Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Measuring supply chain performance in the agri-food sector
  Aramyan, L.H. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink; Jack van der Vorst; Olaf van Kooten. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085046677 - 164
  voedselketens - meting - prestatie-indexen - marketingkanalen - groenten - nederland - efficiëntie - voedselkwaliteit - kwaliteitscontroles - tomaten - modellen - ketenmanagement - agro-industriële ketens - glastuinbouw - logistiek - food chains - measurement - performance indexes - marketing channels - vegetables - netherlands - efficiency - food quality - quality controls - tomatoes - models - supply chain management - agro-industrial chains - greenhouse horticulture - logistics
  Keywords : PMS,agri-food, supply chain, efficiency, flexibility, responsiveness, food quality

  The main objective of this research is to contribute to the development of a Performance Measurement System (PMS) foragri-food supply chains that involves the entire chain (i.e. all stages starting from raw materials to retailers) and includes a comprehensive set of performance indicators. For this purpose, Dutch vegetable supply chains have been chosen as case study. The research started by looking at the factors influencing the performance of Dutch vegetables growers. The results show that the choice of marketing channel has an impact on the performance of growers (i.e. growers who used mixed marketing channels, on average, were relatively more efficient than those who sold their total produce through auctions).

  The next step of the research was a literature review on existing performance indicators and models in the supply chain literature. Based on this literature review a conceptual framework for measuring performance ofagri-food supply chains is developed which includes financial, as well as non-financial indicators combined with specific characteristics ofagri-food supply chains. The conceptual framework is evaluated in a Dutch-German tomato supply chain and further developed into a condensed model with only the key performance indicators. The results show that efficiency, flexibility, responsiveness and food quality are four key performance components and form the basis for a PMS foragri-food supply chains.

  The application of the conceptual framework is carried out by looking at the perceived impact of different requirements of Quality Assurance Systems (QAS) on the performance of a Dutch tomato supply chain. Results indicate that some QAS requirements are perceived to have a positive impact on some supply chain members' performance, while they are perceived to have a negative impact on other chain members' performance. Overall, results revealed that all selected QAS requirements are perceived to have a positive impact on the performance of the supply chain, although the total impact is relatively small. The PMS framework applied in this study provides an insight in the impact of QAS requirements on performance. In addition, the PMS framework allows to make tradeoffs between different performance dimensions within the own firm, as well as throughout the chain.

