Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Carbon debt : inzichtelijk maken van maatschappelijke risico's van het opnemen van carbon debt vereisten
  Nabuurs, G.J. ; Croezen, H. ; Arets, E.J.M.M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2525)
  koolstof - kooldioxide - koolstofvastlegging - schuld - biomassa - hout - bio-energie - risicobeheersing - duurzaamheid (sustainability) - energiecentrales - biobased economy - carbon - carbon dioxide - carbon sequestration - debt - biomass - wood - bioenergy - risk management - sustainability - power industry - biobased economy
  In het Energieakkoord is afgesproken dat meestook van biomassa in kolencentrales niet meer wordt dan 25 PetaJoule. Als onderdeel van de totale biomassa is zo’n 3,5 miljoen ton hout nodig. De mee te stoken biomassa zal aanvullend op de NTA8080-eisen moeten voldoen aan ‘duurzaamheidseisen voor koolstofschuld, indirecte landgebruikseffecten (ILUC) en duurzaam bosbeheer (FSC)’. In dit rapport wordt verkend, in hoeverre de duurzaamheidseisen genoemd in het Energieakkoord, risico’s op een carbon debt al uitsluiten en welke biomassa-stromen additioneel uitgesloten worden door een carbon debt eis. Ook zijn mogelijke procesrisico’s geïdentificeerd die discussie over carbon debt kan opleveren voor de verdere uitwerking van de afspraken uit het Energieakkoord.
  Elektriciteit uit afvalgas
  Buisman, Cees - \ 2013
  energy - carbon dioxide - electricity generation - power industry - technology - biobased economy
  Zeezoogdieren in de Eems; studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GSP, RWE en NUON in de Eemshaven in 2012
  Lucke, K. ; Cremer, J.S.M. ; Lindeboom, H.J. ; Scholl, M.M. ; Teal, L.R. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C079/13a) - 122
  zeezoogdieren - zeehonden - nadelige gevolgen - eems-dollard - havens - energiecentrales - regionale planning - monitoring - groningen - marine mammals - seals - adverse effects - eems-dollard - harbours - power industry - regional planning - monitoring - groningen
  In de Eemshaven is een aanzienlijk gebied bestemd voor de ontwikkeling van energie-gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. In verband daarmee vinden er op het land en in het water al enkele jaren diverse (bouw)activiteiten plaats. In opdracht van Groningen Seaports (GSP), RWE/Essent en NUON/Vattenfall (de initiatiefnemers) monitort IMARES sinds 2009 de effecten van deze activiteiten op zeezoogdieren, te weten de gewone zeehond (Phoca vitulina), grijze zeehond (Halichoerus grypus) en tot en met 2011 ook de bruinvis (Phocoena phocoena). Het gaat hierbij specifiek om de activiteiten die plaatsvinden in het kader van de verruiming van de haven (GSP) en de bouw van de energiecentrales van NUON en RWE. Voor 2012 zijn geen zeehonden meer gezenderd, maar alleen nog vliegtellingen en cameraonderzoek uitgevoerd.
  Bepaling hoeveelheid stikstof in berkenopslag op het Fochteloërveen
  Mol, J.P. ; Bolhuis, P.R. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2380) - 26
  energiecentrales - luchtverontreiniging - stikstof - emissie - groningen - natuurbescherming - natuurgebieden - groei van zaailingen - bomen - drenthe - power industry - air pollution - nitrogen - emission - groningen - nature conservation - natural areas - seedling growth - trees - drenthe
  In de vergunning voor de bouw van een energiecentrale aan de Eemshaven is opgenomen dat het energiebedrijf RWE beheers-maatregelen financiert in o.a. het Fochteloërveen om de extra belasting van N-depositie door de energiecentrale te mitigeren. Eén van de maatregelen is de verwijdering van berkenopslag o.a. om stikstof te verwijderen uit het systeem. In dit rapport wordt het onderzoek beschreven waarmee een schatting is gemaakt van de hoeveelheid biomassa en de hoeveelheid stikstof die wordt afgevoerd bij de verwijdering van berkenopslag van twee geselecteerde gebieden in het Fochteloërveen. De totaal berekende hoeveelheid stikstof in berkenopslag is geschat op 329 - 610 kg. Een grotere hoeveelheid stikstof kan worden afgevoerd als de berkenopslag in de zomer verwijderd wordt, als het blad nog aan de bomen zit.
