Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 27

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  VIP T-Line
  Marlen, B. van; Berghe, C. vanden - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C134/14) - 45
  vis vangen - vismethoden - vistuig - prestatie-onderzoek - nieuwe producten - innovaties - fishing - fishing methods - fishing gear - performance testing - new products - innovations
  Om een goedkoper alternatief te hebben dan de pulskor of de pulswing heeft de firma De Vries het zgn. “T - Line” vistuig o ntworpen in 2011. Hierbij zijn wekkers vervangen door over de bodem lopende trilnaalden, die tot minder weerstand en bodemcontact moeten leiden. Daarnaast is het achternet anders opgebouwd dan gewoonlijk, als een ‘broeknet’ met twee kuilen naast elkaar. Het “T-line”vistuig is in verschillende proefreizen verder ontwikkeld gedurende 2012 en 2013. Tevens zijn onderwateropnamen gemaakt door het ILVO te Oostende, België en zijn met simulaties met de DynamiT™ software van INFREMER van dit vistuig gedaan. Een vergelijking met een zusterschip ook vissend met de SumWing met normale boomkornetten laat zien, dat het T-Line vistuig een brandstofbesparing kan geven van ca. 25%. De bruto besomming bleef echter wel ongeveer 15% achter. Per liter brandstof ving de T-Line echter ca. 42% meer in aan te landen vis. Als gevolg van de onderzoek opzet zonder uitvoerige discardmonitoring kunnen er echter geen conclusies worden getrokken over de effecten van het T-Line vistuig op het discard percentage.
  Goed kuiken uit grondei
  Harn, J. van; Lourens, A. ; Brands, L. ; Sosef, M.P. - \ 2014
  De Pluimveehouderij 44 (2014). - ISSN 0166-8250 - p. 26 - 27.
  pluimveehouderij - broedeieren - grondeieren - broedproductie - kuikens - prestatie-onderzoek - dierlijke productie - poultry farming - hatching eggs - floor eggs - brood rearing - chicks - performance testing - animal production
  In onderzoek van Wageningen UR Livestock Research bleek dat de broedresultaten slechter zijn bij grondeieren, maar dat de kuikens daaruit net zo goed presteren.
  Effect van voereiwitgehalte op de ammoniakemissie bij vleeskuikens : oriënterende metingen bij vier behandelingsniveaus = Effect of dietary crude protein content on ammonia emission in broilers
  Smits, M.C.J. ; Belt, K. van de; Aar, P. van der; Blanken, K. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 585) - 22
  pluimveehouderij - vleeskuikens - pluimveevoeding - voersamenstelling - eiwitgehalte - ammoniakemissie - stalklimaat - prestatie-onderzoek - poultry farming - broilers - poultry feeding - feed formulation - protein content - ammonia emission - stall climate - performance testing
  The effects of dietary protein content on litter composition and ammonia emissions from the litter in a broiler house were measured. Differences were small, probably because feed intake was lower at higher dietary protein content.
  Plant growth under high salinity
  Blom, M. ; Brandenburg, W.A. - \ 2011
  Egypte : Wageningen UR, Plant Research International
  zoutwaterlandbouw - zoute gronden - zout water - agrarische bedrijfsvoering - veldgewassen - prestatie-onderzoek - duurzame landbouw - teeltsystemen - teelthandleidingen - saline agriculture - saline soils - saline water - farm management - field crops - performance testing - sustainable agriculture - cropping systems - cultivation manuals
  Plants most suitable for growing under high saline or even seawater conditions are the ones naturally living under high saline circumstances. A series of tolerant or moderate salt tolerant plants are experimentally tested and described in literature. For many species of this group a threshold value has also been described.
  Zonneweide, resultaten van de testopstellingen in 2011
  Spruijt, J. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV (PPO 449 ) - 34
  vervangbare hulpbronnen - zonne-energie - zonnecollectoren - prestatie-onderzoek - renewable resources - solar energy - solar collectors - performance testing
  De zon is een van de belangrijkste bronnen voor duurzame energie. De zon levert ons meer dan vijftig keer zoveel energie als wij jaarlijks in Nederland aan gas, elektriciteit en benzine verbruiken. Zonne-energie is volop voorradig en schoon. Daarom heeft ACRRES, een samenwerkingsverband tussen WUR en ENECO, het initiatief genomen om voor het eerst in Nederland een Zonneweide te maken. Op deze Zonneweide worden verschillende typen zonnepanelen en verschillende systemen getest op performance. De testlocatie is ook bedoeld om zonnepanelen te demonstreren aan geïnteresseerden. Voor een goede vergelijking van het economisch rendement van de verschillende opstellingen is een productie van minimaal één jaar noodzakelijk. In dit rapport worden de voorlopige resultaten van 7 september tot en met 30 november 2011 weergegeven.
