beperken van uitdrogen, het gebruik van een groeistof (GRM4), regeling van de RV en een dompeling in water en/of voeding (Wuxal) voor het planten. Het gewas groeide na inhalen zeer snel en de handelsperiode was (te) kort hetgeen handelsbelemmerend kan werken. Andere cultivars bleken ook niet goed overjarig te bewaren voor een goede bloei. Er trad soms veel uitval op (Jetfire), soms weinig of geen bloei (Minnow) en soms ook verdroging bij het in bloei komen (Martinette en Hawera). Daarnaast werd ook soms een verbeterde bloei gezien door meer stelen (Martinette) of bloemen per steel (Canaliculatus) en bleken sommige bollen een lange bewaring zeer goed te doorstaan. Om genoemde redenen wordt de beschreven werkwijze dan ook niet geadviseerd, omdat het een product is met een beperkte gebruiksmogelijkheid. Het is op moment van aanvoer op de veiling niet is te zien of het om overjarige bollen of om bollen van nieuwe oogst gaat. Vermeden moet worden dat een tegenvallende kwaliteit vroeg op de markt gaat komen die de markt voor daarna verziekt. Inmiddels is er een bedrijf dat Tête-à-Tête vroeg aanvoert en dat aangeeft het probleem van de verdroging de baas te zijn.
  Beheersing en detectie van wortelbederf, veroorzaakt door Fusarium-soorten in broeitulpen
  Doorn, J. van; Vink, P. ; Hollinger, T.C. - \ 2005
  Lisse : PPO Bloembollen - 33
  fusarium - trichoderma - botrytis cinerea - penicillium - gibberella avenacea - tulipa - forceren van planten - potcultuur - plantenziektebestrijding - landbouwkundig onderzoek - detectie - tulpen - fusarium - trichoderma - botrytis cinerea - penicillium - gibberella avenacea - tulipa - forcing - pot culture - plant disease control - agricultural research - detection - tulips
  Bij de broeierij van tulpen op potten en bakken met potgrond ontstaat vaak op en onder de bodem een dikke laag wortels. Deze wortels zijn meestal niet omsloten door grond en kunnen onder bepaalde omstandigheden worden aangetast door schimmels als Trichoderma, Botrytis cinerea, Penicillium en Fusarium avenaceum. Enkele jaren geleden was plotseling sprake van veel problemen met een wortelbederf veroorzaakt door een schimmel waardoor de tulpen te kort bleven en op de bladeren grijze bladvlekken ontstonden. Deze symptomen konden niet worden verklaard met de hierboven genoemde schimmels. Isolaties uit aangetaste wortels bracht aan het licht dat het om een Fusarium-schimmel ging, maar in hoeverre deze schimmel nu werkelijk verantwoordelijk was voor de aantasting bleef onduidelijk. Daarom is binnen dit project onderzoek gedaan om na te gaan of de gevonden Fusarium-schimmels verantwoordelijk zijn voor een wortelbederf bij broeitulpen waardoor de tulpen te kort blijven en grijze bladvlekken kunnen ontstaan. Tevens is geprobeerd om aan te tonen dat andere substraten dan potgrond wortelbederf op de bodem van potten en bakken kan beperken. Uit het onderzoek is gebleken dat naast schimmels als Trichoderma en Fusarium avenaceum ook de schimmel Fusarium culmorum een wortelbederf bij tulpen kan veroorzaken. Als gevolg van een aantasting door deze schimmel ontwikkelen de tulpen zich trager en blijven daardoor te kort. Bovendien ontstaan soms symptomen in het blad die sterke verwantschap hebben met dat van Trichoderma-bladtopverdorring. Ook is gebleken uit de infectieproeven dat wortelbederf veroorzaakt door de schimmel Fusarium avenaceum juist langere en slappere tulpen veroorzaakt. Wanneer een ander substraat dan potgrond, zoals zand of perlite op de bodem van potten werd aangebracht kon wortelbederf door Fusarium culmorum iets worden beperkt. De beheersbaarheid van wortelbederf op de bodem van potten en bakken berust voornamelijk op teeltmaatregelen die bekend zijn bij wortelbederf door Trichoderma en Botrytis cinerea. Een artikel over wortelbederf in broeitulpen is verschenen en hierin is een inventarisatie gemaakt, deels berustend op al eerder uitgevoerd onderzoek