  Smolts van Roer naar Rotterdam : passage van jonge zalmen langs de ECI waterkrachtcentrale in Roermond
  Roessink, I. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2013
  Wagenigen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Alterra-rapport 2430) - ISBN 9789461731821 - 44
  vismigratie - zalm - visziekten - schimmels - saprolegnia parasitica - monitoring - tellingen - energiecentrales - waterkracht - maas - midden-limburg - fish migration - salmon - fish diseases - fungi - saprolegnia parasitica - monitoring - censuses - power industry - water power - river meuse - midden-limburg
  Al jarenlang zetten vrijwilligers van VBC Roerdal en Arbeitsgemeinschaft Lachs und Meerforelle 2020 (ArGe Lachs) zich in voor de herintroductie van zalm op de rivier de Roer. Hierbij worden jonge zalmen uit ei opgekweekt en uitgezet in de bovenloop van de Roer. De vrijwilligers hebben echter tot nu toe geen zicht op de daadwerkelijke aantallen smolts (jonge zalmen) die, vanaf deze bovenstroomse delen, naar de Maas en daarmee uiteindelijk naar zee trekken. De smolts kunnen dit namelijk op vier manieren doen, via de smoltval, de aalpijp (aalfuik), de vispassage van de ECI waterkrachtcentrale of via de vispassage van de Hambeek. Verder worden er tijdens, delen van, de migratieperiode met schimmel geïnfecteerde jonge zalmen aangetroffen en is het niet duidelijk waardoor dit veroorzaakt wordt. In de Roer worden ook nog de nodige exotische rivierkreeften en wolhandkrabben gevangen, die mogelijk een bron van infecties zijn. In deze studie werden twee onderzoeksvragen beantwoord, ten eerste of de schimmels die op sommige smolts werden waargenomen wellicht door de toenemende aanwezigheid van exotische kreeften en krabben veroorzaakt kon worden en ten tweede welk deel van het totale aantal passerende smolts in de smoltval van de ECI centrale gemonitord werden tijdens hun trek naar zee.
  Zeezoogdieren in de Eems; studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GSP, RWE en NUON in de Eemshaven in 2011
  Lucke, K. ; Bravo Rebolledo, E. ; Cremer, J.S.M. ; Fey-Hofstede, F.E. ; Lindeboom, H.J. ; Scholl, M.M. ; Teal, L.R. - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR [C082.12]) - 179
  zeezoogdieren - zeehonden - monitoring - nadelige gevolgen - eems-dollard - havens - energiecentrales - regionale planning - groningen - marine mammals - seals - monitoring - adverse effects - eems-dollard - harbours - power industry - regional planning - groningen
  In de Eemshaven is een aanzienlijk gebied bestemd voor de ontwikkeling van energie-gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. In verband daarmee vinden er op het land en in het water al enkele jaren diverse (bouw)activiteiten plaats. In opdracht van Groningen Seaports (GSP), RWE/Essent en NUON/Vattenfall (de initiatiefnemers) monitort IMARES sinds 2009 de effecten van deze activiteiten op zeezoogdieren, te weten de gewone zeehond (Phoca vitulina), grijze zeehond (Halichoerus grypus) en tot en met 2011 ook de bruinvis (Phocoena phocoena). Het gaat hierbij specifiek om de activiteiten die plaatsvinden in het kader van de verruiming van de haven (GSP) en de bouw van de energiecentrales van NUON en RWE.
  Zeezoogdieren in de Eems: studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GSP, RWE en NUON in de Eemshaven in 2010 (herzien)
  Brasseur, S.M.J.M. ; Aarts, G.M. ; Bravo Rebolledo, E. ; Cremer, J.S.M. ; Fey-Hofstede, F.E. ; Geelhoed, S.C.V. ; Lindeboom, H.J. ; Lucke, K. ; Machiels, M.A.M. ; Meesters, H.W.G. ; Scholl, M.M. ; Teal, L.R. ; Witte, R.H. - \ 2011
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C102/11) - 212
  zeezoogdieren - zeehonden - monitoring - nadelige gevolgen - eems-dollard - havens - energiecentrales - regionale planning - groningen - marine mammals - seals - monitoring - adverse effects - eems-dollard - harbours - power industry - regional planning - groningen
  In de Eemshaven is een aanzienlijk gebied bestemd voor de ontwikkeling van energie-gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. In verband daarmee vinden er op het land en in het water al enkele jaren diverse (bouw)activiteiten plaats. In opdracht van Groningen Seaports (GSP), RWE/Essent en NUON/Vattenfall (de initiatiefnemers) monitort IMARES sinds 2009 de effecten van deze activiteiten op zeezoogdieren, te weten de gewone zeehond (Phoca vitulina), grijze zeehond (Halichoerus grypus) en tot en met 2011 ook de bruinvis (Phocoena phocoena). Het gaat hierbij specifiek om de activiteiten die plaatsvinden in het kader van de verruiming van de haven (GSP) en de bouw van de energiecentrales van NUON en RWE.