  Het belang van groencompost
  Haan, J.J. de - \ 2010
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 6 (2010)7. - ISSN 1871-093X - p. 18 - 19.
  proeven op proefstations - prestatie-onderzoek - tests - groenbemesters - bodemvruchtbaarheid - gewassen - mest - dekgewassen - bodemvruchtbaarheidsbeheer - station tests - performance testing - tests - green manures - soil fertility - crops - manures - cover crops - soil fertility management
  Groencompost wordt een aantal belangrijke positieve effecten toegedicht, maar onderzoek laat zien dat het gaat om investeren voor de lange termijn. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving heeft samen met de Branche Vereniging Reststoffen (BVOR) en vijf agrarische ondernemers in diverse sectoren gekeken naar de effecten van de toediening van groencompost.
  Niet telen in de grond steeds meer in trek
  Haan, J.J. de - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)42. - ISSN 0925-9694 - p. 36 - 36.
  proeven op proefstations - prestatie-onderzoek - bladgroenten - groenteteelt - teeltsystemen - cultuur zonder grond - station tests - performance testing - leafy vegetables - vegetable growing - cropping systems - soilless culture
  De interesse voor niet telen in de grond stijgt. Er vindt onderzoek plaats met bladgewassen, prei en aardbei. LNV stelt tot 2013 financiële middelen beschikbaar, aangevuld met geld uit de sector
  Burkholderia in gladiool lastige bacterie
  Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)177. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
  proeven op proefstations - bloembollen - bloementeelt - gladiolus - burkholderia gladioli - plantenziekteverwekkende bacteriën - vermeerderingsmateriaal - prestatie-onderzoek - bestrijdingsmethoden - station tests - ornamental bulbs - floriculture - gladiolus - burkholderia gladioli - plant pathogenic bacteria - propagation materials - performance testing - control methods
  In de bollen- en bloementeelt van gladiolen komt de laatste jaren de bacterieziekte Burkholderia gladiola voor die onder vochtige warme omstandigheden veel uitval veroorzaken. PPO onderzocht een aantal maatregelen om de ziekte in kralen, pitten en knollen te bestrijden
  Heetstook Zantedeschiaknollen tegen bollenmijt mogelijk
  Leeuwen, P.J. van - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)177. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  proeven op proefstations - prestatie-onderzoek - heetwaterbehandeling - mijtenbestrijding - bloembollen - station tests - performance testing - hot water treatment - mite control - ornamental bulbs
  Bollenmijten zorgen voor uitval in Zantedeschiaknollen. Met een droge heetstookbehandeling van 24 uur bij 43º C zijn de mijten te doden. Onderzoek van PPO laat zien dat de knollen dit over het algemeen goed verdragen. Een zorgvuldige behandeling is nodig om schade aan de knollen te voorkomen
  Kennismiddag PPO voor bollen, vaste planten en zomerbloemen
  Dwarswaard, A. ; PPO Bomen-bollen, - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)174. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  prestatie-onderzoek - bloembollen - overblijvende planten - snijbloemen - bloementeelt - kennisniveau - kennisoverdracht - zomerbloemen - performance testing - ornamental bulbs - perennials - cut flowers - floriculture - knowledge level - knowledge transfer - summer flowers
  Vrijdag 11 september organiseert PPO Bollen, Bomen en Fruit in Lisse een kennismiddag. Voor telers van bloembollen, vaste planten en zomerbloemen is de middag de moeite waard. Op proefvelden en in de schuur worden tientallen proeven toegelicht. Het project Topsoil+ staat deze middag bijzonder in de belangstelling
  Eerste LED-proeven met wisselend succes
  Sleegers, J. ; Dueck, T.A. - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)12. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
  teelt onder bescherming - belichting - lampen - lichtgevende dioden - verlichting - prestatie-onderzoek - groeieffecten - plantenontwikkeling - tuinbouw - glastuinbouw - led lampen - protected cultivation - illumination - lamps - light emitting diodes - lighting - performance testing - growth effects - plant development - horticulture - greenhouse horticulture - led lamps
  Na groentetelers gaan nu ook siertelers met led aan de slag. De eerste praktijkproeven hebben wisselend succes gehad. De fabrikanten zijn vol goede moed en de komende maanden gaan tal van nieuwe proeven van start
  Groepshuisvesting van voedsters op Hoeve Vredeveld
  Groot, A. ; Rommers, J.M. ; Jong, I.C. de - \ 2007
  Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders 25 (2007)4. - p. 11 - 13.