  NVO combineert beste van DPS, DPST en PBI tot nieuwe totaalindex. DPS verdwijnt
  Arendonk, J.A.M. van - \ 2006
  Veeteelt 23 (2006)11. - ISSN 0168-7565 - p. 36 - 37.
  melkveehouderij - melkkoeien - dierveredeling - fokwaarde - selectie - koe-indexen - duurzaamheid (sustainability) - combinatie - stamboeken - prestatie-indexen - interviews - uitwendige kenmerken - dairy farming - dairy cows - animal breeding - breeding value - selection - cow indexes - sustainability - combination - herdbooks - performance indexes - interviews - external traits
  De duurzameprestatiesom, DPS, gaat mogelijk nog dit jaar verdwijnen. Ervoor in de plaats komt een nieuwe totaalindex, waarin ook functioneel exterieur een onderdeel zal zijn. Fokkerijprofessor Johan van Arendonk licht de achtergronden toe van de nieuwe totaalindex
  Een score voor duurzaamheid. Bedrijfsduurzaamheidsindex mogelijke kapstok voor melkprijsdifferentiatie
  Calker, K.J. van; Berentsen, P.B.M. ; Galama, P.J. ; Giesen, G.W.J. ; Huirne, R.B.M. - \ 2005
  Veeteelt 22 (2005)22. - ISSN 0168-7565 - p. 42 - 43.
  melkveehouderij - melkveebedrijven - duurzaamheid (sustainability) - indexen - prestatie-indexen - melkprijzen - dairy farming - dairy farms - sustainability - indexes - performance indexes - milk prices
  In een promotieonderzoek is op Wageningen UR in samenwerking met ASG een index ontwikkeld, die duurzaamheid van Nederlandse melkveebedrijven bepaalt
  Benchmarking procedure for full-scale activated sludge plants
  Abusam, A. ; Keesman, K.J. ; Spanjers, H. ; Straten, G. van - \ 2004
  Control Engineering Practice 12 (2004)3. - ISSN 0967-0661 - p. 315 - 322.
  simulatie - identificatie - controle - afvalwater - oxidatiesloten - prestatie-indexen - prestatieniveau - afvalwaterbehandeling - zuiveren - planten - simulation - identification - control - waste water - oxidation ditches - performance indexes - performance - waste water treatment - purification - plants - oxidation ditch benchmark - waste-water - parameters
  To enhance development and acceptance of new control strategies, a standard simulation benchmarking methodology to evaluate the performance of wastewater treatment plants has recently been proposed. The proposed methodology is, however, for a typical plant and that works under typical loading and environmental conditions. Thus, benchmarking a full-scale plant working under different situations is still a problem that needs to be solved. This paper proposes a data based approach to benchmark any specific full-scale activated sludge plant used for carbon and nitrogen removal and using real design, operational and performance data. The advantage of the proposed approach over the "one-typical-plant" approach, is that it takes into account the very specific design and operational characteristics of the plant that will be benchmarked. A real-world illustrative example is also presented in this paper
  To enhance development and acceptance of new control strategies, a standard simulation benchmarking methodology to evaluate the performance of wastewater treatment plants has recently been proposed. The proposed methodology is, however, for a typical plant and that works under typical loading and environmental conditions. Thus, benchmarking a full-scale plant working under different situations is still a problem that needs to be solved. This paper proposes a data based approach to benchmark any specific full-scale activated sludge plant used for carbon and nitrogen removal and using real design, operational and performance data. The advantage of the proposed approach over the "one-typical-plant" approach, is that it takes into account the very specific design and operational characteristics of the plant that will be benchmarked. A real-world illustrative example is also presented in this paper. (C) 2003 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.
  Een cijfer voor duurzaamheid. Nieuwe index BDI biedt houvast voorbepaling duurzaamheid van melkveebedrijven
  Calker, K.J. van - \ 2003
  Veeteelt December 1 (2003). - ISSN 0168-7565 - p. 46 - 47.
  melkveehouderij - melkveebedrijven - duurzaamheid (sustainability) - indexen - prestatie-indexen - dairy farming - dairy farms - sustainability - indexes - performance indexes
  Uitleg over de nieuwe Bedrijfsduurzaamheidsindex, die onderverdeeld is in 4 deelgebieden: economische duurzaamheid, interne sociale duurzaamheid, externe sociale duurzaamheid en ecologische duurzaamheid
  Resultaten praktijkproef Dierveiligheidsindex
  Mul, M.F. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.255) - 99
  varkenshouderij - diergezondheid - dierenwelzijn - dierziekten - infectieziekten - agrarische bedrijfsvoering - prestatie-indexen - pig farming - animal health - animal welfare - animal diseases - infectious diseases - farm management - performance indexes
  De Dierveiligheidsindex is ontwikkeld met het doel om op het primaire bedrijf de risico’s op insleep en verspreiding van dierziekten versneld terug te dringen en het gezondheids- en welzijnsniveau versneld te verbeteren. De Dierveiligheidsindex (DVI) is een meetinstrument voor varkensbedrijven waarmee met behulp van checklists inzicht wordt verkregen in de aandachtsvelden contactstructuur, diergezondheid en dierenwelzijn. Ieder aandachtsveld is onderverdeeld in drie niveaus van oplopende zwaarte (DVI-1-, DVI-2- en DVI-3-niveau). Het DVI-niveau 1 omvat twee typen voorschriften: de basisvoorwaarden waartoe onder andere de wetgeving behoort en DVI-1-voorschriften. Er is van medio 1999 tot medio 2000 een praktijkproef uitgevoerd met als doel een indruk te krijgen van 1) de haalbaarheid van de verschillende DVI-niveaus bij aanvang van de proef, 2) de mogelijkheden om met behulp van de Dierveiligheidsindex binnen een proefperiode van circa een jaar door te groeien naar hogere niveaus van diergezondheid en dierwelzijn en 3) de praktische uitvoerbaarheid daarvan
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.