  Zeezoogdieren in de Eems; studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GSP, RWE en NUON in de Eemshaven in 2009
  Brasseur, S.M.J.M. ; Polanen-Petel, T. van; Geelhoed, S.C.V. ; Aarts, G.M. ; Meesters, H.W.G. - \ 2010
  Texel : IMARES (Jaarrapportage/Rapport / IMARES Wageningen UR C086/10) - 110
  zeezoogdieren - zeehonden - monitoring - nadelige gevolgen - eems-dollard - havens - energiecentrales - regionale planning - groningen - marine mammals - seals - monitoring - adverse effects - eems-dollard - harbours - power industry - regional planning - groningen
  In de Eemshaven is een aanzienlijk gebied bestemd voor de ontwikkeling van energie-gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. In verband daarmee vinden er op het land en in het water al enkele jaren diverse (bouw)activiteiten plaats. In opdracht van Groningen Seaports (GSP), RWE/Essent en NUON/Vattenfall (de initiatiefnemers) monitort IMARES sinds 2009 de effecten van deze activiteiten op zeezoogdieren, te weten de gewone zeehond (Phoca vitulina), grijze zeehond (Halichoerus grypus) en tot en met 2011 ook de bruinvis (Phocoena phocoena). Het gaat hierbij specifiek om de activiteiten die plaatsvinden in het kader van de verruiming van de haven (GSP) en de bouw van de energiecentrales van NUON en RWE.
  Modernisering Clauscentrale eenheid A te Maasbracht. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport
  Aarsen, F.G. van den; Broekmeyer, M.E.A. ; Cronenberg, C.C.H. ; Korf, G. ; Rijn-Vellekoop, L. van - \ 2010
  Utrecht : Commissie voor de Milieueffectrapportage (Rapport 2463-30) - ISBN 9789042131385 - 10
  energiecentrales - koelwater - natura 2000 - luchtverontreiniging - milieueffectrapportage - midden-limburg - power industry - cooling water - natura 2000 - air pollution - environmental impact reporting - midden-limburg
  Voor de uitbreiding en modernisering van de energiecentrale in Maasbracht is een mer uitgevoerd. Milieugevolgen betreffen het koelwater, de luchtkwaliteit, trillingen, maar zeker ook effecten op de natuur. Het betreft hier het natura 2000 gebied Grensmaas
  Energiegrids: Energie delen en uitwisselen met directe omgeving
  Vermeulen, Tycho - \ 2009
  energy - energy exchange - power industry - protected cultivation - greenhouses - power requirement - geothermal energy - energy sources - carbon dioxide - greenhouse horticulture - house building
  Bij gebruik van buffer en aquifer kan aardgasverbruik met 50% omlaag : Binnen twee jaar praktijktoepassing Fresnelkas
  Kierkels, T. ; Sonneveld, P.J. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)5. - p. 76 - 77.
  kassen - elektriciteit - zonnecollectoren - zonne-energieverwarming - zonne-energie - energiecentrales - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - electricity - solar collectors - solar heating - solar energy - power industry - greenhouse horticulture - energy saving
  Metingen in een Venlokas met Fresnellenzen leert dat de kas jaarlijks 29 kWh elektriciteit oplevert per m2 lensoppervlak. Tevens resulteert er 144 kWh aan warmte. Bij gebruik van een buffer en aquifer kan hierdoor het aardgasverbruik met de helft omlaag. Verdere verbetering is mogelijk. De terugverdientijd is momenteel nog lang. In de toekomst daalt die drastisch. Onderzoeker Piet Sonneveld verwacht binnen twee jaar de eerste praktijktoepassing op initiatief van de energiemaatschappijen
  Natuur op onverwachte plaatsen; rupsen op 100 meter hoogte
  Moraal, L.G. - \ 2001
  Natura 98 (2001)3. - ISSN 0028-0631 - p. 78 - 79.
  insecten - habitats - energiecentrales - korstmossen - ecosystemen - lepidoptera - rupsen - observatie - natuur - insects - power industry - lichens - ecosystems - caterpillars - observation - nature
  Vogelaars ontdekten grote aantallen rupsen op de betonnen koeltorenwand van een energiecentrale. Op de wanden bleken veel korstmossen te groeien
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.