  konijnen - vrouwelijke dieren - jongen werpen - konijnenhokken - huisvesting, dieren - prestatie-onderzoek - groepshuisvesting - rabbits - female animals - whelping - rabbit housing - animal housing - performance testing - group housing
  Productieresultaten en bevindingen van gedeeltelijke huisvesting individueel en in een groepvan voedsters. In tabellen een overzicht van de worpgrootte en gedragobservaties na plaatsing van ram en voedsters in de groep en na het verwijderen van de ram uit de groep
  Soms beter, soms slechter: ASG-onderzoek met voeren op maat"
  Harn, J. van; Veldkamp, T. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)6. - ISSN 0166-8250 - p. 16 - 18.
  huisvesting van kippen - vleeskuikenresultaten - prestatieniveau - gerantsoeneerde voeding - prestatie-onderzoek - dierlijke meststoffen - emissie - economische analyse - proeven op proefstations - chicken housing - broiler performance - performance - restricted feeding - performance testing - animal manures - emission - economic analysis - station tests
  'Dynamisch voeren' ofwel 'voeren op maat' verlaagt de ammoniakemissie. Het dierenwelzijn verbetert, net als de strooiselkwaliteit. De technische resultaten daarentegen laten verslechteringen zien, met name bij de daggroei en de slachtrendementen. Dat blijkt uit ASG-onderzoek in opdracht van de vleeskuikensector
  Volledig biologisch opfokvoer goed mogelijk: proef op Spelderholt in Lelystad
  Fiks, T.G.C.M. - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)42. - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 21.
  diervoedering - biologische landbouw - hennen - pluimveevoeding - alternatieve landbouw - proeven op proefstations - prestatie-onderzoek - animal feeding - organic farming - hens - poultry feeding - alternative farming - station tests - performance testing
  Op Het Spelderholt is op 4 oktober een proef gestart met biologische leghennen, vooral gericht op de problematiek rondom het verstrekken van geheel biologisch voer. De hennen voor deze proef zijn ook opgefokt op volledig biologisch voer. Hoewel hier in Nederland nog geen ervaringen mee waren, is de opfok goed verlopen.
  Belangstelling voor Helenium zit in de lift
  Hop, M.E.C.M. - \ 2004
  Tuin en Landschap 26 (2004)15. - ISSN 0165-3350 - p. 10 - 12.
  helenium - helenium autumnale - cultivars - rassen (planten) - rassenproeven - prestatie-onderzoek - gebruikswaarde - ornamentele waarde - overblijvende planten - tuinplanten - bloei - bloemen - groeiplaatseisen - vroegheid - bloeidatum - habitus - prestatietests - bloeiende planten - helenium - helenium autumnale - cultivars - varieties - variety trials - performance testing - use value - ornamental value - perennials - bedding plants - flowering - flowers - site requirements - earliness - flowering date - habit - performance tests - flowering plants
  Tussen 1998 en 2001 heeft PPO Bomen in Boskoop een uitgebreid sortiment van Helenium opgeplant en getest op hun gebruikswaarde. Een groot aantal cultivars werd gekeurd door de KVBC. Onder de niet gekeurde maar wel beschreven soorten zijn een aantal interessante nieuwigheden. Helenium is een robuuste en gezonde plant met een grote variatie in bloemkleur en hoogte, en zowel geschikt als tuinplant als voor toepassing in het openbaar groen (de steviger soorten). In een tabel de gekeurde en beschreven soorten (onderverdeeld in vroeg, middelvroeg en laat bloeiend), met de waardering, bloemkleur, hoogte en bijzonderheden
  Calprona-P als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen
  Rodenburg, T.B. ; Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. ; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2004
  onbekend : Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) (Praktijkboek / Animal Sciences Group 33) - 14
  biggen - spenen - voedseladditieven - groeibevorderaars - anti-infectieuze middelen - organische zuren - prestatie-onderzoek - varkensvoeding - alternatieve methoden - piglets - weaning - food additives - growth promoters - antiinfective agents - organic acids - performance testing - pig feeding - alternative methods