bij Diagnostiek van PPO, over beheersmaatregelen om wortelbederf in tulp te voorkomen. Dit artikel is later vertaald en ter beschikking gesteld aan buitenlandse broeiers. Er is tevens onderzoek gedaan om zowel Fusarium avenaceum als Fusarium culmorum middels DNA-technieken aan te kunnen tonen. Met de ontwikkelde PCR-toets bleken beide Fusarium-soorten te kunnen worden aangetoond en tevens werd het mogelijk om beide soorten van elkaar te onderscheiden. Praktijkmonsters kunnen nu geanalyseerd worden op aanwezigheid van deze schimmels. Met het beschikbaar komen van een specifieke DNA-toets voor het aantonen van Fusarium avenaceum en Fusarium culmorum werd het ook mogelijk om na te gaan waar en hoe een besmetting in het broeisysteem terecht zou kunnen komen. Daarom is in dit deel van het onderzoek nagegaan of Fusarium culmorum op Nederlandse tulpenbollen, op afdekstro of in grond waarop in Scandinavië de tulpenbollen worden geplant kon worden aangetoond. Op Nederlandse tulpenbollen en in Scandinavische grondmonsters werd geen Fusarium culmorum gevonden. Op Nederlands stro werd deze schimmel wel aangetoond. Dat is ook niet verbazend, want Fusariumculmorum is een bekende pathogeen in granen. Toch is hiermee niet duidelijk geworden via welke route de wortels van tulpen besmet kunnen raken met Fusarium culmorum waardoor wortelbederf kan ontstaan. Tijdens bijeenkomsten met de begeleidingscommissie (leden Scandinavië-groep KBGBB) op 23 oktober 2003 en 5 oktober 2004 is verslag gedaan van de uitgevoerde proeven en resultaten.
  Containerteelt Syringa voor de trek : ontwikkeling van een duurzaam teeltsysteem voor seringen in containers bestemd voor de snijbloemenproductie
  Krijger, D.J.G. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2005
  Aalsmeer : PPO BU Glastuinbouw (Rapporten PPO BU Glastuinbouw 41702432) - 30
  sering - syringa - snijbloemen - bloementeelt - potcultuur - duurzaamheid (sustainability) - lilac - syringa - cut flowers - floriculture - pot culture - sustainability
  Waterbroei helpt broeier binnen de normen te blijven
  Wildschut, J. - \ 2005
  BloembollenVisie 2005 (2005)54. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 27.
  bloembollen - hyacinten - iris - tulpen - forceren van planten - cultuurmethoden - potcultuur - hydrocultuur - duurzaamheid (sustainability) - landbouwkundig onderzoek - meerlagenteelt - ornamental bulbs - hyacinths - iris - tulips - forcing - cultural methods - pot culture - hydroponics - sustainability - agricultural research - multi-layer cultivation
  Uit onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in het halen van de milieunormen in de broeierij. Een van de oorzaken voor deze verschillen is het onderscheid tussen broei op water of potgrond. De normen voor het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen en fosfaat zijn voor meer bedrijven haalbaar dan die voor het verbruik van energie en stikstof. Waterbroei biedt ook kansen voor andere gewassen zoals iris en hyacint. Bij tulp is met het eb/vloedsysteem een stap verder gezet in de ontwikkeling van duurzame broei. Met meerlagenteelt zijn de voordelen van dit systeem nog verder uit te buiten. PPO Bloembollen verkent de mogelijkheden
  Nieuwe gecoate meststoffen doen goed hun werk
  Aendekerk, T.G.L. - \ 2005
  De Boomkwekerij 18 (2005)8. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
  houtachtige planten als sierplanten - chamaecyparis lawsoniana - plantenvoeding - fertigatie - potcultuur - kunstmeststoffen - stikstof - fosfaten - uitspoelen - ornamental woody plants - chamaecyparis lawsoniana - plant nutrition - fertigation - pot culture - fertilizers - nitrogen - phosphates - leaching
  Onderzoek naar de beschikbaarheid van stikstof en fosfaat in gecoate meststoffen en de uitspoeling daarvan bij de teelt van Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' in containers
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.