  In de veehouderij wordt momenteel gebruik gemaakt van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB¿s). In het rapport ¿antimicrobiële groeibevorderaars¿ (1998/15) adviseert de Gezondheidsraad de overheid om het gebruik van AMGB¿s binnen een aantal jaren volledig te verbieden. Een aantal AMGB¿s is al sinds juli 1999 verboden in verband met verwantschap met humane antibiotica. Het gebruik van AMGB¿s staat ter discussie omdat antibiotica (onder andere AMGB¿s) resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg kan hebben. Deze resistentie kan worden overgedragen naar de bacterieflora van de mens. Bovendien kan de effectiviteit van antibiotica die gebruikt worden om infecties bij varkens te bestrijden, afnemen wanneer varkens voortdurend AMGB¿s opnemen via het voer (Van den Bogaard en Stobbering, 1999; Kamphues en Hebeler, 1999; Van den Bogaard et al., 2000). Bij gespeende biggen worden de meeste problemen verwacht wanneer geen AMGB¿s meer worden toegevoegd aan het voer. Daarom wordt in de praktijk slechts op beperkte schaal AMGB-vrij voer verstrekt aan gespeende biggen. Het duidelijk positief effect van AMGB¿s bij jonge biggen is voor een groot deel terug te voeren op een verminderde gevoeligheid voor verteringsstoornissen (speendiarree) waarbij pathogene micro-organismen een rol spelen (Kamphues en Hebeler, 1999). In verband met de resistentieproblematiek en het vooruitzicht dat alle AMGB¿s vanaf 2006 wellicht verboden worden, is de mengvoedersector bezig met het ontwikkelen van voerconcepten die een alternatief kunnen zijn voor AMGB¿s. Voorbeelden zijn verwerking van pre- en probiotica, gisten, etherische oliën, kruidenmengsels en zuren (Freitag et al., 1998, Piva, 1998). Deze toevoegingsmiddelen hebben vaak een antimicrobiële werking en/of stimuleren in het maagdarmkanaal de aanwezigheid van bacteriepopulaties die voor het dier gunstig zijn. Aangezien organische zuren een positieve bijdrage kunnen leveren aan de vertering van het voer en aan de maagdarmgezondheid (Partanen and Mroz, 1999) spelen zuren een belangrijke rol als alternatief voor AMGB¿s, met name bij gespeende biggen. Calprona-P® is een mengsel van zuren en zouten van mierenzuur, azijnzuur en propionzuur. Van Calprona-P®, toegevoegd aan het voer, wordt een verbetering van de groei, voederconversie en de maagdarmgezondheid van gespeende biggen verwacht. In opdracht van Verdugt BV is op het Praktijkcentrum Sterksel nagegaan wat het effect is van Calprona-P® als alternatief voor AMGB in het voer op technische resultaten en gezondheid van gespeende biggen.
  Exenta kruidentinctuur als alternatief voor AMGB's bij gespeende biggen
  Rodenburg, T.B. ; Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. ; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2004
  onbekend : Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) (Praktijkboek / Animal Sciences Group 32) - 14
  biggen - spenen - voedseladditieven - groeibevorderaars - anti-infectieuze middelen - medicinale planten - prestatie-onderzoek - drinkwater - alternatieve methoden - piglets - weaning - food additives - growth promoters - antiinfective agents - medicinal plants - performance testing - drinking water - alternative methods
  In de veehouderij gebruikt men op dit moment antimicrobiële groeibevorderaars (AMGBs). In het rapport antimicrobiële groeibevorderaars' (1998/15) adviseert de Gezondheidsraad de Nederlandse overheid om het gebruik van AMGBs binnen een aantal jaren volledig te verbieden. Een aantal AMGBs is al sinds juli 1999 verboden in verband met verwantschap met humane antibiotica. Het gebruik van AMGB''s staat ter discussie omdat het gebruik van antibiotica (o.a. AMGB''s) resistentie van bacteriepopulaties tot gevolg kan hebben. In opdracht van Exenta BV is op het Praktijkcentrum Sterksel nagegaan wat het effect is van Exenta kruidentinctuur in het drinkwater op technische resultaten en op de gezondheid van gespeende biggen
  Aanbevolen Deense herkomsten van sitkaspar in Nederland
  Kranenborg, K.G. ; Vries, S.M.G. de - \ 2004
  Vakblad Natuur Bos Landschap 1 (2004)5. - ISSN 1572-7610 - p. 22 - 23.
  picea sitchensis - bosbomen - herkomstproeven - rassenproeven - prestatie-onderzoek - herkomst - centra van herkomst - genetische bronnen - genetische bronnen van plantensoorten - kwaliteit - zaadbomen - nederland - rassenlijsten - picea sitchensis - forest trees - provenance trials - variety trials - performance testing - provenance - centres of origin - genetic resources - plant genetic resources - quality - seed trees - netherlands - descriptive list of varieties
  Resultaten van een langlopend onderzoek naar de beste herkomsten van Sitkaspar voor Nederland. Sitkaspar komt van nature voor in een smalle zone langs de westkust van de VS en Canada. In Nederland is de soort op kleine schaal aangeplant, en in geval van verjonging is het van belang materiaal te gebruiken dat zo goed mogelijk is aangepast aan de Nederlandse ecologische omstandigheden. In het herkomstonderzoek zijn herkomsten uit Noord-Amerika en Denemarken vergeleken op eigenschappen als groei, stamvorm, laat uitlopen en slagingspercentage. Vier Deense herkomsten (uit drie zaadopstanden en een zaadgaard) worden vanwege hun kwaliteit opgenomen in de aanbevelende Rassenlijst voor Bomen. Alterra-rapport 846: Internationaal herkomstonderzoek Sitkaspar in Nederland, 2003
  Rassenonderzoek trostomaat : onderzoek België en Nederland gebundeld
  Steenbergen, P. ; Cornelissen, K. - \ 2003
  Ekoland 23 (2003)7-8. - ISSN 0926-9142 - p. 19 - 19.
  tomaten - biologische landbouw - rassenproeven - prestatie-onderzoek - landbouwkundig onderzoek - gewaskwaliteit - kwaliteit - karakteristieken - nederland - belgië - glastuinbouw - glasgroenten - tomatoes - organic farming - variety trials - performance testing - agricultural research - crop quality - quality - characteristics - netherlands - belgium - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables
  Gedurende het teeltseizoen 2002/2003 wordt door het Belgische Proefcentrum te Kruishoutem en het PPO Glastuinbouw in Naaldwijk samengewerkt aan rassenonderzoek met biologisch geteelde trostomaten. Uitleg over de opzet van de proeven, de beoordelingscriteria (vruchtkenmerken; gewaskenmerken; houdbaarheid, smaak), en de eerste resultaten
  Rassen trostomaat vergeleken : grote verschillen tussen de diverse rassen
  Cornelissen, K. ; Hogendonk, L. ; Steenbergen, P. - \ 2003
  Ekoland 23 (2003)11. - ISSN 0926-9142 - p. 28 - 29.
  solanum lycopersicum - tomaten - biologische landbouw - rassenproeven - cultivars - rassen (planten) - prestatie-onderzoek - kwaliteit - gewaskwaliteit - gebruikswaarde - karakteristieken - agronomische kenmerken - opbrengsten - gewasopbrengst - weerstand - ziekteresistentie - glastuinbouw - glasgroenten - solanum lycopersicum - tomatoes - organic farming - variety trials - cultivars - varieties - performance testing - quality - crop quality - use value - characteristics - agronomic characteristics - yields - crop yield - resistance - disease resistance - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables
  Het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt te Kruishouten (België) en PPO Glastuinbouw (Naaldwijk) onderzochten een groot aantallen trostomatenrassen op hun geschiktheid voor de biologische teelt. In tabellen de beoordelingscijfers voor vruchtkwaliteit, resistentie tegen diverse plagen en ziekten, en productie. Verder uitgebreide omschrijvingen per ras. Bij rassen waarvan nog geen biologisch zaad voorhanden is hebben de deelnemende veredelingsbedrijven de intentie uitgesproken dit te produceren indien noodzakelijk
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.